5. Medeltiden

Report
MORIA: Medeltiden
www.gu.se
Medeltiden (ca 400 – ca 1500
Teodicéproblemet
Naturrätt
Moralens natur (Dygder, plikter, sinnelag)
Fri vilja
www.gu.se
Ondskans problem: Teodicéproblemet
1. Gud är allsmäktig
Satan finns (manikéerna)
Människan har fri vilja
2. Gud är allvetande
1. Gud är (all)god
 Gud har makten, kunskapen och
viljan att skapa en värld utan ondska
4. Ondska finns
Privationsläran (Augustinus)
www.gu.se
Augustinus: privationsläran
Ondska existerar inte: avsaknad av godhet
Den nyplatonska världsbilden
(idéer, matematiska objekt, fysiska objekt, akuggor)
Gud är full existens och därmed perfekt godhet
Människan och den fysiska verkligheten har inte full existens
och saknar därmed full godhet
När en människa syndar är det resultat av brister i existens och
alltså inte Guds fel eftersom Gud bara skapat, och är ansvarig
för, det som existerar
www.gu.se
Medeltida moral: plikt, dygd eller sinnelag?
Bibeln: fokus på regler och vilka handlingar som är tillåtna/inte
tillåtna
Problem: Absoluta och enkla riktlinjer? Om plikter krockar?
Grekerna: fokus på vilken typ av av person man bör vara.
Problem: Vad bör vi göra?
Abelard: det viktiga är inte vad man gör utan med vilken attityd
Problem: alla handlingar blir tillåtna?
www.gu.se
Naturlagen
En moralisk lag – inskriven i naturen
(Aristoteles, stoikerna m.fl)
Den gudomliga boken och naturens bok är samstämmiga
Utgör än idag en grundpelare inom katolsk lära
(icke-reproduktivt sex)
Skiljer på den samhälleliga eller konventionella moralen
(Platon, Augustinus, Aquino)
www.gu.se
Aquino om den mänskliga naturen
Människans mål finns inskrivet i hennes natur
Tre sorters önskningar
1. Naturliga önskningar (delas med andra varelser)
2. Sinnliga önskningar (delas med djuren)
3. Rationella önskningar (resultatet av reflektion)
Det är genom våra rationella önskningar vi kan få den mest
djupgående tillfredställelsen eftersom de är mer beständiga:
söka kontakt med Gud
www.gu.se
Den naturliga lagen
Genom förnuftet får vi kunskap om vårt vårt mål och vår natur
Genom att leva i enlighet med lagen kommer vi närmare Gud
Mest grundläggande önskningen:
”Önska det goda och undvik det onda”
Andra naturliga önskningar
Alla människor vill leva
Alla människor vill föröka sig

Liv bör bevaras
Människor bör föröka sig
www.gu.se
Konflikt mellan föreskrifter
Delar in moraliska påbud i primära och sekundära
De primära har företräde framför de sekundära
De primära är universella, de sekundära har undantag
De sekundära kan härleds från the primära
Ex. äktenskap
Primärt påbud: uppfyll jorden och föröka er
Sekundärt påbud: ha husefrid
Polygami är tillåtet under vissa omständigheter
En flexibel pliktetik
(om primära påbud är universella, hur försvaras celibat?)
www.gu.se
Problem med idén om en naturlig lag
1. Från att ha konstaterat att någonting är naturligt dras en
moralisk slutsats
Människor vill leva, därför är det fel att döda
Människor vill överkonsumera, därför bör vi få det?
2. Oklart vad som är naturligt
Krig, mord, otrohet, polygami, våldtäkt verkar finnas bland alla
grupper av människor.
3. För teleologen: vilken är funktionen hos någonting?
Är målet med sex förökning eller njutning
www.gu.se
Lite mer om fri vilja: Aquino
Vi har fri vilja i kraft av vårt förnuft: våra handlingar styrs av
deliberation
Performativ inkonsekvens: tro något men bete sig som om
motsatsen var sann
Om man inte tror på fri vilja varför överväger man? Ger råd?
Belöningar? Förmaningar?
Om vi inte hade fri vilja skulle detta vara meningslöst
 Vi har fri vilja
www.gu.se
Fri vilja: tillräckligt för moraliskt ansvar?
Aristoteles:
Fritt från yttre tvång
(Hot förändrar bara situationen)
Får inte vara resultatet av en kunskapsbrist: faktuell inte
moralisk
(och vederbörande måste ångra sig när denne inser gärningens
natur)
Problem: Inre tvång? Moralisk insikt?
www.gu.se
Abelard och synden
Vad är synd:
1. Att begå en felaktig handling
2. Att ha orätta önskningar
Abelard: Att samtycka till sin önskan (andra ordningens önskan)
(det enda vi kan kontrollera)
är inga handlingar nödvändigtvis felaktiga?
är inga handlingar nödvändigtvis syndiga?
Skillnad på att göra fel och att vara klandervärd?
Blameless wrongdoing
www.gu.se
Något om tentan?
www.gu.se

similar documents