BokriskommitténHearing dec2014

Report
Klas Eklund
8 december
2014
Dåligt fungerande
bostadsmarknad
•
•
•
•
•
•
•
Bostadsbrist
Stor brist på hyresrätter
Svårt komma in på marknaden
Blockerade flyttkedjor
Segregation
Svarta marknader
Skador på arbetsmarknad, dynamik och
tillväxt
Vad bör göras?
• Det räcker inte att ”bara” bygga mer
• Det räcker inte att ”bara” avreglera
• Nödvändigt med helhetspolitik
Hyresregleringen
• Det svenska hyressystemet unikt
• Kollektiva förhandlingar
• Reglerat pris består även vid flytt och
byten
• Höga samhällsekonomiska kostnader
• Skadar sysselsättningen
• Har ej brutit segregationen
Reform i två steg
• Inte krav på kollektiva förhandlingar
• Fri hyressättning vid nybyggen och för ny
hyresgäst (i nyare hus)
• Acceptera höjningar på 5% per år i äldre
lägenheter
• Anpassning tar olika lång tid
• Gradvisa förändringar – i takt med
inflationen – för den med gammalt kontrakt
• Justering i femårsetapper
Socialt ansvar
•
•
•
•
•
•
Besittningsrätten ska skyddas
Skydd mot oseriösa fastighetsägare
Tillfälligt bostadsbidrag
Tillfällig förmögenhetsskatt
Nej till ”Social housing”
Fastighetsbolag måste reservera en andel
av beståndet till kommunal förmedling
Sänk skatten på rörlighet
• Fastighetsskatten avskaffad – men evig
reavinstskatt plus ränta på uppskov
• Skattemässigt gynnat att bo men dyrt att
flytta
• Sänk reavinstskatten, höj uppskovsbeloppet, ta bort uppskovsräntan
• Sänk lagfartsavgift och pantbrevskatt
• Finansiera med låg och enkel
fastighetsskatt
Snabba upp planprocessen
Förra regeringen gick åt rätt håll:
• Mindre detaljer, färre särkrav, färre
riksintressen
Men borde gått längre:
• Bostadsbyggandet allmänintresse
• Öka trycket på kommunerna både uppifrån
och nerifrån
• Inskränk planmonopolet
• Sanktioner
Skatter och finansiering
• Omöjligt gå tillbaka till storskalig
subvention
• Stärk kreditgarantierna
• Ökat bosparande
• Individuella amorteringsplaner
• Neutralitet mellan boendeformer
• Minskade avdrag för skuldräntor?
• Större skatteutredning
Vilka effekter?
•
•
•
•
•
•
•
•
Försämringar om inget görs
Ökat byggande – 10.000 bostäder/år
Ökad sysselsättning – 20.000 direkt effekt
Tiotusentals jobb totalt
Minskad svart marknad
Segregation kan minska
Högre tillväxt
Starkare statsfinanser
Bred uppgörelse krävs
•
•
•
•
•
Viktig fråga, flera politikområden
Bred uppgörelse
Flera mandatperioder
Alla måste ge och ta
Sveriges politiker har samlat ihop sig
förr – dags igen!
Bostäderna i valrörelsen
•
•
•
•
•
•
•
Alla ville bygga mer
Alla ville snabba upp planprocessen
Ingen rörde kommunernas planmonopol
Ingen tog upp rörligheten
Ingen tacklade hyresreglering eller skatter
S ville öka subventionerna, marginellt
Läggs nu allt på is igen?

similar documents