Daisy-spelare

Report
Läs & Skriv
2012-02-22
Johnny Andersson
Pedagogisk idé
Handhavande
Teknik i sig
Förhållningssätt-Motiv-Komplement
Hårdvara
Behov
Elev-kollegor-föräldrar-ledning
Förutsättningar
Teknik
ITpedagog/Ansvar
Utbildning/PIM
o.likn.
Ekonomi
Förutsättningar
• Vilken roll har IKT i skolan
• Vilka möjligheter och hinder finns det
• Vilka förutsättningar behövs
• Vilken kunskap finns
• Förväntningar
• Lokaler
IKT som ett komplement
Kommunikation
Individualisering
Utveckling
Självständighet
Delaktighet
Tidsperspektivet
Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasium
Universitet
?
År 0 -1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20- 21- 22- 23- 24- 25……………….
IKT i en inkluderad undervisning
• Samarbetsinriktad undervisning
Stöd och samarbete med kollegor/yrkesgrupper inom och
utanför skolan
• Samarbetsinriktat lärande
Elever som hjälper varandra i genomtänkta grupperingar.
Kamratsamarbete
• Gemensam problemlösning
Tydliga överenskommelser som alla är överens om
• Heterogena grupper
För mångfalden i klassrummet
• Strukturerad undervisning
Kartläggning, vägledning, utvärdering, förväntningar. Individuell
undervisningsplan
Vad ska jag
göra
Vem ska jag
vara med
När ska jag
göra det
Vad ska jag
göra sedan
Hur ska jag
göra det
Hur länge
ska jag göra
det
Barnet/Eleven
•
•
•
•
•
•
Vilka svårigheter har……
Hur mycket förstår………
Hur uttrycker sig………
Vad uttrycker…….
Om vad uttrycker sig…..
Vilka fysiska möjligheter har han/hon?
Omgivningen
Se helheten
Barnet/Eleven
Livslånga partners
Vänner/Bekanta
Yrkesverksamma
Obekanta
Redskapen
•
•
•
•
•
•
•
•
ett komplement till omgivningen och det egna lärandet
en del av det multimodala lärandet
ett stöd för kommunikation
en del av individualisering
ett verktyg för kontinuitet
en del av omgivningen
en variation med ljud, bild, text, film
ett verktyg för självständighet
Talsyntes
Talböcker, Daisy, MP3, SAPI, CD-Ord, Vital
Skanner
OCR, Vitex, Paperport, TopOCR
Minnesträning
Minneslek, RoboMemo
Ämnen
Stava Rex, Saida, SpellRight
Anpassningar
Kontakter, Tangentbord, SAW
Bildstöd
InPrint, Grid, Clicker, Musse, EdWord
Kommunikation
Trippelkommunikation, Saker&Ting
Interaktivitet
Mimio, Smartboard, Active Board, Ebeam
Talsyntes
Personer som av olika anledningar inte kan tala/har svårighet med talet eller behöver få text uppläst kan
använda en talsyntes för kommunikation och information. Det finns ett flertal röster att välja på, både manliga
och kvinnliga. Lyssna igenom de olika rösterna tillsammans med användaren, ställ in hastighet och volym.
Ditt förhållningssätt är viktigt vid en introduktion
En talsyntes ersätter inte det mänskliga talet men är ett viktigt komplement för en användare.
En av talsyntesens begränsningar är betoningen, talsyntesen kan inte avgöra hur och i vilket syfte uttalet ska vara.
Exempel:
Har Lisa klippt gräset? (Neutral fråga, ja eller nej.)
Har Lisa klippt gräset? (Förvånad, trodde inte hon hade gjort det)
Har Lisa klippt gräset? (Det var ju vattna det hon skulle göra.)
Har Lisa klippt gräset? (Det var ju Pelle som skulle göra det.)
Har Lisa klippt gräset? (Det var ju häcken hon skulle klippa.)
(exempel från Wikipedia)
Talsyntes
CD-Ord (Win)
www.elevdata.se
Vital (Win)
www.frolundadata.se
Claro Reader (Win-Mac)
www.svensktalteknologi.se
TextIT
http://www.insipio.com/index.php?option
=com_content&task=view&id=33
Mer om talsynteser
Gratis talsyntes
http://espeak.sourceforge.net/
Readspeaker –gratis för bloggare
http://webreader.readspeaker.com/
Lyssna på röster
http://webreader.readspeaker.com/?pid=100
Röster från Acapela
http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactivedemo.html
Talande webb
http://www.talande-webb.se/?cat=12
Talsyntes
Talsynteser finns i två varianter –bundlad eller fri. Bundlad innebär
att den är kopplad till ett specifikt program. Fri, eller med en teknisk term SAPI, innebär att
den kan användas till all form av text, både rena textdokument och på internet.
(SAPI=Speech Application Programming Interface)
De flesta talsynteser har en inställning som kallas för skärmläsning vilket innebär att
den text som användaren pekar på med uppläst
De flesta talsynteser installeras lokalt på hårddisken (oftast benämnd som C:)
vilket kan innebära en merkostnad om användaren flyttar runt mellan olika datorer. Då kan
en flyttbar talsyntes som finns på ett USB (externt minne) vara ett alternativ.
De flesta talsynteser har även kringprogram som ordprediktion, ordlistor, zoom mm, vilka behov har
användarna i din verksamhet?
Läspennor
• Svensk Talpenna En läspenna används för att skanna in
enstaka ord från en tryckt text i en bok, tidning, stencil etc.
Svensk Talpenna har en display som visar upp den inlästa
texten direkt på själva pennan.
• Cpen 20 En handscanner med inbyggd OCR-funktion som är
utformad som en läspenna. För bara pennan över texten så
överförs den automatiskt till datorn, vid markörens position.
Z-pen
Surfplattor
Android
iPad
Övrigt
Läslinjal
AlphaSmart
Flexibord
Daisy-HTML-Eböcker-Textview
Amis
Milestone
Läsplattor
• En läsplatta används för att läsa digitala böcker, tidningar och
andra texter. Andra ord som används för läsplatta är "ebokläsare", "e-läsare" och "bokdator". På engelska talar man om
"ereader" eller "tablet".
• Nuut
Kindle
Sony
Skanning
• Paperport
• TopOCR
DAISY Text och ljud
• Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anpassar
läromedel till DAISY ljud enligt § 17 Upphovsrättslagen.
• En DAISY-spelare behövs för att lyssna till talböcker, eller en
dator med en läsprogramvara för böcker i DAISY-format. Vissa
MP3-spelare kan också användas för att lyssna till DAISY ljud.
Lyssnar man på boken i en MP3-spelare får man inte samma
möjlighet att snabbt hitta rätt sida, kapitel etc. i boken som om
man använder en DAISY-spelare.
DAISY
Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem
• DAISY Text och Ljud innebär att eleven lyssnar till läromedlets
text som en person eller talsyntes läst upp och som sparats som
en ljudfil och att den text som läses upp samtidigt visas. Bokens
bilder finns också med.
• En DAISY-spelare kan användas för att lyssna på DAISY Text
och Ljud men man kommer då inte åt text och bild.
• Mer om DAISY och DAISY-spelare finns att läsa på Svenska
DAISY-konsortiets webbplats och på Talboks- och
punktskriftsbibliotekets (TPB) webbplats.
Daisy-spelare
• En DAISY-spelare är en fristående cd-romspelare med
funktioner för att läsa och navigera i DAISY-talboken. Det går att
förflytta sig mellan kapitel, underrubriker, sidor och sätta
bokmärken i talboken
Man kan också lyssna på vanliga cd-skivor i en DAISY-spelare.
• Personer med synskada kan ansöka om spelare hos
syncentralen.
Personer med andra läshandikapp kan ansöka hos
hjälpmedelscentralen.
Källa tpb.se
E-böcker
• Består av data i form av enbart text, enbart ljud, eller av text, ljud
och film i olika kombinationer
• Producerad och publicerad i olika format, till exempel pdfformat, DAISY-format, Textview-format
• Lagrad på till exempel en cd-romskiva, ett usb-minne eller ett
minneskort
• Nedladdningsbar/nedladdad eller direktuppspelad via Internet
• Kommersiell eller framställd enligt § 17 i upphovsrättslagen
• Se skriften Fakta om e-böcker för mer info.
• I en del e-böcker finns enbart den tryckta bokens text. I dessa
kan man ändra storlek, färg och typsnitt. Andra e-böcker följer
helt och fullt den tryckta bokens layout.
E-bok i Textviewformat
• En e-bok eller elektronisk bok är en bok som lagrats
digitalt, exempelvis på cd-rom. Detta gör att e-boken går att
använda på flera sätt.
• Det finns flera olika e-boksformat, ett av dem är Textview.
• Textview krävs för att eleven ska kunna använda de
anpassningar som Specialpedagogiska skolmyndigheten
levererar i textviewformat. Det distribueras av Talboks- och
punktskrifts-biblioteket (TPB) och är gratis.
• Att söka och navigera i textviewbokens innehåll är lätt. Bokens
innehåll är uppdelat under "flikar" vilka gör att det lätt att söka
efter ord, avsnitt eller sida och att snabbt navigera till önskat
ställe.
Textview
• Textviewbokens text kan läsas på datorns skärm. Eleven kan
själv ställa in lämplig storleken på texten. Det är möjligt att
navigera mellan bokens olika kapitel och det går att söka på
t.ex. sida, ord och meningar. Uppläsning sker med talsyntes.
• Elever med grav synskada använder punktskriftsdisplay för att
läsa textviewbokens text som punktskrift. Eleven har då ett
skärmläsningsprogram och en punktskriftsskärm som ligger
nedanför tangentbordet.
Textview
• Bilder i textviewböcker anpassas oftast till bildbeskrivningar för
att eleven med synskada ska kunna tillgodogöra sig innehållet
som bilderna förmedlar.
• Till gravt synskadade elever producerar SPSM
svällpappersbilder i matematik, fysik, kemi och i tekniska
ämnen. De svällpappersbilderna levereras i särskilda
bildbilagor. Det anges i förteckningen över anpassade läromedel
om svällpappersbilder finns framtagna till textviewboken.
E-bok i HTML format
• Boken innehåller läromedlets text och bild. Boken är lik
svartskriftsförlagan (den "vanliga boken") med det undantaget
att bild och text följer löpande efter varandra.
• För att läsa en e-bok i HTML-format behövs en webbläsare (tex.
Internet Explorer, Firefox). För att öppna boken klickar man på
filen .html i bokens mapp. Då öppnas boken i webbläsaren på
datorn.
E-bok
• En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så
att du kan läsa den direkt på din dator, handdator eller på en
särskild läsplatta. En e-bok är alltså en datorfil. Vanligen köper
du e-boken via internet. Då laddar du ner boken från affärens
hemsida.
• För att kunna läsa en e-bok behöver du två saker förutom själva
boken: Hårdvara & E-bokläsare
• E-bokläsaren är ett program som du installerar på din dator eller
handdator som används för att läsa böcker. Det är gratis och
kan hämtas hem via internet.
• Exempel Adobe Digital Editions
Bildstöd
Sywriter
Lexin http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/
Symbolstix
Läsa med symboler
• IGEL
• PCS
• PICTOGRAM
• DYNASYMS
• REBUS
Träna & Öva
Läspärlor
Lexia
Läshuset

similar documents