Manden på spanden – Pædagoguddannelsen Roskilde

Report
Manden på spanden?
Per Øhrgaard, Jette Eriksen,
Sisse Oreskov
Projektet overordnet
Bevægelsen i projektet
Udgangspunkt: Adventure pædagogik forestilling
om flere kropslige og konkrete aktiviteter for unge
mænd.
Bevægelse 1: med udgangspunkt i interview med
fokusgruppe af unge mænd, udviklede der sig en
større bevidsthed om forskelle og ligheder omkring
kønnede orientering og ønsker i uddannelsen.
Mænds autonomi: ønske om inddragelse af det de
kan allerede (interesse for rap musik, håndværk…)
Bevægelse 2: Varierede undervisningsformer et
ønske for begge køn. Eksperimenter og
aktionslæring. (observation af hinandens
undervisning)
Bevægelse 3: Fokus på Transformativ læring og
derfor større inddragelse af sanselighed og
kropslighed i undervisning og øvelser.
Vendepunkter
VIA
• Bruge de kompetencer
de studerende har
• Konfronteret med egne
forforståelser
Interview studerende
Fokus
God undervisning for
drenge er varieret
undervisning, som tager
udgangspunkt i deres
kompetencer og hvor
kroppen gerne er
inddraget.
At sætte sig i den andens sted
Øvelse
• Made hinanden
• Tage sko og strømper af
Læring
• Konfronteret med egne
grænser
• Aha oplevelser
• Relateres til faglige
begreber (Winther,
2012)
• At mærke
institutionslogikker og
Socialisering på egen
krop.
• At leve sig ind i rollen
som barn
• At opleve den voksnes
magt og position fra et
nyt sted
• At relatere til tidligere
erfaringer med børn
• At relatere til tidligere
erfaringer som barn.
• At knytte de kropslige
oplevelser an til teori og
centrale begreber.
• At udvikle alternativer
Arbejde med opgaveløsning i
relationer
•
•
•
•
Samarbejdsøvelse
Læring i sociale sammenhænge
Walk and talk
Læring
–
–
–
–
–
Grupper løser opgaven hurtigere og bedre
Kræver opmærksomhed på initiativer
Refleksioner over egen deltagelse
rollefordeling i gruppen
Konstatere afhængigheden af den andens feedback
Diskussioner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Er der nogle særlige udfordringer i forhold til mænds
autonomibestræbelser som udfordrer uddannelsessystemet?
Har undervisere forskellige forventninger til henholdsvis mandlige
og kvindelige studerende og hvordan kommer dette til udtryk?
Er det nødvendigt med et statusløft i uddannelsen for at tiltrække
unge mænd?
Hvilken betydning har pædofiliskrækken for uddannelsens
tiltrækning af mænd.
Hvordan imødekommer man mænds behov for fokus på
produktorientering i uddannelsen?
Hvordan kan man arbejde med at udvikle en undervisning hvor
underviseren får arbejdet med egen opmærksomhed i rummet
(dvæle) skolastificering
Litteratur
• Illeris, Knud (2006), Læring. Roskilde
Universitetsforlag
• Winther, Helle (2012) Kroppens sprog i
professionel praksis – om kontakt, nærvær,
lederskab. Billesø og Baltzer

similar documents