เอกสารหมายเลข ๒ Project Development Analysis, Fundamental to

Report
เอกสารหมายเลข ๒
การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการเรียนรู้ของคนพิ การ ผูส้ งู อายุ
๑ และผูด้ ้อยโอกาส
Goals
วิ สยั ทัศน์
Project Development Analysis
Fundamental to Success
๓.๑
๗.๑
ทัวถึ
่ ง
และเท่า
เทียม
“ใช้เทคโนโลยีในยุคหลอมรวม
๒
To set
(Convergence Technology
Media Era)”เป็ นเครื่องมือในการ
Requirements
ยกระดับการพ้ฒนาคุณภาพชีวิตฯ
Present Future
FOCU
S
GROU
P
คุณ
ภาพและ
ประสิทธิ
ภาพ
๘.๑
GAP
ความ
มันคง
่
ยังยื
่ น
และถาวร
การต่อ
ยอดและ
มี
นวัต
กรรม
Concept
Design
มีศกั ดิศรี
์
ความ
เป็น
มนุษย์
เสมอ
ภาคและ
เป็นธรรม
กรอบแนวทาง
การจัดทาแผน
ใช้ประ
โยชน์
ได้ทุกที่
ทุกเวลา
ทุกความ
ต้อง
การและ
ทุกคน
๓
Design
Review
๖
No
Yes
๗
Detailed Design
กิ จกรรมในขัน้ ลงรายละเอีบด
๘
๒.๑
สรางโอกาส
้
ในการเขาถึ
้ งและใช้
ประโยชนจาก
์
เทคโนโลยี
ในยุคหลอมรวม
(ข้ อกำหนด)
๔
๑.๑
Yes
Proceed
To Project Management
No
๕ ข้อกาหนด
๑.ความทัว่ ถึงและเทา่
เทียม
๒.คุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ
๓.ความมัน
่ คงยัง่ ยืน
และถาวร
๔.การตอยอด
่
และมีนวัตกรรม
๕.มีศักดิศ์ รีความเป็ น
มนุ ษย ์ เสมอภาค
เป็ นธรรม
๖.ใช้ประโยชนได
์ ทุ
้ กที่
ทุกเวลา ทุกความ 1

similar documents