Ž 73 – Prečo trpí spravodlivý

Report
Osobnosť: Mons. Jozef Valko
Žalm 73: Prečo trpí spravodlivý
1.
Večerné chvály
Mons. Marian Bublinec
2.
OSOBNOSŤ: Jozef Válko
3.
ŽALM: Ž 73 – Prečo trpí spravodlivý
4.
Diskusia
5.
Modlitba
6.
Občerstvenie
Mons. Jaroslav Pecha
Blažej Štrba
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
2
Žalm 73 ako príklad obnovenia viery v Boha
1.
Žalm 73 v kontexte Žaltára
2.
Základné charakteristiky Žalmu 73
3.
Výklad častí Žalmu 73
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
4
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
5

73-83 – Asafove žalmy
(porov. Ž 50,1.5)

84-88 – Koreho žalmy

89 – Etanov žalm

73-83 – Asafove
žalmy
Ž 73 – múdroslovná úvaha
A Nárek (Ž 74)
B Božia odpoveď (Ž
75+76)
A Nárek (Ž 77)
Ž 78 – historická úvaha
A Nárek (Ž 79+80)
B Božia odpoveď (Ž
81+82)
A Nárek (Ž 83)
Mesiášsky žaltár
3–41
42–72
( Ž 3 – 89 )
73–89
90–106
107–148;
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
6
A Ž 42-49: Koreho žalmy: Boh na Sione
B Ž 50: Asafov žalm – kajúca liturgia
C
Ž 51-72: Dávidove žalmy
B´ Ž 73-83: Asafove žalmy
Univerzálny sudca v očakávaní
A´ Ž 84–89: Koreho žalmy: Boh na Sione
Teologická úvaha nad tragédiou exilu
1–2
3–41
42–72
spravodlivého107–145 - 146–150
73–89SŽkJ II: Utrpenie
90–106
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
7
Slová, témy, štruktúra...
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
8
Netypický žalm
Asafov žalm; sapiencálny podtón
Pre osobnú nábožnosť
Súvislosť zo Ž 1-2
Štruktúra Ž 73
Nadpis (vv. 1a)
I. Dezorientácia žalmistu (vv. 1b-12)
II. Hľadanie a re-orientácia (vv. 13-17)
III. Znovuobjavenie viery a epilóg (vv. 18-28)
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
9
Komentár k jednotlivostiam
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
10








Asafovci – levitskí kantori, z eframiskej tradície

(50; 1 Krn 6,5; Ezdr 2,41; 3,10; 2 Krn 35,15)

Vierovyznanie pre ľudí čistého srdca, v súlade s Božou vôľou. Potvrdí ju i na záver, vo v. 28.

Objektívny pohľad na realitu ho nevyslobodzuje

Trojnásobné vyjadrenie ich hriešnej povýšenosti


Viditeľný je postoj a zmýšľanie hriešnikov (v. 11)
Uzáver je bolestivé vyjadrenie nemohúcnosti (v. 12)
Dobro Boha a stav žalmistu (vv. 1b-2)
Žalmista v nebezpečenstve vzdať sa svojej viery za vieru bezbožných
vo v. 3.
Skutočnosť o živote a úspechu bezbožných sú dôvodom jeho krízy
viery (vv. 3-5).
Domienka bezbožných o neohrozenosti v nich tvorí aroganciu (v. 6)
Vv. 7-9 s archaickou metaforou vypovedá o ich činnosti.
V. 10 – ťažký; vyjadruje beznádejnú príťažlivosť konania hriešnikov
pre ľud Izraela .
Ak ostane pri pozorovaní – riskuje nevidieť dobrotu a spásu Boha.
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
11
Hľadanie riešenia – ako von z krízy

Nevinný – nezaslúžene „trestaný“ ?! (vv. 13-14)

Počiatok prehĺbenia viery začína s „TY“ (v. 15)

Uvažovanie (chašav) – nestačí (v. 16)
V. 17 opisuje zmenu; porov. Ž 37,37-39

 Boh je dobrý k ľudu a pri tom spravodlivý trpí?
 V momente osobného poddania sa neúspechu a nemožnosti sa
dostať cez utrpenie – žalmista nečakane vstupuje do chrámu
 Ostáva nejasné, či ide o mystické stretnutie, alebo o osobný
objav pri skúmaní starých tradícií. Chrámová škola a lebo „dom
múdrosti“ (Prís 9,1-12)..
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
12

Osud bezbožných v skutočnosti
(vv. 18-20)
 Len zdanlivá istota; prchajúci obraz
(celem; Gn 1,26-27; Ž 39,7

„Môj“ osud (vv. 21-23)
 Nerozumnosť; bez počúvania a bez
reči

„S TEBOU“ (vv. 24-26)
 Nové vedomie o Bohu „v nebi“

Uzáver - DOBRO Boha – „pre
mňa“ (vv. 27-28 )
 Výsledok uvažovania („hľa“)
 Rozhodnutie vyrozprávať (ináč ako
vo v. 15)
Obsah
Obraz
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
13







Tradičná viera vystavená kríze zoči-voči svojej
bolesti a úspechu bezbožných
Nebezpečenstvo podľahnúť zmýšľaniu a konaniu
bezbožných
Neohľaduplnosť voči človeku a nebojácnosť pred
Bohom plodia pyšnú aroganciu
Bolesť, resp. zdanlivý trest, sú cestou vlastnej
premeny a prehĺbenia poznania nášho Boha
Ani premýšľanie, ani utrpenie samy nepostačia
Vstúpenie do osobného dialógu s Bohom a
uznanie vlastnej obmedzenosti
Vedomie a viera v Boha, ktorý je „S TEBOU“
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
14
Osobnosť:
Juraj Vojenčiak SVD
Čítanie a výklad žalmu
Presadená Božia vinica (Žalm 80)
SŽkJ II: Utrpenie spravodlivého
(Ž73)
17.9.2012 / BŚ
16

similar documents