Prezentacja materiałów promocyjnych

Report
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.forumrynkupracy.com.pl.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
1
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencja III Forum Rynku Pracy
21 – 22 marzec 2013, Wrocław
POŚREDNICTWO PRACYDOŚWIADCZENIA Z PERSPEKTYWY
PRACODAWCY
Andrzej Kalisz
Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
2
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sytuacja na rynku pracy
Bezrobocie w styczniu 2013r.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 2.295,7 tys. osób
Stopa bezrobocia to 14,2% ludności aktywnej zawodowo
Liczba bezrobotnych była o 158,9 tys. (tj. o 7,4%) wyższa, niż przed miesiącem.
W ujęciu rocznym wzrosła o 179,2 tys. (tj. o 7%)
Stopa bezrobocia wzrosła w stosunku do grudnia 2012 roku o 0,8% i o 1%
w stosunku do stycznia 2012r.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
3
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bezrobocie w styczniu 2013r.
W stosunku do grudnia 2012 roku wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we
wszystkich województwach. Również w porównaniu ze styczniem 2012 roku
liczba bezrobotnych zwiększyła się we wszystkich województwach.
Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosiła 14,3%. Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych to 169 tys.
Najwyższa stopa bezrobocia była w województwie warmińsko-mazurskim
(22,2%), a najniższa w województwie wielkopolskim (10,6%).
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
4
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Struktura bezrobotnych:
Kobiety
1.155,9 tys.
Mężczyźni
1.139,9 tys.
Długotrwale bezrobotni
1.127,6 tys.
(49,1%)
Do 25 roku życia
456,9 tys.
(19,9%)
Powyżej 50 roku życia
516,6 tys.
(22,5%)
1.127,6 tys.
(49,1%)
Bez wykształcenia średniego
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
5
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogółem wyłączono z ewidencji 159 tys. osób, tj. 7,4% z końca
ubiegłego miesiąca
 78,3 tys. (49,3%) podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy,
 6,6 tys. rozpoczęło szkolenia i staże,
 43,8 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia
gotowości do pracy,
 10,6 tys. dobrowolnie zrezygnowało,
 2,1 tys. nabyło prawa emerytalne i rentowe.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
6
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bezrobotnym w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która:
 Ukończyła 18 rok życia,
 Nie ukończyła 65 roku życia w przypadku kobiet i 67 roku życia w
przypadku mężczyzn,
 Aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia,
 Jest zameldowana lub pozostaje w Polsce legalnie.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
7
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rzeczywista skala bezrobocia
Według analiz urzędu pracy nawet 60% zarejestrowanych bezrobotnych nie jest
zainteresowanych podjęciem pracy.
Dla wielu bezrobotnych jedyną motywacją rejestrowania się jest chęć pozyskania
prawa do ubezpieczenia.
Konieczność zajmowania się wszystkimi zarejestrowanymi bezrobotnymi zwiększa
koszty i obniża efektywność funkcjonowania urzędów pracy.
Postulat powszechnego dostępu do ubezpieczenia.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
8
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Potencjał publicznych służb zatrudnienia
16 Wojewódzkich Urzędów Pracy
341 Powiatowych Urzędów Pracy
Według stanu na 31 grudnia 2011r. w urzędach pracy zatrudnionych było łącznie
23.638 osób, w tym 20.137 osób w urzędach powiatowych
Na stanowiskach „kluczowych”
Pośredników pracy
Doradców zawodowych
3.676 osób
1.823 osób
(w 2007r.- 2.322 osób)
(w 2007r.- 938 osób)
Na jednego „kluczowego” pracownika przypada od 150 do ponad 300 bezrobotnych.
Na jednego pośrednika pracy w PUP przypadało 547 bezrobotnych.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
9
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Aktywne polityki rynku pracy
Pośrednictwo zawodowe
Doradztwo zawodowe
Szkolenia
Rożne formy subsydiowania zatrudnienia:
•
Prace interwencyjne
•
Roboty publiczne
Staże
Pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
10
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Zwalniają- to znaczy będą przyjmować.”
Lejzorek Rojtszwaniec
( Ilia Erenburg – „Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca” )
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Raport Manpower group (Luty 2013r.)
Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia -
I kwartał 2013r.
Spośród 750 badanych pracodawców:
9% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia,
15% planuje redukcję etatów,
73% brak zmian personalnych.
Prognoza zatrudnienia jest na najniższym poziomie od II kwartału 2008r.,
kiedy to rozpoczęto prowadzenie badań w Polsce
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
12
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Raport Manpower group (Luty 2013r.)
Największy optymizm w sektorach transport/logistyka/komunikacja (+11%) oraz
handel detaliczny i hurtowy (+10%).
Największy pesymizm w sektorach kopalnie/przemysł wydobywczy (-7%)
oraz budownictwo i produkcja przemysłowa (po -6%).
W zestawieniu z wynikami dla I kwartału 2012r. prognozy są niższe w 8 z 10
badanych sektorów.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
13
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rynek Pracodawcy?
Liczby dokumentujące stan faktyczny rynku pracy, a także prezentowane
prognozy pozwalają na sformułowanie poglądu, że mamy do czynienia z
rynkiem Pracodawcy.
Mimo to 20% pracodawców wskazuje w badaniach na brak właściwych
pracowników, jako istotną barierę rozwoju przedsiębiorstwa.
Czterech na dziesięciu pracodawców
odpowiednich kandydatów do pracy.
ma
trudności
z znalezieniem
Brakuje zarówno inżynierów różnej specjalności, jak i wykwalifikowanych
pracowników fizycznych.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
14
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Problemy z obsadzeniem wolnych miejsc pracy

Brak kompetencji (wiedzy i umiejętności),

Niska motywacja,

Postawa roszczeniowa,

Niedopasowanie kwalifikacji pomiędzy podażą, a popytem na rynku pracy
wynika z nieodpowiedniej struktury kształcenia w szkołach i uczelniach.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
15
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kandydatom do pracy brakuje:

Adekwatnego do potrzeb rynku pracy wykształcenia,

Umiejętności zawodowych,

Kompetencji ogólnych,

Umiejętności pracy w zespołach zadaniowych,

Samoorganizacji,

Umiejętności komunikacyjnych,

Doświadczenia,

Motywacji.
Pracodawcy oczekują, że pracownik wdroży się do pracy bez specjalnych szkoleń.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
16
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sposoby poszukiwania pracowników
Ogłoszenia w prasie
Dotychczasowi pracownicy, znajomi, rodzina
Powiatowe Urzędy Pracy
Internet
Baza CV
Organizowanie staży i praktyk
Komercyjne agencje pośrednictwa
Giełdy pracy
Rekrutacja w szkołach
LIDER PROJEKTU:
50%
42,1%
41,1%
38,1%
28,4%
12,8%
7,0%
5,5%
3,6%
PARTNER PROJEKTU:
17
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sposoby poszukiwania pracowników
Przedsiębiorstwa średnie i duże deklarują, że korzystają przeciętnie z
większej liczby sposobów poszukiwania pracowników i w szerszym
zakresie rekrutują pracownika przy pomocy zewnętrznych pośredników.
Przedsiębiorstwo mikro i małe częściej korzystają ze strategii
„poleconego pracownika”.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
18
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sposoby poszukiwania nowych pracowników,
a wielkość przedsiębiorstwa
Mikro
Małe
Średnie Duże
Przez Powiatowe Urzędy pracy
29,5%
35,9%
51,4%
Przez komercyjnych pośredników
4,1%
3,7%
8,9%
Za pośrednictwem krewnych, znajomych,
dotychczasowych pracowników
56,1%
LIDER PROJEKTU:
43,2%
35%
46,9%
15%
37,5%
PARTNER PROJEKTU:
19
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Struktura właścicielska przedsiębiorstw
Firmy
Polskie
Zagraniczne
PUP
41,5%
22,6%
Komercyjni pośrednicy
5,8%
35,8%
Staże i praktyki
12%
24%
Zagraniczne firmy zdecydowanie częściej korzystają z pomocy niepublicznych
pośredników pracy.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
20
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo polega na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym
pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
Pośrednictwo pracy prowadzone przez urzędy pracy jest nieodpłatne. Kontakt z
urzędem pracy jest najczęściej stosowanym sposobem poszukiwania zatrudnienia
przez polskich bezrobotnych. Także pracodawcy najczęściej korzystają z
pośrednictwa pracy oferowanego przez publiczne służby zatrudnienia.
Przy wyborze często dominuje kryterium kosztu, a nie efektywności pośrednictwa.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
21
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Efektywność pośrednictwa publicznych służb zatrudnienia
W I kwartale 2012 roku statystyczny bezrobotny poszukiwał pracy przez 10,9 miesiąca.
Tendencje pozytywne:
w 2006 r.18 miesięcy
w 2008 r.12,3 miesiąca
w 2011 r.9,9 miesiąca
Co czwarta oferta zatrudnienia, która trafia do Urzędu Pracy pozostaje
niewykorzystana dłużej, niż miesiąc.
Na jednego pośrednika pracy w PUP przypadało 547 bezrobotnych.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
22
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Efektywność pośrednictwa publicznych służb zatrudnienia
W styczniu 2013 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 64 tys. ofert pracy (przed
rokiem było to 49 tys.)
W styczniu 2013r. do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert pracy, niż w grudniu 2012r.
i styczniu 2012r.
Powiatowym Urzędom Pracy udaje się znaleźć właściwych kandydatów na ok. 50%
zgłoszonych do nich miejsc pracy. Jest to wskaźnik porównywalny do skuteczności
agencji niepublicznych.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
23
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Efektywność pośrednictwa publicznych służb zatrudnienia
Duża część ofert pracy skierowanych do Urzędów Pracy do oferty niewymagające
wysokich kwalifikacji. Sprzyja to utrwalaniu się fałszywego wizerunku publicznych
pośredników, jako dostarczycieli taniej, niewykwalifikowanej i często nisko
zmotywowanej siły roboczej.
Kierowanie niezmotywowanych kandydatów o kwalifikacjach i doświadczeniu
niezgodnym z ofertą wiąże się z niepotrzebnymi kosztami po stronie pracodawcy, a
zarazem może generować zniechęcenie pracodawców do pośrednictwa PUP-ów.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
24
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bariery w efektywności pracy Powiatowych Urzędów Pracy
(w ocenie pracodawców)
1. Skupienie się na stronie podażowej (bezrobotni) kosztem strony popytowej
(pracodawcy) :
a. Ograniczenie działania powiatowych urzędów pracy do aktywizacji
bezrobotnych;
b. Brak wystarczającej i usystematyzowanej wiedzy na temat potrzeb
pracodawców ;
c. Brak inicjatyw w pozyskiwaniu ofert od pracodawców.
2. Ograniczona współpraca pomiędzy kluczowymi aktorami działającymi na
regionalnym rynku pracy (np. organizacje pozarządowe, niepubliczne agencje
pośrednictwa pracy, szkoły i uczelnie, organizacje biznesowe),
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
25
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bariery w efektywności pracy Powiatowych Urzędów Pracy
(w ocenie pracodawców)
3. Specyficzny profil ofert pracy kierowanych do urzędów pracy,
4. Specyficzny profil klientów urzędów pracy- zarejestrowanych bezrobotnych,
5. Redukcja środków Funduszu Pracy, przeznaczonego na działania aktywizujące,
6. Nie zawsze wystarczające umiejętności pracowników służb pośrednictwa pracy
i doradztwa zawodowego,
7. Sztywność procedur realizowanych przez urzędy pracy, nie uwzględniających
specyfiki poszczególnych regionów,
8. Ograniczona współpraca pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy,
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
26
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bariery w efektywności pracy Powiatowych Urzędów Pracy
(w ocenie pracodawców)
9. Ukierunkowanie działań urzędów pracy w stronę polityki socjalnej, zamiast polityki
prorozwojowej,
10. Względnie niska efektywność wykorzystania funduszy publicznych przeznaczanych
na wsparcie rynku pracy,
11. Brak indywidualnego podejścia do osoby poszukującej pracy w zakresie jej
umiejętności, osobowości i predyspozycji zawodowych.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
27
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekomendacje dla poprawy skuteczności publicznego
pośrednictwa pracy
Działania zewnętrzne

Stymulowanie wzrostu gospodarczego,

Znoszenie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej,

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,

Doskonalenie systemu szkolnictwa,

Odblokowanie środków finansowych z Funduszu Pracy,

Weryfikacja rzeczywistej liczby bezrobotnych,
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
28
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekomendacje dla poprawy skuteczności publicznego
pośrednictwa pracy
Działania wewnętrzne

Rozszerzenie współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z uczestnikami rynku
pracy, w tym szczególnie z pracodawcami,

Ukierunkowanie urzędów pracy na prorozwojowe aktywne polityki kosztem
działań o charakterze socjalnym,

Rozwinięcie współpracy z urzędami pracy w województwie i poza nim,

Indywidualizacja podejścia do bezrobotnych,

Zintensyfikowanie współpracy z niepublicznymi agencjami pracy (zlecanie części
zadań).
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
29
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dziękujemy za uwagę!
Prezentacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
LIDER PROJEKTU:
Związek Pracodawców Dolnego Śląska
ul. Szewska 3, 50- 053 Wrocław,
www.zpds.com.pl
mail: [email protected]
tel./fax. 071 341 07 21
tel. kom. 784 63 00 77
PARTNER PROJEKTU:
Saksońska Akademia Zarządzania INTERNATIONAL
Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH
Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL
Rudolf- Walther- Straβe 4, D- 01156 Dresden
www.bsm-masi.de
mail:[email protected]
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
30

similar documents