peter.hauch_

Report
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
1
BHF - Digitaliseringsudvalget
opstart af projekterne
1.3 – Modelstrategi for BIM
3.2 – Fra papir til BIM
Udvalgsformand
Peter Hauch, arkitekt maa
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
2
Udviklingstendenser
 Fra tegninger til BIM





Objektorienteiet modellering og modelbaserede systemer vinder frem
DDB – Bygherrekrav fortsætter og skærpes
Stort fokus på projektering og projekter – måske for stort?
Mere fokus på BIM i den materielle produktion
Mere fokus på BIM hos Bygherrer og ikke mindst hos Driftsherrer
 IKT-Teknologi
 Proces – Organisation – Kompetence
 Mangel på SW til understøttelse af BIM-baseret FM
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
3
Centrale udfordringer for BH/DH










Koncentration og professionalisering
Specialisering
Kodificering – synliggøre den tavse viden
Fra projektleder til projektledelse
Effektivisering af ejendomsadministration
De indledende faser fylder mere og mere
Brugerinddragelse og interessenthåndtering fylder mere og mere
Mere fokus på den eksisterende bygningsmasse (miljø/energi)
Mere fokus på totaløkonomi og bæredygtighed
Internationalisering i flere led
 Gentænke ydelser, processer, organisation og samarbejdet
 Indtænke IKT i analyse og i løsninger
 Vi mangler SW-løsninger, som understøtter vores funktioner (BIM-FM)
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
4
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
5
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
6
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
7
1.3 – Modelstrategi for BIM – objekter og egenskaber i FM
 Formål og mål
 Vise BH & DR vejen frem mod BIM-baseret FM
 Udarbejde en operationel specifikation for FM-funktioner, driftsobjekter og
deres tilhørende egenskabsdatasæt
 Funktioner grupperes i logiske, sammenhængende funktionsområder
 Beskrive perspektiver og potentialer ved BIM
 Udvikle et marked for BIM-baserede FM-systemer
 Fokusområder




Styring af ejerskab (bl.a. porteføljestyring)
Styring af anvendelse (bl.a. arealstyring)
Styring af forsyning (bl.a. forbrug og services, herunder energi og miljø)
Styring af bygningskonsumption (bl.a. styring af vedligehold)
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
8
1.3 – Modelstrategi for BIM – objekter og egenskaber i FM
 Funktionsområder – logisk sammenhængende, strategiske










Benchmarking og nøgletal (via areal- og nøgletalsportal).
Overblik og sammenhæng samt bedre anvendelse af ejendomsporteføljen.
Synergi i vidensdeling vedr. ejendomsporteføljen.
Service og overblik til politikere, forvaltninger, medarbejdere, og
brugere/borgere.
Optimering af arealudnyttelse på tværs af funktioner.
Analyse af funktioner og arealbehov i forbindelse med udbygnings- og
udviklingsplaner.
Fastholde og løbende optimere driften.
Udbud af vedligehold.
Planlægning af rengøring.
Anvendelse af 'drifts-BIM' ift. energioptimering
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
9
1.3 – Modelstrategi for BIM – objekter og egenskaber i FM
 Leverancer
 L1 Detaljeret projektplan, tidsplan, bemandingsplan, organisationsplan samt budget og
betalingsplan.
 L2 Opsamling og rapportering fra vidensindsamling fra Fi2 og Building Smart miljøet
med hovedvægt på Norden
 L3 Målrettet sammenfatning af analyser og beskrivelse af bygherre- og
driftsherrefunktioner
 L4 Katalog af ”objekttyper” og objekter bl.a. baseret på analyse af eksisterende FMsystemer - manuelle som digitaliserede (dette sker i en arbejdsdeling med CUNECO)
 L5 Katalog af tilhørende ”egenskabsdatasæt” (property sets) bl.a. baseret på analyse af
eksisterende FM-systemer - manuelle som digitaliserede - samt mapping til IFC
 L6 Beskrivelse af foreløbige objektlister og egenskabsdatasæt pr. funktionsområde
 L7 Udformning af en BIM-baseret FM-strategiramme og guidelines for dens anvendelse
 L8 Formel afrapportering i form af sammenfattende projektrapport, inkl. projekt/slutregnskab.
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
10
Organisationsmodel for BHF-projekterne:
1.3 Modelstrategi for BIM/FM
Projektejeren og dennes Projektleder:
Bygherreforeningen v. Henrik L. Bang
Projektleder: Nina Koch (NPK)
BHF-PL
Fagligt-/administrativt sekretariat: Faglig
og administrativ projektledelse og faglig
koordinering : Nina Koch (NPK) og Peter
Hauch (PET)
AS & FAS
F
K1
pet 27-10-2011
F
K2
F
K3
F
K4
Arbejdsgruppe
Overordnet Styregruppe
Digitaliseringsudvalget
+ Eksterne Nøgledeltagere
+ Cuneco + SW-BIM/FM
F
Kx
Faglige konsulenter:
Virksomhedsmedarbejdere og/eller
externe konsulenter/specialister
Arbejdsgruppe: tre – fem medlemsvirksomheder, deltager i fagligt arbejde,
workshops mv.
Styregruppe fælles for begge projekter
mødes fire gange årl.:
Digitaliseringsudvalget, udvidet med
Cuneco, SW-BIM/FM, Eksterne
Leverandører mv.
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
11
1.3 – Modelstrategi for BIM – objekter og egenskaber i FM
 Tidsplan
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
12
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
13
3.2 – Fra papir til BIM – fra dokumenter til digitale modeller
 Formål og mål
 Vise en fremkommelig vej frem mod digitalisering
 udarbejde en guide og en tjekliste til støtte for fastlæggelse af en strategi
for digitalisering til støtte for FM
 Fra scannede tegninger over vektoriserede 2- og 3D-tegninger og til
generering af BIM-modeller
 Anvise hvilke tekstdokumenter der med fordel kan digitaliseres til
forskellige, nærmere specificerede formål
 Beskrive perspektiver, potentialer og omkostninger ved digitalisering
 Fokusområder
 Styring af projekter, ejerskab, anvendelse, forsyning og konsumption
 Erfaringsbaseret, risiko, kritisk vej, teknik, organisering
 Guiden peger på hvad der skaber værdi
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
14
3.2 – Fra papir til BIM – fra dokumenter til digitale modeller
 Funktionsområder – logisk sammenhængende, strategiske








Porteføljestyring
Bygningsdrift og vedligehold
Løbende vurdering og kontrol af bygningers egnethed til givne formål
Fremskaffelse af dokumentation i forbindelse med renovering, ombygning,
programmering og værdiprocesser, projektering og udførelse
Overvågning og kontrol af kvalitet og økonomi i bygge- og driftsprocesser
Løbende planlægning og kontrol af bygningsservice, bygningskonsumption
og vedligehold
Styring af energi og forbrug
Anvendelsen af nøgletal og benchmarking.
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
15
3.2 – Fra papir til BIM – fra dokumenter til digitale modeller
 Leverancer
 L1 Detaljeret projektplan, tidsplan, bemandingsplan, organisationsplan samt budget og
betalingsplan.
 L2 Opsamling og rapportering fra vidensindsamling nationalt og fra Building Smart
miljøet med hovedvægt på Norden.
 L3 Målrettet sammenfatning vedr. bygherre- og driftsherrefunktioner baseret på
erfaringer fra udvalgte byg- og driftsherrer, rådgivere, udførende og SW-udviklere
 L4 Målrettet sammenfatning og identifikation af ”objekttyper” og tilhørende
”egenskabsdatasæt” (property sets) bl.a. baseret på ”1.3 Modelstrategi for BIM”
 L5 Analyse og sammenfatning vedr. erfaringsdatasamlinger i form af erfadatabaser,
nøgletal og benchmarking med hovedvægt på de statslige bygningsejere.
 L6 Udformning af en overordnet ramme for guiden.
 L7 Udformning af ”how to do” guideline for strategisk planlægning.
 L8 Udformning af ”how to do” guideline for valg af tekniske løsninger vedr. scanning,
vektorisering og lagring af data.
 L9 Kortfattet, formel afrapportering i form af projektrapport og projekt/slutregnskab.
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
16
Organisationsmodel for BHF-projekterne:
3.2 – Fra papir til BIM – fra dokumenter til digitale modeller
Projektejeren og dennes Projektleder:
Bygherreforeningen v. Henrik L. Bang
Projektleder: Nina Koch (NPK)
BHF-PL
Fagligt-/administrativt sekretariat: Faglig
og administrativ projektledelse og faglig
koordinering : Nina Koch (NPK) og Peter
Hauch (PET)
AS & FAS
F
K1
pet 27-10-2011
F
K2
F
K3
F
K4
Arbejdsgruppe
Overordnet Styregruppe
Digitaliseringsudvalget
+ Eksterne Nøgledeltagere
+ Cuneco + SW-BIM/FM
F
Kx
Faglige konsulenter:
Virksomhedsmedarbejdere og/eller
externe konsulenter/specialister
Arbejdsgruppe: tre – fem medlemsvirksomheder, deltager i fagligt arbejde,
workshops mv.
Styregruppe fælles for begge projekter
mødes fire gange årl.:
Digitaliseringsudvalget, udvidet med
Cuneco, SW-BIM/FM, Eksterne
Leverandører mv.
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
17
3.2 – Fra papir til BIM – fra dokumenter til digitale modeller
 Tidsplan
År
Måned
1 Detailplan og Org.
2 Videnindsamling
3 BH- DH-funktioner
4 Objekt og egenskab
5 Analyse Erfasystemer
6 Guide ramme
7 Guide strategi
8 Guide teknik
9 Formel slutrapport
Milesten - Leverancer
11
12
10 11 12 1
L1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
M1
M2
M3
M4
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
M5
L9
M6
18
Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk
19

similar documents