Entreeopleidingen en herziening kwalificatiedossiers

Report
Entreeopleidingen en
herziening kwalificatiedossiers
Ede, 25 juni 2012
Rini Romme
Korte presentatie
• Uitgangspunten herziening kwalificatiestructuur
• Format kwalificatiedossier
• Doelgroep
• Dossierontwerp voor entreeopleidingen
• Kwaliteitseisen
• Tijdpad
Uitgangspunten herziening
• Eén kwalificatiestructuur
• Minder kwalificaties en minder dossiers
• Kwalificaties toekomstbestendiger (breder)
• Kwalificaties algemeen beschrijven (specifiek
als nodig)
• Flexibel in kunnen spelen op regio en student
• Evenwichtige beschrijving van kennis,
vaardigheden en houdingsaspecten
• Compacte dossiers
Het goede behouden
• Drievoudige kwalificering
– beroep én vervolgstudie én maatschappij
– vooral initieel onderwijs
• Vrijheid in leerroute: bol en bbl
– kwalificaties aansluiten bij kenmerken doelgroep
• Kwaliteitseisen optimaliseren
– transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar,
duurzaam, doelmatig, neutraal (wat en hoe)
Format: basis + profiel + keuze
Keuze B
Keuze A
Kwalificatie
eisen
Keuze C
Keuze X
Diploma
eisen
Doelgroep
• Globaal drie groepen voor entreeonderwijs:
– uit het vmbo zonder diploma
– uit het praktijkonderwijs/VSO
– uit probleemsituaties en 'moeten‘
• Alsnog de kans een passende richting te kiezen
naar arbeidsmarkt of niveau-2
• Onderwijsinstelling heeft speelruimte nodig om
maatwerk te bieden
• Voorstel invulling dossier……..
Basis
• Basis = naam diploma
• Beroepsgericht + generiek
• Minimaal 50% van de opleidingstijd
(= contacttijd + bpv + zelfstudie)
• Helder en duurzaam voor het werkveld
• Generieke basistaken (talen, rekenen, L&B)
• Keuze: één dossier, of meerdere? (nu 17)
Profiel
• Profiel = naam uitstroom
• Contextgericht (branche)
• Maximaal 35% van de opleidingstijd
• Sectorale verbreding, verdieping
• Exameneisen
• Keuze: een tiental profielen (nu 27)
Keuze
• Gericht op:
– doorstroom naar niveau-2, of
– uitstroom naar arbeidsmarkt
• 15 % van de nominale studieduur
• Verplicht onderdeel diploma (examinering)
• Eisen vastgesteld door paritaire commissie
• Keuze: kan opgesteld worden in regio,
door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk
Kwaliteitseisen
• Het dossier moet uitvoerbaar zijn voor onderwijs
– Scholen in staat onderwijs, bpv en examinering vorm
te geven
– Bedrijfsleven in staat het praktijkleren uit te voeren
• Dossier voldoende informatie voor uitvoering
• Doelmatige opleidingen mogelijk met het dossier:
– Geen versnipperd aanbod nodig
– Voldoende bpv-plekken of leerwerkplekken
– Uitvoerbaar, financierbaar en/of organiseerbaar
Invoering nieuwe structuur
• Opleveren dossiers door kenniscentra
– Voor 1 december 2012 ongeveer 50%
– Welke is in overleg met scholenveld (btg’s)
– In juni 2013 opleveren 100%
• Pilots op vrijwillige basis in 2013/14
• Vanaf schooljaar 2014/15 volledige
herziene kwalificatiestructuur
Contact
• Bureau SBB
– Mirjan de Lange
[email protected]
• MBO Raad
– Mieke de Haan
[email protected]
• Meer info op: www.s-bb.nl

similar documents