MBO-Raad

Report
Het veranderend landschap in het
MBO
Trends en ontwikkelingen in het MBO
en de betekenis voor opleidingen /
opleiden
Daniëlle van Pelt
Ingrid van Steenhoven
Focus op vakmanschap
•
•
•
•
•
Verkorting opleidingen
Intensivering onderwijstijd
Doelmatigheid (arbeidsmarktrelevantie)
Bekostiging
Herziening kwalificatiestructuur
Waarom Focus op
Vakmanschap?
• Beter presteren van deelnemers (meer begeleide
onderwijstijd, sneller een diploma)
• Beter presteren van onderwijsteams (meer
begeleide onderwijstijd)
• Beter presteren van bestuurders (keuzes)
Verkorting opleidingen
• Basisberoepsopleiding (HZW): ten minste 1 en ten
hoogste 2 jaar
• Vakopleiding (PW3): ten minste 2 en ten hoogste
3 jaar
• Middenkaderopleiding (PW4): 3 jaar
Deze voorstellen treden in werking per 1 augustus
2014
Intensivering onderwijstijd
• Tenminste 1000 klokuren per leerjaar (was 850):
BOT en BPV
• Eerste leerjaar: tenminste 700 klokuren BOT 250
klokuren BPV
• Tweede + derde leerjaar: tenminste 1100 klokuren
BOT, tenminste 900 klokuren BPV
Deze voorstellen treden in werking per 1 augustus
2014
Doelmatigheid
• voldoende kunnen investeren in de kwaliteit van
opleidingen door versnippering van het aanbod
tegen te gaan (doelmatigheid);
• aansluiten op de vraag vanuit de regionale
arbeidsmarkt en sectoren waarvoor zij werken
(arbeidsmarktrelevantie);
• rekening houden met de bereikbaarheid voor
studenten (toegankelijkheid).
Bekostiging
• Wordt gekoppeld aan verblijfsduur
• Doorstromen naar hoger niveau wordt hierdoor
moeilijker
Nieuwe bekostiging wordt ingevoerd vanaf
bekostigingsjaar 2015
Herziening
kwalificatiestructuur
• Heldere en eenvoudige kwalificatiestructuur
– Minder kwalificatiedossiers
– Andere opbouw
• Dossiers worden nu ontwikkeld en voor de
zomervakantie door de minister vastgesteld
Vaststellen voorjaar 2014
Invoeren per augustus 2015
Verplicht per augustus 2016
Kwalificatiedossier
A. Generieke basis: talen, rekenen, loopbaan &
burgerschap
B. Beroepsgerichte basis: kerntaken die voor alle
profielen gelden
C. Profieldeel
D. Keuzede(e)l(en)
Pedagogisch Werk
(concept)
A. Generieke basis:
A. Niveau 3: Nederlands en rekenen 2F, loopbaan
& burgerschap
B. Niveau 4: Nederlands en rekenen 3F, Engels,
loopbaan & burgerschap
Dus: verhoogde taaleis niveau 3 zit niet in generieke
basis
Pedagogisch Werk
(concept)
B. Beroepsgerichte basis
1.
2.
Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Pedagogisch Werk
(concept)
C. De profielen van dit kwalificatiedossier:
1. Pedagogisch medewerker kinderopvang (3)
2. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang
(4)
3. Onderwijsassistent (4)
Elk profiel heeft eigen kerntaken en werkprocessen
Pedagogisch Werk
(concept)
D. Mogelijke keuzedelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vroeg- en voorschoolse educatie; met taaleis! (niveau 3)
Doorstroom naar mbo 4 (niveau 3)
Jeugdzorg (niveau 4)
Doorstroom PABO (niveau 4)
Doorstroom hbo – algemeen (niveau 4)
Diversiteit
Pedagogisch handelen
BSO

similar documents