Účelové mapy

Report
nadstandardní obsah oproti mapě
katastrální - podle účelu ke kterému
vznikly
 používají se pro například pro plánovací,
projektové, provozní, evidenční nebo
dokumentační účely
 neslouží pro potřeby státní správy
 financováno soukromými zadavateli


vznikají
› přímým měřením
› přepracováním
› doměřením
požadovaného
do stávajících map

obsah, přesnost
na zadavateli
a
měřítko
obsahu
záleží

Tématické mapy
› speciální mapy středních a malých měřítek
› zabývá se jimi především kartografie

Účelové mapy
› mapy velkých měřítek

Účelové mapy základního významu
› Technická mapa města
› Základní mapa závodu
› Základní mapa dálnice
› Základní mapa letiště
› Jednotná železniční mapa stanic a trati
Mapy podzemních prostor
 Ostatní účelové mapy


nadzemí a podzemní vedení a další
zařízení komunikační infrastruktury
systém: S-JTSK, Bpv
 třída přesnosti: 2. a 3.
 obvyklá měřítka: 1:500, lze i 1:1000 a
1:200


stavební objekty
(např. pomníky, garáže, čekárny dopravních prostředků,
venkovní schodiště, nadmořská výška 1NP, …)

dopravní objekty a zařízení
(např. krajnice, chodníky, tunely, osy tramvajových kolejí
a trolejových vedení, …)

vodohospodářské objekty a zařízení
(např. jímky, vodotrysky, čerpací stanice…)

městská zeleň
(např. cesty se zpevněným povrchem, stromy s min.
průměrem kmene 100 mm)

podzemní vedení + viditelná zařízení
potrubních a kabelových vedení
(kanalizační šachty, hydranty, šoupátka, vpusti..)

nadzemní vedení
(např. silová, sdělovací, sloupy, svítidla…) průběh se určuje
spojením středů sloupů, konzol a střešníků

velké a středně velké průmyslové celky
systém: S-JTSK, Bpv
 třída přesnosti: 2. a 3.
 obvyklá měřítka: 1:200, 1:250, 1:500 a
1:1000


stavební objekty
(např. budovy, chladící věže, podpěry konstrukcí, vodojemy,
tovární komíny, …)

dopravní objekty a zařízení
(např. vozovka, chodníky, příkopy, osy kolejí, podchody,
značky, …)
podzemní objekty a prostory přesahující
půdorys budov
 vodstvo a vodohospodářské objekty

(např. nádrže, studny, jezy, …)

potrubní a kabelová vedení a jejich
zařízení mimo budovy
(např. konzoly, svítidla, hydranty, šachty, …)

hranice a parkové úpravy
(např. ploty, zdi a stromy o průměru kmene větším než
150 mm, …)
zpracovává se systematicky v průběhu
výstavby
 slouží jak pro účely výstavby i pro
dokumentaci po dokončení

systém: S-JTSK, Bpv
 mapovací jednotka: ucelený úsek dálnice
 zájmové území: pruh cca 200 m, jehož
středem je osa dálnice
 skládá se z

› Hlavní mapy
› Příložné mapy

Hlavní mapa
› vychází z kladů map velkých měřítek
› měřítko: 1:1000
› třída přesnosti: 3.

Příložná mapa
› hustota
kresby
nedovoluje
zobrazení
v
měřítku
hlavní
mapy
přehledně
a dostatečně
› měřítko: 1:500 nebo 1:200
› třída přesnosti: 2.
› zobrazení se označí orámováním v hlavní
mapě



prvky jako ZMZ
zemní těleso (násypy, zářezy)
koruna dálnice
(např. dopravní pásy, dělící pás, krajnice, …)

dopravní plochy
(např. parkoviště, odpočívadla, …)

odvodňovací zařízení
(např. příkopy, trativody, kanalizace, …)

ostatní stavební objekty
(např. mosty, lávky, nadjezdy, podchody…)

vybavení dálnice
(např. svodidla, značky, směrové sloupky…)
hranice pozemků dálnice
 dálniční telefon
 cizí zařízení na dálnici

(např. vedení, motely, čepací stanice, osvětlení…)
Výškopis
 zemské těleso
 příčné řezy tělesem dálnice v maximální
vzdálenosti 10 cm na mapě
areály letišť a jejich zařízení, samostatná
zařízení zabezpečovacího systému a jiná
zařízení a objekty v civilním letectví
 systém: S-JTSK, Bpv
 technická jednotka: území ohraničené
vlastnickou hranicí pozemků ve správě
letiště + ochranná pásma
 skládá se z

› Hlavní mapy
› Příložné mapy
měřítka totožná s ZMD
hranice správních celků
 katastrální hranice
 vlastnické hranice i hranice nájmů
 hranice ochranných pásem
 stavební objekty a zařízení
 dopravní zařízení
 veškeré nadzemní a podzemní vedení

zaměřuje se v prostoru 150 m na obě
strany od osy vzletových a přistávacích
drah
 zájmové území: prodlouženo do 1000 m
před oba prahy drah


pro potřebu železničního provozu, správu
a údržbu železničních zařízení
systém: S-JTSK, Bpv
 měřítko: 1:1000, ve stanicích 1:500
 třída přesnosti: 3., výjimečně 2. nebo 4.
 obecný klad mapových listů rovnoběžný
s osou trati

Hlavní mapa
 Příložná mapa

› v
rozměru
mapy
hlavní,
ve dvojnásobném měřítku

zpravidla
Speciální mapa
› samostatné listy nebo forma zvětšené mapy
hlavní
› pro inženýrské sítě, speciální zařízení ČD,
protipožární zařízení…












železniční spodek a jeho stavby
železniční svršek
stavby sloužící k provozu a údržbě
vlastnické hranice pozemků ve správě ČD
sdělovací a zabezpečovací zařízení
mosty, propustky, tunely, osy kolejí, výhybky, železniční
svahy
podzemní zařízení, rozvody, IS
vodní toky a podzemní komunikace v prostoru drážního
tělesa
Hektometrovníky, kilometrovníky, hydranty, studny,
kanalizace…
Návěstidla, sloupy trakční, závory a výstražná zařízení
Elektrické zabezpečovací a sdělovací vedení
Podchody, nadchody, mosty, schodiště, rampy,
osvětlení

mapy
› jeskyní
› podzemních
objektů

chodeb
nepatří zde mapy
› tunelů
› dolů
› objektů metra
a
průchodných
systém: S-JTSK, Bpv
 třída přesnosti: 2. popřípadě 3.
 obvyklá měřítka: závisí na hustotě a
rozměrech
podzemních
prostor,
nejčastěji 1:500


polohopis tvoří průmět vnitřního obvodu
stěn do určené roviny (šikmé nebo
vodorovné)
znázorňuje se pata stěn nebo nejširší míst
 vstupy do podzemních prostor
 schodiště, větrací šachty
 přepážky, odvodňovací zařízení
 potrubí,
elektrická
vedení,
místa
prosakování vody
 havarijní stav chodeb, studny větráky,
prameny…

rozhraní druhů materiálů použitých při
výstavbě nebo složení hornin
 v místech změn tvaru nebo světlosti je
polohopis doplněn příčnými řezy

Výškopis
 relativní výšky nejvyššího stropu
 příčných řezů
 čára zatopení podzemních prostor
Mapy pro projektové účely
 Mapy sídlišť
 Mapy lesnické a vodohospodářské
 Mapy nemovitých kulturních památek
 Geodetická
část
dokumentace
skutečného provedení stavby
 Pozemkové úpravy


Provozní potřeby organizací
systém: S-JTSK, Bpv i místní
 měřítko a přesnost závisí na druhu stavby,
vazbu na stávající objekty a metodu
projektování
 měřítkové číslo: obvykle 250 – 1000
 třída přesnost: 2 - 4







pro správu a provoz sídliště
systém: S-JTSK, Bpv
třída přesnosti: 3.
obvyklá měřítka: 1:500 a 1:1000
polohopis TMM + provizoria, výjezdy,
průjezdy a počty podlaží objektů
vzniká
postupně
zaměřováním
dokončených staveb, může trvat několik let
=> nahrazuje se zaměřením skutečného
stavu stavby nebo TMM






vyhotovovány od 15. stol.
2. pol. 19. stol – lesní katastr - Plány pro lesy nad 50 ha
základem je Základní lesnická mapa vzniklá
geodetickým nebo fotogrammetrickým vyhotovením
v měřítku 1:5 000
Z ní vzniká mapa Hospodářská – stav lesů k datu
platnosti mapy
Obrysová mapa – zmenšení mapy hospodářské do
1:10 000 zpravidla plocha jednoho polesí
Přehledové mapy – podklad je OM -> mapy
porostové, typologické, těžební, genetické, mapy
mysliveckého průzkumu, organizační, mapy ochrany
lesa
zjištění tvaru a rozměrů památkových
objektů
 systém: S-JTSK, Bpv i místní
 měřítko: 1:200, 1:250, 1:500 výjimečně
1:100 s detaily 1:50
 zaměření tak, aby se daly znázornit při
pravoúhlém promítání
 geodeticky nebo fotogrammetricky

svislé i vodorovné stavební konstrukce
 průnik kleneb
 rozhraní stavebních hmot
 zařizovací předměty

(např. krby, obložení, sociální zařízení)
další architektonické články
 vnitřní i vnější fasády







musí být použitelná pro kolaudační řízení a
uvedení stavby do provozu
systém: S-JTSK, Bpv
měřítko: závisí na druhu stavby 1:500, 1:1000,
výjimečně 1:2000
třída přesnosti: 2. a 3.
měření všeho co je obsahem projektové
dokumentace + hranice pozemků
je-li to na konkrétních stavbách vyžadováno,
kromě závěrečného zpracování se provádí i
zpracování etapová nebo průběžně se
stavbou
pro komplexní pozemkové úpravy, kde
jsou uspořádávána vlastnická práva
k pozemkům a věcná břemena
 třída přednosti: 3.
 výsledné mapové dílo slouží k obnově
katastrálního operátu


Uliční čáry pro projekci rozvodů IS, které
nebývají řazeny k mapovým dílům,
protože netvoří souvislou kresbu v rámci
mapového listu


FIŠER, Z., J. VONDRÁK a kolektiv. Mapování. Brno: CERM, s.r.o.
TMM
www.geoportalpraha.cz/uploads/assets/clanky/datove-sady/dmp/TM1280x1024.jpg

ZMZ - www.geoalfa.cz/obrazek/2/image18-jpg/
ZMD - www.geosop.cz/ke_stazeni/b2_zmd.jpg

ZML -

MPP - www.geospeleos.com/Lokality/Skupina24/Literatura/26-Mapa09.gif

www.aeroweb.cz/Obrazky/Image/mapakbely2.jpg

similar documents