Polka w ciąży

Report
Polka w ciąży
- leczenie, opieka
medyczna i problemy z
płodnością
Raport z badania przygotowany
przez TNS OBOP
Warszawa, styczeń 2012
Informacje o badaniu
Przedmiot badania
Technika badania
Próba
Styl życia, nawyki żywieniowe i zdrowotne kobiet w ciąży
Standaryzowany wywiad telefoniczny (CATI).
n=750 wywiadów.
Próba ogólnopolska, kwotowa, kontrolowane parametry: wiek, klasa
wielkości miejsca zamieszkania, region.
Badana populacja
Realizacja wywiadów
Kobiety w wieku 20-55 lat, które były w ciąży, są w ciąży lub nie
wykluczają ciąży w przyszłości.
13 grudnia 2011r. – 6 stycznia 2012r.
Wsparcie lekarza
prowadzącego
Wsparcie ze strony lekarza prowadzącego
P10. A jakiego rodzaju wsparcia powinien udzielać lekarz prowadzący, kobiecie która jest w ciąży? [SPONTANICZNE
ODPOWIEDZI RESPONDENTEK].
Kobiety, które były lub
są w czasie ciąży
n=620
Wszystkie kobiety
n=750
Rozkłady w %
0
50
Pow inien szczegółow o w yjaśniać
w szystkie w ątpliw ości
100
0
50
31
Pow inien jasno inform ow ać o
badaniach, które należy w ykonać w
czasie ciąży
100
0
50
31
25
Pow inien w ysłuchać kobiety z każdym
problem em , w ątpliw ością
Kobiety, które nie
wykluczają ciąży
n=130
32
25
22
24
22
23
Pow inien kontrolow ać w ykonyw anie
badań przez kobietę w czasie ciąży
18
17
23
Pow inien udzielać konkretnych
w skazów ek dotyczących stylu życia
18
17
23
Pow inien udzielać konkretnych
w skazów ek dotyczących odżyw iania
17
16
22
Pow inien być zaangażow any
14
14
Pow inien m ieć indyw idualne podejście
do kobiety
13
13
Pow inien w spierać psychicznie
6
Pow inien być dostępny
6
Nie w iem \ trudno pow iedzieć
9
16
11
6
7
9
100
7
3
7
Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100.
Zmiany zwyczajów związane ze zdrowiem i leczeniem
P17. Czy Pani zdaniem kobieta w czasie ciąży powinna zmienić swoje decyzje związane z przyjmowaniem lekarstw, podejściem do
zdrowia, leczenia, badań lekarskich?
Tak powinna
Nie powinna
92
8
Podstawa: wszystkie badane kobiety, n=750
Rozkłady w %
Zmiany zwyczajów związane ze zdrowiem i leczeniem
P17.1. W jaki sposób? [SPONTANICZNE ODPOWIEDZI RESPONDENTEK].
Leki przyjmować tylko po konsultacji z
lekarzem / każdy zażywany lek skonsultować
z lekarzem
21
Konsultacje z lekarzem / pytać lekarza
17
Ograniczyć leki / unikać leków
13
Dostosować się do zaleceń lekarza
10
Przyjmować tylko leki zalecane przez lekarza
10
Unikać leków, które nie są konieczne / brać
tylko te leki które są konieczne
8
Musi wiedzieć czy może stosować je w
czasie ciąży
7
Zrezygnować z leków
7
Nie powinna przyjmować tabletek
przeciwbólowych
Pyt. wieloodpowiedziowe
– odsetki nie muszą
sumować się do 100.
7
Regularne badania lekarskie / często robić
badania kontrolne
6
Nie brać samowolnie leków
6
Nie wiem, trudno powiedzieć
Dla zachowania czytelności
prezentowane są jedynie
kategorie odpowiedzi
powyżej 5% wskazań.
Pozostałe ukryte
w wykresie.
1
0
50
Podstawa: kobiety, które uważają, że kobieta w ciąży powinna zmieniać zwyczaje związane ze zdrowiem i leczeniem, n=691
Rozkłady w %
Problemy z zajściem i
utrzymaniem ciąży
Problemy związane z zajściem i utrzymaniem ciąży (1/2)
P18. Proszę powiedzieć, na ile się Pani zgadza lub nie zgadza z każdym ze stwierdzeniem, które zaraz Pani odczytam?
Zgadzam się +raczej się zgadzam (4+5)
Ani się zgadzam ani nie zgadzam (3)
Nie zgadzam się lub raczej się nie zgadzam (1+2)
Średnia*
Ostatnio wiele się słyszy o
problemach z zajściem w ciążę i
utrzymaniem jej.
84
We współczesnych czasach jest
więcej problemów z zajściem i
utrzymaniem ciąży, niż to miało
miejsce w przeszłości.
11
79
12
4,38
5
4,24
9
Kobiety odkładając decyzję o
zajściu w ciążę, ryzykują, że nie
będą mogły mieć dziecka w
przyszłości.
65
17
18
3,77
Po 35 roku życia trudniej jest zajść
w ciążę.
65
18
17
3,8
0
10
20
30
40
Podstawa: wszystkie badane kobiety, n=750
Rozkłady w %
50
60
70
80
90
*dla pełnej skali
100
Problemy związane z zajściem i utrzymaniem ciąży (2/2)
P19. Czy osobiście zna Pani kogoś, kto miał problem z zajściem/utrzymaniem ciąży?
Tak
Nie
21
79
Podstawa: wszystkie badane kobiety, n=750
Rozkłady w %
Preferowane formy
leczenia w czasie ciąży
Leczenie w czasie ciąży (1/2)
P20. Myśląc o swojej ostatniej lub trwającej ciąży, proszę powiedzieć, która zdanie w każdej parze stwierdzeń, lepiej oddaje Pani
postępowanie w czasie ciąży?
Całkowicie zrezygnowałam
z przyjmowania leków
dostępnych bez recepty
bez konsultacji z lekarzem
10
90
W przypadku pojawienia
się jakiejś dolegliwości
sięgałam w pierwszej
kolejności po metody
naturalne, oparte o
naturalne składniki
96
0
50
Zdarza(ło) się, że
przyjmowałam leki
dostępne bez recepty bez
konsultacji z lekarzem
W przypadku pojawienia
się jakiejś dolegliwości
sięgam(łam) po środki,
4 które szybko i skutecznie
przeciwdziałają
dolegliwościom, nawet
jeżeli są oparte na
substancjach
100 syntetycznych/
chemicznych
Podstawa: kobiety, które obecnie są w ciąży lub były w ciąży w przeszłości, n=620
Rozkłady w %
Leczenie w czasie ciąży (2/2)
P21a. Dlaczego w pierwszej kolejności sięga/sięgała Pani po metody oparte o naturalne składniki?
Żeby nie zaszkodzić dziecku
17
Bo są bezpieczne / są bezpieczniejsze
17
Nie szkodzą / nie są szkodliw e
12
Bo są m niej szkodliw e
9
W trosce o zdrow ie dziecka / bałam się
o zdrow ie dziecka
8
Zdrow sze (ogólnie)
7
Chem iczne są szkodliw e dla dziecka
5
Bałam się o dziecko / bo bałam się o
płód
5
Inne
5
Nie w iem
Odm ow a
1
0
Pyt. wieloodpowiedziowe
– odsetki nie muszą
sumować się do 100.
Podstawa: kobiety, które w czasie ciąży w pierwszej kolejności sięgały po metody oparte o naturalne składniki, n=595
Rozkłady w %
Konsultowanie sposobów radzenia sobie
z dolegliwościami w czasie ciąży
P22. W przypadku pojawienia się jakiejś drobnej dolegliwości w czasie ciąży z kim konsultuje(owała) Pani lub będzie konsultować
możliwe metody / sposoby poradzenia sobie z dolegliwością?
Z lekarzem
86
Z kimś z bliskiej rodziny / z mamą
7
Z koleżanką \ przyjaciółką \ kolegą \
przyjacielem
6
Z kimś z dalszej rodziny
6
Z położną
4
Z mężem \ partnerem
3
Z inną kobietą w ciąży
Pyt. wieloodpowiedziowe
– odsetki nie muszą
sumować się do 100.
3
Szukałam informacji w prasie \
poradnikach \ książkach
2
Nie wiem, trudno powiedzieć
2
0
Dla zachowania czytelności
prezentowane są jedynie
kategorie odpowiedzi
powyżej 1% wskazań.
Pozostałe ukryte
w wykresie.
50
Podstawa: wszystkie badane kobiety, n=750
Rozkłady w %
100
Preferowane formy środków (1/2)
P23. Proszę powiedzieć, środek w jakiej formie / postaci zastosowałaby Pani chętniej w czasie ciąży, w sytuacji gdyby dolegliwość
związana była z drogami rodnymi, układem moczowym, itp.
Nie wiem, trudno powiedzieć
Wybrałabym drogę podania, która jest skuteczna i wiąże się z brakiem działań szkodliwych
Droga podania nie ma znaczenia gdy chodzi o dobro dziecka – wybieram taką metodę, jaką rekomenduje lekarz
Wybrałabym środek w formie dopochwowej
Wybrałabym środek do przyjmowania doustnego
1
23
73
2
1
Podstawa: wszystkie badane kobiety, n=750
Rozkłady w %
Dziękujemy za
uwagę

similar documents