DDK och SAB De viktigaste skillnaderna

Report
DDK och SAB
De viktigaste likheterna och
skillnaderna
025.431
Abdc
2013-01-22
Sidnummer 1
Svensk historia under Gustav III
948.50381
2013-01-22
Sidnummer 2
Kc.451
Allmänt
•DDK bygger på siffror
•SAB bygger på bokstäver
•DDK är indelat i 10 huvudklasser, därefter
vidareuppdelning.
•SAB är uppbyggt i 25 huvudavdelningar, därefter
vidareuppdelning.
•I båda systemen kan ett ämne förekomma i flera
discipliner
2013-01-22
Sidnummer 3
Antal klassningar
•I DDK väljs en enda klassning
•I SAB är det vanligt med två eller fler klassningar per verk
•Child abuse
362.76 Misshandlade och försummade unga personer
2013-01-22
Sidnummer 4
Vnam
Misshandel och vanvård
Ohfb
Barn- och ungdomsvård
Fasettering
•Både DDK och SAB är fasetterade – det går att bygga
koder
•DDK har många fler möjligheter till utbyggnad!
•och många fler anvisningar om hur
2013-01-22
Sidnummer 5
Tabeller och tilläggstabeller DDK
•I DDK används tabeller för att uttrycka aspekter
– 6 generella tabeller
– Tilläggstabeller (Add tables) i schemat under vissa
ämnen
– Ofta används en fasettindikator före tabellen. I DDK
är det en nolla
796.334092 Fotbollspelare - biografi
796.334 + 0 + 92
2013-01-22
Sidnummer 6
Tabeller och tilläggstabeller SAB
•I SAB används också tabeller (tilläggsbeteckningar) för att
uttrycka aspekter
– Generella hjälptabeller
– Särskilda tilläggsbeteckningar i schemat under vissa
ämnen
– Aspekten uttrycks oftast med en fasettindikator :
kolon, streck, zäta, likhetstecken o.s.v.
– Form uttrycks inom parentes. Exempelvis (p) för
seriella resurser
2013-01-22
Sidnummer 7
Tabeller och tilläggstabeller (forts)
En medicinsk tidskrift
•SAB V(p)
•DDK 610.5
Läkarlexikon
•SAB V(x)
•DDK 610.3
2013-01-22
Sidnummer 8
Tabeller och tilläggstabeller (forts)
•I DDK finns det fler aspekter än i SAB att lägga till ett
ämne
•I synnerhet tabell 1 innehåller fler möjligheter att lägga
till aspekt
•Ex:
utbildning, organisationer och ledning, åldersgrupp,
grupp utifrån kön, historia, geografisk aspekt, biografi
2013-01-22
Sidnummer 9
Tabeller för grupper
•Tabell 1 -08 Grupper
kan läggas till ett ämne
– Kvinnliga poliser 363.2082
– Bisexuella lärare 371.108663
•Tabell 5 Etniska och nationella grupper
– 305.89240485 Judar i Sverige (sociologi)
– 948.5004924 Judarnas historia i Sverige
2013-01-22
Sidnummer 10
Klartexter och ämnesord
•I SAB läggs även en del uppgifter i klartext till
klassningen. Ofta genom tillägg av z (geografisk ort,
namn) och :bf (institution)
•Det görs inte alls i DDK.
•Ämnesord används istället och i Libris är namnformerna
kontrollerade till skillnad från namnformerna efter z och
:bf
2013-01-22
Sidnummer 11
Historiska perioder
• I både DDK och SAB förs historia inom ett ämne ut på
ämnet
- I DDK läggs de historiska perioderna till från tabell 1:s
historiska perioder
- I SAB används de historiska avdelningarna inom K
(historia) som tilläggstabell
Jordbruk : Sverige : 1700-talet
- Qd-c:k.43
- 630.948509033
2013-01-22
Sidnummer 12
Språkliga tilläggsbeteckningar
•DDK lägger inte till språk
•SAB lägger till språkkod
•Cmdd=sg
•Svensk skönlitteratur
– SAB ger information om översättning
He.01=c / Hcee.01
– DDK anger kod för originalspråket – inte det översatta
– 823.X
Att en bok är översatt till ett annat språk uttrycks på
andra sätt i katalogposten i Marc-formatet
2013-01-22
Sidnummer 13
2013-01-22
Sidnummer 14
Målgrupp som genre
SBI använder
•Bilderböcker (0-5),
•Kapitelböcker (6-9),
•Mellanåldersböcker (10-12) och
•Ungdomsböcker (13-17).
•655 7 $a Bilderböcker $2 Barn
•Talböcker - 655 7 $a Talböcker $2 saogf
2013-01-22
Sidnummer 15
000 Datavetenskap, information,
allmänna verk
000 = A Bok- och biblioteksväsen
B Allmänt och blandat
Pu Datorer och databehandling
Exempel
030 Allmänna samlingsverk
020 Biblioteks- och informationsvetenskap
004-006 Datavetenskap
2013-01-22
Sidnummer 16
100 Filosofi & psykologi
100 = D
•Men inte 130 Parapsykologi och ockultism.
– Parapsykologi ligger under Dop
– Ockultism ligger i SAB under Bl
Exempel
130 Parapsykologi & ockultism
150 Psykologi
170 Etik
2013-01-22
Sidnummer 17
200 Religion
200 = C
•Men, olika indelning – i SAB är Svenska kyrkan norm
•Båda har tyngd på kristendom
•DDK utvecklas – internationellt system
Exempel
284.1485 Svenska kyrkan
294.3
Buddhism
297
Islam
2013-01-22
Sidnummer 18
300 Samhällsvetenskaper
300 = O Samhälls- och rättsvetenskap
S Militärväsen
E Undervisning
Delar av
•Q Ekonomi och näringsväsen, främst nationalekonomi
•M Etnografi, bl. a seder, etikettfrågor och folktro
•Vp Hälso- och sjukvård
•Tvärvetenskapliga nummer
2013-01-22
Sidnummer 19
300 Samhällsvetenskaper (forts.)
•Etniska grupper 305.8 i DDK om gruppen är ämnet
•Men är gruppen en aspekt på ett ämne används tabell 5
för Etniska och nationella grupper.
T.ex. Romer – medborgerliga rättigheter - Europa
323.119149704
•398.2 Folkdiktning = .07 i SAB för G och H
2013-01-22
Sidnummer 20
300 Samhällsvetenskaper (forts.)
300
330
340
360
370
390
2013-01-22
Sidnummer 21
Sociologi, etnologi
Nationalekonomi
Juridik
Sociala problem och tjänster
Utbildning
Seder, etikett, folklore
300 Samhällsvetenskaper (forts.)
•I DDK hamnar all juridik under 340
•I SAB förs ofta juridik ut på ämnet
•Exempel
Skollagstiftning
344.48507
Em-c:oe
•330 Nationalekonomi även industri och näringsliv, bara
rent företagsekonomiska och tekniska verk förs till 600
Teknik
2013-01-22
Sidnummer 22
400 Språk + tabell 4 + tabell 6
400 = F
•Tabell 4 jämför tilläggsbeteckningar för F
•Tabell 6 innehåller alla språk. Används för språk som en
aspekt på ett ämne (t.ex. vid bibelöversättningar,
tvåspråkiga lexikon)
•Exempel
420 Engelska
439.7 Svenska
492.83 Tigrinska
2013-01-22
Sidnummer 23
220.5397 Bibeln på svenska
500 Naturvetenskap
500 = U Naturvetenskap
T Matematik
•Uh 363.7 och 333.7
•Exempel
510 Matematik
540 Kemi
570 Biologi
590 Djur (biologi)
2013-01-22
Sidnummer 24
500 Naturvetenskap (forts)
570 Biologi
•Biologi är olika i systemen
– DDK utgår från biologiska processer
– SAB efter typ av organism
572
Biokemi
572.86 DNA
2013-01-22
Sidnummer 25
Ue.3
Anatomi
Ue.03916 DNA
600 Teknik (tillämpade vetenskaper)
600 = P Teknik, industri och kommunikationer
•Q delar: lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske
•Pu - 004-006
•Sociala och samhälleliga aspekter på teknik går till 300
•Exempel
610
Medicin
641-642 Matlagning, kokböcker
650
Företagsekonomi
2013-01-22
Sidnummer 26
700 Konstarterna & fritid
700 = I Konst, musik, teater, film och fotokonst och
R Idrott, lek och spel
•Exempel
750
Målarkonst & målningar
791.4 Film, radio, television
796.334 Fotboll
791.1 Fiske (fritid)
2013-01-22
Sidnummer 27
780 Musik
780 = Ij, X, Y
•DDK gör inte skillnad på musiknoter, musiklitteratur eller
musikinspelningar
• Att något är noter eller en inspelning uttrycks på annat
sätt i katalogposten
2013-01-22
Sidnummer 28
780 = Ij, X & Y
12-02-02
2013-01-22
Sidnummer 29
800 Litteratur + tabell 3
800 = G Litteraturvetenskap
H Skönlitteratur
•Systemen liknar varandra med språk som huvudsaklig
indelningsgrund
•Verk om och av en författare får samma klassning. Verk
som handlar om t.ex. Röda rummet får samma nummer
som själva boken.
•398.2 Folkdiktning
•745.1 Tecknade serier, grafiska romaner
2013-01-22
Sidnummer 30
Exempel: August Strindberg
839.7267
Strindbergs dramatik, Strindberg som
dramatiker
839.7367
Strindbergs romaner och noveller,
Strindberg som romanförfattare
839.7167
Strindbergs poesi, Strindberg som poet
839.7267
Strindberg som författare allmänt
839.7 Svensk litteratur
1-3
Form
67
1879-1909
2013-01-22
Sidnummer 31
839.7267
2013-01-22
Sidnummer 32
839.7367
2013-01-22
Sidnummer 33
2013-01-22
Sidnummer 34
800 Litteratur + tabell 3 (forts.)
•Även skönlittur får alltid samma kod oavsett om det är
verket på originalspråk eller en översättning
•Tabell 3 motsvarar tilläggsbeteckningar för G
– aspekter på litteratur som särskilda former av
litteratur, genrer, teman och ämnen.
839.53087209 Skandinavisk deckarlitteratur (historisk
analys)
839.509 Svensk litteraturhistoria
2013-01-22
Sidnummer 35
900 Historia & geografi + tabell 2
900 = J Arkeologi,
K Historia
L Genealogi
N Geografi
•Systemen liknar varandra med länder som huvudsaklig
indelningsgrund
•900 innehåller alla länder med kronologisk indelning,
många städer och viktiga områden
•Tabell 2 för vidareindelning. Innehåller världsdelar,
länder, städer m fl. andra områden.
2013-01-22
Sidnummer 36
900 Historia, lokalhistoria och arkeologi
•900, 930-990 Historia - även lokalhistoria
•910 Geografi: resehandböcker, reseskildringar
•930 Forntidens historia – men inte alla länder
•Skillnad mellan arkeologi och historia gällande en viss
plats under en viss tid görs inte i DDK
•Arkeologiska utgrävningar förs till områdets historia
2013-01-22
Sidnummer 37
920 Biografier
•Biografier förs till sitt ämne. Bara om det inte går att föra
till annat ämne hamnar de här under biografier t. ex
Berömda svenskar genom tiderna 920.009485
• Biografi över kemist 540.92
Carl Wilhelm Scheele
2013-01-22
Sidnummer 38
Biografi över arkeolog 930.1092
Howard Carter
900 Typer av områden och platser
•Tabell 2 – vidarindelning efter typ av områden, regioner,
platser i allmänhet. Det kan inte göras i SAB. T.ex. uländer, öknar, stäpper, kustområden
•Nationalparker - tropikerna
•333.720913
2013-01-22
Sidnummer 39
Sammanfattning
•Att klassificera är roligt! Det kräver kunskap och omdöme
oavsett klassifikationssystem
•Det är mycket som är likt mellan DDK och SAB
Viktiga skillnader i förhållande till SAB
•Skönlitteratur och litteraturhistoria har samma klassning
•Lokalhistoria går till historia och inte geografi
•Barn- och ungdomslitteratur har samma klassning som
vuxenlitteratur
•Musik, musikinspelningar och noter har samma klassning
2013-01-22
Sidnummer 40

similar documents