6.mio -> 7.mio - Vlaanderen.be

Report
Uitdagingen en opgaven voor het Beleidsplan Ruimte
Expertenforum Beleidsplan Ruimte
Georges Allaert, Tom Coppens, Griet Celen, Hans Bruyninckx, Dirk Lauwers, Linda
Boudry, Peter Swinnen, Bart Van Steenwegen, Hubert Gulinck
19 03 2013
Het BRV Expertenforum
Inhoud
• Onze lezing van de
maatschappelijke
uitdagingen uit het
groenboek.
• Is het huidige
planningskader
achterhaald?
• Breekpunten voor
het beleidsplan
VAN 6 NAAR 7 MILJOEN
Demografische vooruitzichten
8.0
FPB-2011, 7.7
7.5
FPB-2008, 7.0
7.0
SVR-2011, 6.6
6.5
6.0
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
Bevolkingsgroei 2009-2030
Bebouwde ruimte in
Vlaanderen in het
BAU
1976
1988
2000
2013
2050
7.2%
12%
18%
25%
40%
Bron: VITO 2011
IN BEWEGING BLIJVEN
vervoerswijzekeuze Vlaanderen versus
intrastedelijk (OVG)
Boussauw, K, 2011
‘autoverplaatsingen nemen 77% voor hun rekening in totaal afgelegde kilometers’
’86% van de Vlaamse huishoudens bezit minstens 1 auto’
‘in 2009 stonden automobilisten bijna 4 miljoen uren in de file’
KLIMAAT
Bron: Ccaspar 2012
Bron, Bomans,2012 op basis van VITO + Ccaspar
Bron, P Meire, 2013
Bron: administratie gezondheidszorg
BIO-DIVERSITEIT &
BIO-PRODUCTIEVE RUIMTE
Bron: Urban Unlimited, 2012
RUIMTE VOOR ECONOMIE
ECONOMISCHE
DENSITEIT IN VLAANDEREN

INCLUSIEF BELANGRIJKE INFRASTRUCTUREN




INFRASTRUCTUREN
DE ECONOMISCHE KERNGEBIEDEN
0
25
50
AUTOSNELWEG
SPOORWEG
WATERWEG NIVEAU 1
GEBIEDEN MET BOVENLOKALE
ECONOMISCHE BETEKENIS
Km
GEBIEDEN MET LAGERE
ECONOMISCHE DENSITEIT
Bron infrastructuren: GIS-basisbestand RSV
Bron. Cabus, P, Allaert, G en Van Haverbeke, W., 2001
Balans ijzeren voorraad bouwrijpe terreinen
0
25
Kilometers
50
Netto ha
251 % tot 566 %
73 % tot 251 %
0 % tot 73 %
-51 % tot
0%
-77 % tot -51 %
-100 % tot -77 %
(11)
(27)
(35)
(57)
(80)
(98)
Overschot in hectaren
(netto ha)
100 ha
Tekort in hectaren
(netto ha)
100 ha
BESLUIT
Besluit
• Het Business as usual- model is niet houdbaar
omwille van
–
–
–
–
–
verlies aan ecosysteemdiensten
congestie
Leefmilieu en gezondheid
Versnippering en fragmentatie
Klimaatadaptatie
-> dwingend karakter van verweving, verknoping,
verdichting en vernetting als fundamentele
toetsstenen van ruimtelijk beleid
Verdroging
Vergrijzing
Verlies van natuurwaarden
Hoge gronddruk
Kansen voor energieproductie
Kansen voor grensoverschrijdende
natuur en watersystemen
Overstromingen en watertekort
Vergrijzing
Potenties voor windenergie
Druk op ecologische waarden
Intensief landbouwgebied
Druk op milieu
Kansen voor enegerieboeren
Versnippering
Verlies aan cultuurwaarden
Verdroging
Kans voor waterboeren
Kansen voor waterlandschappen
Verlies aan cultuurwaarden
Versnippering
Kansen voor cultuurwaarden
en landschapsontwikkeling
Economische dragers?
Kansen voor energieproductie
Kansen voor biodiversiteit
Extreme druk op ruimte
Erosie, vervlakking landschap
Versnippering
Kansen voor voedselproductie
Overstromingen
Congestie
Druk op vastgoedprijzen
Kansen voor verweving
Kansen voor Transit oriented development
Kansen voor stedelijke landbouw
Kansen voor verrassende allianties
Nood aan ruimte voor bedrijven
WAT BLIJFT VAN HET RSV OVEREIND?
Het RSV en de nieuwe woonopgave
Het RSV en klimaatadaptatie
RSV en de open ruimte
RSV en economische ruimte
10 BREEKPUNTEN
Breekpunten binnen een
toekomstgericht Vlaamse ruimte
• Term breekpunt vanuit een dubbele
betekenis:
– Breekpunt in beleid: we gaan het op een aantal
vlakken behoorlijk anders moeten doen.
– Bre+ekpunten in de zin dat zonder deze
elementen een Vlaams ruimtelijk beleid naar onze
mening onmogelijk is in het licht van de
toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen
Breekpunt 1
De bijkomende verstedelijking zal, gelet op de
demografische ontwikkelingen, haar
hoogtepunt kennen voor 2030 en reeds
aanzienlijk zijn voor 2020.
-> Het beleidsplan moet vandaag een
haalbare strategie en instrumenten
bevatten om op korte termijn de
toekomstige verstedelijking te sturen
Breekpunt 2
In tegenstelling tot algemeen gesteld is het bestaand aanbod
aan bouwpercelen voor wonen en bedrijven veel groter dan de
toekomstige behoefte. Maar het aanbod ligt verspreid en in
functie van een duurzaam en spaarzaam ruimtegebruik vaak
op de ‘foute’ plaats.
-> Het beleidsplan dient via een grond- en pandenbeleid
het wonen in centrale locaties en op OV-locaties
betaalbaar, veilig en leefbaar te houden. De overheid moet
via een locatiebeleid het aanbod voor wonen sturen naar
meer duurzame locaties en zodoende ruimte sparen voor
andere essentiële functies
Breekpunt 3
Gescheiden beleids- en planningsprocessen voor essentiële
functies (wonen, mobiliteit, werken) blijven leiden tot slecht
verspreide en slecht geïntegreerde allocatie van functies en
activiteiten. Dit zal uitmonden in ondraagbare
maatschappelijke kosten en een structurele congestie van
het wegennet.
->Het ruimtelijk beleid dient terug een
integrerende rol op te nemen tussen
verschillende beleidsdomeinen, met in het
bijzonder de integratie tussen mobiliteits- en
infrastructuurplanning en het ruimtelijke
beleid.
Breekpunt 4
Klimaatextremen onder vorm van ondermeer overstromingen,
droogte en hitte zullen ook Vlaanderen steeds zwaarder treffen en
daarom zullen grondige adaptieve buffermaatregelen moeten
ontwikkeld worden in de eerstkomende decennia, niet in het minst
om gewapend te zijn tegen de verzwaring van deze problematiek in
de verdere toekomst.
->Er zullen nieuwe inrichtingen en investeringen
nodig zijn dwars doorheen de publieke en de
private ruimte (bijvoorbeeld groenblauwe
stadsontwerpen tegen hitte-eilanden, systematisch
ingerichte erosiebuffers, grondige “ontpitting” van
overstromingsarealen enz.).
Breekpunt 5
In de pikorde van de ruimtelijke waarden in Vlaanderen komen de open
ruimte en de zogenaamd “zachte functies” nog steeds op de tweede plaats
en als reserve voor “harde functies”. Open ruimte blijft krimpen. Dit is niet
langer houdbaar, omwille van diverse verantwoordelijkheden inzake
ondermeer biodiversiteit, behoud van graden van zelfvoorziening en
reductie van onze hoge ruimtelijke voetafdruk.
->Het fysisch systeem en de open ruimte moeten veel meer
als vertrekbasis beschouwd worden voor de organisatie van
ruimtelijke functies in Vlaanderen. De ecosysteemdiensten
(in ruimste betekenis) zijn bovendien te vertalen als een
opgave die niet alleen de open ruimte betreft maar ook de
stad, de privéruimte, de bedrijventerreinen en de
infrastructuren
Breekpunt 6
De extreme fragmentatie van het Vlaamse territorium legt zware
beperkingen op toekomstige ruimtelijke systemen, producties en
ecosysteemdiensten zoals riviersystemen, klimaatmigratie van planten diersoorten, ketens in landbouw en voeding, enz.. Met de huidige
moeizame afbakeningen van landbouwareaal, bos, natuur en stedelijke
zones enz. gaan we er niet komen.
->Het beleidsplan dient een vernieuwd palet van principes,
en instrumenten te ontwikkelen in functie van ontsnippering:
herinrichting en gebiedsreconstructie, selectieve afbraak,
nieuwe erfdienstbaarheden, versnelde inzet op
natuurverbinding en ecologische netwerken, multifunctionele
landbouwarealen en -parken en functieverweving in het
algemeen.
Breekpunt 7
De ijzeren voorraad is een achterhaald principe. Het leidt tot
verdere verspilling en versnippering van ruimte, en tot
onderbenutting van kansen tot herbruik en functionele
integratie.
->Het beleidsplan dient af te stappen van
de ijzeren voorraad, ruimte te bieden voor
een veranderende economie, zonder dat
bijkomende greenfields worden
aangesneden en maximaal in te zetten op
brownfieldreconversie
Breekpunt 8
Vlaanderen heeft logistieke troeven en beleids- en
economische ambities op dit vlak. Reeds decennia zorgt
een modal shift in negatieve richting ervoor dat de logistiek
in toenemende mate gericht is op wegtransport en te
weinig op binnenvaart en spoor. Dit heeft een bijzondere
negatief impact op de leefbaarheid.
->Absolute voorwaarden voor een performant
logistiek netwerk zijn een veel efficiënter
gebruik van de huidige capaciteit en diversiteit
van de infrastructuur. Investeringen moeten
gericht worden op een positieve kentering in
de modal split en ondermeer het
terugdringen van het vrachtwagenvervoer
Breekpunt 9
Vitale systemen (demografie, economie,
waterbevoorrading, klimaatimpacten enz.)
zullen steeds meer de grenzen van Vlaanderen
overschrijden. Het huidige ruimtelijk beleid is
overwegend “intern” en is daar niet op
voorbereid.
->Het Vlaamse ruimtelijke beleid
dient samen met de buren ruimtelijke
ontwikkelingen grensoverschrijdend
aan te pakken.
Breekpunt 10
Hoewel het nodig is om op lange termijn te
denken kan de planhorizont 2050 ons een vals
comfortgevoel geven.
->Een sterke visie op gewenste
ruimtelijke ordening kan zich niet
beperken tot de lange termijn (horizon
2050) , een visie op korte termijn is een
voorwaarde voor een beleidsomslag

similar documents