สผ.-คชก.

Report
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดลอมที
่
้
เกีย
่ วข้องกับโครงกำรหรือกิจกรรมทีอ
่ ำจกอให
่
้เกิด
ผลกระทบตอชุ
ณภำพ
่ มชนอยำงรุ
่ นแรงทัง้ ทำงดำนคุ
้
สิ่ งแวดลอมทรั
พยำกรธรรมชำติและสุขภำพ
้
ตำม พรบ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดลอม
้
แหงชำติ
พ.ศ. 2535
และมำตรำ 67 ของ
่
กำหนดประเภท และขนำดโครงกำรที
ลกระทบตอชุ
่ มชนอยำง
่
รัฐธรรมนูญปี ม่ ผี 50
รุนแรงฯ จำนวน 11 ประเภท
งำนชลประทำนและกำรพัฒนำแหลงน
่ ้ำ
เขือ
่ นเก็บกักน้ำ หรืออำงเก็
บน้ำ
่
- ทีม
่ ป
ี ริมำตรเก็บกักน้ำตัง้ แต่ 100 ลำน
้
ลบ.ม. ขึน
้ ไป
- ทีม
่ พ
ี น
ื้ ที่
เก็บกักน้ำตัง้ แต่ 15 ตร.กม.(9,375 ไร)่
ขึน
้ ไป
1
โครงกำรของกรมชลประทำนทีต
่ องท
ำกำรวิเครำะห ์
้
ผลกระทบสิ
่ งแวดลอม
EIA+H
้
ตำมรัฐธรรมนูญปี 50
มำตรำ 67
IA
หน่วยงำนที่
พิจำรณำ
1.โครงกำรหรือกิจกรรมใดซึง่ มีกำร
ประกำศตำมกฎหมำยนี้หรือกฎหมำย
อืน
่ ให้เป็ นโครงกำรหรือกิจกำรที่
อำจกอให
่
้เกิดผลกระทบตอชุ
่ มชน
คณะกรรมกำร
อยำงรุ
น
แรงทั
ง
้
ทำงด
ำนคุ
ณ
ภำพ
่
้
ผู้ชำนำญกำร
สิ่ งแวดลอม
ทรั
พ
ยำกรธรรมชำติ
้
พิจำรณำรำยงำน
และสุขภำพ
ผลกระทบสิ่ งแวดลอม
้
- โครงกำรเขือ
่ นหรืออำงเก็
บ
น
ำ
ที
ม
่
ี
้
่
(คชก.) ภำยใต้
ปริมำตรเก็บกักน้ำตัง้ แต่ 100
คณะกรรมกำร
ลำน
ลบ.ม.
หรื
อ
มี
พ
น
ื
้
ที
เ
่
ก็
บ
กั
ก
น
ำ
้
้
สิ่ งแวดลอมแห
งชำติ
้
่
ตัง้ แต่ 15 ตร.กม. ขึน
้ ไป
(กก.วล.) เป็ นผู้
2.โครงกำรหรือกิจกรรมใดซึง่
พิจำรณำรำยงำนและ
คณะอนุ กรรมกำรวินิจฉัยข้อ
ให้ควำมเห็ นชอบ
ขัน
้ ตอน
สบก.-สผ.-คชก.
และ องคกร
์
อิสระ-กก.วล.ครม.
2
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. จัดทำรำยงำนวิเครำะหผลกระทบสิ
่ งแวดลอม
(Environmental
้
์
Impact Assessment, EIA) และรำยงำนกำรประเมินผลกระทบทำง
สุขภำพ (Health Impact Assessment, HIA) ระยะเวลำใน
กำรศึ กษำประมำณ 15 เดือน
2. เสนอรำยงำนฯ ให้ สผ. ตรวจสอบควำมถูกตองเบื
อ
้ งตนของ
้
้
รำยงำนฯ กอนเพื
อ
่ นำเขำสู
่
้ ่ กำรพิจำรณำของ คชก.
3. ส่วนรำชกำร/เจ้ำของโครงกำร ดำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยตำมกระบวนกำรรับฟังควำม
คิดเห็น (เมือ
่ คชก. เห็ นชอบกับรำยงำนฯ)
4. สผ. ส่งข้อมูลให้องคกรอิ
สระพิจำรณำให้ควำมเห็ นประกอบ
์
5. สผ. นำผลกำรพิจำรณำของ คชก. พร้อมดวย
ผลกำรรับฟัง
้
ควำมคิดเห็น และควำมเห็ นขององคกรอิ
สระ เสนอ กก.วล.
์
พิจำรณำเพือ
่ ให้ควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของ ครม. ตอไป
่
3
ขัน
้ ตอนกำรพิจำรณำรำยงำนวิเครำะหผลกระทบสิ
่ งแวดลอมฯ
กรณีโครงกำรภำครัฐ
์
้
ซึ่งตองเสนอขอควำมเห็
นชอบจำก ครม.
้
รัฐ
จัดทำรำยงำน
รัฐวิสำหกิ
ตัง้ แต่ขัน
้ ศึ กษำ
จ
ควำมเหมำะสมของ คชก. พิจำรณำ
โครงกำร
รำยงำน
เห็นชอบ
หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำร
จัดรับฟังควำม
คิดเห็ นของ
ประชำชน
ส่งผลกำร
พิจำรณำ
ของ คชก.
เสนอควำมเห็น
คชก. และองค์กร
อิสระ และรำยงำน
รับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชน
สผ.
ไม่
เห็นชอบ
ส่งรำยงำน
EIA และสรุป
สำระสำคัญ
ของ
มำตรกำร
องคกรอิ
สระให้
์
ควำมเห็ น
ประกอบ
สผ.
กก.วล.
เสนอ
ควำมเห็น
คณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ
สผ. สรุป
ควำมเห็ นของ
คชก.
บุคคล/สถำบัน
ผู้เชีย
่ วชำญเสนอ
ควำมเห็น
4
โครงกำรของกรมชลประทำนทีต
่ องท
ำกำรวิเครำะห ์
้
EIA ่ งแวดลอม
ผลกระทบสิ
้
ตำมรัฐธรรมนูญปี 50
มำตรำ 67
1.โครงกำรทุกประเภททีอ
่ ยูในพื
น
้ ที่
่
ที่ ครม. ไดมี
้ มติเห็ นชอบให้เป็ น
พืน
้ ทีล
่ มน
ุ่ ้ำชัน
้ 1 (ทุกขนำด)
2.โครงกำรชลประทำนทีม
่ พ
ี น
ื้ ที่
ชลประทำนตัง้ แต่ 80,000 ไร่
ขึน
้ ไป
3.โครงกำรในเขตพืน
้ ทีช
่ ่ ุมน้ำทีม
่ ี
ควำมสำคัญระดับชำติ และระดับ
นำนำชำติ
4. ประตูระบำยน้ำในแมน
่ ้ำสำยหลัก
5. กำรผันน้ำขำมลุ
มน
้
่ ้ำหลัก หรือ
กำรผันน้ำระหวำงประเทศ
ยกเว้น
่
กรณีภย
ั พิบต
ั ห
ิ รือมีผลกระทบตอ
่
หน่วยงำนที่
พิจำรณำ
ขัน
้ ตอน
คณะกรรมกำร
ผู้ชำนำญกำร
สบก.-สผ.-คชก.พิจำรณำรำยงำน
กก.วล.
ผลกระทบสิ่ งแวดลอม
้
(คชก.) ภำยใต้
คณะกรรมกำร
สิ่ งแวดลอมแห
งชำติ
้
่
(กก.วล.) เป็ นผู้
พิจำรณำรำยงำนและ
5
ใหควำมเห็ นชอบ
6
พืน
้ ทีช
่ ุ่มน้ำ
คำอธิบำย
แหลงน
่ ี
่ ้ำไหล(riverine) ไดแก
้ ่ แมน
่ ้ำ ลำธำร ลำคลอง ลำห้วย ทีม
น้ำไหลตลอดปี หรือน้ำไหลบำงฤดู ฝั่งแมน
่ ้ำหรือหำดแมน
่ ้ำ หรือสั นทรำย หมำย
รวมถึงทีล
่ มริ
ุ่ มฝั่งแมน
่ น
ี ้ำทวมขั
งเป็ นบำงครัง้ บำงครำว เช่น แองน
่ ้ำ ไดแก
้ ที
่ ม
่
่ ้ำ วัง
น้ำในแมน
่ ้ำ ทุงน
่ ้ำจืด เป็ นตน
้
ทะเลสำบหรือบึง (Iacustrine) ไดแก
้ ทีท
่ ี่
้ ่ แหลงน
่ ้ำขนำดใหญ่ หรือพืน
มีน้ำขังตลอดเวลำ หรือบำงฤดู และมีกระแสน้ำไหลเล็กน้อย มีควำมลึกมำกกวำ่ 2
เมตร และมีพน
ื้ ทีน
่ ้ำน้อยกวำร
30 ของผิวน้ำ เช่น ทะเลสำบ บึงตำงๆ
่ อยละ
้
่
ทีล
่ มชื
ุ่ น
่ แฉะ หรือหนองน้ำ (palustrine) ไดแก
้ ทีท
่ ม
ี่ น
ี ้ำทวมขั
งอยู่
้ ่ พืน
่
ตลอดเวลำ
หรือบำงฤดู
ื้ ทีน
่ ้ำปกคลุมมำกกวำ่
่ น 2 เมตร และมีพน
พื
น
้ ทีช
่ ่ ุมน้ำในเขต
สชป. 3มีควำมลึกไมเกิ
ร้อยละ
่ มชื
ุ่ น
้ แฉะ (marsh) ทีล
่ มสนุ
ุ่
น ,หนองน้ำซับ
้ำ ไดแก
้ ่ ทีล
ที
ม
่ ค
ี วำมส30
ำคัของผิ
ญระดัวบนชำติ
(bog)น้ำปิทีงล
่ มน
ุ่ ที้ำไ่ ขั
ง ำนจั
(swamp)
นตน
้
1.แม
หลผ
งหวัดกเป็ำแพงเพชร
ไปบรรจบแมน
่ ำกน้ำโพ
่
่
่ ้ำยมและน่ำนทีป
จังหวัดนครสวรรค ์
2.แมน
งหวัดน่ำน จังหวัดอุตรดิตถ ์ จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดพิจต
ิ ร
่ ้ำน่ำนทีไ่ หลผำนจั
่
และบรรจบแมน
่ ำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์
่ ้ำปิ งทีต
3.แมน
งหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดพิจต
ิ ร และบรรจบ
่ ้ำยมทีไ่ หลผำนจั
่
แมน
่ ำบลเกยชัย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ์
่ ้ำน่ำนทีต
7
ทีม
่ ค
ี วำมสำคัญระดับนำนำชำติ
พืน
้ ทีช
่ ุ่มน้ำ
พืน
้ ทีช
่ ่ ุมน้ำทีม
่ ค
ี วำมสำคัญระดับท้องถิน
่
มีคุณสมบัตต
ิ ำมเกณฑ ์ 2 ข้อ ดังนี้
1.พืน
้ ทีช
่ ่ ุมน้ำจะไดรั
่ หำกเป็ นพืน
้ ที่
้ บกำร พิจำรณำวำมี
่ ควำมสำคัญระดับท้องถิน
ชุ่มน้ำในบัญชีรำยชือ
่ แหลงธรรมชำติ
อน
ั ควรอนุ รก
ั ษของท
องถิ
น
่ ตำมมติคณะรัฐมนตรี
่
์
้
(7 พ.ย. 2532)
2.เกณฑที
่ ระเมินจำกควำมสำคัญทีม
่ ต
ี อท
่ พืน
้ ทีช
่ ่ ุมน้ำจะไดรั
์ ป
่ ้องถิน
้ บกำรพิจำรณำ
วำมี
น
่ หำกมีควำมสำคัญตอวิ
ี วี ต
ิ ชุมชนทองถิ
น
่ ไทยเป็ น
่ ควำมสำคัญระดับทองถิ
้
่ ถช
้
แหลงก
่ ำเป็ นตอกำรด
ำรงชีพ เช่น เป็ นแหลงน
่ ำเนิดของปัจจัยทีจ
่
่ ้ำ แหลงอำหำร
่
สมุนไพร เชือ
่ เพลิง พืชเส้นใย และวัตถุดบ
ิ ในกำรประกอบอำชีพ หรือ มีคุณคำ่
ทำงสั งคม ประเพณี วัฒนธรรม ศำสนำ ประวัตศ
ิ ำสตร ์ ตำนำนพืน
้ บำน
้
พืน
้ ทีช
่ ่ ุมน้ำในเขต สชป. 3
นันทนำกำรท้องถิน
่ ตลอดจนเป็ นเส้นทำงสั ญจร หรือ มีควำมสำคัญตอระบบนิ
เวศ
่
ระดับท้องถิน
่
ท้องถิน
่ เช่นช่วยป้องกันน้ำทวม
ช่วยรักษำสมดุลของภูมอ
ิ ำกำศเฉพำะถิน
่ ช่วย
่
รักษำคุณภำพน
้ำ
มีรำยละเอี
ยดแนบหนังสื อที่ พล 0013/ว.1285 (จำนวน 28 แผน)
่
ต้องแนบรำยงำนรำยกำรขอมู
่ งแวดลอม
(ตำมแบบฟอรม
้ ลวิเครำะหผลกระทบสิ
์
้
์
สผ.) ต้องแนบรำยงำนฯ ประกอบกำรขออนุญำตใช้พืน
้ ที่
ปี งบประมำณ 53 ส่วนวิศวกรรมบริหำร สชป.3 ไดด
้ ำเนินกำรจัดทำรำยงำน
รำยกำรขอมู
่ งแวดลอม
(ตำมแบบฟอรม
้ ลวิเครำะหผลกระทบสิ
์
้
์ สผ.) ตำมคำร้องขอ
จำกโครงกำร จำนวน 6 โครงกำร เช่น โครงกำรกอสร
ำงฝำยและระบบส
่
้
่ งน้ำ
8
ในพืน
้ ทีล
่ มน
ุ่ ้ำต๊ะ-น้ำรี 4 โครงกำร โครงกำรอำงเก็
บ
น
ำ
ห
วยเกี
ย
๋
งผำ
จั
ง
หวั
ด
้
่
้
โครงกำรของกรมชลประทำนทีต
่ องท
ำกำรวิเครำะห ์
้
ผลกระทบสิ
EC ่ งแวดลอม
้
ตำมมติ ครม. เกีย
่ วกับป่ำ
อนุ รก
ั ษ์ ปี 37
หน่วยงำนที่
พิจำรณำ
ขัน
้ ตอน
1.โครงกำรเขือ
่ นเก็บกักน้ำ อำงเก็
บ
่
กักน้ำ หรือกำรชลประทำนทีอ
่ ยูใน
่
เขตพืน
้ ทีป
่ ่ ำอนุ รก
ั ษ์ มีระยะเวลำ
กอสร
ำงไม
เกิ
่
้
่ น 1 ปี มีคำก
่ อสร
่
้ำง
ไมเกิ
่ น 50 ลำนบำท
้
กรมป่ำไม้/กรมอุทยำน สชป./โครงกำร2.โครงกำรกอสร
ำงท
อล
ำเลี
ย
งต
ำงๆ
่
้
่
่
ฯ เป็ นผู้พิจำรณำ
กรมป่ำไม/กรม
้
ผำนป
ำอนุ
ร
ก
ั
ษ
ไม
เกิ
น
5
กม.
่
่
์ ่
รำยงำนและให้ควำม
อุทยำนฯ
3.โครงกำรไฟฟ้ำขนำดเล็กประเภท
เห็ นชอบ
เขือ
่ นเก็บกักน้ำ มีอำงเก็
บน้ำ และ
่
ประเภทฝำยน้ำลนไม
มี
บน้ำ
้
่ อำงเก็
่
มีคำก
ำงไม
เกิ
่ อสร
่
้
่ น 50 ลำนบำท
้
4.โครงกำรอืน
่ ๆทีไ่ มเข
่ ้ำขำยประเภท
่
9
และขนำดโครงกำรทีต
่ องจัดทำรำย
โครงกำรฝำย
ห้วยพญำ
โครงกำรฝำยห
้วย
นโครงกำรฝำย
้ำต๊ะ 1
ห้วยน้ำต๊ะ 3
โครงกำรฝำย
หโครงกำรฝำย
้วยรีใหญ่ 1
ชัว
่ ครำวกัน
้
แมน
้ำปิ ง
่
โครงกำรอำงเก็
บ
่
น้ำห้วยเกีย
๋ งผำ
10
11
12
13

similar documents