*Jakten på det gode liv går via selvfølelsen.* Landskonferansen om

Report
”Jakten på det gode liv går via
selvfølelsen.”
Landskonferansen om Down Syndrom 2012
22-24 mars 2012 på Quality Hotel & Resort Sarpsborg
Av Tone Strømøy, lektor i pedagogikk
HiOA og forfatter av boken:
”Oppdragelse mellom frihet og grenser.
Barns selvfølelse – voksnes ansvar.”
Bare et barn
Bare et barn kan lage en far og en mor av en lyst og en lengsel
Bare et barn kan puste liv i en slekt
Barn kommer fra et hemmelig sted der tiden renner inn i verden
Har du spurt et barn hva som er der?
Barn viser kjærlighet – uten å kreve noe tilbake
Har du kjent at det gir deg glede og styrke – men gjør deg sårbar?
Barn viser deg dine verste svakheter – uten beskyldninger
Har du kjent at det gjør deg til en sint kriger – uten noen å drepe?
Barn viser deg noe du aldri har sett før
- et data spill – en pønkersveis – et ozonhull i avisen – en midgardsorm
Har du spurt og lært – i stedet for å svare?
Barn kommer fra et hemmelig sted der tiden renner inn i verden
Det har med seg spørsmål med skjulte svar – og svar med skjulte spørsmål
Den som vil lære noe om selve livet bør ikke overse en så sikker kilde
Bruk tiden – for plutselig er barnet forsvunnet langt inn i en voksen.
Trond-Viggo Torgersen
Oppdragelse
• Fremelsking av barnets iboende muligheter
- I dette ligger det at barnet må lære å godta seg selv med de
muligheter, men også begrensinger barnet har.
- Dette vil utvikle selvfølelsen, den sterke fornemmelsen av
HVEM barnet er.
Her er de voksne viktige!
Hvilke mål har vi for oppdragelsen?
• Mestring; ”jeg kan, jeg vil og jeg tør”
Hvert lite fremskritt øker mestringen.
• Lære barnet å lytte, se og føle, utvikle empati,
å kunne leve seg inn i andres roller
• Reflektere og ”tenke selv”
• Kose seg og glede seg over livet
Selvfølelse versus selvtillit
- Selvfølelse; HVA du er, HVEM du er
Vurdering av seg selv i forhold til det en føler, med
hensyn til hvem en er. (Hvordan en oppfatter seg
selv).
- Selvtillit; det du PRESTERER
Vurdering av seg selv i forhold til de krav en selv og
omgivelsene stiller.
”En god selvfølelse kan virke som en vaksine når
livet butter imot.”
Barnet speiler seg i de voksnes
reaksjoner på seg selv
• Forstå handlingen hos barnet, hva betyr
handlingen? Hva vil barnet med den? Hva
opplever barnet?
• Bekreft tilbake at du forstår barnet, det er
trygghetsskapende.
• Åpenhet, oppgi den voksne kontrollen, for å
forstå barnet.
• Selvrefleksjon, skill mellom det som foregår i
barnet og i deg selv. Den voksne må ha perspektiv
på seg selv.
Hentet fra Tone Strømøys bok : ”Oppdragelse mellom frihet og grenser.
Barns selvfølelse – voksnes ansvar”.
Grensesetting
•
•
•
•
Hvorfor setter vi de grensene vi gjør?
Gjør minst mulig vesen av uønsket atferd
Vær omhyggelig med å gi ros!
I ett og samme miljø, vær konsekvent.
Funksjonshemmet/kronisk sykdom
• Systemet eller omgivelsene rundt barnet gjør det
ofte mer funksjonshemmet enn det behøver å
være.
• Barnet skal kunne oppleve at det klarer.
• Hva slags holdninger har skolen til elever med
funksjonshemming og kronisk sykdom?
• Alle barn har rett til å bli elsket og føle seg
betydningsfulle, da dette er et grunnleggende
behov for mennesket. Barn har spesielt behov for
det, da barn er i en sårbar fase av livet.
Skolens ansvar
”Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet,
mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og
utvikle videre det de lærer.” (L 97, Kunnskapsløftet)
Hvordan få det til?

similar documents