PowerPoint-presentasjon

Report
Oslo 05.02.14
Ressurslærersamling 2
Tema 2
Vibeke Lorentzen
Trude Kringstad
Innhold på samlinga

Vurdering for læring:

Funksjonell respons på elevtekster

Gode skriveoppgaver

Eksempel på responsmetoder
Skriveoppgave
Skriv til sjefen din og argumenter for hvorfor
akkurat du fortjener høyere lønn.
Tre ulike innledninger:



Den saklige
Den kreative
Den som starter med et sitat
Sitater







Lik lønn for likt arbeid (Arbeiderpartiet)
Opp alle jordens bundne treller (Internasjonalen)
Det er med penger som med møkk - de gjør bare
nytte for seg når de blir spredd (Francis Bacon)
Det nytter ikke å ha penger på bok, dersom
Golfstrømmen endrer retning (Thorbjørn Berntsen)
Penger regjerer verden (Bertholt Brecht)
Penger er ikke alt, bare man har nok av dem (Skrue
McDuck)
Penger er et argument. Og til og med ikke det
dårligste (Werner Mitsch)
Samskriving




Samskriving er når elevene jobber sammen om
å planlegge, skrive utkast, revidere eller sluttføre
en felles tekst.
I samskrivinga foregår en viktig samtale om tekst
og skriving.
Samskriving fører til en bevissthet om hva man
gjør når man skriver.
Samskriving er med på å utvikle elevene som
strategiske skrivere.
Sentrale prinsipp for Vurdering for
læring
Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan
styrkes dersom de:




Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av
dem.
Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten
på arbeidet eller prestasjonen.
Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å
vurdere eget arbeid og utvikling.
(udir.no)
Læringsfremmende tekstrespons?
Rammeverk for grunnleggende ferdigheter


Grunnlagsdokument som definerer de fem
grunnleggende ferdighetene og beskriver progresjon i
hver av dem gjennom hele opplæringsløpet
Ble brukt ved læreplanrevisjoner som et redskap for å
integrere grunnleggende ferdigheter i læreplaner for fag
Revisjonskompetanse
Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, 2012
Forskerspiren 3.- 4.årstrinn
Elevene skal:
skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter
tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og
lage enkle digitale sammensatte tekster (LK06)
Hva betyr dette for skriveopplæringa?
1. Respons må gis underveis



Respons har liten eller ingen effekt hvis den
kommer på en tekst eleven føler seg ferdig
med
Elevene utvikler skrivekompetanse de kan ta
med seg i neste skrivesituasjon
Alle elever har stort utbytte av at læreren er tett
på under hele skriveprosessen
2. Respons må være selektiv



Ikke gi eleven hele diagnosen
Gi respons på områder i teksten som elevene
har forutsetninger for å utvikle – finne tekstens
vekstpotensiale
Balansere positive kommentarer og
kommentarer som peker på vekstpunkter i
teksten
Learners should be collected from where they are
(Gunther Kress)
•
kan
3. Respons må være en dialog




Snakk med eleven om teksten:
- Hva mener du her?
- Kan du se saken fra flere sider?
Få tak i elevens prosjekt:
- Hva prøver han å få til?
- Hva ønsker hun å formidle?
Ikke frata eleven eierskapet til teksten
Responsen må gjerne være muntlig
Leseinstruks til lærer





Dette synes jeg at jeg fikk til…
Dette jobbet jeg med å få til…..
Dette synes jeg var spesielt vanskelig…
Kan du se spesielt på…
Spørsmål til læreren…..
Å komme elevperspektivet i møte!
4. Respons må motivere for revidering



Elever må ikke oppleve tekstbearbeiding som
straff
Å rette språkfeil i en tekst som ikke blir revidert
er ikke veiledning, men fungerer mer som
grunngiving for karakter
Læreren som korrekturleser – dreper
skrivelysten
5. Respons må være forståelig for å være
læringsfremmende



Kommentarene må være forståelige:
Unngå sjangerløs, ufokusert respons som
- «Bra flyt»
- «Godt språk»
Bedre effekt av margkommentarer enn
sluttkommentarer
Bedre effekt av å indikere feil i margen
enn å rette dem i teksten
Erfaringer fra Normprosjektet


Klar sammenheng mellom kvaliteten på
elevtekstene og oppgaveformuleringene
Gode oppgaveformuleringer og klare bestillinger
er en forutsetning for et tolkningsfellesskap for
vurdering av elevtekstene
Hva kjennetegner gode
skriveoppgaver?





Oppgavene bør ha et klart formål og en definert
mottaker.
Oppgavene bør brukes både til «å lære å skrive» og
«å skrive for å lære».
Oppgavene bør invitere til å skrive i sjangrer som
har status i faget.
Oppgavene bør oppfordre til å benytte ulike
modaliteteter som benyttes i faget.
Oppgavene bør invitere til å bruke et fagspesifikt
språk.
Maagerø & Skjeldbreid
Meningsfylte skrivesituasjoner
jf Jon Smidts skrivetrekant
Fokus/ innhold/ å ha noe på hjertet
Formål
Form
(språk og
mønster)
(mottakere og
situasjoner der det
gir mening å uttrykke
seg)
En øyeåpner
Har du noen gang prøvd å besvare oppgavene du
gir til elevene?
Hvis du oppdager at du har problemer med å løse
oppgaven, er det god grunn til å anta at elevene vil
ha det samme, og da må du rett og slett finne på
en annen og bedre oppgave (Bakken, 2009)
Hva kan du se etter?
Ved å prøve å besvare oppgaven vil du også
oppdage hva eleven trenger av støtte gjennom
hele skriveprosessen:
o
emnehjelp
o
begrepsbank
o
skriverammer
o
modellering
o
tydelig formål; mottaker og sammenhengen
teksten skal inngå i
Musikk i timene
I det siste har vi diskutert mye om dere bør få lov til
å ha musikk på øret når dere jobber med oppgaver
i timene. Skriv en tekst der du overbeviser læreren
om at du skal få/ikke få lov til å høre på musikk i
timen.
Knallgass
Vi har nå gjennomført eksperimentet «Vi lager
knallgass». Skriv en tekst der du forklarer for en
elev på 7. trinn hva som skjedde og hvorfor det
skjedde. Lag arbeidstegning til forsøket.
”Når en skriver sammenhengende tekster, utvikler
en tanker og resonnementer, som en kanskje ikke
ville gjort om en bare skrev stikkord og
ufullstendige setninger” (Dysthe mfl., 2000).
Lue
Du har strikket ei lue i kunst og håndverk. Skriv en
tekst der du beskriver for neste års 8. trinn
hvordan de kan lage denne lua. Ha med nøyaktige
mål, valg av materialer og beskrivelse av form.
Elevinstruksjon
Du og en venn skal samarbeide om å planlegge og
gjennomføre en gymtime for klassen din. I forkant av timen
skal dere levere en gjennomarbeidet plan for økta til
læreren. I planen beskriver dere hva dere skal gjøre,
hvordan dere skal utføre øvelsene og hvorfor dere har valgt
akkurat disse øvelsene. Øvelsene skal illustreres. Timen
skal organiseres i en kort oppvarmingsdel, en lengre
hoveddel og en kort avslutningsdel. Gymøkten skal vare i
60 minutter. Temaet for gymtimen kan enten være
styrketrening, ballsport, dans eller turn.
Hvordan kan vi gi elevene
læringsfremmende respons uten at vi
«retter oss i hjel»?
Linjerespons
•
•
•
•
•
LÆRINGSLEDELSE
Tidseffektiv
responsmetode
Fellesrespons på
elevtekster
Særlig nyttig på deler
av tekst
Felles språk til samtale
om tekst
Relasjonsbygging med
utgangspunkt i faget
Instruksjon med selvtest
•
•
•
Elevene arbeider to og to
Elevene skriver konstruksjonsinstruksjoner til
hverandre
Læringspartneren utfører konstruksjonen etter
oppskriften
Erfarer betydningen av
presis språkbruk, fagbegreper, tydelig instruksjon
Videorespons
Videorespons er en tidseffektiv metode for å
•
gi respons underveis i en skriveprosess
•
gi summativ vurdering
•
dokumentere vurdering
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/videorespons/
Revisjonskompetanse



Elevenes revisjonskompetanse oppøves
gjennom aktiv bruk av læringsfremmende
tekstrespons
Gode skrivere veksler mellom rollen som skriver
og leser
Skriveren står i et dialogisk forhold til egen tekst
og oppnår et metaperspektiv på egen skriving
Revisjonskompetanse = skrivekompetanse

similar documents