Entrepriseformer

Report
Entrepriseformer
NESOs Formannskole 18
2013- 2014
4.1
1
Mål med forelesningen
• Gi et innblikk og en forståelse for dagens og
fremtidens entrepriseformer
• Vite hva en entrepriseform er
• Kjenne de mest vanlige entrepriseformer og
kunne tegne en organisasjonsplan for dem
• Vite hva som er forskjellen på entrepriseform og
kontraktstype
2
Entrepriseformer
Valg av entrepriseform er et valg av arbeidsfordeling
mellom byggherre og entreprenør.
Valget avhenger av:
• Byggherrens rammebetingelser
- risikotaking
- kompetanse
- kapasitet
- byggherrens ønske om løpende delaktighet og innflytelse
• Prosjektets størrelse og kompleksitet
• Markedssituasjonen
3
Entrepriseforme
rEntreprisekonglomeratet:
arkitekt
VVS
EL
bygg
Byggherre
EL
= rådgiver
grunn
bygg
transport
VVS
sanitær
ventilasjon
= byggherre
= entreprenør
4
De mest kjente entrepriseformene
• Delt entreprise
• Delentreprise med administrerende
sideentreprenør
• Hovedentreprise
• Hovedentreprise med tiltransporterte eller
administrerte sideentreprenører
• Generalentreprise
• Totalentreprise
5
Nye entrepriseformer
• Samhandlingsmodell - Partnering
• DBO (design-build-operate) – Totalentreprise
med drift/vedlikehold
• DBFO (design-build-finance-operate
• OPS (offentlig-privat samarbeid) – Bygging inkl.
drift/vedlikehold som offentlig vei frem til
overtakelse etter gitt periode (20-25 år)
• BOOT (build-own-operate-transfer) – Bygging
inkl. drift/vedlikehold som privat vei frem til
overføring som offentlig vei etter gitt periode
6
Byggherrestyrte delte entrepriser
Byggherren forestår prosjekteringen og
kontraherer selv alle deltagende entreprenører.
Prosjektmaterialet leveres til entreprenørene som
har ansvar for at de beskrevne byggearbeidene
leveres i rett tid med kontraktsmessig utførelse.
7
Delt entreprise
Delt entreprise er en entrepriseform som er en
logisk konsekvens av fagskillet. Den er
karakterisert ved at byggherren setter bort
arbeidene i de enkelte fag direkte til de respektive
håndverkmestre eller entreprenører, en for hvert
fag.
Alle entreprenørene står på samme linje, de har
samme status, og de har hver sin individuelle
avtale (kontrakt) med byggherren.
8
Delentreprise
med administrerende sideentreprenør
BH
PROSJEKTERING
BYGGELEDELSE
SIDEENT.
ADM.
SIDEENT.
SIDEENT.
LEVER.
9
CM-modell
Dette er en prosjektform hvor byggherren bistås
av en profesjonell konsulent - Construction
Manager (MC), i alle stadier av byggefasen.
Dette kan sees på som en utvidet form for
prosjektledelse av byggherrestyrte delte
entrepriser.
10
Construction Management
BH
CON MAN
LEVER.
PROSJ.
LEVER.
ARBEID
LEVER.
ARBEID
PROD.
LEVER.
ELEM.
PROSJ.
11
Hovedentreprise
Uten å bryte handverksloven har en kunnet koble
sammen flere fag i en avtale mellom byggherren og en
entreprenør. Denne entreprenøren må da for egen
regning slutte avtale med andre entreprenører for fag
han selv ikke er godkjent for iht. PBL.
Dette mønster fremgår av figurene som følger, vi kaller
det hovedentreprise, og vi kaller den “overordnede”
entreprenøren for hovedentreprenør.
12
Hovedentreprise (forts.)
De entreprenørene som hovedentreprenøren engasjerer,
kaller vi underentreprenører. Det er altså intet kontraktsforhold mellom dem og byggherren.
Vi bruker betegnelsen hovedentreprise når bare noen av
underentreprisene er samlet slik under en hatt, mens
andre står på linje med hovedentreprenøren og har avtaler
direkte med byggherren. Disse kaller vi sideentreprenører,
og vi snakker om sideentrepriser.
Det er nokså vanlig at de bygningsmessige arbeidene settes
bort på hovedentreprise, mens de tekniske installasjonene
settes bort på sideentreprise.
13
Hovedentreprise
BH
PROSJ.
H-ENTR
S-ENTR
U-ENTR
U-ENTR
S-ENTR
U-ENTR
U-ENTR
14
Hovedentreprise med tiltransporterte eller
administrerte sideentreprenører
Byggherren står for prosjekteringen og
entreprenøren er ansvarlig for utførelsen, med
administrasjon av andre entrepriser engasjert av
byggherren (sideentreprenører).
Byggherren er da ansvarlig for feil og
tidsoverskridelser når en sideentreprenør ikke
overholder sine plikter.
15
Generalentreprise
Byggherren forestår prosjekteringen og leverer
prosjektmaterialet til entreprenøren som har
ansvar for at alle byggearbeider leveres i rett tid
med kontraktsmessig utførelse.
16
Generalentreprise, forts.
Når prinsippet med hovedentreprise gjennomføres
helt ut slik at det dekker alle arbeider inklusive
installasjonene, betegner vi formen som generalentreprise. I det mønsteret finnes det bare én entreprenør med avtale direkte med byggherren, og vi kaller
ham generalentreprenør. Alle andre er underentreprenører med avtale bare med generalentreprenøren.
17
Totalentreprise
De formene som er beskrevet foran, har alle det til
felles at bare utførelsen av byggearbeidene inngår i
avtalen(e), eventuelt i prisen. Når også prosjekteringen
er inkludert, får vi en form som vi kaller totalentreprise.
Vi skal merke oss at entrepriseformen er uavhengig av
måten avtalene er kommet i stand på (altså
kontraheringsformen), om det er etter konkurranse eller
direkte forhandlinger for eksempel.
18
Totalentreprise, forts.
I en totalentreprise får man anvendt entreprenørens
kunnskaper og erfaring ved prosjektering. I tillegg har
byggherren kun en kontraktspart å forholde seg til
uansett om det skyldes prosjektering eller utførelse.
19
Totalentreprise
BH
PROSJ.
T-ENTR
U-ENTR
U-ENTR
U-ENTR
U-ENTR
20
”Samhandlingsmodell” - Partnering
Samhandling oppnås når prosjekter organiseres og
gjennomføres slik at alle aktører blir gode. Det
forutsetter forståelse og respekt for hverandres
kompetanse og behov.
Bærende idé
Samhandling mellom ledende rådgivere og ledende
entreprenører/leverandører skaper verdier for kunden
og hverandre som ingen av dem greier å skape
alene.
21
Samhandlingsmodell, forts.
Samhandling skjer ved at bruker, byggherre,
rådgivere, entreprenører og sentrale leverandører
samarbeider og er i balanse.
Samhandling kan ved at entreprenøren(e) medvirker i
prosjekteringsgruppen fra et tidlig stadium med en
biytelse av servicelignende karakter.
Entreprenøren deltar i et forum hvor man er med på å
påvirke planlegging, kravspesifikasjon og løsninger.
22
Samhandlingsmodell –
Aktører og kompetanse
Bruker:
Byggherre:
- Funksjonskompetanse
- Prosesskompetanse
- Teknisk og driftsmessig kompetanse
Rådgiver:
- Utforming, design, tekniske løsninger
- Prosjekteringskompetanse
Entreprenør: - Produksjons- og innkjøpskompetanse
- Styringskompetanse
Leverandør: - Komponent- og systemkompetanse
23
Samhandlingsmodell, forts.
Entreprenøren velges ut ifra en rekke kriterier med et
poengsystem som vektlegger kompetanse,
organisasjon, kvalitetssikring,
økonomistyringssystem, gjennomførings-kapasitet,
pris på faste ytelser, påslagsprosent, m.m.
Eksempel på kriterier og vekting:
• Kompetanse og erfaring
• Prosjektgjennomføring
• Organisasjon og styringssystem
• Pris
20 %
20 %
20 %
40 %
24
Samhandlingsmodell, forts.
Kontrakt entreprenører
• Intensjonsavtale om bygging og bistand rådgivning.
–
–
–
–
Basert på anbudsgrunnlag og priser
Inkl. avtale bistand rådgivning
Incitament på kostnadsreduserende tiltak
Kontrakt kan avbestilles om samhandling ikke fungerer eller
mål ikke nås (mot å betale for opparbeidet honorar).
25
Samhandlingsmodell forts.
• Rett til å avbryte samarbeidet ved to milepæler:
– ved avsluttet konseptutviklingsfase
– ved sluttført detaljplanlegging
• Byggherren har et særlig ansvar for å få til ønsket
utvikling
• Viktig!
– Motstridende mål – ”Krig”
– Felles mål – Samhandling
26
”Build, Own, Operate and Transfer” (BOOT)
Med denne modellen påtar utbygger seg å
prosjektere, bygge, eie og operere et bygg.
Eksempel: Sykehjem
Avhengig av politisk vilje til privatisering.
En interessant modell for fremtiden
27
Fasedelt byggeprosjekt
Programmering
Prosjektering
Kontrahering
Produksjon
Faseforskjøvet byggeprosjekt
Programmering
Prosj. Kont
Prosj.
Prod.
Kont.
Prod.
Prosj. Kont.
Prod.
28
Ansvarsfordeling i byggeprosessen
Ansvarlig ved:
Ansvarsområde
Delentrpr.
Hoved-/generalentreprise
Totalentr.
Utførelse
Tid
Hver del-entrpr.
Økonomi
Hoved-/generalentr.
Koordinering
Biytelser
Tegninger
Beskrivelse
Koord./prosjektering
Tekn. løsninger
Prosjektpris
Prosjektkoord.
Totalentr.
Byggherre
Byggherre
29
Byggherrens og entreprenørens
delaktighet, risiko og ansvar ved ulike
entrepriseformer
BOOT
Totalentreprise
Samarbeidsmodell
Generalentreprise
Hovedentreprise
CM-modell
Delentrepriser
Minkende
Byggherre
Økende
30
Partenes involvering i entrepriseformer
31
Andel mellom de ulike entrepriseformer for antall og
verdi
Totalentreprise
CM
Delt entreprise
Generalentreprise
Verdi
Antall
Hovedentreprise
Egen regi
Totalentreprise brukes på forholdsvis store prosjekter, men ikke de største.
Både generalentreprise og hovedentreprise benyttes stort sett i mindre prosjekter.
Delt entreprise i store prosjekter.
Oppsummering - Entrepriseformer
• Risikoen følger oppgavefordelingen - hver av
partene har risikoen innenfor sitt arbeidsområde.
Derfor; vær nøye med oppgavefordelingen og
grensesnittene.
• Hver av partene har risikoen for sine egne bidrag
enten disse utføres av han selv eller andre
(underentreprenører, konsulenter eller andre).
• Jo mer detaljstyrt prosjektet er fra byggherrens side,
jo større risiko har han.
• Jo større valgfrihet som er overlatt til entreprenøren,
jo større risiko har han.
• Ikke bland entrepriseformer med kontraktstyper.
33
Kontraktstyper
• Regningsarbeid
• Enhetspriskontrakt
• Funksjonskontrakt – Forutsatt at
funksjonskravene blir oppfylt, har entreprenøren
frihet til å velge arbeidsmetode, materialer,
løsninger, etc.
• Funksjonskontrakt for drift og vedlikehold av
vegnett – Består av en funksjonsbeskrivelse, en
enhetsprisdel med regulerbare mengder og en
regningsarbeidsdel som benyttes til tillegg og
endringsarbeider
34
Kontraktstyper (forts.)
• Målpriskontrakt – samarbeidskontrakt med
incitamentsordning hvor risiko for gevinst eller tap
deles likt mellom partene.
Kontraktspris (K) = Fortjeneste (F) + Sluttsum (S)
+ (Målpris (M) – S)/2
• Fastpriskontrakt – ikke for forandringer i
arbeidets omfang
• Fikssumkontrakt – inkl. forandringer i arbeidets
omfang
35

similar documents