DP 4 - ZDUS

Report
STRATEGIJA AKTIVNEGA IN ZDRAVEGA STARANJA
(AHA-SI) V SLOVENIJI DO LETA 2020
Delovni paket 4: Aktivno in zdravo življenje za aktivno in zdravo starost
Predstavitev vsebin za kick-off srečanje, 21. marca 2014 na NIJZ
Igor Voljč, Inštitut Emonicum
1. Sodelavci DP4
Cilj: Organizirati mrežo sodelavcev
• Projektni partnerji: NIJZ, ZDUS, Emonicum,
• Drugi ključni deležniki: Starosti prijazna mesta in občine,
FDV, DSO, Dnevni centri, F3ŽO,
• Mednarodni deležniki: WHO, WHO EURO, EC, AGE
Platform Europe,
• Posamezni domači ali tuji strokovnjaki
21. Marec 2014, Kick-Off srečanje, NIJZ, Ljubljana 2
2. Namen in cilji DP4
• Namen:
 Podaljšati leta zdravega in neodvisnega življenja, zmanjšati breme bolezni, okrepiti
socialno in družbeno vključenost starejših ter izboljšati njihovo podobo v javnosti.
 Opredeliti ključne cilje aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji do leta 2020 ob
upoštevanju bioloških dejavnikov, vedenjskih vzorcev in socialnega ter fizičnega
okolja na aktivno, zdravo in neodvisno starost.
 Obe področji na predlog ZDUS združujemo s pojmom »Živeti starost«.
• Cilji:







Pripraviti posameznike na biološke in socialne spremembe v starosti.
Krepiti zdravje, zdrave navade in zdravstveno pismenost.
Spodbujati aktivno in zdravo življenje z eno ali več KNB.
Zmanjšati vplive socialnega gradienta na zdravje.
Omogočati različne tradicionalne in nove oblike socialne in družbene vključenosti.
Opozarjati na diskriminacijo in nasilje, izboljšati medijsko podobo.
Podpirati starosti prijazna okolja.
21. Marec 2014, Kick-Off srečanje, NIJZ, Ljubljana 3
ZL
AT
A
LET
A
JAV
NIH
US
LU
ŽB
EN
CE
V–
PRE
DU
PO
KOJ
ITV
ENI
SE
MI
NA
R
3. Aktivnosti, procesni kazalniki in izdelki DP4
• Področja aktivnosti:
 Biološki dejavniki: dolgoživost, staranje organizma, biološka starost proti letom
starosti, vpliv spola in značaja,
 Vedenjski vzorci: rekreativne in vsakodnevne fizične aktivnosti, zdrave in nezdrave
navade,
 Zdravje, bolezen, poškodbe: zdravstvena pismenost, krepitev zdravja, preventivne
aktivnosti, življenje s KNB, geriatrični sindromi (padci, inkontinenca, demenca),
zdravila, ustna votlina, terminalna stanja
 Socialno okolje: priprava na starost, socialna varnost in gmotni položaj, gradient in
izobrazba, socialna mreža, družbene in politične aktivnosti, prostovoljstvo,
samopomoč, zaposlitve in delo v starosti, medgeneracijski odnosi, etnična in spolna
enakopravnost, diskriminacija in nasilje, oskrba in bivanje doma, mediji
 Fizično okolje: Starosti prijazna okolja, varna bivališča, tehnika, mobilnost,
infrastruktura in z njo povezane aktivnosti .
 Procesni kazalniki, izdelki
21. Marec 2014, Kick-Off srečanje, NIJZ, Ljubljana 4
ZL
AT
A
LET
A
JAV
NIH
US
LU
ŽB
EN
CE
V–
PRE
DU
PO
KOJ
ITV
ENI
SE
MI
NA
R
4. Aktivnosti prvega tromesečja, od marca do junija
• Opredeliti načela, cilje, vsebine, aktivnosti, obseg, način in jezik
•
•
•
•
predstavitve posameznih področij DP4
Pripraviti pregled obstoječih programov, aktivnosti in
organizacij, ki v Sloveniji že uresničujejo aktivno in zdravo
staranje
Oceniti dosežke najpomembnejših zaključenih programov in
projektov
Pripraviti pregled relevantne domače in mednarodne literature
ter najnovejših strateških usmeritev oziroma dokumentov EC in
WHO
Pripraviti dokumentacijske podlage
21. Marec 2014, Kick-Off srečanje, NIJZ, Ljubljana 2
ZL
AT
A
LET
A
JAV
NIH
US
LU
ŽB
EN
CE
V–
PRE
DU
PO
KOJ
ITV
ENI
SE
MI
NA
R
5. Predvidena delovna srečanja
• Vsaka dva tedna pregled opravljenega dela s kazalniki
in izdelki,
• Enkrat mesečno projektno srečanje,
• Individualni posveti oziroma srečanja po potrebi.
• Gantogram za prve tri mesece
21. Marec 2014, Kick-Off srečanje, NIJZ, Ljubljana 6
ZL
AT
A
LET
A
JAV
NIH
US
LU
ŽB
EN
CE
V–
PRE
DU
PO
KOJ
ITV
ENI
SE
MI
NA
R

similar documents