Info_Start_Stegen - Social utveckling

Report
Start & Stegen
Tidigt lärande i förskolan
Siggi Olafsson
Utvecklingsledare, Göteborgs Stad,
Social resursförvaltning, Social utveckling
www.socialutveckling.goteborg.se
Emma Frey-Skött
Nypon förlag, Projektledare och redaktör Nypon förlag
www.nyponforlag.se
Välkommen!
Olika läromedel för olika åldrar
• START för 1 – 3 åringar
• Stegen för 4 – 5 åringar
•
•
•
•
StegVis 1 för 6 åringar
StegVis 2 för 7 – 8 åringar
StegVis 3 för 9 – 10 åringar
KOLLA för 12-15 åringar
Sociala färdigheter
• Samarbete – dela med sig, hjälpa andra, följa regler och direktiv
• Empati – se saker från andras perspektiv och förstå hur andra har det, visa omtanke
och respekt för andras känslor och synpunkter, inlevelse och medkänsla
• Positiv självhävdelse – hävda egna uppfattningar och rättigheter på ett tydligt och
positivt sätt. Ta initiativ, presentera sig och kunna stå emot grupptryck
• Problemlösningsfärdigheter – ha strategier för att kunna reflektera över social
problemlösning.
• Självkontroll – använda tankar och handlingar för att få bemästra känslor
• Ansvarstagande – hålla avtal och överenskommelser, visa respekt för andras
egendom och andras arbete
Först en genomgång av tankarna
bakom läromedlet…
• Sociala färdigheter
– Teori
– Känslor, benämning och
reglering av känslor
– Empati
– Anknytning
• Start
• Stegen
Inlärningsteorier…
– Kognitivism, J. Piaget (Informationsprocessteori)
– Social inlärningsteori , Bandura
– Neuropsykologi, R Davidson
Basala Affekter (känslor)
(Silvan Tomkins )
•
•
•
•
Glädje
Intresse
Överraskning
Ledsnad (ångest)
•
•
•
•
Rädsla
Avsky (äckel)
Ilska
Skam
Lugna ned sig tekniker
• Olika sätt att lugna ner sig på…
Stopp
–
–
–
–
Självprat (Peptalk)
Andas (Fokusering)
Gå undan (Låta tiden gå)
Omformulera positivt
(Tankestyrning)
– Fler sätt…
Slappna av
Tänk högt
Berätta om det
Empati
• Empati är förmågan att leva sig in i hur en annan människa känner sig och
använda denna förståelse i mötet med andra.
• Medkänsla, lyssnande och perspektiv (empatisk precision).
– Uppmärksamma, tolka, förstå , omtanke.
– Att handla gott utifrån den empatiska förståelsen
• För att utveckla empati behöver barn egna erfarenheter av att bli empatiskt
bemötta.
– Genom detta lär sig barnen förstå sina egna känslor och acceptera dem.
Barn som bemöts med
respekt utvecklar en god
självkänsla d.v.s. de
förstår att de är
värdefulla.
Anknytning
Utgör en nödvändig bas för reglering
av barnets överväldigande känslor och
intryck
En säker hamn, vid utforskandet av
världen…
Där barn hämtar stöd och trygghet vid
oro och rädsla
Målsättningar med START
• På ett lekfullt sätt
medvetandegöra barnen om
känslor och vissa
samspelsfärdigheter.
• Utveckla barnens ordförråd
när det gäller sociala och
emotionella teman
• Förmå barnen att upptäcka
• Skapa goda förutsättningar för
glädje i att vara tillsammans
barnens anknytningsprocess
på förskolan
• Skapa en god grund för
barnens vidare sociala och
emotionella utveckling
För de allra yngsta, 1-3 åringar
Tre huvuddelar i START
– Känslor
– Anknytning
– Samspel
Känsloteman i Start
•
•
•
•
•
•
•
•
Glädje
Ledsnad
Ilska
Rädsla
Överraskning
Avsky/avsmak
Se andra
Olikheter
Anknytningsteman i Start
•
•
•
•
Lita till en vuxen
Turtagning
Vara tillsammans
Dela glädje
Samspelsteman i Start
•
•
•
•
•
•
Att tänka
Att dela
Att turas om
Att vänta
Att fråga
Ja eller nej
Stegen, mål och teman
På ett i huvudsak lekfullt sätt
stimulera barns lärande om;
lärandefärdigheter, empati,
känslohantering , arbetsminne,
uppmärksamhet, impulskontroll
och problemlösning.
Del 1: Färdigheter för lärande
Utveckla barnens ordförråd när
det gäller sociala och emotionella
teman
Del 3: Känslohantering
•
Skapa en god grund för barnens
sociala och emotionella utveckling
Del 4: Kamratskapsfärdigheter och problemlösning
•
Öka kompetensen för fredlig
konfliktlösning
Del 5: Börja skolan
•
•
– Lyssnande, Fokusera uppmärksamhet, Använda
självprat, Vara självhävdande
Del 2: Empati
– Känna igen sina egna och andras känslor, Ta andras
perspektiv, Visa omsorg och bry sig om andra
– Förstå starka känslor, Känna igen sina egna starka
känslor, Hantera starka känslor
– Få och behålla kamrater, Lugna sig själv och använd
problemlösningssteg
– Återblick på färdigheter och begrepp, Tankar om hur
färdigheterna kan vara till hjälp i skolan
Veckans gång
•
•
•
•
•
Måndag: Dockspel
Tisdag: Samtal runt bildplansch
Onsdag: Aktivitet 1
Torsdag: Aktivitet 2
Fredag: Läs bok med anslutning till temat
Sånger, hjärnbyggarlekar, föräldralänkar
Forskning om färdigheter för lärande?
Barn som utvecklat förmågan till självreglering klarar
bättre att ta emot instruktioner och lär sig lättare
Lärandefärdigheter
behöver man också för
att utveckla empatisk
förmåga, hantera känslor
och lösa problem
Forskning om empati?
Förmågan att utveckla empati finns med från
början och kan observeras hos små barn
Empati lärs i samspel med omgivningen och
behöver ständigt stödjas och stimuleras
Forskning om att hantera känslor?
Barn som lärt sig hantera och reglera starka känslor är
mindre benägna att handla aggressivt och klarar sig
bättre i samspelet med andra
Denna förmåga påverkar
också förutsättningar
att lära sig andra saker
Vad säger forskningen om kamratskapsfärdigheter?
• Barn som lärt sig problemlösning har fler alternativa
möjligheter när de ställs inför dilemman
• Barn kan lära sig att lösa konflikter på ett fredligare sätt
Hjärnbyggarlekar
Tränar exekutiva funktioner:
– Uppmärksamhet (U)
– Arbetsminne (AM)
– Impulskontroll (IK)
Använda färdigheter varje dag
• Tänk före: Här frågar man barnen om då de kan
använda färdigheten det som de har framför sig.
• Förstärk: Man uppmärksammar när barnen använder
färdigheten och ger dem specifik feedback. Det innebär
också att pedagogen är förebild och visar färdigheten.
• Tänk tillbaka: Detta innebär att be barnen tänka tillbaka
och minnas hur de använt färdigheten.
Grundprinciper
• Läraren som modell
• Från enkla färdigheter till mer komplexa
• Samtal – öva – tillämpa
–
Introducera - träna - generalisera
• Projektivt arbetssätt (inte på riktigt)
• Fokus på språket som verktyg
–
Användandet av nyckelord
• Lärande i dialoger
–
Öppna frågor, Neutralitet, Parafrasering, Fokusering
• Regelbundenhet &
Långsiktighet
• Kreativitet &
lekfullhet
• Uppföljning &
anpassning
Tack för uppmärksamheten!
För personal verksamma i Göteborg, kostnadsfria utbildningar
www.socialutveckling.goteborg.se
Utbildningar för personal runt om i Sverige
www.gislasonlowenborg.com
Förlaget
www.nyponforlag.se

similar documents