MASSMEDIA

Report
MASSMEDIA
”Den tredje statsmakten”
Medias Uppgifter
• Mass = folk
• Media = förbindelselänk, uttrycksmedel
• Massmedia = samlingsbegrepp för tv, radio,
tidningar, internet m.m.
• Tre huvuduppgifter:
• 1. Informera
• 2. Förmedla åsikter
• 3. Granska makten
• 4.(Underhålla)
NYHETSURVALET
• Vad är viktiga nyheter?
• Är det som presenteras i massmedia
sant?
• Olika åsikter om vad som är en bra
nyhet!?
• Nyhet = innehåller något nytt som vi inte
kände till tidigare. Väcker våra känslor.
• Ligger nära och berör oss
Vem påverkar nyhetsurvalet?
• Många händelser rapporteras aldrig
• Korrespondenter stationerade runt om i
världen
• Nyhetsbyrå är ett företag som säljer
nyheter
• Köper material från utländska byråer
• Grindvakter = avgör vilka nyheter som
ska publiceras.
VAD ÄR EN VIKTIG NYHET!?
FÖRTROENDE FÖR MEDIERNA?
• Vart vänder du dig om du vill veta
mer om någon aktuell
världshändelse?
• Vårt förtroende till olika medieföretag
skiljer sig ganska mycket
• Vi vänder oss till olika tidningar,
kanaler eller sajter för olika behov
KÄLLKRITIK – VAD ÄR SANT?
• Genom massmedia får vi en begränsad beskrivning av
verkligheten
• Vi måste vara kritiska till den information vi får!
• Bra att tänka på när man läser en nyhet:
• Vad är fakta/information?
• Vad är åsikter?
• Varifrån är informationen hämtad?
• Vem är utgivaren?
• Varför förmedlas informationen?
• I vilket syfte publiceras nyheten?
• Vilken fakta kan bevisas?
VEM ÄGER MEDIERNA
• Vem äger medierna i ett land?
• Ägandet av svenska medier har koncentrerats
till två stora företag, Bonniers och
Stenbeckkoncernen.
• Finns det någon risk med att ett företag eller
en koncern äger många medier?
• Ska de som har makten i ett land kunna äga
massmedieföretag?
MEDIEKONSUMTIONEN 2009
Mediakonsumtionen 2009
Radio 26 %
Cd -skiva 4 %
Mp3 3 %
Tidskrift 4 %
Dagstidning 7 %
Bok 6 %
Internet 19 %
Video/DVD 3 %
Text-tv 1 %
Televisionen 27 %
DAGSTIDNINGAR
• Dagstidning = en tidning som kommer ut
dagligen  nyheter som rör människor i hela
landet
• Lokaltidning = utkommer i ett begränsat
område  nyheter som rör sådant som hänt i
det egna området
• Dagstidningar innehåller olika delar
Dagstidningar forts.
• Första sidan = ska locka läsaren att läsa tidningen
• Ledarsida = framförs tidningens åsikter i olika
frågor  skrivs ofta av chefsredaktören (ansvarig
utgivare)
• Kultursidan = kan läsa om musik, teater + annan
kultur
• Nyhetssidor = både inrikes och utrikesnyheter
presenteras
• Sport- familjesidor m.m
• Tidningar kan ha en politisk ståndpunkt
Dagstidningar forts.
• Tidningar är företag och
de måste löna sig
• Annonsörer,
prenumerationer,
lösnummerförsäljning =
inkomster
• Tidningar kan också få
presstöd
Dagstidningars inkomster
Annonser
Lösnummerförsäljning
Kvällspress
15-30 %
70-85 %
Morgontidning
70-85 %
15-30 %
REKLAM
• Reklam = en form av medveten påverkan
• Reklammakarna arbetar genom att vädja till våra
olika behov
• Reklamen vädjar till våra materiella behov men
också våra känslor
• ”skapa en livsstil”
• Dolda budskap = förmedlar ideal och värderingar
om hur vi ska ut och vara
• Marknadsföringslagen =reklam får inte utformas
hur som helst
REKLAM forts.
•
-
Vad är förbjudet?
Vilseledande reklam
Förtala sina konkurrenter i marknadsföringen
Framställa kvinnor och män som sexobjekt
Innehålla sexuella anspelningar som saknar
samband med produkten
- Framställa kvinnor eller män i en omodern
eller nedvärderande könsroll
Vad säger reklamen er!?
• http://www.youtube.com/watch?v=zVJrm9h7j
xk&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=yIutgtzwh
Ac
• http://www.youtube.com/watch?v=saCxfk_rgA
RADIO OCH TV
• Förr = SVT och SR hade monopol på marknaden.
• 1990-talets början = fler fick sända tv och radio
• Ökad konkurrens = skulle göra så det
producerades fler typer av program
• TV4 fick sändningstillstånd av regeringen 1991 –
krävs att de ha dagliga nyheter och sända minst
15timmars svensk produktion/vecka
• Förutom SVT och TV4 har många idag tillgång till
fler kanaler via satelliter och digital teknik
PUBLIC SERVICE
• Den som har TV = måste betala TV licens
• TV licensen = ger pengar till SVT och SR att
göra program för
• Sverige har en blandad modell i finansiering=
variation i utbudet
• SVT och SR:s kanaler är reklamfria = publik
service ( ”i allmänhetens tjänst”)
• ”folkbildningsambitioner”
MASSMEDIA I DIKTATURER
• Diktatur = medborgare får inte föra fram sina
åsikter fritt
• Styrande makten = kontroll över all
massmedia
• Censur = används flitigt
• Propaganda = ”medveten påverkan”
• Lyssna på utländska radiostationer är
straffbart
• Internet förekommer i praktiken inte
INTERNET
•
•
•
•
Internet = revolutionerande förändring
Idag en självklarhet. Fördelar/nackdelar?
Världen har kommit närmare
Det som skiljer internet från andra
massmedier = svårt att kontrollera innehållet
• Mardröm för diktaturstater
• FRA – lagen
SOCIALA MEDIER
• Större betydelse för
kommunikationen mellan människor
• YouTube, facebook, twitter, bloggar
m.m.
• Tvåvägskommunikation
• Sociala medier kan skapa debatt
• nätmobbning
FACEBOOK
• Mark Zuckerberg
= grundare av
facebook
• Världens yngsta
miljadär
Vilka spelregler finns för massmedia?
• Tryckfrihetsförordningen = ger medborgare
rätt att uttrycka åsikter
• Meddelarfrihet = har rätt att ge journalister
information utan att behöva berätta vart
informationen kommer ifrån
• Offentlighetsprincipen = ger dig rätt att läsa
handlingar från kommunen, landsting eller
riksdag.
Regler för massmedia forts.
• Yttrandefrihetsgrundlagen = liknar
tryckfrihetsförordningen men gäller
elektroniska medier.
• Lagen säger att myndigheterna inte får
granska sändningar i radio och TV innan det
sänds.
• Ingen ”fullständig” frihet = får inte säga något
som inkräktar på andra människors fri- och
rättigheter.
PRESSETISKA REGLER
•
•
•
•
•
•
•
Journalister har stor frihet = stort ansvar!
Alla journalister bör tänka på:
Ge korrekta nyheter
Vara generös med bemötande
Respektera den personliga integriteten
Vara varsam med bilder
Båda sidors åsikt i en fråga som ska
presenteras.

similar documents