เอกสารนำเสนอ (Presentation) ในการสานเสวนา (Dialogue)

Report
กสทช.
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
สถาบันวิจย
ั และให้
คาปรึกษา
แหง่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์
โครงการวิจัยยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการเรียนรู้
ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี
www.ConvergenceBTFPfund.net
กสทช.
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
สถาบันวิจย
ั และให้คาปรึกษา
แหงมหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร ์
่
โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้
ของคนพิการ ผูส้ งู อายุ และผูด้ ้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี
www.convergencebtfpfund.net
การ "เสวนา" ในที่นี้ไม่เน้ นการโต้เถียงกัน
แต่เน้ นการฟังอย่างลึก (Deep Listening) เป็ นหลัก
เคล็ดไม่ลบั เกี่ยวกับ Dialogue การสานเสวนาที่ดี
จะปราศจากบรรยากาศ 6บ ได้แก่
• ไม่เบิ้ล
• ไม่บี้
• ไม่ใบ้
• ไม่โบ้ย
• ไม่บล็อก
• ไม่เบลม
– ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ดถู กู ปรามาส
– ไม่กดดันคาดคัน้ ไล่บผี้ อู้ ื่นให้จนมุม
– ไม่เงียบเพราะกลัว หรือเกรง
– ไม่โยนความผิด ไม่โยนความรับผิดชอบ
– ไม่ขดั ขวางขัดคอ ไมขัดจังหวะ ไม่ปิดโอกาส
– ไม่ตาหนิ ไม่ทาให้เสียหน้ า
พลวัตของสื่อ (Dynamic Media) คือ การผสมผสาน
ระหว่ า งสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ส่ ื อ กระจายเสี ย ง และสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ให้
เข้ าถึงบุคคลจานวนมากในเวลาเดียวกัน ก่ อให้ เกิด ปรากฏการณ์ ท่ ี
เรี ยกว่ า “การหลอมรวมสื่อเทคโนโลยี”
(Convergence
Technology Media)
Jenkins นักวิชาการด้ านสื่อชาวสหรั ฐ อธิบายในหนังสือ
“Convergence Culture: Where Old and New
media Collide” ไว้ ว่าเป็ นการหลอมรวมเนือ้ หาของสื่อหลายๆ
รู ปแบบ รวมถึงพฤติกรรมการบริ โภคสื่ อซึ่งมีความร่ วมมือระหว่ าง
อุตสาหกรรมสื่อ อาทิ การให้ บริ การด้ านการสื่อสารโทรคมนาคมที่
แตกต่ า งกั น เช่ น การเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เน็ ต บรอดแบรนด์ โทรทั ศ น์
โทรศัพท์ และอุปกรณ์ โทรศัพท์ มือถือ
ขอขอบพระคุณ
ทุกท่าน

similar documents