FUNKCIJE UREDSKOG POSLOVANJA

Report
FUNKCIJE UREDSKOG
POSLOVANJA
Prezentaciju izradile: Dajana Ivanović, 996, grupa:A
Marina Kaselj, 1006, grupa:B
UVOD
 Ured
je organizacijska jedinica koja ima opću
funkciju. Ona raspolaže i upravlja informacijama
o kojima ovisi funkcioniranje čitave organizacije
te pruža podršku funkcioniranju organizacije.
Slika 1. Ured
POSLOVNE FUNKCIJE UREDA:
 uspostavljanje
poslovnih odnosa putem
formalnih dokumenata
 provođenje ugovorenih obveza
 organizacija rada, uslužni poslovi,
stvaranje i opskrbljivanje drugih novim
informacijama
POJAM UREDSKOG POSLOVANJA
 skup
pravila, mjera u postupanju s
pismenima, njihovu primanju i izdavanju
pismena, njihovoj evidenciji i dostavi u rad,
obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju,
izlučivanju i predaji nadležnom arhivu ili
drugom nadležnom tijelu
FUNKCIJE UREDSKOG POSLOVANJA
 komunikacijske
funkcije
 obrada i arhiviranje dokumenata
 obrada teksta i grafike
 obrada podataka
 podrška u odlučivanju
 planiranje i organizacija rada
KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE
poslovno komuniciranje
 Uredske funkcije pri poslovnom komuniciranju su :
 planiranje,
 izrada,
 prepravljanje ili uvježbavanje,
 izvođenje poslovne komunikacije

Slika 2. komunikacija putem
računala
OBRADA I ARHIVIRANJE DOKUMENATA
pohranjivanje i pretraživanje dokumenata
 upravljanje dokumentima
 kompozicija i reprodukcija dokumenata

Slika 3. arhiviranje i
obrada dokumenata
1.Klasično arhiviranje dokumenata
velika količina fizičkog prostora za smještaj s
posebnim zahtjevima,
 velika količina ljudskog rada,
 sporost u pristupu dokumentima,
 zapaljivost papira

Slika 4. Papirni arhiv
2. MIKROFILM
izgrađen od materijala otpornijeg od papira,
 smanjenje fizičkog prostora (obujma) arhive,
 100%-na pouzdanost arhiva na mikrofilmu,
 pohranjivanje i čuvanje dokumentacije je
pouzdanije i dugotrajnije (preko 100 godina),
 lakši pristup podacima,
 cjenovno pristupačan

Slika 5. mikrofilm
3. INTEGRIRANI AUTOMATIZIRANI
URED
upotreba elektronskih dokumenata
 spremanje mnogo većeg broja
informacija
 upotreba papira svedena na minimum
 brzo i jednostavno pretraživanje i
pronalaženje traženih dokumenata
 veća sigurnost jer korisnik može
izraditi veći broj kopija dokumenta

Slika.6 Digitalna arhiva
OBRADA TEKSTA I GRAFIKE
Programi za obradu teksta
služe za: pisanje, oblikovanje, ispis teksta
Najpoznatiji: MS Word, Notepad, Open Office Writer,
Wordpad

Programi za obradu grafike
služe za: mijenjanje i poboljšavanje kvalitete slike
Najpoznatiji: Adobe Photoshop, Paint shop Pro, GNU
Image Manipulation Program (GIMP)

OBRADA PODATAKA
 ažuriranje
baza podataka
 pretraživanje podataka
 kontrola izvođenja
Slika 7. Baza podataka
PODRŠKA U ODLUČIVANJU
Aplikacijski programi
 Poslovna grafika
-Expert Choice


Sustav za podršku odlučivanju
(Decision Support System DSS)
je interaktivni sustav podržan računalom koji pomaže
donositeljima odluke koristiti podatke i modele kako
bi riješili nestrukturirane zadaće.
Aplikacijski programi
programi namijenjeni rješavanju određenog zadatka, čiji je
rezultat korisniku neposredno zanimljiv
 Pokrivaju usko područje primjene i ovisi o potrebama i
znanjima korisnika
Programi koji izvode uobičajenu obradu podataka za
krajnjeg korisnika
Word, Excel…
• Specifične primjene
Programi koji podržavaju specifične zadatke za krajnje
korisnike
e- trgovina, programi za obradu plaće, programi
za knjigovodstvo, CASE alati...

EXPERT CHOICE
 Efikasni
alat s jakim performansama za analizu
odluka na razini organizacije za rješavanje
problema višekriterijskog odlučivanja

aplikacija namijenjena za stolno računalo (PC)
 EC
može integrirati podatke iz programa
Microsoft Excel, Microsoft Project i Oracle baze
podataka
 Koristan
za što-ako scenarije pri strateškom
planiranju proračuna i projekta.
PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA
 kalendar
 terminski
planer
 registar adresa
 podsjetnici
Slika 9. planer
Slika.8 Kalendar
Slika 10. podsjetnici
LITERATURA







V. Srića, dr. A. Kliment, mr. B. Knežević, Uredsko poslovanje, Sinergija,
Zagreb, 2003.
Matija Varga,
http://bib.irb.hr/datoteka/584665.UredskoPoslovanjeMatijaVargaEUCopyrigh
t.pdf , materijali iz kolegija Menadžment uredskog poslovanja, Sveučiliste u
Čakovcu, 2011. (11.01.2013.)
dr.sc.Anita Gudelj, http://www.pfst.hr/old/data/materijali/pred3_software.pdf,
materijali iz kolegija Poslovni informacijski sustavi, 2011. (11.01.2013.)
Ivan Aleksi,Željko Hocenski,
http://bib.irb.hr/datoteka/406175.Primjena_ExpertChoice_alata_i_AHP_meto
de_za_odabir_Virtex-5_FPGA_ipa.pdf, elaborat Primjena Expert Choice alata,
travanj 2009. (11.01.2013.)
http://bs.scribd.com/doc/37114970/Skripta-iz-kolegija-Ured-i-uredskoposlovanje-FOI-Vara%C5%BEdin (11.01.2013.)
http://hr.wikipedia.org/wiki/Program_za_obradu_teksta (12.01.2013.)
http://bs.wikipedia.org/wiki/Obrada_digitalne_slike (12.01.2013.)

similar documents