06 Torill Anita Segtnan - Tilsyn i praksis

Report
Tittel
Tilsyn med byggavfall i praksis
Føredragshaldar:
Dato:
Torill Anita Segtnan
8. mars 2012
Meininga med byggesakstilsyn
•
•
•
Manglande forståing og respekt for lov og forskrift
Oppfølging av internkontroll
Enno utførande som ikkje søkjer og kartlegg avfallet…..
To ulike tilsyn med byggavfall
•
•
Avfallshandtering gjennom byggesak
Avfallshandtering i brannvesenet sine øvingsobjekt.
Tilsyn i praksis i små kommunar
•
•
•
•
Vennskap og kjennskap
Politisk forankring
Klagesaker og sanksjonar
Tid og kapasitet
•
Fører vi tilsyn?????
Tilsyn i Førde
•
Dokumenttilsyn mest brukt.
–
–
–
–
Mindre tidkrevjande
Ansvar vert plassert der det høyrer heime
Gjev oss godt innblikk i forståing
Kan gjennomførast på ulike tidspunkt i byggesaka
• Byggeplasstilsyn
– Synfaring – ofte ikkje registrert som tilsyn
– Det vert skrive lite rapportar frå desse
•
Revisjonstilsyn (tematilsyn)
– Avfall teke med som del av nokre tilsyn 2011
– Vert intensivert i 2012
Erfaringar og funn
•
•
•
•
Stort sett grei dokumentasjon
Ulik grad av engasjement frå føretaka
Nokre gode aktørar på miljøsanering
Kvaliteten aukar med storleik og kompleksistet
•
•
Ikkje gode nok kvitteringar for sortert avfall?
Mindre aktørar får for lite erfaring til å bli gode på avfall….
Øvingsobjekt for brannvesenet
•
•
•
Bruk av rivingsklare bustadhus til røykdykking
Øvingsobjekt må være reelle
Kor mykje skal sanerast??
Førde 2005
Overskrifter i lokalavisa:
•
•
•
•
”Branntomta fortel med all tydelegdom at bygningane umogleg kan ha blitt
gått nøye gjennom før nedbrenninga. Det kunne Firda slå fast ved sjølvsyn
tysdag.”
”Brannvesenet i Førde tykte det vart for mykje bry å gå nøye gjennom
bygningane dei brende ned under øvinga måndag. Branntomta viser at
fleire bildekk og ulikt elektrisk utstyr gjekk opp i flammar, før røyken dreiv
innover bustadområda i Førde.”
”Leiaren Norges Naturvernforbund, Erik Solheim, er rysta over brannvernets
handlemåte under øvinga på Hornnes. Han meiner det er graverande, når
brannsjefen meiner det er heilt i orden å brenne ned tre hus utan å sjekke
innhaldet i dei - «fordi det var så mykje bry».”
”Norges Naturvernforbund har fått opplysningar som tyder på at det kan
stått kjemikaliar og arsenikk i kjellaren på bustadhuset Førde brannvern
brende ned under øvinga på Hornnes. Forbundet melder no Førde
kommune til politiet.”
Miljøsanering
•
•
•
•
•
Forenkla skjema for småhus
Sanerer så langt det let seg gjere…..
Rapport til huseigar
Eigar utfører etter rapporten, og leverer til mottak
Kontroll av bygget før øvinga tek til
Førde 2011
Gjennomfører vi nok tilsyn?
•
•
•
•
•
•
Lite byggesakstilsyn i småkommunane i regionen
Førde: gjennomført 60 byggesakstilsyn i 2011 (20% av byggesakene)
3 dokumenttilsyn på avfall
2 revisjonstilsyn/tematilsyn som delvis omhandla avfall.
Prioritering etter lokale problemstillingar
Tilsynsstrategi 2012 – meir retta inn mot avfall
Tiltak for auka tilsynsaktivitet
•
•
•
•
Tilsynssamarbeid oppretta mellom 6 kommunar
Ikkje starta opp enno – får ikkje søkarar som tilsynsleiar!!
Byggesaksnettverk
Førde og Florø har samarbeidd i tre år.
Kompetanse på byggesak
•
•
•
Har hatt kurs om tilsynsmetodikk
Har hatt kurs om byggavfall
Kompetansen «går ut på dato» dersom den ikkje vert nytta.
Utbytte av tilsyn
•
•
•
Bransjen ønskjer oss ut på tilsyn
Korrigering av internkontrollrutinar
God erfaringsutveksling
•
Bygger vi framtidige rivingsobjekt?????
Takk for meg

similar documents