Børnelitteraturen - genrer og æstetik (pptx-fil) - Raffaele Brahe

Report
Børnelitteratur er litteratur skrevet til børn
og unge fra 0-18 år
 Det særlige ved børnelitteraturen er
adaptionen – et særligt hensyntagen
eller en tilpasning til læseren i forhold til
tekstens udtryk og indhold
 Kan børnelitteraturen være kunst?

› Romantisk kunstopfattelse ( kunsten må ikke
tjene et udefrakommende formål)
Genrer som fortolkningsredskab:
 Genrestudier har en dobbeltinteresse:
› De historisk og generelle genremæssige træk
skal identificeres
› De specifikke og enestående træk ved den
enkelte tekst skal identificeres
Genrestudiet er dermed et studie af det
særlige i det almene og det almene i det
særlige
OBS. Reference til genrepædagogikken – de
fleste tekster deltager i flere genrer
(hybrider)

Crossover-begrebet:
Grænser mellem genrer er flydende; genrer
der er meget flydende går under
betegenelsen ”Crossover”:
En pædagogisk konsekvens heraf er, at
genrer og tekster ikke per automatik må
puttes ind i en kasse:
 ”Med en kommunikationsorienteret tilgang
til genreforholdet, kan vi i stedet for at
spørge om, hvilken genre teksten tilhører,
spørge om, hvilke genrer den deltager i?”
(Byggesten s. 20)

Brede og mere snævre betegnelser:
1. Epik, lyrik og drama
2. Romaner, noveller, digte, sange…
3. Fantastiske fortællinger, fortællende
nonsensedigte, socialrealistiske
hverdagsfortællinger…
4. …
En uendelig galakse…?

Billedbogen – en særlig genre, hvor
billedsiden og skriften er ligeværdige og
tilsammen udgør et narrativt forløb
› Obs. Billedsiden tilfører teksten selvstændig
betydning

Den illustrerede bog – billedsiden er
underordnet teksten og tjener som støtte
og dekoration

En særlig form for billedbog indeholder
lyriske tekster:
› Nonsensdigtning
› Lange fortællende digte (prosadigte)
› Eks. Halfdan Rasmussen, Peter Mouritzen,
Louis Jensen, + eksempler fra bogen

Billedromanen – et eksempel på en ny
genre
› Inspireret af illustrerede bøger, billedbøger,
graphic novels,
› Billedsiden og tekstsiden er ligeværdige som i
billedbogen
KAPITEL 2
Engelbert H lander lidt uden for Hamburg. Eller
København eller New York. Det er i hvert fald en
meget stor by, og store byer ligner som bekendt
hinanden, mange huse, mange mennesker, mange
biler. Det kunne også være Vladivostok. Engelbert
H går ind i den store by. Uanset hvad den hedder.
Engelbert H tager sig lige en cola for at sunde sig
og møder en underlig pige og en underlig hund.
Hvad er du for én? spørger den underlige pige.
Engelbert H siger: Du må ikke forstyrre mig, jeg
skal redde verden, det er sidste chance.
Wow, siger pigen. Jeg hedder Bessie, og min
hund hedder Trifli.
Tillykke med det, vrisser Engelbert H og skynder
sig videre.

Børneromanen har udviklet sig fra at
være simpel i sin struktur, tematik,
persongalleri, sprog m.m.:
› Seriebøger som Puk og Jan bøger
Til at være komplekse:
Eks. Bent Hallers ”Neondrengens profeti”:







Omvendt forløbsstruktur; Kaos – kosmos –
kaos/ åben
Sammensatte personer – indeholder flere
karakteregenskaber (komplekse)
Fortælleren er drilsk (alvidende med metafortællerkommentarer)
Den fantastiske og den realistiske fortælling
blandet sammen (to plan)
Kompleks symbolik
Allegorisk gennemskrivning af fortællingen
om Jesus
Den fantastiske roman
 Den realistiske roman
 Den historiske roman

I dag er børneromanen kendetegnet ved
at være mangfoldig og fortsat kompleks,
hvad angår undergenrer og målgrupper
”Nej sagde Kaj” af Peter Mouritzen
 Æstetisk og kompleks

› Æstetikken er fremtrædende, da den
sanselige oplevelse af sproget og litteraturen
vægtes højt:
 Rim, rytme, illustrationerne, billedsproget,
nonsensdigtning
› Kompleks i kraft af det prekære/ tabuiserede
emne/ temaet
Karakteriser teksten genremæssigt – obs.
Fra brede til mere snævre begreber
 Analyser teksten sprogligt: sproglige
billeder, rim, rytme, syntaks og stil
 Hvori ligger det æstetiske i ”Dommedag
nu”?
 Hvordan hænger form og indhold
sammen?

de tre

similar documents