6. Krstic Z. hydrocele dani klinike def

Report
Univerzitetska dečja klinika
• Zoran.D. Krstić
Hidrocele: dijagnostičke i terapijske dileme?
Klasifikacija otoka skrotuma:
• Bolni ili bezbolni
• Akutni ili hronični
Akutni skrotalni otok bez bola:
•
•
•
•
•
•
Tumor
Idiopatski skrotalni edem
Hydrocele
Ingvinoskrotalna hernija
Henoch-Schonlein purpura
Lymphangioma
Hronični skrotalni otok bez bola:
•
•
•
•
•
•
Hydrocele
Hernia
Varicocele
Spermatocele
Sebacealne ciste
Tumor
Uvod
Hidrocela se definiše kao kolekcija tečnosti između
parijetalnog i visceralnog sloja tunike vaginalis testisa.
Ovo je suprotno od ingvinalne hernije koja se definiše kao
protruzija dela organa ili tkiva kroz abdomenski zid.
Pogrešno!
•
•
•
•
•
•
•
•
Hidrocoella
Hydrocoella
Hidrocaella
Hydrocaella
Hidrocoellae
Hydrocoellae
Hidrocoelae
Hydrocaela
Ispravno!
• Hydrocele, es
• Cele,es = tumor, guka
• Varicocele, omphalocele,
Tačno vreme spontanog zatvaranja PVP nije
poznato. On perzistira u oko 80-94%
novorođenčadi i 20% odraslih.
Ne-komunikantne hidrocele se nalaze i posle
minor trauma, torzije testisa, epididymitisa,
operacija varikocele, i kao recidiv posle operacije
komunikantne hidrocele.
Mehanizam:
• Inkompletna obliteracija processus vaginalis
peritonei (PVP) ima za posledicu formiranje
različitih tipova komunikantnih hidrocela ili
hernija.
• Patogeneza hidrocela se bazira na disbalansu
između sekrecije i reapsorpcije ove tečnosti.
Tipovi hidrocela
•
•
•
•
Komunikantna
Funikularna
Skrotalna
Abdomino-skrotalna
Kongenitalna
Stečena
• Ako se kompletna obliteracija PVP desi svuda
osim u srednjem delu (u ingvinalnom kanalu)
formira se hidrocela spermatične vrpce ili
funikularna cista.
• Skrotalna hidrocela nastaje kad se kompletna
obliteracija PVP desi supraskrotalno.
• Abdominoskrotalna hidrocela
• Tenziona hidrocela
Anamneza i fizikalni pregled.
Skrotalni UZ treba uraditi ukoliko postoji bilo
kakva sumnja u karakter intraskrotalne mase.
Senzitivnost UZ je blizu 100%. Doppler UZ
pomaže u razlikovanju hidrocele od varikocele i
torzije testisa, mada ova stanja mogu biti
udružena sa hidrocelom.
Transiluminacija skrotuma može postaviti dg u većini slučajeva.
Treba imati na umu da crevo ispunjeno sa tečnošću i neki
prepubertetski tumori testisa (kao teratom) mogu pokazati
transluminaciju.
Abdominoskrotalna hidrocela
Komunikantne hidrocele
Klasični opis komunikantne hidrocele podrazumeva
menjanje njene veličine i napetosti u toku dana,
obično u vezi sa aktivnošću deteta.
Tretman
Kod većine dece hirurški tretman hidrocele nije indikovan
unutar prvih 12-24 m. zbog tendencije ka spontanoj rezoluciji.
Mali rizik postoji zbog progresije u herniju (što je retko i nije
praćeno inkarceracijom).
Rana hirurška intervencija je indikovana ako postoji sumnja na
istovremenu ingvinalnu herniju ili patologija testisa.
Perzistiranje skrotalne hidrocele posle 24 meseca može biti
indikacija za hiruršku korekciju. Međutim, nema dokaza da ovaj
tip hidrocele predstavlja rizik za oštećenje testisa.
Hidrocele koje se pojavljuju kasnije su verovatno
nekomunikantne, i spontano se resorbuju sa
verovatnoćom od 75%, pa se preporučuje nadgledanje na
6-9 m.
Sklerozantna sredstva su zabranjena (hemijski peritonitis
kroz komunikantni PVP).
Da li su hidrocele opasne?
• Hydrocele ne oštećuju testis i ne uzrokuju bilo
kakav bol.
• Ponekad, kad je PVP otvoren može se pretvoriti u
preponsku kilu i može se uklještiti.
• U ekspertskim rukama incidenca testisnog
oštećenja za vreme ovih operacija je niska (oko
0,3%).
Preporuke za lečenje hidrocele
ESPU Guidelines on Paediatric Urology, 2013. I
Kod većine dece hirurški tretman hidrocele nije indikovan unutar
prvih 12-24 m. zbog tendencije ka spontanoj rezoluciji.
Mali rizik postoji zbog progresije u herniju (što je retko i nije
praćeno inkarceracijom).
Rana hirurška intervencija je indikovana ako postoji sumnja na
istovremenu ingvinalnu herniju ili patologija testisa.
Preporuke za lečenje hidrocele
ESPU Guidelines on Paediatric Urology, 2013. II
• U slučaju sumnje o karakteru intraskrotalne
mase indikovan je skrotalni ultrazvuk.
• Kod dece operacija se generalno sastoji u
ligaciji PVP kroz ingvinalnu inciziju.
• Sklerozantna sredstva su zabranjena (hemijski
peritonitis kroz komunikantni PVP).
Moje mišljenje?
• Da li operisati male hidrocele?
• Da li operisati komunikantne hidrocele?
• Da li postoji mogućnost rezolucije hidrocele i u
kasnijem uzrastu od 24m?
Moje mišljenje?
• Kod tenzionih hidrocela i ekstremno velikih
hidrocela indikovana UZ dijagnostika i u
slučaju deformacija testisa i epididima rana
hirurška intervencija.
Vrlo hvala

similar documents