PEMBELIAN KOMPUTER - Institut Perakaunan Negara

Report
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA
PERKHIDMATAN AWAM
SEKSYEN PENGURUSAN PERAKAUNAN PINJAMAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN OPERASI PUSAT & AGENSI
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
1
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
SKOP
- Perundangan/Peraturan Berkuatkuasa
- Takrifan
- Kuasa Melulus
- Syarat Permohonan
- Borang & Dokumen Sokongan
- Peraturan Setelah Diluluskan
- Penyelesaian Awal Baki Pinjaman
- Tuntuan Bayaran Balik Gaji Terlebih Potong
- Mengakaun Pinjaman bagi Pegawai yang bertukar
- Tindakan Surcaj & Tatatertib
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
2
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER
PERATURAN BERKUATKUASA
1. PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 2012
(Peraturan dan Syarat mengenai skim pembiayaan komputer bagi anggota
perkhidmatan awam)
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
3
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
TAKRIFAN "PEMBELIAN KOMPUTER"
Pembelian komputer baru termasuk perkakasan dan perisiannya.
Komputer:
 Komputer desktop
 Komputer riba
 Komputer tablet
Perkakasan:
 Mesin pencetak
 Mesin pengimbas
 Peranti pelbagai fungsi (maltifunction device)
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
4
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
PEMBELIAN KOMPUTER
 Pembelian lebih daripada satu unit komputer adalah dibenarkan tetapi
bukan dari kategori komputer yang sama.
 Pembelian komputer bersama lebih dari satu unit perkakasan adalah
dibenarkan tetapi bukan dari kategori perkakasan yang sama.
 Pembelian komputer di bawah pakej jalur lebar dibenarkan tetapi
pembiayaan tidak termasuk bayaran langganan bulanan.
 Urusniaga
Malaysia.
pembelian
komputer
hendaklah
dilakukan
di
dalam
Sebutharga boleh diperolehi daripada tiga pembekal berbeza.
5
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
KUASA MELULUSKAN PERMOHONAN
UMUM:-
•
PEGAWAI PENGAWAL
PERMOHONAN PEGAWAI PENGAWAL (KSU):
•
KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN
PERWAKILAN KUASA
KSU KEMENTERIAN ATAU PEGAWAI PENGAWAL BOLEH
MEWAKILKAN KUASA SECARA BERTULIS DAN MEMAKLUMKAN
KEPADA PERBENDAHARAAN.
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
6
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
SYARAT PERMOHONAN
KELAYAKAN ASAS
1. ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
 Sedang berkhidmat
 Dilantik secara tetap
 Telah disahkan dalam perkhidmatan
2. PINJAMAN SETIAP TIGA(3) TAHUN SEKALI
(Permohonan baru hanya boleh diluluskan selepas tiga (3) tahun dikira mulai tarikh
kelulusan sebelumnya dengan syarat pinjaman terdahulu telah diselesaikan)
3. AMAUN PEMBIAYAAN MAKSIMUM RM5,000.00
(Tertakluk kepada Syarat Pembiayaan )
4. TEMPOH BAYARAN BALIK MAKSIMUM 48 BULAN
(mengambilkira tempoh baki perkhidmatan sebelum bersara wajib)
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
7
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
SYARAT PERMOHONAN
SYARAT PEMBIAYAAN
1. ANSURAN POTONGAN BULANAN TIDAK LEBIH 1/3 GAJI POKOK
2. JUMLAH SEMUA POTONGAN GAJI TIDAK LEBIH
60% GAJI POKOK DAN ELAUN.
CONTOH:
GAJI POKOK
:
ELAUN-ELAUN TETAP : RM 160+180+300 =
RM 1209.09
RM 640.00
RM 1849.09
1/3 X 1,209.09 = RM 403.03
60% X 1,849.09 = RM 1,109.45
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
8
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
SYARAT PERMOHONAN
SYARAT PEMBIAYAAN
POTONGAN SEDIA ADA:
TABUNG HAJI
= RM 200.00
PINJAMAN PERUMAHAN = RM 497.00
ANGKASA
= RM 300.00
RM 997.00
PINJAMAN KOMPUTER
Ansuran Bulanan : RM5000 / 36 BLN = 147.62 (< RM 403.03)
Tidak lebih 60% : RM997.00 + 147.62 = 1,144.62 (> RM 1,109.45)X
TIDAK MEMENUHI SYARAT
Ansuran Bulanan : RM4000 / 48 BLN
=
90.32 (< RM 403.03)
Tidak lebih 60% : RM997.00 + 90.32 = 1,087.32 (< RM 1109.45) 
MEMENUHI SYARAT
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
9
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
SYARAT PERMOHONAN
SYARAT PEMBIAYAAN
3. JIKA PEMOHON INGIN MENUKAR SPESIFIKASI KOMPUTER ATAU
PEMBEKAL KOMPUTER, DAPATKAN KELULUSAN PEGAWAI YANG
MELULUSKAN PEMBIAYAAN TANPA MELIBATKAN PERUBAHAN
KOS PEMBELIAN. SERTAKAN SALINAN KELULUSAN KEPADA
PEJABAT PEMBAYAR SEMASA MENGEMUKAKAN BAUCAR
BAYARAN
Mac [email protected] BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
10
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
SYARAT PERMOHONAN
PERKIRAAN HARGA PEMBIAYAAN – RM5000 @48bulan
Harga Belian Oleh Kerajaan: RM5120.00 Kos Komputer
Amaun Pembiayaan Kerajaan: RM5000.00 Berdasarkan kelayakan
Bayaran Muka oleh pemohon: RM120.00 Perbezaan kos dengan kelayakan
ditanggung sendiri oleh pemohon.
Harga Jualan Kepada Anggota: RM5539.20 Amaun sebenar yang akan
dibayar oleh peminjam
Bayaran Muka oleh pemohon: RM120.00 Perbezaan kos dengan kelayakan
ditanggung sendiri oleh pemohon.
Bayaran amaun pembiayaan dan keuntungan Kerajaan: RM5419.20 Jumlah
amaun pembiayaan Kerajaan yang dicampur dengan amaun keuntungan
Bayaran ansuran bulanan sebanyak RM112.90 sebulan selama 48 bulan.
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
11
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
PERATURAN MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
BORANG DAN DOKUMEN SOKONGAN
1. BORANG PERMOHONAN (KEW.317)
- 3 SALINAN
2. SURAT KELULUSAN DAN TAWARAN PEMBIAYAAN
3. MEMORANDUM PENERIMAAN
4. SURAT PERJANJIAN (KEW.318)
- 3 SALINAN (DISETEMKAN)
5. BAUCAR BAYARAN (KEW.304)
6. SEBUTHARGA PEMBEKAL
7. BORANG PINJAMAN / PEMBIAYAAN HARTA (KEW.322/ AK1)
8. SALINAN SLIP GAJI TERKINI
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
12
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
PENERIMAAN TAWARAN
SETELAH PEGAWAI MENERIMA TAWARAN, PEGAWAI DIBERIKAN:
1.
SURAT PERLANTIKAN SEBAGAI WAKIL
MENGURUSKAN PEMBELIAN KOMPUTER.
KERAJAAN
UNTUK
DAN
2. CEK/MAKLUMAN EFT SERTA SURAT BUTIRAN PINJAMAN DAN
ANSURAN BAYARAN BALIK.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
13
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
PERATURAN SELEPAS KELULUSAN
(Tindakan Oleh Bahagian Kewangan Jabatan)
1. Cek/EFT (Surat Makluman) daripada JANM-BPOPA / JMS disemak dan
direkodkan dalam buku daftar.
# Maklumat Buku Daftar Pembiayaan Komputer
a)Tarikh pembiayaan diluluskan
b) Jumlah pembiayaan
c) Tarikh cek/EFT pembiayaan diterima di pejabat anggota
d) Tarikh cek/EFT pembiayaan diterima oleh anggota
e) Nombor dan tarikh baucar pembayaran pembiayaan dan cek
f) Nombor dan tarikh resit pembelian
g) Nombor dan tarikh invois pembelian
h) Jumlah tempoh bayaran balik
i) Tarikh ansuran pertama bayaran balik pembiayaan dimulakan
j) Tarilh ansuran akhir dan amaun bayaran balik pembiayaan
k) Tempoh penangguhan bayaran (jika ada)
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
14
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
PERATURAN SELEPAS KELULUSAN
2.
Surat makluman cek / EFT yang ditandatangani oleh pegawai diserahkan
kepada pemohon dan salinan kepada Bahagian Sumber Manusia /
Bahagian Pentadbiran untuk direkodkan di dalam buku perkhidmatan.
3.
Pastikan:3.1 Potongan gaji (kod potongan: 4184) berjaya dibuat seperti arahan
(tidak lewat daripada 2 bulan dari tarikh EFT)
3.2 Dalam tempoh 30 hari selepas bayaran dikeluarkan, Peminjam
dikehendaki mengemukakan salinan resit dan invois kepada
Bahagian
Kewangan (semak nama syarikat, cop, tandatangan,
perkara, tarikh dan
nama peminjam pada resit dan invois adalah betul).
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
15
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
PERATURAN SELEPAS KELULUSAN
4.
Surat kuiri/peringatan perlu disediakan dan dihantar kepada pemohon
sekiranya perkara seperti yang dibawah berlaku:
- Pemohon tidak menyerahkan resit dan invois pembelian komputer
dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat bayaran EFT.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
16
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
PERATURAN SELEPAS KELULUSAN
PENTING:
#Sekiranya potongan ansuran tidak dilakukan daripada gaji bulanan
Pembeli walau dengan apa sebab pun, Pembeli hendaklah
bertanggungjawab untuk membayar sendiri kepada Kerajaan sehingga
potongan ansuran potongan dilakukan.{Perjanjian Kew.318 - para 3.(iv)}
# Sekiranya peminjam gagal menyerahkan dokumen (salinan resit dan
invois) dalam masa 30 hari, pembiayaan dianggap terbatal. Ketua Jabatan
perlu mendapatkan kembali semua jumlah pembiayaan dan amaun
keuntungan kerajaan sekaligus dalam tempoh 30 hari.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
17
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
PERATURAN SELEPAS KELULUSAN
PENTING:
Jabatan yang membayar gaji adalah bertanggungjawab untuk
mendapatkan bayaran balik sekaligus baki pinjaman komputer bagi:
# Anggota bersara atau meninggalkan perkhidmatan
# Anggota meninggal dunia - dituntut daripada waris
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
18
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
PENYELESAIAN AWAL PINJAMAN
1. Surat pertanyaan baki disediakan oleh:
i. Bahagian Kewangan untuk dihantar kepada JANM-BPOPA/JMS;
Atau
ii. Peminjam secara on-line melalui laman web ANM.
2. Surat makluman baki yang diterima daripada JANM-BPOPA /JMS
diagihkan:i. Salinan Asal – Fail Jabatan
ii.Salinan Kedua – Peminjam
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
19
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
PENYELESAIAN AWAL PINJAMAN
3.
Peminjam membuat bayaran mengikut jadual tarikh yang telah
ditetapkan oleh JANM-BPOPA /JMS iaitu tidak lewat daripada 14
haribulan bulan berikutnya.
4.
Bahagian Kewangan sediakan Penyata Pemungut selepas menerima
bayaran dengan mengkreditkan ke akaun amanah kod 854501.
Pastikan maklumat di skrin subsidiari/permohonan dimasukkan dengan
lengkap sebelum menyimpan penyata pemungut di dalam sistem
GFMAS/eSPKB. (Auto kemaskini Akaun subsidiari)
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
20
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
GAJI TERLEBIH POTONG BAGI PINJAMAN
1.
Pastikan menerima pengesahan bayaran tarikh terakhir pinjaman
daripada JANM-BPOPA/ JMS.
2.
Pastikan dokumen-dokumen berikut disertakan oleh peminjam:
2.1 Salinan surat arahan pemberhentian potongan / surat penyelesaian
2.2 Salinan slip gaji potongan masih dibuat – potongan berlebihan
2.3 Salinan slip gaji potongan telah diberhentikan
2.4 Salinan resit pembayaran – bagi penjelasan sekaligus
atau
Salinan penyata pemungut – bagi penjelasan sekaligus
3. Bahagian Kewangan akan membuat pengiraan secara manual untuk
menentukan jumlah yang telah terlebih dibayar oleh peminjam dan
serahkan baucar dan dokumen (para 2) kepada JANM-BPOPA/ JMS
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
21
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
GAJI TERLEBIH POTONG BAGI PINJAMAN
4.
JANM-BPOPA/JMS semak dokumen dan bandingkan jumlah lebihan
yang dituntut dengan data di sistem G-ALMoS.
5.
Sekiranya terdapat perbezaan, pelarasan jumlah dibuat sebelum
bayaran diperakukan melalui sistem G-ALMoS.
6.
Makluman bayaran EFT dan salinan baucar Kew 304 E bagi bayaran
balik lebihan potongan dihantar kepada Bahagian Kewangan untuk
diserahkan kepada peminjam.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
22
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
CARA-CARA MENGAKAUN PINJAMAN BAGI PEGAWAI YANG
TERLIBAT DENGAN PERTUKARAN ATAU YANG DIPINJAMKAN
1. BERTUKAR DARI JABATAN NEGERI KE JABATAN PERSEKUTUAN
1.1 Sijil Gaji Akhir disediakan dengan menyatakan butir-butir :
a) Jumlah pembiayaan yang diluluskan.
b) Tempoh bayaran balik
c) Tarikh mula potongan dibuat
d) Baki pembiayaan yang belum selesai
e) Amaun bayaran balik tiap-tiap bulan
1.2
Baki pinjaman yang belum dibayar itu hendaklah dibayar balik oleh Jabatan
Persekutuan kepada Jabatan Negeri melalui Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer
Persekutuan
1.3
Anggota berkenaan kemudiannya hendaklah menjelaskan baki harga jualan itu kepada
Persekutuan berkenaan.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
23
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
CARA-CARA MENGAKAUN PINJAMAN BAGI PEGAWAI YANG
TERLIBAT DENGAN PERTUKARAN ATAU YANG DIPINJAMKAN
2. BERTUKAR DARI JABATAN PERSEKUTUAN KE JABATAN NEGERI
2.1 Sijil Gaji Akhir disediakan dengan menyatakan butir-butir :
a) Jumlah pembiayaan yang diluluskan.
b) Tempoh bayaran balik
c) Tarikh mula potongan dibuat
d) Tarikh akhir potongan
e) Baki pembiayaan yang belum selesai
f) Amaun bayaran balik tiap-tiap bulan
2.2
Baki pinjaman yang belum dibayar itu hendaklah dibayar balik oleh Jabatan Negeri
kepada Jabatan Persekutuan melalui Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri
2.3
Anggota berkenaan kemudiannya hendaklah menjelaskan baki harga jualan itu kepada
Jabatan Negeri berkenaan.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
24
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
CARA-CARA MENGAKAUN PINJAMAN BAGI PEGAWAI YANG
TERLIBAT DENGAN PERTUKARAN ATAU YANG DIPINJAMKAN
3. BERTUKAR / DIPINJAM DARI JABATAN PERSEKUTUAN
KE BADAN BERKANUN
.
3.1 Sijil Gaji Akhir disediakan dengan menyatakan butir-butir :
a) Jumlah pembiayaan yang diluluskan.
b) Tempoh bayaran balik
c) Tarikh mula potongan dibuat
d) Tarikh akhir potongan
e) Baki pembiayaan yang belum selesai
f) Amaun bayaran balik tiap-tiap bulan
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
25
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
CARA-CARA MENGAKAUN PINJAMAN BAGI PEGAWAI YANG
TERLIBAT DENGAN PERTUKARAN ATAU YANG DIPINJAMKAN
3. BERTUKAR/ DIPINJAM DARI JABATAN PERSEKUTUAN
KE BADAN BERKANUN
.
3.2 Baki pinjaman yang belum dibayar itu dibayar balik oleh Badan
Berkanun kepada Jabatan Persekutuan
i. sekali gus dan Anggota berkenaan kemudiannya menjelaskan
amaun itu secara potongan gaji bulanan kepada Badan Berkanun
berkenaan; ATAU
ii.
ansuran mengikut potongan gaji bulanan Anggota berkenaan
sehingga selesai.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
26
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
TINDAKAN SURCAJ DAN TATATERTIB
PEGAWAI PENGAWAL /KETUA JABATAN BERTANGGUNGJAWAB
MEMASTIKAN PERATURAN PEMBIAYAAN KOMPUTER DIPATUHI
SEPENUHNYA.
SEKIRANYA APA-APA SYARAT ATAU PERATURAN PEMBIAYAAN DI
ABAIKAN, PEGAWAI YANG MEMPROSES / MELULUS/ MENGURUS
DIKENAKAN TINDAKAN SURCAJ ATAU TATATERTIB.
DEMIKIAN JUGA TINDAKAN SURCAJ ATAU TATATERTIB AKAN DIKENAKAN
KE ATAS PEMINJAM YANG MENYEBABKAN PELANGGARAN SYARAT
DAN PERATURAN PEMBIAYAAN BERKENAAN.
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
27
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
BPOPA
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
28
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Pilih Maklumat Pinjaman Kenderaan & Komputer
29
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Pilihan perkhidmatan akan dipaparkan
30
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
ePenyata Pinjaman
31
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Semakan Anggaran Baki Pinjaman
32
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Semakan Anggaran Baki Pinjaman
- Isi maklumat yang diperlukan dan anggaran baki pinjaman akan dipaparkan
- Baki ini tidak boleh digunakan untuk penyelesaian penuh pinjaman
33
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Pertanyaan baki secara online
- Untuk mendapatkan baki pinjaman secara rasmi daripada JANM/JMS
34
KEMUDAHAN ONLINE
www.anm.gov.my
Pertanyaan baki secara online
- Lengkapkan maklumat dan klik Hantar Pertanyaan
35
TATACARA PENGURUSAN
PEMBIAYAAN KOMPUTER
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
SEKIAN
TERIMA
KASIH
2010 @ Seksyen
BPOPA
Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara
“Excellent Accounting @ Your Service”
36

similar documents