PowerPoint-presentatie

Report
Wijkprofiel Malvert
d.d. 17-3-2014
Wijkprofiel
Noord
Inhoud wijkprofiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Overzicht oordeel woon- en leefklimaat
Overzicht Leefbaarheid wijk en buurt
Bevolkingskenmerken
Sociaal klimaat
Wonen
Gezondheid en Zorg
Onderwijs
Werk en Inkomen
Leefstijlen
De wijk en maatschappelijk vastgoed
Participatieprojecten
Verenigingen en bewonersinitiatieven
Activiteiten Informele zorg
Oordeel bewoners woon- en leefklimaat
Oordeel bewoners woon- en leefklimaat
Bevolkingskenmerken
Leeftijdsopbouw Nijmegen-Noord
50
45
40
35
30
Oosterhout
25
Lent
Nijmegen
20
15
10
5
0
% 0-14jr
% 15-24jr
% 25-49jr
% 50-64jr
% 65+
Samenstelling huishoudens
70
60
50
40
Oosterhout
Lent
30
Nijmegen
20
10
0
Alleenwonend
Samenwonend
1-oudergezin
2-oudergezin
Herkomst bewoners
90
80
70
60
50
Oosterhout
Lent
40
Nijmegen
30
20
10
0
Autochtoon
Westerse landen
Niet-westerse landen
Sociaal Klimaat
90
80
70
60
50
Oosterhout
40
Lent
Nijmegen
30
20
10
0
%
verantwoordelijk
buurt
% gehecht aan
buurt
% zet zich in voor % bereid tot extra
buurt
inzet
% vindt buurt
belangrijk soc.
leven
Overlast en veiligheid
14
Hoeveel de ervaren overlast van
jongeren veel lager is dan het Nijmeegs
gemiddelde, wordt er in vergelijking met
2 jaar geleden wel veel meer overlast
ervaren.
12
10
8
Oosterhout
6
Lent
4
Nijmegen
2
0
% Overlast jongeren
% Overlast omwonenden
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Oosterhout
Lent
Nijmegen
% aangiften
agressie
% aangiften % onveilig gevoel
woninginbraken
buurt
Als je kijkt naar een aantal jaren geleden
zie je dat de scores voor Lent en
Oosterhout wat verbeterd zijn, mensen
voelen zich veiliger, er zijn minder
aangiftes. Een uitzondering: het aantal
aangiftes van woninginbraken in Lent is
licht gestegen.
Wonen
300,000
250,000
200,000
Oosterhout
150,000
Lent
100,000
Nijmegen
50,000
0
Gem. WOZ-waarde
60
50
40
Oosterhout
30
Lent
20
Nijmegen
10
0
% huurwoningen
Zorg en Welzijn
6
5
4
Oosterhout
3
Lent
2
Nijmegen
1
0
% cliënten
maatschappelijk werk
% cliënten GGZ
% aandachtsgroepen
zorg en welzijn
100
90
80
70
60
Oosterhout
50
40
Lent
30
Nijmegen
20
10
0
% voelt zich goed
gezond
% zorgt goed voor
zichzelf
% minimaal 12x
sporten p. jr
90
80
70
60
50
Oosterhout
40
Lent
30
Nijmegen
20
10
0
% voldoende contacten
25
20
15
Oosterhout
10
Lent
Nijmegen
5
0
% regelmatig
bezoek
wijkcentrum
%huishoudens
hulp ontvangt
niet profess.
% biedt in vrije % bereid tot extra
tijd hulp aan
inzet voor
anderen
Onderwijs
541
540
539
538
537
Oosterhout
536
Lent
535
Nijmegen
534
533
532
Gem. citoscore
70
Oosterhout heeft in 3 jaar tijd een
opvallende stijging van 15% van havovwo leerlingen.
60
50
40
Oosterhout
30
Lent
Nijmegen
20
10
0
% leerlingen havo/vwo
% voorbijlopers
Werk en inkomen
16
14
12
10
Oosterhout
8
Lent
6
Nijmegen
4
2
0
% lage inkomens
% WWB
% slechte financ.
situatie huishouden
Leefstijlen
Leefstijlen
Rood:
- Druk, actief,
avontuurlijk leven
- Zelfbewust, eigenwijs,
ruimdenkend
- Stads en levendig, eigen
gang gaan
Blauw:
- Ambitieus, succesvol
- Weloverwogen,
overzicht en touwtjes in
eigen handen
- Rust, ons soort mensen,
kwaliteit
Leefstijlen
Groen:
- Rustig, gewoon is gek
genoeg
- Loyaal, hardwerkend
- Hechte familie,
ouderwets gezellig
- Geborgen (dorps)
Geel:
- Spontaan, gezellig
- Groepsgevoel,
betrokken bij anderen
- Gezellige woonwijk,
autoluw, kinderen
kunnen spelen
Alle kleuren zie je
overal, het gaat om de
vergelijking met
Nijmegen als geheel,
wat is waar de
dominante leefstijl:
•Rood in en rond
centrum, Oost,
Weezenhof
•Geel in Lindenholt,
Zwanenveld, Grootstal
•Groen in Dukenburg,
Hatert, Brakkenstein,
Hees
• Blauw in Nw
Oosterhout, Lent,
Kwakkenberg, De
Kamp (Lindenholt)
• Nw Oosterhout: zeer
veel blauw
•Lent: diverser, veel
blauw, ongeveer
evenveel geel als rood
Leefstijlen in Nijmegen Noord
Veel ‘zelfredzamen’: zelf leven inrichten, genoeg geld, mooi
huis, touwtjes in eigen handen.
• Maatschappelijk opdrachtgeverschap als benadering juist hier
een moeilijke opgave?
• Aantal mensen dat hecht aan geborgenheid en ‘samen’ in de
wijk issues aanpakken is beperkt?
• Juist op Z&W gebied zijn deze mensen lastig te binden?
• Kansen voor maatschappelijk opdrachtgeverschap: sterke
schouders, aanpakkers, creatievelingen, willen dingen zelf
graag doen (maar laten zich niet vertellen wát!), vinden elkaar rond
‘gezin’?
De wijk en maatschappelijk Vastgoed
Sportpark (voetbal,
buitenfitness)
Voorzieningenhart,
met:
-Sportzaal
-Bibliotheek
-Jongerensoos
(Tandem)
Huisartsenpraktijk
Gezondheids
centrum
Thermion
Sportpark (voetbal,
buitenfitness)
Voorzieningenhart,
met:
-Sportzaal
-Bibliotheek
-Jongerensoos met
vrijwilligers
-Koffieochtenden RIBW
Open Hof,
ontmoeting,
eten,
ouderen,
vervoer
vrijwilligers
kerk
Olmlaan,
zonnepanelen,
samen eten,
buurtrangers, zorg
voor elkaar
Initiatief oude
bibliotheek voor
jongerensoos
De Spil,
ontmoetingscentrum
Participatiekaart Nijmegen-Noord
Fietscrossbaan Oosterhout
De fietscrossbaan in Oosterhout is voor iedereen toegankelijk en heeft een professionele inrichting. De baan geeft
kinderen de kans om lekker buiten te bewegen en wordt intensief gebruikt. Vooral kinderen uit Nijmegen-Noord en de
buurgemeenten Oosterhout en Elst maken er gebruik van. Een aantal vrijwilligers onderhoudt de crossbaan. De
vrijwilligers egaliseren en profileren de baan zodat deze goed gebruikt kan worden door de fietsers. Daarnaast verzorgen
de vrijwilligers fietstrainingen voor jongeren. Contact: [email protected] of telnr 024-3243988
Moestuin de Pompoen
Bewoners initiatief. April 2014 eerste werkzaamheden op toegewezen grond voor inrichting moestuin. Dit alles o.b.v
project "tijdelijk bestemmen" door Gemeente Nijmegen mogelijk gemaakt. Contact: [email protected]
Wijkraad Oosterhout
De wijkraad Oosterhout behartigt de belangen van de bewoners in Oosterhout.
Ben er weer Oosterhout
De Ben er weer is de wijkkrant en wijkwebsite van Oosterhout
Noorderstroom
Bewonersinitiatief werkt samen met de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen om slimme verbindingen te leggen
tussen vraag en aanbod in de zorg. Bewoners worden geholpen bij het vinden van eigen oplossingen. Een voorbeeld is het
bevorderen van de mobiliteit van ouderen in oud Lent. Daarnaast hebben zijn een programma van eisen opgesteld voor
de zorg- en welzijnsinstellingen die werkzaam zijn in Nijmegen-Noord. Contact: [email protected]
Beattlesstraat: zelfbeheer bij Palazzo
Palazzo aan de Beatlesstraat staat op een terp. De openbare ruimte rond Palazzo is versnipperd door de manier waarop
de gronduitgifte heeft plaatsgevonden. De VVE verzorgt het beheer en onderhoud van het gras op het vlakke gedeelte
van de terp, waardoor het onderhoud toch efficiënt kan worden aangestuurd. De VVE besteedt het werk uit aan een
hovenier. Contact: VVE Palazzo, email: [email protected]
Natuurspeeltuin Visveld
Naast het voorzieningenhart 'De Ster' in de nieuwe woonwijk Visveld is een natuurspeeltuin gerealiseerd. De natuurspeeltuin is
een tijdelijke voorziening en is gericht op kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Een groep bewoners heeft een 'Beheer en
Onderhoudsgroep' (BOG) 'De vieze broek' ingesteld. Deze verzorgt het reguliere onderhoud van de natuurspeeltuin. De
gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de veiligheidsondergronden, de klimbomen, zwerfkeien, zitstammen en
waterpomp. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Contact: Beheer & Onderhoudsgroep ‘de Vieze Broek’;
[email protected]
Bloemenbuurtfeest
Het Bloemenbuurtfeest is een buurtfeest dat geboren is tijdens de Landelijke Opschoondag in de Bloemenbuurt in 2009. Op
het feest, dat 2 jaarlijks plaatsvindt, worden tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Er zijn kinderspelen, een
jongerenprogramma (door de jongeren zelf georganiseerd), een wijkwandeling onder leiding van een gids van IVN, een
garageverkoop, een barbecue, muziek en optredens. Niet alleen bewoners van de Bloemenbuurt zijn uitgenodigd, maar ook de
bewoners van de omliggende straten. Laatste keer was in 2012. Contact: Feestcommissie Bloemenbuurt; [email protected]
Dierenparkje Lent
Bewoners uit Lent beheren zelf het dierenparkje. Het parkje heeft een belangrijke sociale functie in de wijk en mensen uit de
buurt ontmoeten er elkaar. Door de kleinschaligheid en doordat bewoners zelf het beheer doen is het echt een buurtparkje.
Het dierenparkje draagt bij aan het 'Lentse gevoel' op alle leeftijden. Contact: [email protected]
Vlindertuin Lent
De Vlindertuin is een openbaar groengebied dat tegen de Oosterhoutsedijk en de spoorlijn (Arnhem-Nijmegen) ligt. De
initiatiefnemer (IVN Rijn/Waal) heeft samen met leerlingen van het Citadel college de tuin ingericht met specifieke planten die
vlinders aantrekken. De tuin wordt gebruikt voor natuureducatie. Er worden regelmatig lessen en workshops gehouden voor
leerlingen van het Citadel college en andere bewoners van Lent, Oosterhout en Ressen. Ook dient de tuin als rustplek voor
wandelaars en fietsers op de Oosterhoutse dijk. Voor hen staat er een informatiepaneel en is er een picknickplaats.
De Kas
Tijdelijk ondernemen in De Kas in Vossenpels. De komende jaren vervult De Kas een huiskamerfunctie, een ontmoetingsplek in
de in aanbouw zijnde wijk Vossenpels. Contact: Brenda Cornielje (GEM), of FACEBOOK De Kas
Verenigingen en bewonersinitiatieven
Dartteam Van Alles Wa
Lent
Damclub Lent
Lent
DVOL Voetbal
Lent
DVOL Volleybal
Lent
LLTV Tennis
Lent
Ned. School voor Vechtkunst
Lent
Fudochi Sportcentrum
Lent
Turnvereniging Oranje Blauw
Lent
BV Batouwe Basketbal
Lent
Sport voor Senioren
Lent
Muziekvereniging St Theresia
Lent
Carnavalsvereniging ‘t Durstige Bluumke
Lent
Badmintonvereniging ‘t Pluumke
Lent
TVO Tafeltennisvereniging Oosterhout
Oosterhout
Volleybalvereniging Volamie
Oosterhout
Loopvereniging Nijmegen-Noord
Lent, Ressen en Oosterhout
Carnavalsvereniging de
Wielewoalers
Oosterhout
Voetbalvereniging
Oosterhoutse sportclub
Oosterhout
Fit Center Feelgood
Oosterhout
Tennisvereniging de Hoge
Wick
Oosterhout
Informele Zorg
• Wat heet oud Lent
• Damesgilde Noord
Trefwoord
Vorm van dienstverlening (trefwoord uitgebreid)
Toelichting
Doelgroep
Naam organisatie
Activiteit
Samen doen van een activiteit
Elke woensdag
Ouderen in Lent
Wat Heet Oud - Lent
Activiteiten voor vrouwen
Het organiseren van diverse activiteiten voor vrouwen
Het organiseren van diverse activiteiten voor vrouwen
Voor vrouwen woonachtig in de regio Nijmegen
Noord
Damesgilde Noord
EINDE

similar documents