PowerPoint-præsentation - UU

Report
Dansk på SOSU-STV
Metoder og indhold
Læringsstile
Global
Analytisk
Tilrettelæggelse af undervisningen
Med fokus på de 4 perceptuelle
strenge
Visuelle
 Skrive – sang, historie, digte, noveller mv.
 Tegne, illustrere, farvelægge
 Modeller, diagrammer
 Tegneserie
 Oversigtskort
 Collage, plakater, skilte, plancher
 Mind-map
 Video, film
 PowerPoints
 Puslekort
 Bruge pc’en
Ca. 40 % af alle er visuelle (flest mænd)
Elever bliver mere visuelle med årene
Auditiv
 Brain storm
 Indtale/lytte til bånd
 Sang og musik
 Diskutere, samtale med
medstuderende eller
underviseren
 Højtlæsning
 Digte
 Rim og remser
 Rappe
 Genfortælling
 Undervise andre
 lege
Kun 12% kan lytte i 45 min og huske 80% (flest kvinder)
Elever bliver mere auditive med årene
Taktil
 Faglige spil
 Tage billeder og video
 Arbejde ved pc
 Tegne
 Bord og gulvspil
 Håndlavede modeller
 Kryds og tværs
 Dukketeater
 Osv.
Ca. 30 % er taktile
Yngre elever er generelt mere taktile
Kinæstetisk
 Drama og rollespil
 Lave video
 Gulvspil
 Læring gennem kroppen
 Eksperimenter
 Storyline
 Forsøg
 Stjerneløb
 Mime
 Osv.
Ca. 20 % er kinæstetiske (flest mænd)
Yngre elever er generelt mere kinæstetiske
Vigtige elementer til læring
Hvad gør vi så i praksis
• Eleverne får lavet en læringsstilsanalyse
• Eleven kommer med løsningsforslag til
hvordan læringsstilen indfries
• Underviserene tilrettelægger materialet efter elevernes behov
og forudsætninger
• Indretning af lokalet så den tilgodeser elevens behov
• Tænker kreativt  stole, indretning af lokale,
undervisningsform osv.
• Eleverne inddrages i ”spilleregler” for holdet
• Vi er elevernes medspiller ikke modspiller
Cooperative learning
• Social-konstruktivistisk læringssyn
– Individuelle faglige præstationer
– Samarbejdsfærdigheder
– Problemløsning
– Selvstændighed
– Kreativitet
– Læring
– Motivation
– Koncentration
Undervisningstiltag
•
Quiz og byt
•
Ordet rundt
•
Dobbeltcirkler
•
Par på tid
•
Talechips
•
Resumé par
•
Mix-par-svar
•
Fluesmækker-leg
•
Ping-pong-par
•
Søg en makker
•
Rollelæsning
Underviserens opgave
•
Sammensætte grupper
– Makkerpar
•
Udarbejde materialer
– Quiz og byt
– PowerPoint
– Div. spil
•
Læsevenlig materiale
– Korte præcise sætninger
– Bevidst om ordvalg
– Illustrationer
– Teksttype, størrelse og linjeafstand
•
Indscannet materiale  CD-ord
– Støtte og vejlede i forhold til it-rygsæk
– Samarbejde med læsevejlederen
– Støtte funktionen til ”svage” elever
Faglig læsning
• Før læsning
– Gøre eleven klar til teksten
•
Kort resume
– Forforståelsen aktiveres
•
Udpege vigtige informationer
– Hvad er det eleven skal i
•
Skimning af teksten
•
Gætte på indhold
•
Associere på nøgleord og
gang med?
– Hvad er det for en bog -
artikel?
– Hvordan skal den læses?
illustrationer
•
– Vigtige ord forklares
– Tales om strategier
– Hvad er formålet
Brainstorm på emner, ord og
begreber
•
Arbejde med nye ord – ordbog,
gætte og kontrollere
Faglig læsning
• Under læsning
• Højtlæsning
– Aktiv og kontrollerende
• Notater
– Stoppe op ved?
• Mindmap
– Læsestrategier – hvad
• Overstregning - nøgleord
gør jeg nu?
– Hvad er vigtig
– Hvordan husker jeg
teksten?
• Overskrifter – kapitel og
afsnit
• CD-ord
• Læsepen
• Stop op – status
• Lydbog
Faglig læsning
• Efter læsning
– Cementering og
aktivering af ny viden
– Individuel eller
gruppearbejde
• Udarbejde plancher eller
PowerPoint-præsentationer
• Udarbejde ordkort,
ordliste, ordforklaring
• Udarbejde div. Spil
• Forberede ”foredrag” for
klassen
• Finde nye illustrationer
• Genreomskrivning
Krop i læring
•
•
•
•
•
Løb x 3 ugentlig
Gåtur x 2 ugentlig
Fysisk – psykisk velvære
Overskud og energi
Bevægelse i undervisningen
Emner i dansk
• At begynde på en ungdomsuddannelse
–
–
–
–
Læsestrategier
Notatteknik
Livshistorie
Roman/novellegenren osv.
• At møde mennesker
–
–
–
–
Robotter
Analyse af tekster
Kommunikation
Omskrivning af sange
(moderne og gamle)
– Rim osv.
• Arbejdsmiljø og ergonomi
–
–
–
–
Tekster om arbejde og stress
Reklamer
Avisprojekt
Genrekendskab osv.

similar documents