Forelesningen i power-point

Report
Metafor og metonymi
Gjennomgang av Einar Eggens
artikkel
Strukturalismen
• En språkteoretisk retning som oppstod i
begynnelsen av århundret
• Ferdinand de Saussure (d. 1913) regnes som
opphavsmann
• Hans bok «Kurs i allmenn lingvistikk» (utg.
1915) regnes som det teoretiske
utgangspunktet
• I denne boka lanserer han tanken om et fag
som ennå ikke er grunnlagt: semiologien
Semiologi
• En generell, overordet vitenskap om hvordan
mening oppstår
• Denne vitenskapen skal låne sine metoder fra
språkvitenskapen, siden språkvitenskapen er
den tegnteorien som har utviklet de beste
analyseredskapene
• Mange vitenskaper som beskjeftiger seg med
mellommenneskelige forhold har orientert seg
mot strukturalismen
Strukturalistisk orienterte teoretikere i
andre vitenskaper enn lingvistikken
•
•
•
•
•
Psykologi: Jacques Lacan
Pedagogikk: Jean Piaget
Sosialantropologi: Claude Lévi-Strauss
Idéhistorie: Michel Foucault
Litteratur: Algirdas Greimas, Julie Kristeva,
Gérard Genette, Roland Barthes o.m.fl.
Strukturalisme er altså:
• En teori om hvordan mening oppstår og
kommunikasjon foregår
• En teori som ser for seg en generell teori om
tegn
• En teori som tar i bruk allerede kjente
redskaper for tegn- og kommunikasjons
analyse som vi kjenner fra for eksempel
lingvistikken
Strukturalisme er ikke:
• Navn på en litteraturhistorisk eller
kunsthistorisk retning eller skole av typen
«romantikk», «realisme», «modernisme» osv.
Strukturalismens historie 1
• Startet altså med Saussure
• Liknende idéer ble lansert av russiske
litteraturforskere på 1920-tallet («den russiske
formalismen»). Noen navn: Bakhtin, Sjklovskij,
Propp, Roman Jakobson)
• «Prager-strukturalistene» på 30-tallet: særlig
opptatt av fonologi. Utviklet et avansert
analyseredskap for fonologisk analyse.
Strukturalismens historie 2
• Louis Hjelmslev (dansk lingvist); leverte
«glossematikk»-teorien. Nyanserte
begrepsparet «innhold – uttrykk» til
«innholdssubstans, innholdsform,
uttrykksform og uttrykkssubstans».
• Diderichsens «feltanalyse» (syntaks) er en arv
fra danske lingvisters interesse for
strukturalismen
Noen strukturalistiske nøkkelbegreper
• «Langue – parole»: språksystem og språkbruk
– (hos Roland Barthes blir språkets «parole»-begrep
videreført til litteraturens «écriture»-begrep)
• Tegnets «arbitrære» natur
• Begrepene «signe – signifiant – signifié»
• Språksystemets «kombinasjonsakse» og
«seleksjonsakse»; «den syntagmatiske aksen»
og «den paradigmatiske aksen»
Noen strukturalistiske nøkkelbegreper
• En stadig insistering på de språklige tegnenes
tosidige natur:
– Lydlig uttrykk og lydlig inntrykk
– Lyd og idé
– Språkets individuelle side og sosiale side
– Et fastlagt system som samtidig er i permanent
utvikling
Strukturalistisk litteraturteori
• Særlig sterk i Frankrike på 50-, 60- og 70-tallet
• Ser på litteraturen som et eget tegnsystem
(språksystem)
• Litteraturens tegnsystem er spesielt
komplekst: det består både av de tradisjonelle
språktegnene og egne, særskilte litterære tegn
• En strukturalistisk verk-tilnærming er en verkintern lesemåte; verket i seg selv konstituerer
sitt eget tegnsystem
Eggens artikkel 1
• Fire deler:
– I: Gjennomgang av Roman Jakobsons artikkel om
to typer afasi; legger til grunn en strukturalistisk
språkforståelse og et strukturalistisk
begrepsapparat
– II: analyser og bruk av begrepsapparatet for å
definere og forklare mekanismene bak de
litterære fenomenene «metafor», «metonymi» og
«synekdoke»
Eggens artikkel 2
• Fire deler (forts.)
– III: Om metaforens plass i romantisk, symbolistisk
og surrealistisk diktning
– IV: Tese: metaforen tilhører overveiende
romantiske litterære epoker; metonymien
overveiende realistiske litterære epoker. Utprøving
av denne teorien med eksempler fra norsk
litteraturhistorie.
Eggens artikkel 3
• Del I: To typer afasi (språkforstyrrelser)
– Alle lingvistiske enheter kan inngå i to typer
forbindelser: en syntagmatisk forbindelse og en
paradigmatisk forbindelse (hhv. «in praesentia»forbindelse og «in absentia»-forbindelse)
– Roman Jakobsons begrepsbruk om de samme
fenomenene: «kontiguitets-status» og
«similaritets-status» knyttet til to forskjellige
mentale operasjoner: «kombinasjon» og
«seleksjon»
Eggens artikkel 4
• De to typene språkforstyrrelser:
– Seleksjonsforstyrrelser
– Kombinasjonsforstyrrelser
Eggens artikkel 5
• Seleksjonsforstyrrelser:
– Mestrer kombinasjonsplanet
– Er avhengig av konteksten
– Kan delta i en samtale
– Jo mer avhengig et ord er av et annet ord i
setningen, jo bedre går samtalen
– Lettest mestres pronomener, konjunksjoner,
hjelpeverb osv.
– Spesifikke substantiver erstattes av mer generelle
(«ting», «greie» osv.)
Eggens artikkel 6
• Seleksjonsfortyrrelser (forts.)
– Pasienten har vanskelig med å finne synonymer
(de ligger jo på seleksjonsaksen)
– Pasienter av denne typen vil snarere gruppere ting
etter deres stedlige lokalisering («kontiguasjon» =
nærhet) enn etter deres likhet i for eksempel
størrelse og form («similaritet» = likhet)
Eggens artikkel 7
• Seleksjonsfortyrrelser (forts.)
– Pasientene oppfatter ordene i deres bokstavelige
betydning, men har problemer med overførte
betydninger («metaforisk» bruk av ordene)
– Pasientene mestrer derimot utbytting av ord som
har en romlig, temporal, kausal eller
erfaringsmessig forbindelse (mange eksempler
nederst s. 2)
Eggens artikkel 8
• Kombinasjonsforstyrrelser
– Pasientene har problemer med å konstruere
setninger (dvs. lage syntaktiske sammenhenger)
– Ord som er sterkt avhengige av en grammatisk
sammenheng har lett for å forsvinne: man snakker
i «telegramstil»
– Hvis pasienten glemmer et ord, kan han ty til
likhetsassosiasjoner: «langsyn» istf. «mikroskop»;
dvs. ikke problemer på seleksjonsaksen
Eggens artikkel 9
• Personer med seleksjonsforstyrrelser benytter
seg av metonymiske løsningsstrategier
• Personer med kombinasjonsforstyrrelser
benytter seg av metaforiske løsningsstrategier
Eggens artikkel 10
• Overført til litteraturen (Roman Jakobsons
tese):
– Metaforiske prosesser brukes i romantisk og
symbolistisk litteratur
– Uklart i hvor stor grad metonymiske prosesser
dominerer i den realistiske litteraturen
Eggens artikkel 11
• Del II: mekanismene bak metafor og metonymi
– Metaforbruk bygger på en eller annen form for fysisk,
sansbar likhet; et møte mellom forskjellige
livsområder
– Metonymibruk bygger på en eller annen form for
nærhet enten i rom eller tid, kausalitet eller erfaring;
forskyvning innafor konteksten
– Synekdoke er en variant av metonymi;
generaliserende og partikulariserende synekdoke
(mange eksempler s. 6)
Eggens artikkel 12
• Metaforen er mer merkbar enn metonymien
• Metaforen bryter mer innlysende og åpenbart
med logikken
• Metaforen oppretter en ny semantisk enhet
• Metaforen virker mer overraskende i sine
sammenstillinger
Eggens artikkel 13
• III: Analysene
– Romantikernes bruk av metaforene søker å
avdekke skjulte sammenhenger
– Romantikerne ønsker å fremstille nye og uvante
sammenhenger gjennom metaforbruken
– De romantiske dikterne er opptatt av å utnytte sin
skapende fantasi gjennom metaforbruken

similar documents