Rynek nier.- WYK.3

Report
Miejsce rynku nieruchomości w
gospodarce
Najczęstsza klasyfikacja:
Kryterium przedmiotu wymiany,
Kryterium podmiotów rynku,
Kryterium przestrzenne
Funkcje pełnione przez rynek
nieruchomości
funkcja wymiany
funkcja informacyjna,
funkcja korygowania wykorzystania
przestrzeni
Podmioty działające na rynku
nieruchomości:
Inwestorzy,
Kredytodawcy,
Developerzy,
Najemcy, dzierżawcy,
Pośrednicy,
Obsługa techniczna rynku
Inwestorzy
Użytkownicy – sami użytkują
nieruchomości,
Właściciele – wynajmują (wydzierżawiają)
posiadane nieruchomości w celu czerpania z
nich długoterminowych korzyści,
Spekulanci – posiadają nieruchomość krótki
okres czasu i intensywnie eksploatują lub w
nadziei na wzrost cen chcą sprzedać z
zyskiem,
Akcjonariusze – którzy lokują kapitał w
akcje instytucji inwestujących w
nieruchomości.
Specjaliści:
Rzeczoznawcy – określają wartość
nieruchomości,
Doradcy – udzielający rad przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych czy
remontowych; reprezentując interesy
klienta,
Architekci projektujący rozwiązania
budynków i budowli oraz nadzorujący
przebieg prac związanych z ich
wzniesieniem,
Prawnicy,
Agenci ubezpieczeniowi,
Zarządcy nieruchomości – kierujący
sprawami majątkowymi właściciela,
Planiści koordynujący rozwój
nieruchomości z wymogami ochrony
środowiska i potrzebami społecznymi
Rola rynku nieruchomości w
gospodarce
Ziemia – obok kapitału i pracy jest podstawowym
czynnikiem produkcji,
Nieruchomości są ściśle związane z otaczającą je
gospodarką
Jest pod wpływem zmian w gospodarce, ale sam
może też wpłynąć na zmienne makroekonomiczne
Rynek nieruchomości
Jest rynkiem lokalnym wrażliwym na zmiany
gospodarki w zakresie:
demografii (liczby, struktury wiekowej,
płci),
zatrudnienia – poziomu pałac, stabilności
dochodów, liczby zatrudnionych
skłonności do oszczędzania,
dostępności do kredytów,
wielkości, struktury wiekowej i jakościowej
obiektów budowlanych, wysokość
czynszów,
dostępności i cen gruntów,
stopienia rozwoju lokalnego rynku
materiałów budowlanych
Nie ma jednego modelu
funkcjonowania rynku
nieruchomości
Pewną specyfiką odznacza się rynek
nieruchomości mieszkaniowych:
- poprzez powszechność zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych,
- wysoką kapitałochłonność mieszkań,
- pełnienie przez mieszkania funkcji
społecznych i ekonomicznych,
- niższa elastyczność cenowa popytu,
- na popyt ma wpływ dużo czynników poza
cenowych,
- interwencjonizm państwa
Wpływ gospodarki na rynek
nieruchomości, uwidacznia się
przez:
zmiany popytu na powierzchnię,
zmiany w poziomie budownictwa,
zmiany poziomu stóp oprocentowania
kredytów,
atrakcyjność innych lokat kapitałowych,
oczekiwania dotyczące przyszłych trendów
rozwoju gospodarki,
zmiany wartości kapitałowej nieruchomości
w bilansach spółek,
wpływ czynników instytucjonalnych tj.
rozwój gospodarczy
Wpływ rynku nieruchomości na
gospodarkę
1. Pozytywny – wzrost gospodarczy poprzez
wzmożenie fazy ożywienia i
zahamowanie recesji,
2. Tendencje negatywne
Ad. 1. Pozytywny wpływ:
a) Udział w tworzeniu PKB (6-8%),
b) Udział rynku nieruchomości w zasobie,
c) Udział w podatkach lokalnych,
d) Udział w absorpcji siły roboczej (5-6%),
e) Relacja kredytu hipotecznego do PKB
Ad.2. Negatywny wpływ:
kryzysy gospodarcze – spadek popytu na
nieruchomości,
wzrost stóp procentowych,
wzrost cen materiałów budowlanych, usług
geodezyjnych, projektowych, i innych branż
związanych z nieruchomościami
Cykle rynku nieruchomości

similar documents