Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan

Report
1
KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN
BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA YANG BERADA DI GRED LANTIKAN
LATAR BELAKANG
2
(PELAKSANAAN
SEMASA)
(PENAMBAHBAIKAN)
Time-based
13 tahun
Kenaikan
pangkat secara
Khas Untuk
Penyandang
(KUP) 15 tahun
Penilaian
Kecemerlangan
Kenaikan
pangkat secara
time-based
berasaskan
kecemerlangan
Tarikh kuat kuasa 1
Julai 2013
Ringkasan Perbezaan Pelaksanaan Time Based 15 tahun vs 13 tahun
ITEM
3
15 TAHUN
13 TAHUN
1. Syarat Melayakkan
• Peg. Yang layak
• Peg. Yang tidak layak
Sama
Sama
2. Tempoh Perkhidmatan
• Tempoh diambil kira
• Tempoh tidak diambil kira
Sama
Sama
3. Syarat Umum
Sama
Sama
4. Syarat Khusus
LNPT
(75%/78%)
LNPT
(80%)
5. Penetapan Tarikh
Sama
Sama
6. Penilaian Kecemerlangan
Tiada
Ada
7. Rayuan & Panel
Tiada
Ada
8. Penempatan & Pertukaran
Sama
Sama
9. Penyeliaan & Pangkat
Sama
Sama
Tidak dinyatakan dengan jelas
Ada
-
Ada
10. Skop Tugas
11. Tempoh Peralihan
PEGAWAI YANG LAYAK
4
Pegawai Kumpulan Pelaksana di Gred Lantikan
• dilantik secara tetap
• berkhidmat 13 tahun pada atau selepas 1 Julai 2013
• Pegawai dalam skim perkhidmatan bersepadu yang berada di gred kenaikan
pangkat setara dengan gred lantikan permulaan
• pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 Julai 2013 dan telah
berkhidmat 13 tahun ke atas
• pegawai yang memilih untuk kekal dalam Sistem Saraan Baru (SSB)/ JKK 1976
• pegawai yang sedang berkhidmat dalam skim perkhidmatan jumud di bawah
Sistem Saraan Malaysia (SSM)/ SSB/ JKK 1976 tertakluk kepada syarat kenaikan
pangkat dalam skim perkhidmatan berkenaan
PEGAWAI YANG TIDAK LAYAK
5
• dilantik secara terus ke gred kenaikan pangkat atau ke gred lantikan yang
setara dengan gred kenaikan pangkat dalam Skim Perkhidmatan
Bersepadu
• skim perkhidmatan tertentu yang diperuntukkan tempoh time-based
berbeza
• pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 Julai 2013
PEGAWAI LAYAK –
Skim Perkhidmatan Bersepadu
6
Pemb. Pegawai Latihan Vokasional
(PLV)/ Pen. PLV/ PLV
Pen. Pegawai Lat. Vokasional
Gred J30
*Gred J30 setara dengan Gred J29
J17, J21/22, J29/30, J35/36, J37/38, J41/42, J43/44,
J47/48, J51/52, J54
Pen. Pegawai Lat. Vokasional
Gred J29
PEGAWAI TIDAK LAYAK –
Skim Perkhidmatan Bersepadu
7
Pemb. Pegawai Latihan Vokasional
(PLV)/ Pen. PLV/ PLV
Pen. Pegawai Lat. Vokasional
Gred J21
*Gred J21 setara dengan Gred J22
J17, J21/22, J29/30, J35/36, J37/38, J41/42, J43/44,
J47/48, J51/52, J54
Pen. Pegawai Lat. Vokasional
Gred J22
TEMPOH PERKHIDMATAN YANG DIAMBIL KIRA DALAM
PENGIRAAN TEMPOH 13 TAHUN
8
Pegawai yang
memilih untuk kekal
dalam sistem saraan
Lantikan tetap
dalam skim
perkhidmatan
semasa
gred yang sama /
setara
kerajaan bagi agensi
yang diasingkan
saraannya
Pegawai yang
dipinjamkan / tukar
sementara dan
kemudian di tukar
tetap ke gred yang
sama bagi
Opsyen tukar lantik
Tempoh
perkhidmatan
yang diambil
kira
Melepaskan jawatan dan
kemudian dilantik oleh PBM*
yang berlainan ke skim
perkhidmatan dan gred
lantikan yang sama
Tukar lantik atas
permohonan sendiri ke
skim perkhidmatan dan
gred yang sama di bawah
PBM* yang berlainan
Letak jawatan dan
kemudian dilantik oleh
PBM* yang berlainan atas
skim perkhidmatan dan
gred yang sama
Nota
*Pihak Berkuasa Melantik
TEMPOH PERKHIDMATAN YANG TIDAK DIAMBIL KIRA
DALAM PENGIRAAN TEMPOH 13 TAHUN
9
Tempoh percubaan
dengan denda, tidak
hadir bertugas tanpa
kebenaran, CTG,
CSG kecuali cuti
belajar
* CTG: Cuti Tanpa Gaji
CSG: Cuti Separuh Gaji
Perkhidmatan
Sebelum Kenaikan
Pangkat Secara
Lantikan (KPSL) /
PSL
Perkhidmatan Sebelum
Opsyen tukar lantik ke
gred lebih tinggi
TEMPOH
YANG
TIDAK
DIAMBIL
KIRA
PERENGGAN 3.2
10
3.2 Bagi pegawai yang terlibat dengan opsyen pertukaran pelantikan berikutan
keputusan Kerajaan ke skim perkhidmatan yang sama atau skim perkhidmatan lain
pada gred yang sama/ setara (dalam kumpulan kelayakan masuk yang sama),
tempoh perkhidmatan pegawai dalam skim perkhidmatan sebelum opsyen pertukaran
pelantikan diambil kira;
Contohnya: Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Gred N17 yang telah
berkhidmat selama 2 tahun yang ditukar lantik ke Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred
W17. Tempoh perkhidmatan 2 tahun di jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian /
Operasi) Gred N17 boleh diambil kira.
PERENGGAN 3.3
11
3.3 Pegawai yang ditukar lantik atas permohonan sendiri ke skim perkhidmatan dan
gred yang sama yang berada di bawah Pihak Berkuasa Melantik yang
berlainan, tempoh perkhidmatan pegawai dalam skim perkhidmatan terdahulu
boleh diambil kira;
Contohnya Penolong Pegawai Tadbir 3
Gred N27 Pihak Berkuasa Tempatan
yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27
Perkhidmatan Awam Persekutuan.
PERENGGAN 4.3
12
4.3 Pegawai yang memilih opsyen pertukaran pelantikan atas keputusan Kerajaan ke
skim perkhidmatan yang sama atau skim perkhidmatan yang lain pada gred lantikan
yang lebih tinggi (kumpulan kelayakan masuk lebih tinggi), tempoh perkhidmatan
sebelumnya tidak diambil kira kerana pegawai telah pun menikmati kenaikan ke
gred yang lebih tinggi.
Contoh:
Skim Perkhidmatan yang sama : Pembantu Pegawai Tanah Gred NT17 yang ditukar
lantik ke Penolong Pegawai Tanah Gred NT27; dan
Skim Perkhidmatan yang lain : Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17 yang
ditukar lantik ke Setiausaha Pejabat Gred N27
SYARAT KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED 13 TAHUN
13
SYARAT UMUM
•
•
•
•
•
•
Sah dalam perkhidmatan
Diperaku Ketua Jabatan
Telah mengisytiharkan harta
Bebas daripada hukuman tatatertib
Lulus
tapisan
keutuhan
Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
Bebas pinjaman pendidikan tegar
•
Markah
SYARAT KHUSUS
•
laporan Penilaian
Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun terakhir
80% ke atas
Mencapai tahap BAIK dalam penilaian
keseluruhan
kecemerlangan
SYARAT KHUSUS
14
Kumpulan
Berkhidmat lebih 13 tahun sebelum 1
Julai 2013
Berkhidmat genap 13 tahun pada 1 Julai
2013 dan seterusnya
(Jika masih mengguna pakai LNPT
tahun 2012 sebagai tahun terkini)
Berkhidmat genap 13 tahun pada 1 Julai
2013 dan seterusnya
(Mengguna pakai LNPT tahun 2013
dan seterusnya sebagai tahun
terkini)
Gred
Laporan Penilaian
Prestasi Tahunan
(LNPT)
17 - 40
78%
Penilaian
Kecemerlangan
Dikecualikan
1 - 16
75%
17 – 40
78%
1 - 16
75%
BAIK/ CEMERLANG
80%
Perlu penilaian
kecemerlangan di tahap
1 - 40
Perlu penilaian
kecemerlangan di tahap
BAIK/ CEMERLANG
PENETAPAN TARIKH KENAIKAN PANGKAT
15
Pegawai yang
memenuhi syarat
kenaikan pangkat timebased 13 tahun
Sehari selepas genap 13 tahun
Pegawai yang
dikenakan hukuman
tatatertib
Sehari selepas tempoh yang tidak
melayakkan berakhir
Pegawai yang
ditimbang semula
disebabkan tidak
memenuhi syarat LNPT
Pada 1 Januari tahun pegawai
menunjukkan prestasi yang
ditetapkan atau 6 bulan selepas
genap tempoh perkhidmatan, mana
yang terkemudian
16
PELARASAN SEMULA TARIKH
KENAIKAN PANGKAT
Staf yang genap tempoh
perkhidmatan 15 tahun
sebelum 1 Julai 2013
Staf yang genap tempoh
perkhidmatan 13 tahun
pada atau sebelum 1
Julai 2013 (termasuk staf
yang telah berkhidmat 14
& 15 tahun)
Staf yang genap tempoh
perkhidmatan 13 tahun
selepas 1 Julai 2013
Tarikh kuatkuasa kenaikan pangkat
mereka adalah pada tarikh mereka
genap 15 tahun perkhidmatan.
Tarikh kuatkuasa kenaikan pangkat
mereka adalah pada 1 Julai 2013
Tarikh kuatkuasa kenaikan pangkat
mereka adalah sehari selepas
mereka genap 13 tahun
PERENGGAN 5.1
Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat bagi pegawai yang telah memenuhi syarat kenaikan
pangkat time-based ini ialah sehari selepas pegawai genap 13 tahun berkhidmat.
17
Contoh 1: Tarikh lantik Gred N17
1 Julai 2000
Tarikh genap 13 tahun
30 Jun 2013
Tarikh kenaikan pangkat ke Gred N22
1 Julai 2013
Contoh 2: Tarikh lantik Gred C27
13 Mac 2002
Tarikh genap 13 tahun
12 Mac 2015
Tarikh kenaikan pangkat ke Gred C32
13 Mac 2015
Contoh 3: Tarikh lantik Gred R11
29 Februari 2004
Tarikh genap 13 tahun
28 Februari 2017
Tarikh kenaikan pangkat ke Gred R14
1 Mac 2017
Pegawai Yang Telah Memenuhi Tempoh Perkhidmatan 13
Tahun Tetapi Telah Dikenakan Hukuman Tatatertib
18
5.2 Tarikh kenaikan pangkat pegawai berkuat kuasa selepas tempoh tidak layak
dipertimbangkan kenaikan pangkat berakhir.
Contoh:
Tarikh lantik Gred W27
9 September 2000
Tarikh genap 13 tahun
8 September 2013
Tarikh hukuman dikenakan
4 Januari 2013
Jenis hukuman
Amaran
Tempoh yang tidak melayakkan
12 bulan
Tarikh kenaikan pangkat ke Gred W32
4 Januari 2014
PENETAPAN TARIKH PEGAWAI YANG TIDAK
MEMENUHI SYARAT LNPT
19
Tarikh naik
pangkat
PEGAWAI YANG DITIMBANG SEMULA
DISEBABKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT LNPT
20
Tarikh lantik Gred G17
:
08.05.2001
Tarikh genap 13 tahun
:
08.05.2014
Markah LNPT 3 tahun terkini (2012, :
2013, 2014)
Tarikh Dipertimbang
:
Keputusan LKP
:
Markah LNPT 3 tahun terkini (2013, :
2014, 2015)
Dipertimbang semula
:
Keputusan LKP
:
78%
28.05.2015
Tidak berjaya
kerana markah
prestasi rendah
80%
03.06.2016
Berjaya
Tarikh pegawai mencapai prestasi baik
:
01.01.2015*
Tarikh 6 bulan selepas genap 13 tahun
:
08.11.2014*
Tarikh kenaikan pangkat G22
:
01.01.2015
PENILAIAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN
21
BORANG
PENILAIAN
PEGAWAI
PENILAI
TEMPOH
PENILAIAN
PENGESAHAN
KETUA JABATAN
PANEL
RAYUAN
RAYUAN
PEMAKLUMAN
KEPUTUSAN
22
1. SIKAP
2. KOMITMEN
3. KESEDIAAN
UNTUK BERKONGSI
PENGETAHUAN/
PENGALAMAN
PEMAKLUMAN KEPUTUSAN
23
RAYUAN & PANEL
24
Pengerusi
*2 orang ahli
* Ahli panel rayuan terdiri daripada
1. Pegawai yang tidak terlibat semasa penilaian asal; dan
2. berada di gred yang lebih tinggi
Sekiranya Jabatan telah menubuhkan MBJ, salah seorang ahli hendaklah terdiri daripada wakil Pihak
Pekerja dalam MBJ tersebut
PENEMPATAN DAN PERTUKARAN
25
Time-Based
Berasaskan
Kecemerlangan N17
(KUP 22)
Hakiki
N22
PENYELIAAN DAN PANGKAT
26
Pegawai Awam Biasa
Pegawai Beruniform
 Masih lagi tertakluk kepada
penyeliaan pegawai yang
mengisi jawatan kenaikan
pangkat hakiki
 boleh membezakan tanda
pangkat
SKOP TUGAS TAMBAHAN
27
Ketua Jabatan hendaklah
menyediakan skop tugas tambahan yang bersesuaian dengan gred
dan skim perkhidmatan pegawai
Bagi memastikan pegawai yang dinaikkan pangkat secara timebased berasaskan kecemerlangan melaksanakan tugas
bersesuaian dengan gred kenaikan pangkat tersebut.
TEMPOH PERALIHAN
(bagi urusan yang telah dilaksanakan dalam tempoh 1 Julai 2013 hingga tarikh
pekeliling dikeluarkan)
28
< 1 Julai 2013
Mengguna pakai kaedah
kenaikan pangkat secara
KUP 15 tahun
≥ 1 Julai 2013
≥ 13 tahun = guna pakai kaedah
baru (13 tahun)
tarikh kenaikan pangkat
diselaraskan mengikut tarikh
pegawai genap 13 tahun
Isu pelaksanaan
PELAKSANAAN URUSAN PEMANGKUAN/ KENAIKAN PANGKAT
( P. 6.1, PP 8/2013)
29
Cth1: Pegawai yang sedang memangku dan telah cukup tempoh 13 tahun, Tarikh kuat kuasa
kenaikan pangkat adalah pada tarikh pemangkuan tertakluk memenuhi syarat yang
ditetapkan.
16.05.2013
Tarikh pemangkuan
02.07.2013
01.12.2013
Pegawai genap
13 tahun
LKP bersidang
Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat =16.05.2013 (tarikh pemangkuan)
Cth 2: Pegawai telah cukup tempoh 13 tahun sebelum diluluskan pemangkuan, tarikh kuat
kuasa kenaikan pangkat adalah pada tarikh sehari selepas pegawai genap 13 tahun
tertakluk memenuhi syarat yang ditetapkan.
30.06.2013
Pegawai genap
13 tahun
10.10.2013
01.04.2013
Tarikh pemangkuan
LKP bersidang
Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat 01.07.2013 (sehari selepas genap 13 tahun)
Nota: penempatan pegawai kekal di gred jawatan kenaikan pangkat secara hakiki
PELAKSANAAN URUSAN PEMANGKUAN/
KENAIKAN PANGKAT KE GRED SETERUSNYA
30
Kenaikan pangkat ke
gred
seterusnya
boleh dipertimbang
bersama
Time-Based
(KUP 22)
Pertimbangan ke gred
N26 (tertakluk memenuhi
syarat yang ditetapkan)
Hakiki N22
Isu pelaksanaan Opsyen
PELAKSANAAN OPSYEN TUKAR LANTIK
VS
TIME-BASED 13 TAHUN
31
Opsyen Tukar Lantik
berikutan penambahbaikan
skim perkhidmatan
KE
Skim perkhidmatan sama/lain pada
gred lantikan lebih tinggi (Kump.
kelayakan masuk lebih tinggi)
IMPLIKASI:
Tempoh perkhidmatan sebelumnya tidak diambil kira bagi kenaikan pangkat
secara time-based 13 tahun
Contoh:
T/Lantik ke
Juruteknik
Gred J17,J22,J26
Penolong Jurutera/Penolong Pegawai
Seni Bina/Penolong Juruukur Bahan
Gred JA29
Pembantu
Pejabat
Gred N1,N4
Pembantu Operasi
Gred N11,N14
Am
Opsyen
IMPLIKASI PELAKSANAAN OPSYEN
Implikasi
√
i. Tidak
layak
Opsyen 1:
dipertimbangkan
Terus ditukar lantik
kenaikan
pangkat
pada 1 Julai 2013/
secara
time-based
1 Nov 2013
13 tahun atas gred
terdahulu
ii. Nikmati gaji/ elaun &
KGT atas gred tukar
lantik
Bagi Gred 17 ke 29
memperoleh KGT dan
elaun lebih tinggi
iii. Bagi Gred 1, 3, yang
dilantik ke Gred 11
tiada
perubahan
emolumen
32
IMPLIKASI PELAKSANAAN OPSYEN
√
Opsyen 2:
Ditukar lantik
setelah pegawai
dinaikkan
pangkat secara
time-based 13
tahun dalam
skim
perkhidmatan
asal
(tangguhkan
tukar lantik)
Implikasi
Pegawai kerugian dari segi:
i.
Tidak nikmati gaji/ elaun & KGT
yang lebih tinggi atas gred tukar
lantik (gred 17 ke 29)
ii. Hilang kekananan atas gred tukar
lantik selagi tidak genap 13 tahun
atas skim perkhidmatan terdahulu
iii. Hilang peluang kemajuan kerjaya
ke gred seterusnya
33
RUMUSAN IMPLIKASI PELAKSANAAN OPSYEN
(i) terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing
berdasar gred dan tempoh perkhidmatan
(ii) jika tempoh tertangguh panjang akan merugikan
pegawai dari segi kekananan
(iii) tempoh melayakkan time-based yang terdekat
lebih menguntungkan pegawai
(iv) bagi gred tertentu yang KGT dan elaunnya lebih
tinggi, lebih menguntungkan jika terus ditukar
lantik
PEGAWAI SENDIRI PERLU MENENTUKAN
UNTUK TERUS TUKAR LANTIK ATAU
MENANGGUHKAN SEHINGGA SELEPAS
KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED 13
TAHUN
34
35
109 ORANG STAF TERLIBAT BAGI
TAHUN 2013 MENGIKUT PTJ
FAKULTI/BAHAGIAN
BILANGAN
PENYANDANG
FAKULTI/BAHAGIAN
BILANGAN
PENYANDANG
Pejabat Bendahari
6
FS
4
FGHT
6
HEMA
7
FKA
4
HEMA IC
3
FKE
4
TNCPI KL
1
FKK
5
PHB
30
FKM
6
PENERBIT
2
TNCPI
8
FPREE
2
PENDAFTAR
7
FP
3
Canseleri
1
FM
3
PSZ
4
CICT
2
TNCA
1
JUMLAH
41
JUMLAH
68
*Semakan terperinci maklumat dalam buku perkhidmatan perlu dibuat bagi memastikan staf
melepasi syarat kelayakan.
36
48 ORANG STAF TERLIBAT BAGI
TAHUN 2014 MENGIKUT PTJ
FAKULTI/BAHAGIAN
BILANGAN
PENYANDANG
FAKULTI/BAHAGIAN
BILANGAN
PENYANDANG
Pejabat Bendahari
3
FS
5
FK
4
HEMA
5
FKA
1
RAZAK SCHOOL
1
FKE
3
PHB
5
FKK
4
TNCPI
2
FKM
3
TNCPI KL
2
FPREE
1
Canseleri
1
FP
4
PSZ
3
FM
3
CICT
1
JUMLAH
26
JUMLAH
24
*Semakan terperinci maklumat dalam buku perkhidmatan perlu dibuat bagi memastikan staf
melepasi syarat kelayakan.
JUMLAH STAF KUP 13 TAHUN YANG TERLIBAT DALAM OPSYEN
37
KUP 2013
65 dari112 Staf terlibat KUP 13 tahun adalah terlibat dalam opsyen skim
Juruteknik
J17
33
Pelukis pelan
J17
1
Penolong Jurutera
J29
2
Penolong Pegawai Senibina
J29
1
Pekerja Am
R1
10
Pemandu
R3
4
Pembantu Am Pejabat
N1
14
KUP 2014
14 dari 51 staf terlibat KUP 13 tahun adalah terlibat dalam opsyen skim
Juruteknik
J17
14
FORMULA PENETAPAN GAJI
38
KUP 2013: CONTOH J17 (JURUTEKNIK) KE JA29
(PENOLONG JURUTERA
Sekiranya Memilih KUP 13 tahun Dulu Sebelum Opsyen: Gaji Semasa + 1 KGT gred asal+
1 KGT Jawatan Baru (Opsyen)
KUP 2014: CONTOH J17 (JURUTEKNIK) KE JA29 (PENOLONG
JURUTERA
Sekiranya Memilih KUP 13 tahun Dulu Sebelum Opsyen: Gaji Semasa + 2 KGT gred asal
(RM95+95)+ 1 KGT Jawatan Baru (RM145)
Sekiranya Terus Memilih Opsyen: Gaji Semasa + 1 KGT
Jawatan Baru
WALAU BAGAIMANAPUN, KUP 13 TAHUN PADA 2014
PELAKSANAANNYA DINILAI BERDASARKAN KECEMERLANGAN
STAF YANG TELAH LULUS KENAIKAN PANGKAT SECARA KUP
15 TAHUN (2013)
39
Untuk senarai nama Fakulti/Bahagian sila
rujuk dengan Puan Dina Azleema binti
Mohamed Nor (Penolong Pendaftar) Samb.
31188
STAF YANG TELAH LULUS KENAIKAN PANGKAT SECARA KUP
15 TAHUN (2013)
40
Untuk senarai nama Fakulti/Bahagian sila
rujuk dengan Puan Dina Azleema binti
Mohamed Nor (Penolong Pendaftar) Samb.
31188
42
SESI SOAL JAWAB
TEMPOH YANG TIDAK MELAYAKKAN BAGI HUKUMAN TATATERTIB
43
SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU
44
Bil
1.
2.
Klasifikasi
Bakat Dan Seni
Bakat Dan Seni
3.
4.
Bakat Dan Seni
Bakat Dan Seni
5.
Bakat Dan Seni
6.
Bakat Dan Seni
7.
Kejuruteraan
8.
Pencegahan
Skim Perkhidmatan
Gred
Artis Budaya
B17, B27/28, B31/32
Ahli Muzik
B17, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32,
Penerbit Rancangan B37/38, B41/42, B43/B44, B47/48, B51/52,
B53/54
Jurusolek
B11, B17/B18, B21/22, B25/26
Pereka
B11, B17/18, B21/22, B27/28, B31/32,
B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54
Ahli Fotografi
B11, B17/18, B21/22, B25/26, B27/28,
B31/32, B37/38
Pegawai Kebudayaan B11, B13/14, B17/18, B21/22, B25/26,
B27/28, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44,
B47/48, B51/52, B53/54
Pemb. Pegawai
Latihan Vokasional J17, J21/22, J29/30, J35/36, J37/38, J41/42,
(PLV)/ Pen. PLV/
J43/44, J47/48, J51/52, J54
PLV
Penolong Pegawai
P29, P31/32, P37/38, P41/42, P43/44, P47/48,
Siasatan/ Pegawai
P51/P52, P53/54
Siasatan
Simulasi Markah LNPT
45
Markah minimum 80% jika mengguna pakai LNPT tahun 2013 dan
seterusnya sebagai tahun terkini)
2011
(20%)
2012
(35%)
2013
(45%)
Jumlah Markah
Keseluruhan
75
(15%)
75
(26.2%)
78
(35.1%)
76.3%
75
(15%)
75
(26.2%)
80
(36%)
77.2%
75
(15%)
78
(27.3%)
80
(36%)
78.3%
78
(15.6%)
78
(27.3%)
80
(36%)
78.9%
80
(16%)
80
(28%)
80
(36%)
80%
Markah LNPT 3
tahun terakhir
sekurangkurangnya
mencapai 80%
untuk mendapat
markah minimum
keseluruhan 80%

similar documents