Presentasjon Marit Tarlebø

Report
Dialogkonferanse
21.11.203
Føresetnadene for å lære kan styrkast dersom
elevane:
1.
Forstår kva dei skal lære og kva som blir forventa
av dei.
2.
Får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på
arbeidet eller prestasjonen.
3.
Får råd om korleis dei kan forbetre seg.
4.
Er involvert i eige læringsarbeid ved blant anna
å vurdere eige arbeid og utvikling.
Lovgrunnlag
• Forskrift §3-12 i Opplæringslova:
• Eigenvurderinga til eleven,….er ein del av
undervegsvurderinga.
• Eleven,… skal delta aktivt i vurderinga av eige
arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg
utvikling.
Spør lærarane kva du sjølv synest om
skulearbeidet ditt?
Påstandar i Ståstadanalysen
• Nr. 20 Elevane på skolen er engasjerte i eiga
læring
• Nr. 34 Elevane får trening i det å vurdere
korleis dei best lærer
Materiell på Udir
• Utforsk din eigen vurderingspraksis
• Involverer du elevene i vurderingsarbeidet?
Ved å involvere elevene i vurderingsarbeidet
kan elevene utvikle kunnskap om egen læring
og om hva som kreves av et læringsarbeid
• OBSERVASJONSSKJEMA
Korleis betre læringsresultata?
•
•
•
•
•
Vurdering
Egenvurdering 1.44
Tilbakemelding 0.72
Underveisvurdering 0.70
Hyppighet/effekt av prøver 0.46
Undervisning av prøveferdigheter 0.22
(Hattie)
Eigenvurdering vil i størst grad ha effekt på elevane
si læring.
Dialogkonferansemodellen
1.Møte med andre sin
praksis
2.Teori, omgrep og
modellar
Grupper
Plenum
3.Forteljingar frå skulane.
4.Døme på god praksis
Grupper
Plenum
Møte førebudd på tema
 Felles teorigrunnlag: Trude Slemmen si bok:
Vurdering for læring i klasserommet
Stoff til førebuing på skulane med stikkord
 Utdrag frå aktuell litteratur
Utprøving i eige klasserom
Møte med andre sin praksis –
grupper frå ulike skular
• Vel ein ordstyrar – den neste i gruppa som har
bursdag
• Ordstyraren leiar og tek tida
• Deltakarane får max. 8 min. til å presentera
praksiseksempelet
• 1 min. til munnleg respons
I plenum
• Førelesing
Førelesar frå
høgskule/universitet/kompetansesenter
• Praksisforteljingar
To skular/lærarar viser fram eit opplegg frå
eigen praksis
Oppsummering
• Fylle ut vurderingskrysset
• Skrive ned/fortelje erfaringar og idear ein vil ta
medseg i det vidare arbeidet med VFL.
• Det er ressursgruppa sitt ansvar å
vidareformidle til resten av personale på
skulen

similar documents