Organisations - Roskilde Universitet

Report
Accelerationens fremmedgørelse
Ved Henrik L. Lund,
Center for Arbejdslivsforskning,
Roskilde Universitet
Disposition
• Inspirationen fra Hartmut Rosa –
Højhastighedssamfundet
• Accelerations fremmedgørende elementer
• Accelerations dynamiske drivkræfter,
herunder grænseløst arbejde
• Individualiseringens rolle i accelerations
patologiske konsekvenser
• Pauser som intervention i accelerationen
Acceleration
• Accelerationen er alle vegne: Teknologien,
transport, forbruget, det sociale liv og ikke mindst
arbejdslivet speedes op
• Social acceleration = hastige skift i identitet og
sociale relationer og kommunikation
• Arbejdslivet acceleration: større krav til
effektivitet, kvalitet, kvantitet, innovation og
kreativitet og selvrealisering (udviklingstvang)
samt kontinuerlige forandringer
• Høj hastighed er lig med inklusion – lav hastighed
er lig med eksklusion
Fremmedgørelse ’revisited’
• Marx: Fremmedgørelse gennem lønarbejdets
karakter
• Rosa: Fremmedgørelse gennem
udviklingsparadigmet og social acceleration
• Hastigheden fremmedgør os fra tiden, ting,
mennesker og egne handlinger
• Gør noget frivilligt, der føles forkert
Grænseløst arbejde
– Accelerationens turbomotor
• Arbejdsmængde, tempo og intensitet (tabuer)
• Selvledelse og standardisering, på samme tid,
i et og samme arbejde
• Øget kompleksitet i organisationer
• Høj forandringstakt
• Det relationelle fylder mere og mere
• Stigende uforudsigelighed
Acceleration og psykisk nedslidning
• Det moderne arbejde er domineret af kronisk mangel
på tid – der hverken fører til kvalitet i arbejdslivet eller
bedre produktivitet (Hamsterhjul)
• Resultatet er en massiv udbredelse af
arbejdsrelaterede psykiske lidelser
• Vi bliver syge når vi ikke kan opretholde vores rytmer
• Nye belastninger der er forbundet med at forholdet
mellem tid og arbejde er blevet alt for individ- og
situationsbestemt
• Løsninger kræver et nyt fællesskabs orienteret
perspektiv på tiden og i arbejdet
Det grænseløse arbejdes
karakteristika
• Fast deadline men opgaven er uklar
• Visioner og værdier – man kan altid gøre det
bedre, herunder professionsetos
• Arbejdet er ofte mere proces og mindre produkt
– reelt umuligt at inddæmme arbejdet
• Arbejdet er grådigt og forførende – masser af
opgaver og optioner for selvrealisering
• Identitetsarbejde – psyken på overarbejde
(Arbejdets mentale fylde)
• Medarbejderne bliver ofte fanget i umulige
arbejdssituationer
Grænseløsheden gør os fattige på tid
• Indflydelse på arbejdstid = dobbeltoptimering
• Stærk udviklingskultur – både rettet mod
organisationen og den enkelte
• Projekter
• Tidsrøvere (IT-systemer, møder, teamorganisering
etc.)
• Fejlslagne effektiviseringer
• Samordning af aktiviteter i tid og rum, herunder
planlægning og koordinering
• Arbejdsudvidende teknologier
Hvad gør det ved tiden i arbejdet?
•
•
•
•
•
•
•
Øget hastighed
Fokus på øjeblikkelig tid
Vi lever i en udvidet nutid
Mere fragmenteret tid
Mere komprimeret tid
Mangel på mellemrumstid
Polykron tid – flere ting på én gang, der
ikke har noget med hinanden at gøre
Individuel og kollektiv
håndtering af tiden i
hverdagslivet på arbejdspladsen
Selvhjælpslitteraturens afsæt
- Er du fortravlet?
- Oplever du en kronisk underskud på tid?
- Føler du dig stresset i hverdagen, og har du
udviklet et ængsteligt forhold til tiden?
- Savner du nærvær, koncentration og fordybelse?
Så kan denne bog hjælpe dig!
Udviklingstræk i arbejdet der gør
selvhjælpslitteraturen populær
•
•
•
•
•
•
•
Temporal forskellighed
Temporal autonomi
Selvledelse af tid (normer frem for faktisk tid)
Problemer med grænsedragning
Arkitekt i eget liv
Karriere individualiseres
Det personlige ansvar
Selvhjælpslitteraturens mantra: Det
handler ikke om hvordan du har det,
men hvordan du tager det
Ansvaret ligger hos dig selv – ikke ledelsen,
kollegagruppen eller samfundet
Kritik er erstattet af positiv psykologi og
anerkendende kommunikation
Den individuelle tilgangs argumenter
• For lidt tid handler om for dårlig selvledelse
• Tidsknaphed skyldes afkobling mellem krop og
sind
• Tidsknaphed skyldes mangel på eksistentiel
afklaring
Den individuelle tilgang overser ofte
• At alt for høje krav og intensitet er
hovedproblemet
• Behovet for kollektive og organisatoriske
løsninger for at skabe holdbare løsninger
• Personlighedsparadigmet viser sig gang på
gang ikke at holde vand
• Forventningsafstemning med lederen er
utilstrækkeligt til at få styr på tiden
CATS model
Kognitiv aktiveringsteori (CATS)
’The cognitive activation theory of stress' af Ursin & Eriksen (2007)
CATS
Krav (load)
Vurdering
Stressreaktion
Coping
Belastningsforventning
Resultatforventning
Læring
Håbløshed
Hjælpeløshed
Belastning
Mere om den individuelle tilgangs
metoder
• Forhold dig elastisk til tiden som størrelse –
der er masser af tid og den bliver kun knap
hvis du bruger den på noget der ikke er vigtigt
• Skab kobling mellem tid og personlige mål
• Skab kobling mellem tid og personlige værdier
Konsekvenser af den individuelle
tilgang
• Fører til endnu mere desynkronisering mellem
kolleger
• Vores fælles kollektive erfaring med tiden bliver
ikke delt og brugt som grundlag for forandring
• Tidskonflikter flytter fra arbejdet til privaten
• Mindfulde kolleger kan være virkelig belastende
• ’Det er min egen skyld’ følelser
• Individuel håndtering af tidspres er dyrt og
ineffektivt
Løsninger
•
•
•
•
Finde vores sande natur (problematisk)
Autensitet (problematisk)
Autonomi (problematisk)
Refleksivitet og kontinuerlige selvevalueringer
(problematisk)
• Anerkendelse (problematisk)
• Meningsfuld relatering til omverden gennem
fælles rytmer (en mulighed)
Pauser – en kollektiv tilgang
• Den kollektive tilgang findes kun hvis vi kan
finde en måde at forstå, tale om og håndtere
forholdet mellem tid og arbejde, på
arbejdspladsniveau, og hvor kollektive
erfaringer udgør en fælles ramme
Problemstilling
Pauser er ved at forsvinde
Det er et problem for effektivitet,
sundhed og fællesskab
Hard science om pauser:
1. Fysisk udmattelse
2. Sikkerhed i farligt arbejde
3. Skærmarbejde
4. Natarbejde og skiftehold
Resten er baseret på cases, hvor
spørgsmål af pauser stiller sig meget
forskelligt afhængigt af arbejdets
karakter
Målet for forskning og
organisationsudvikling omkring
pauser:
At kunne give anbefalinger til
timeingen, hyppighed, fysiske
rammer, indhold og varighed samt
det sociale set-up
Hvad skal en pause kunne ud fra et
perspektiv om temporale
strukturer der fremmer rytmer og
kvalitet i arbejdslivet?
Pauser i et historisk perspektiv
- Privat / offentligt
- Spildtid vs. restitution
- Fra fysisk til det mentale
Hvad er en pause?
- Formel / uformel
- Kollektiv / individuel
- Fastlagt (tilbagevendende) /
tilfældig (variabel)
Tid til at være social
• Hvorfor er det vigtigt?
- Skaber rytmer i hverdagen
- Opbygger organisatorisk kapacitet
- Buffer mod belastninger
Pauser og produktivitet
• Hvad betyder det for pausens kvalitet at den
instrumentaliseres?
• Individualiseret energimanagement f.eks.
powernap
• Mennesker der kender hinanden godt er
bedre til at arbejde sammen
Sammenfatning
• Pauser er ikke spildtid
• Selvledelse af tid fører ofte til en problematisk
pausekultur
• Pauser styrker det sociale livs temporalitet
• Fælles pauser understøtter en rutiniseret
social adfærd der potentielt udgør en vigtig
buffer mod psykiske belastninger i arbejdet
Anbefalinger
• Brug den sunde fornuft, idet behovet for
pauser afhænger af arbejdets karakter
• Den fælles pause har nogle særlige kvaliteter
som den individuelle pause ikke har: Skaber
mening, fællesskab og rytmer dvs. kollektiv
energi og kapacitet
• Brug pausen til at komme væk fra arbejdet
mentalt set
Perspektiver på pausen
• Pausen som kilde til sunde, naturlige og
sociale rytmer
• Pausen som et opgør med det
individualiserede tidspulsespils brutale,
kaotiske, ydre styrede og fremmedgørende
rytmer

similar documents