powerpointที่เกี่ยวข้องที่4

Report
บ ุคลากรของรัฐ
หมายความว่า
ข้าราชการท ุกประเภท พนักงาน
ล ูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
เจ้าหน้าที่
หมายความว่าบ ุคลากรของรัฐที่
ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานตามระเบียบ
ฝึกอบรม (ผูจ้ ดั ) และหมายถึงบ ุคคลอื่นที่ได้รบั
แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิงานรวมทัง้ จนท. รปภ. ด้วย
นิยาม การฝึกอบรม
• อบรม ประช ุม / สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบตั ิการ)
บรรยายพิเศษ ฝึกศึกษา ฝึกงาน การด ูงาน
• มีโครงการ / หลักสูตร ซึ่งมีช่วงเวลาจัดที่แน่นอน
• วัตถ ุประสงค์เพื่อพัฒนาบ ุคลากร /เพิ่มประสิทธิ
ภาพในการปฏิบตั ิงาน
• ไม่มีการรับปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนการสอน
ไม่ใช่การประช ุมหารือ ประช ุมทางาน
การฝึกอบรมประเภท ก.
การฝึกอบรมประเภท ข.
การฝึกอบรมบ ุคคลภายนอก
ระดับการฝึกอบรม
ให้พิจารณาจากผูเ้ ข้าอบรมเป็นบ ุคลากรของรัฐเกินกึ่งหนึ่ง
ของข้าราชการประเภทใด
ทัว่ ไป
วิชาการ
อานวยการ
บริหาร
ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงค ุณว ุฒิ
ระดับสูง
ระดับต้น
ระดับสูง
ระดับการฝึกอบรม
ให้พิจารณาจากผูเ้ ข้าอบรมเป็นบ ุคลากรของรัฐเกินกึ่งหนึ่ง
ของข้าราชการประเภทใด
การฝึกอบรมประเภท ข
ทัว่ ไป
ปฏิบตั ิงาน
ชานาญงาน
อาว ุโส
วิชาการ
ปฏิบตั ิการ
ชานายการ
ชานาญการพิเศษ
อานวยการ
ระดับต้น
ผูจ้ ดั ฝึกอบรมเดินทางไปจัด และผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม ต้องได้รบั อน ุมัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอน ุมัติเดินทางไป
ราชการและการจัดการประช ุมของทางราชการ
พ.ศ.2524
การฝึกอบรมบ ุคคลภายนอกจัดได้เฉพาะ
ในประเทศเท่านัน้ (ข้อ 9)
9
บ ุคคลผูม้ ีสิทธิ (ตามข้อ 10)
1
2
3
4
5
ประธานในพิธีเปิดปิดการฝึกอบรม
แขกผูม้ ีเกียรติ และผูต้ ิดตาม
เจ้าหน้าที่
วิทยากร
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
ผูส้ งั เกตการณ์
การเทียบตาแหน่ง ประธาน แขกผูม้ ีเกียรติ และผูต้ ิดตาม
เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผูส้ งั เกตการณ์ ที่ไม่ได้เป็นบ ุคลาของรัฐ
เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบฝึกอบรม
1. บ ุคคลที่เคยดารงตาแหน่งครัง้ ส ุดท้ายก่อนออกจากราชการ
2. บ ุคคลที่เคยขอเทียบตาแหน่งจาก กค.
3. วิทยากรให้พิจารณาจากระดับการฝึกอบรม
ประเภท ก ให้เทียบตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ประเภท ข และการฝึกอบรมบ ุคคลภายนอกให้เทียบ
วิทยากรตาแหน่งอานวยการระดับต้น (เว้นถ้าเดิมสูงกว่า)
นอกเหนือจากบุคคลดังกล่ าวให้ หน.ส่ วนราชการพิจารณาตามความเหมาะตามหลักการเทียบข้ อ 2
การเทียบตาแหน่ง ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
ที่ไม่ได้เป็นบ ุคลากรของรัฐ (บ ุคคลภายนอก)
1. การอบรมประเภท ก เทียบได้บริหารระดับสูง
2. การอบรมประเภท ข เทียบได้บริหารระดับต้น
บ ุคลากรของรัฐเบิกตามสิทธิตวั เอง
(อบรมร่วมกับบ ุคลากรของรัฐ)
การเบิกค่าพาหนะในการฝึกอบรม
การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่าง
ที่พกั ไปสถานที่ฝึกอบรม (ของบ ุคคลตามข้อ 10)
ให้อยูใ่ นด ุลพินิจของหน.ส่วนราชการผูจ้ ดั
ฝึกอบรมหรือส่วน
ราชการต้นสังกัด
ปรับปร ุงฉบับที่ 3
นอกเหนือจาก
ค่าใช้และตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด
ที่กาหนดให้ขอตกลง
ค่าวัสด ุ เครือ่ งเขียนอ ุปกรณ์
กระทรวงการคลัง
ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือสาหรับผูเ้ ข้าอบรม
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครือ่ งดื่ม
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ไม่เกิน 300.ค่าของสมนามค ุณด ูงาน ไม่เกิน แห่งละ 1,500.ค่าวิทยากร
ค่าที่พกั
ค่าพาหนะ
14
ค่าอาหารว่าง-เครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พกั
ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งดาเนินการตามระเบียบพัสด ุ
(กค.0421.3/ว193 ลว.8 มิย.52)
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงิน
ใบสาคัญรับเงิน
ใบรับรองการจ่ายเงิน
15
ค่าใช้จ่ายวิทยากร
การจ่ายสมนาค ุณวิทยากรใน
สังกัดผูจ้ ดั อบรมให้อยูใ่ นด ุลพินิจ
ของหน.ส่วนราชการ ตามความจาเป็น
และอัตราที่เหมาะสม แต่ไม่เกิน
อัตราที่กาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิทยากร
บรรยาย
ไม่เกิน 1 คน
อภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ
ไม่เกิน 5 คน
แบ่งกลมุ่ - ฝึกปฏิบตั ิ
- อภิปราย
ไม่เกินกลมุ่ ละ 2 คน
- ทากิจกรรม
หากวิทยากรเกินกว่าที่กาหนดให้เฉลี่ยจ่าย
การนับเวลาบรรยาย
นับตามเวลาที่กาหนดในตารางการฝึกอบรม
ไม่ตอ้ งหักเวลาที่พกั รับประทานอาหารว่าง
แต่ละชัว่ โมงการฝึกอบรมต้องไม่นอ้ ยกว่า 50 นาที
ชัว่ โมงการฝึกอบรมไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่นอ้ ยกว่า
25 นาที ให้เบิกค่าสมนาค ุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
อัตราค่าสมนาค ุณวิทยากร
อัตรา (บาท:ชัว่ โมง)
ประเภทวิทยากร
การฝึกอบรมประเภท ก
วิทยากรเป็น
บ ุคลากรของรัฐ
วิทยากรที่ไม่ใช่
บ ุคลากรของรัฐ
การฝึกอบรมประเภท ข
และบ ุคคลภายนอก
ไม่เกิน 800
ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 1,600
ไม่เกิน 1,200
หากมีความจาเป็นต้องจ่ายสูงกว่ากาหนดเนื่องจาก
วิทยากรมีความร ้ ู ความสามารถและประสบการณ์
เป็นพิเศษให้อยูใ่ นด ุลพินิจ หน.ส่วนราชการ
หลักฐานการจ่าย
การจ่ายค่าสมมานาค ุณวิทยากร
การจ่ายค่าพาหนะรับจ้างไป – กลับ ของวิทยากร
กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยูใ่ นท้องที่เดียวกับสถานที่
จัดอบรม แทนการจัดรถรับ-ส่ง
ใช้แบบใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
20
ใบสาคัญรับเงิน
สาหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผูจ้ ดั ฝึกอบรม ......................................................................................................................................
โครงการ / หลักสูตร ...................................................................................................................................................
วันที่.......เดือน..................พ.ศ. ........
ข้าพเจ้า...................................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่................................................
ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ.....................................จังหวัด.....................................................
ได้รบั เงินจาก...............................................................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
จานวนเงิน
รายการ
รวม
จานวนเงิน (
)
(ลงชื่อ) ...........................................................................................ผูร้ บั เงิน
(ลงชื่อ) ...........................................................................................ผูจ้ ่ายเงิน
ค่าอาหาร (บาท : วัน : คน) เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
อัตราค่าอาหารที่กาหนด
ระดับ
การฝึกอบรม
สถานที่ราชการ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ครบมื้อ
ไม่ครบมื้อ
การฝึกอบรมประเภท ก
(ระดับสูง)
ไม่เกิน
850
ไม่เกิน
600
ไม่เกิน
2,500
การฝึกอบรมประเภท ข
ระดับต้น กลาง
บ ุคคลภายนอก
ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 400
ไม่เกิน 2,500
จัดให้ ก่อน/ระหว่ าง/หลัง การฝึ กอบรม ให้ อยู่ในดุลพินิจ เท่ าทีจ่ ่ ายจริงไม่ เกินอัตราที่กาหนด
ค่าอาหาร (บาท : วัน : คน) เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
อัตราค่าอาหารที่กาหนด
ระดับ
การฝึกอบรม
สถานที่เอกชน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ครบมื้อ
ไม่ครบมื้อ
การฝึกอบรม
ประเภท ก
ไม่เกิน
1,200
ไม่เกิน
850
ไม่เกิน
2,500
การฝึกอบรม
ประเภท ข
บ ุคคลภายนอก
ไม่เกิน 950
ไม่เกิน 700
ไม่เกิน 2,500
ค่าเบี้ยเลี้ยงผูเ้ ข้าอบรมต่างประเทศ ให้คิดเหมือนอบรมภายในประเทศ
ส่วนเครือ่ งแต่งตัวเบิกได้เฉพาะบ ุคลากรของรัฐ/เจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์การจัดที่พกั
การจัดที่พกั ให้ผส้ ู งั เกตการณ์หรือ จนท. ที่ระดับ 8 ลงมา ให้พกั ค่ ู เว้น
แต่ไม่เหมาะสม หน.ส่วนราชการพิจารณา
การจัดที่พกั ให้ผส้ ู งั เกตการณ์หรือ จนท. ที่ระดับ 9 ขึ้นไป ให้พกั เดี่ยวได้
การจัดที่พกั ให้ประธานเปิด-ปิด แขกผูม้ ีเกียรติ ผูต้ ิดตาม หรือวิทยากร
ให้พกั เดี่ยวหรือคก่ ู ็ได้ โดยเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง พิจารณา ตามความ
เหมาะสม
หลักเกณฑ์การจัดยานพาหนะ (บ ุคคล ข้อ 10)
ใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผูจ้ ดั / ยืมจากส่วนราชการ
อื่น/ หน่วยงานอื่น เบิกค่าน้ามันเท่าที่จ่ายจริง
ใช้ยานพาหนะประจาทาง / เช่าเหมายานพาหนะ ให้จดั ยานพาหนะ
ตามระดับการฝึกอบรมตามสิทธิกฤษฎีกา คชจ. ดังนี้
จัดอบรม ประเภท ก ให้จดั ยานพาหนะตามสิทธิ ประเภท
บริหารระดับสูง เว้นแต่เดินทางโดยเครือ่ งบินให้ใช้ชนั้ ธ ุรกิจ
แต่ถา้ ไม่สาสามารถเดินทางชัน้ ธ ุรกิจได้ให้ใช้ชนั้ หนึ่ง
จัดอบรม ประเภท ข ให้จดั ยานพาหนะตามสิทธิ ประเภท
ทัว่ ไปชานาญงาน
จัดอบรม บ ุคคลภายนอก ให้จดั ยานพาหนะตามสิทธิ ประเภท
ทัว่ ประดับปฏิบตั ิงาน
ทัง้ นี้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็ น เหมาะสม ประหยัด
25
ค่าเช่าที่พกั อบรมในประเทศ (บาท:วัน:คน)
ระดับฝึกอบรม
พักเดี่ยว
พักค ู่
การฝึกอบรม
ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300
ประเภท ก (สูง)
ประเภท ข ต้น
กลาง บ ุคคลภายนอก
ไม่เกิน 1,450
ไม่เกิน 900
ประธาน แขกผูม้ ีเกียรติ ผูต้ ิดตาม และวิทยากร
จัดให้พกั และค่าเช่าที่พกั ตามความเหมาะสม
ผูจ้ ดั อบรมไม่จดั อาหาร ที่พกั
ยานพาหนะ ทัง้ หมดหรือ
จัดบางส่วนสาหรับ
1. ประธาน แขกผูม้ ีเกรียติ ผูต้ ิดตาม
2. เจ้าหน้าที่ (ผูจ้ ดั )
3. วิทยากร
4. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
5. ผูส้ งั เกตการณ์
ที่เป็นบ ุคลากรของรัฐ
ข้อ 18 (ปรับปร ุงฉบับที่ 3)
ผูจ้ ดั เบิกจ่าย
คชจ.ทัง้ หมด
หรือส่วนที่ขาดให้
ให้เบิกต้นสังกัด (ผูจ้ ดั ร้องขอ)
ค่าที่พกั ให้เบิกจ่ายตามอัตราที่ กค. กาหนด
27
การคิดเบี้ยเลี้ยงในการฝึกอบรม
เบีย้ เลีย้ ง
วันแรก
วันที่สอง
วันสุ ดท้าย
เบีย้
เลีย้ ง
เบีย้
เลีย้ ง
เบีย้
เลีย้ ง
เลีย้ ง
เลีย้ ง
เลีย้ ง
อาหาร
อาหาร
อาหาร
เบีย้
เลีย้ ง
เบีย้
เลีย้ ง
เบีย้
เลีย้ ง
2/3
2/3
2/3
สิ้นสุ ดการอบรม
ค่าอาหาร ที่พกั ยานพาหนะ สาหรับบ ุคคลภายนอก
• ถ้าผูจ้ ดั ไม่จดั อาหาร ที่พกั ยานพาหนะ ทัง้ หมด
หรือจัดให้ บางส่วน ให้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ดังนี้
ไม่จดั ให้ทงั้ 3 มื้อ ให้จ่ายไม่เกิน 240 บาท
จัดให้ 2 มื้อ
ให้จ่ายไม่เกิน 80 บาท
จัดให้ 1 มื้อ
ให้จ่ายไม่เกิน 160 บาท
• ที่พกั ให้เบิกเหมาจ่ายไม่เกิน 500 บาท
• ค่าพาหนะจ่ายได้ตามสิทธิ ขรก.ประเภททัว่ ไประดับ
(1-4) (ปรับปร ุงฉบับที่ 3)
หลักฐานการจ่ายใช้แบบใบสาคัญรับเงินสาหรับบ ุคคลภายนอก ที่ กค.กาหนด
การพิจารณาผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
การจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ให้พิจารณาอน ุมัติเฉพาะผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ
ตามจานวนที่เห็นสมควร โดยคานึงถึง
ความจาเป็น และเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
ค่าใช้จ่ายของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียน เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่ผจ้ ู ดั เรียกเก็บ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั พาหนะ
กรณีค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ที่พกั ยานพาหนะ
ของผูเ้ ข้าอบรมหรือผูส้ งั เกตการณ์ หรือผูจ้ ดั จัดอาหาร
ที่พกั ยานพาหนะทัง้ หมดให้งดเบิก หากไม่จดั ให้ หรือจัด
ให้บางส่วน ให้เบิกส่วนที่ขาดได้ที่ตน้ สังกัด
(ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 18)
เบิกได้เฉพาะผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมที่เป็น
บ ุคลากรของรัฐ/เจ้าหน้าที่
ไม่ต่ากว่า 2ปี/ครัง้
กรณีผเ้ ู ข้าฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรม
ต่างประเทศ โดยได้รบั ความช่วยเหลือ ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายสมทบ ไม่เกินวงเงินที่ได้รบั ความ
ช่วยเหลือ ดังนี้
ค่าเครื่องบิน
ได้รบั ไป – กลับ : งดเบิก
เที่ยวเดียว : เบิกได้อีกหนึ่งเที่ยวชัน้ เดียวกัน ไม่สงู กว่าสิทธิ
ค่าที่พกั
จัดให้ : งดเบิก
ต่ากว่าสิทธิ : เบิกเพิ่มส่วนที่ขาด ไม่เกินสิทธิ
ผูจ้ ดั ฝึกอบรมต้องประเมินผลการ
ฝึกอบรม และรายงานต่อ หน.ส่วน
ราชการผูจ้ ดั ภายใน 60 วัน นับแต่
สิ้นส ุดการฝึกอบรม
สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมหรือผูส้ งั เกต
การณ์ ต้องจัดทารายงานผลการเข้ารับ
การฝึกอบรมเสนอหน.ส่วนราชการภาย
ใน 60 วัน นับแต่วนั เดินทางกลับถึง
สถานที่ปฏิบตั ิราชการ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้าง
จัดฝึกอบรมของส่วนราชการ
การจ้างจัดฝึกอบรม ดาเนินการได้ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
โดยให้ใช้ใบเสร็จของผูร้ บั จ้าง
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ได้รบั ต่ากว่าสิทธิ : เบิกสมทบได้ไม่เกินสิทธิ
มีการจัดเลี้ยง ระหว่างฝึกอบรม เบี้ยเลี้ยง
คิดเหมือนอบรมในประเทศ
ค่าเครือ่ งแต่งตัว
ต่ากว่าสิทธิ : เบิกเพิ่มส่วนที่ขาดไม่เกินสิทธิ
เป็นค่าใช้จ่ายจัดงานตามแผนงานโครงการตาม
ภารกิจปกติ หรือตามนโยบายทางราชการ ให้
หน.ส่วนราชการพิจารณาอน ุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจาเป็น เหมาะสมและ ประหยัด
กรณีที่สว่ นราชการที่จดั งาน จัดอาหาร ที่พกั ยานพาหนะ
ให้ประธานพิธีเปิด แขกผูม้ ีเกียรติ ผูต้ ิดตาม เจ้าหน้าที่หรือ
ผูเ้ ข้าร่วมงาน ให้อาหาร ที่พกั ยานพาหนะ ตามอัตรา
ฝึกอบรมที่ กค.กาหนด (ตามหลักเกณฑ์ฝึกอบรม
ข้อ 16 ข้อ 17)
กรณีไม่จดั อาหาร ที่พกั ยานพาหนะ ให้ถือปฏิบตั ิตาม
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ข้อ 18 (ออกให้หมด/บางส่วน สาหรับ
บ ุคคล (1)(2)(3) ผูจ้ ดั งานจ่ายให้ สาหรับ (4)(5) ที่เป็น
บ ุคลากรของรัฐเบิกต้นสังกัด )
ให้ดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช่จ่าย
ตามระเบียบนี้ (ข้อ 22)
วิธีการจัดจ้างทาตามระเบียบพัสด ุ
ใช้ใบเสร็จรับเงินของผูร้ บั จ้างเป็นหลักฐานการจ่าย
ค่าใช้จ่ายจัดประช ุมระหว่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น เหมาะสม และ
ประหยัด
ค่าสมนาค ุณวิทยากร เงินรางวัล จนท. ค่าอาหาร
ที่พกั พาหนะ ตามอัตราที่กาหนดในระเบียบนี้
จนท. ผูป้ ฏิบตั ิงานในการประช ุมระหว่างประเทศ
ให้ได้รบั เงินรางวัลเฉพาะวันที่ปฏิบตั ิงานคนละไม่
เกิน 200 บาท/วัน
จนท. ผูป้ ฏิบตั ิงานลักษณะพิเศษให้เบิกจ่ายค่า
ตอบแทนเฉพาะวันที่ปฏิบตั ิงาน ตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่ หน.ส่วนราชการกาหนด
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่ผจ้ ู ดั
การประช ุมระหว่างประเทศเรียกเก็บ
กรณีค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ที่พกั
และยานพาหนะ หรือรวมบางส่วน ให้ผเ้ ู ข้าอบรม
เบิกจากส่วนราชการต้นสังกัด
ค่ า ใช้จ่ า ย ก่อ น ระหว่ า ง และหลัง การจัด ประช มุ ฯ เบิ ก ได้
เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด
ยกเว้น - ค่าสมนาค ุณวิทยากร
- เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่
- ค่าอาหาร
- ค่าเช่าที่พกั
- ค่าพาหนะ
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนด
ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ
ผูจ้ ดั ประช ุม เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่กาหนด ดังนี้
ผูเ้ ข้าร่วมประช ุมเป็นบ ุคคลระดับรัฐมนตรี หรือสมาชิกรัฐสภา
ขึ้นไป อยูใ่ นด ุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ
บ ุคคลภายนอก นอกเหนือที่กล่าว
- ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม ครบท ุกมื้อ ไม่เกิน 1,200 บาท
- ไม่ครบท ุกมื้อ ไม่เกิน 800 บาท
- ค่าที่พกั ไม่เกิน 2,000 บาท
- ค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงและอยูใ่ นด ุลยพินิจของหน.ส่วน
ค่ า สมนาค ณ
ุ วิ ท ยากร ใช้ห ลักเกณฑ์
ข อ ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ส่ ว น อั ต ร า ใ ห้ อ ยู่
ในด ลุ พิ นิ จ ของหัว หน้า ส่ ว นราชการตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายที่ผจ้ ู ดั การประช ุมเรียกเก็บเป็น
- ค่าลงทะเบียน
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าใช้จ่ายทานองเดียวกันให้เบิกจ่ายเท่าที่
จ่ายจริง
กรณี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมค่ าอาหาร ค่าเช่า ที่ พกั
หรือค่าพาหนะของผูเ้ ข้าร่วมประช ุมไว้ทงั้ หมด หรือส่วนราชการ
ผูจ้ ด
ั การประชมุ ออก ค่าใช้จ่ายให้ทงั้ หมด ให้ผเ้ ู ข้า ร่วมประชมุ
งดเบิกค่าใช้จ่าย
กรณี ไ ม่ ไ ด้ร วมค่ า อาหาร ค่ า เช่ า ที่ พ ัก หรื อ ค่ า
พาหนะฯ หรือส่วนราชการ ผูจ้ ดั การประช ุมไม่อ อก
ค่ า ใช้จ่ า ยให้ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว น ให้ผ ้เู ข้ า ร่ ว ม
ประชมุ เบิ กค่าใช้จ่ายทัง้ หมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาด
หรือส่วนที่มิได้ออกให้จาก ส่วนราชการต้นสังกัด
กรณี ส่วนราชการผูจ้ ด
ั การประชมุ ได้รบั ความ
ช่ว ยเหลื อค่ า ใช้จ่า ยจากที่ อื่น ให้เบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้จ่ า ย
สมทบ ได้เฉพาะส่วนที่ขาด
กรณี ส่ ว นราชการผู้จัด การประช มุ ได้ร ับ
ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากที่ อื่นให้เบิ กจ่าย
ค่าใช้จ่ายสมทบ ได้เฉพาะส่วนที่ขาด
การจ้า งจัด การประช มุ ฯ ให้อ ยู่ใ นด ลุ พิ นิ จ ของ
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ และให้ใช้
ใบเสร็จของผูร้ บั จ้างเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
50
ระเบียบฝึกอบรม ปี 2549
ปรับปร ุงฉบับที่ 3 ปี 2555
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อยูใ่ นด ุลพินิจ
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมนอกเหนือที่
กาหนดในข้อ 8 ต้องขอตกลง
การเบิกค่าเช่าที่พกั มีหลัก
เงื่อนไขตามกฤษฏีกา คชจ.
เดินทางไปราชการ
การเบิกค่าที่พกั หากเป็นการ
ฝึกอบรมต้องมีหลักฐานเบิกจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยงบ ุคคลภายนอก
วันละ 120
เบี้ยเลี้ยงบ ุคคลภายนอกปรับเป็น
240 เท่ากับบ ุคลากรของรัฐ

similar documents