examineren in de beroepspraktijk

Report
EXAMINEREN IN DE
BEROEPSPRAKTIJK
Ervaringen met examinering met
landelijk praktijkhandboek
Karlijn Jenneskens, Laury Hagen, Ger Merx, Hanneke Koster
Summa Facilitair, Eindhoven
Beginsituatie:
• Vorig schooljaar besloten tot kwalificerende
stages
• Stageperiode: 26 augustus – 8 november 2013
(10 lesweken)
• Iedere week 1 terugkomdag op school
• Iedere student in bezit van stageplaats op 26
augustus
• Loopbaanbegeleider is stagedocent
Hoe zijn we ermee gestart?
• Duidelijke afspraken met studenten
• Korte lijnen driehoek: student-loba-stage
• Iedere week procesbegeleiding op school:
intervisie (groep) en portfolio (individueel)
• Nakijken en bijsturen reflectieverslagen via
mail
• Format stageverslag
Studenten vertellen hun ervaring
Format stageverslag:
• Het verslag voldoet aan de eisen uit de
lesbrief: ‘Rapport’
• De onderdelen uit het BPV-handboek zijn
hierin opgenomen
• Aangegeven is op welke plekken de BPVbegeleider moet tekenen
Examinering:
• Stagebeoordeling: BPV-begeleider beoordeelt
de student in een eindgesprek op stage
• Portfoliogesprek op school: de student vertelt
over het geleerde en toont met bewijzen aan
dat hij/zij de taken zelfstandig heeft
uitgevoerd
Resultaat:
• 23 studenten: allemaal een voldoende
praktijkbeoordeling
• Verslagen zijn intussen af
• Portfoliogesprekken gaan in deze
onderwijsperiode gevoerd worden
• 2 studenten gebruiken OP3 (volgende stage)
om dit onderdeel af te ronden: 21 studenten
zijn al geslaagd
Ervaring loopbaanbegeleider
•
•
•
•
•
•
•
BPV-handboek is niet logisch opgebouwd
Uitleg werkprocessen vraagt creatieve insteek
Vragen bij studenten en BPV-begeleiders
Studenten weten waaraan ze werken
Intensief traject
Opbouw naar kerntaak 2 en 3
Erg leuk om te doen!
Vragen en discussie

similar documents