Document

Report
Kandidatuppsats i Statistik
F4
Linda Wänström
Betyg
• Individuella betyg
– Börja skriva en logg-bok: en dagbok där det står vad varje person har
gjort varje vecka
– Lämna in logg-boken inför sista seminariet (presentationsseminariet)
• För att få godkänt på kursen krävs, för terminen när uppsatsen
skrivs:
–
–
–
–
–
Presentation och närvaro vid uppsatsförslagsseminarium
Presentation och närvaro vid mitterminsseminarium
godkänd uppsats
godkänd opposition
godkänd slutpresentation samt närvaro vid minst 80% av
kurskamraternas presentationer
• Betygskriterier – se kurshemsidan
Exempel på uppsats från tidigare år
(uppsatsen finns på kurshemsdan)
Expressionsanalys av Primära Tumörer och
Metastaser i Bröstcancer
Emelie Wahlström & Susanne Weijmar
Generellt intryck av uppsatsen?
Sammanfattning
(engelska sammanfattningen är lite kortare eftersom
den ska få plats i bilioteksbladet)
• Bakgrund: Information om bröstcancer och
mikroRNA samt motivering till varför ämnet är
viktigt
• Syfte: Syftet med uppsatsen
• Metod: Vilka metoder som används samt varför
• Resultat: Signifikanta resultat utifrån olika
statistiska metoder
• Slutsats: Resultaten i ord samt vad resultaten
innebär
• Förord – tack till organisationen samt en del
personer
• Innehållsförteckning
• Figurförteckning
• Tabellförteckning
• Bilageförteckning
• Begreppslista
1.Inledning
• Information om cancer och bröstcancer och mikroRNA
• Information om vad författarna har gjort i uppsatsen samt motivering till
varför det är viktigt
• Information om vilka metoder som har använts
• Referenser
• 1.1 Uppdragsgivare
– Kort beskrivning av Hälsouniversitetet
• 1.2 Syfte
– Syfte i ord samt tre specifika frågeställningar i punkter
• 1.3 Bakgrund
– Vikten av att studera detta. Vad uppsatsen tillför. Information om cancer,
mikroRNA, qPCR och ct-värde
• 1.4 Etiska och samhälleliga aspekter
– Kort om forskningsetik
– Värden går inte att spåra till individer
• 1.5 Tidigare liknande rapporter
– Vad tidigare forskning har gjort/hittat
2. Datamaterial
•
•
•
•
Beskrivning av rådatamaterialet
Transformationer och rensning
Figurer som visar fördelning för vissa variabler
Förklaring till varför vissa individer plockas
bort
• Figur som visar många nollor – motivering till
metod
3. Metod och utförande
• 3.1 Transformering och reducering av miRNA
– Tranformering av värden
• 3.2 Normalisering
–
–
–
–
Motivering till användande samt beskrivning av hur metoden används
Referenser
Ett exempel med figur
Figur med ursprungsvärden samt normaliserade värden
• 3.3 Justering för multipla tester
– Motivering, beskrivning, referenser…
• 3.4 Mixturemodeller
– Motivering, beskrivning av metod och utförande, formler, hypoteser,
exempel på beräkningar, referenser…
• Programvaror
– Kort beskrivning av programpaket som används med referenser
4. Resultat och analys
• 4.1 Empirical Bayes
– Ytterligare rensning, tabeller, figurer, kort
beskrivning av resultat (vad som är signifikant, ej
signifikant)
• 4.2 Lachenbruch’s modell
– Ytterligare rensning, tabeller, kort beskrivning av
resultat, hypoteser
5. Diskussion
• 5.1 Metoddiskussion
–
–
–
–
Fördelar/nackdelar med använda metoder
Andra möjliga metoder
Motivering till varför de använda metoderna passade bäst
Referenser
• 5.2 Resultatdiskussion
– Resultat från de olika metoderna
– Referenser
• 5.3 Restriktioner
– Begränsningar i analyserna
• 5.4 Felkällor
– Beskrivning av vilka felkällor som kan förekomma samt vad som gjorts
för att minimera felkällor
– Referenser
• 6. Slutsats
– Frågeställningarna besvaras
• 7. Referenser
• 8. Bilagor
– Tabeller, test…

similar documents