Tidlig middelalder i Europa (Del 2)

Report
Tidlig middelalder i
Europa
(Del 2)
Marius Vøllestad
Bø vgs
Plan for undervisningen
 Føydalsystemet
 Islam
Føydalisme
 Spesielt typisk i Frankriket og Tyskland
 Landbygda og bøndene fikk større betydning, siden
byene ble så svekket etter Romerrikets fall
 Bønder søkte beskyttelse hos en godeier, og måtte gi
fra seg jord
 Bøndene ble da ikke frie, men ”leilendinger” og leide
jorda av godseieren
 Bøndene måtte betale godeieren, også gjennom
arbeid, ”hoveri”
Føydalisme
 Godseieren kunne straffe leilendingene dersom de
brøt ”hans lover”
 Bønder som levde under slike forhold ble kalt
”livegne”
 Landsbyen ble stedet der bondefamiliene samlet seg
Føydalismen
 Kongen var avhengig av forholdet til godseierne,




som hadde soldater
Etter høytidlig seremoni inngikk kongen og
godseiere et tillitsbånd, og godseieren ble
”kronvasall”
Godseieren stilte med soldater, mens kongen gav
land, ”len”, og godseieren ble da ”lensherre”
Føydalismen blir også kalt ”lensvesenet”
Senere ble disse lensherrene en del av kongens
embetsmenn og administrasjon
Lenspyramiden
Kongen
Kronvasall
Kronvasall
Undervasall
Undervasall
Ufrie
bønder
Ufrie
bønder
Ufrie
bønder
Ufrie
bønder
Føydalismen
 Eldste sønnen til en vasall arvet jorden
 Yngre sønner deltok i krigsoppdrag og ble riddere
 Også kirken hadde en sentral plass i føydalsystemet
 Biskopene inngikk troskap mot kongene og fikk len i
gjengjeld
 Kirken ble etter hvert den største lensherren
Islam
 Rundt 610 mente Muhammed at han mottok en
åpenbaring fra Gud
 Hans tilhengere mente han var valgt ut til å formidle
det mest fullkomne budskapet til mennesket
 Tjue år etter hans død ble versene samlet i Koranen,
den første bok skrevet på arabisk
 Etter hvert ble det skrevet ned hvordan muslimer
skulle leve, og senere kom det lover, Sharia
Islam
 Få tiår etter at Muhammed døde spredde religionen
seg utenfor den arabiske halvøya
 Rytterhærer la under seg det meste av dagens MidtØsten
 Årsaker til militære erobringer kan skyldes
underkastelse til Allah og erobring av rikdom
 Hovedårsaken ser ut til å være nedgangstiden til ØstRomerriket og Sassaniderriket
Islam
 Ledere for islamske land ble kalt kalif
 Bagdad og Kairo er byer som har hatt en sentral
plass i islam, og kan knyttes til handel, universiteter,
moskeer og biblioteker
 Antikk litteratur, matematikk og naturvitenskap ble
vedlikehold og videreutviklet ved islamske
universiteter

similar documents