e indlægget her - Foreningen for Palliativ Indsats

Report
1
ER DØDEN ET
DEMENTI AF HÅBET?
DEN GODE DØD - FINDES DEN?
22. JUNI 2013, TRINITY, FREDERICIA,
FORENINGEN FOR PALLIATIV INDSATS
7. NATIONALE KONGRES
Jan Brødslev Olsen
Aalborg Universitet
2
Etymologi
3
Håbs etymologiske betydning
• ’Håb’ er beslægtet med ‘at hoppe’.
• Derfor betyder håb oprindeligt
noget i retning af at ’hoppe op i
forventning’.
• Nielsen 1966, s. 200.
4
Dementi’s etymologiske betydning
• Af fransk: Afkræfte
• Politikens Nudansk Ordbog
• Er døden en afkræftelse af håbet?
• eller med andre ord:
• Afkræfter dødens faktum håbets
berettigelse?
5
Hvorfor håb?
6
Når du er i krise eller oplever noget ondt,
kan det føles som at stå på kanten af en
afgrund med bind for øjnene.
Arild Stegen I Ronge 1998, s. 131)
7
Håb som svar på fortvivlelse
”Sandheden er, at der strengt
taget ikke kan være noget håb,
undtagen når fristelsen til
fortvivlelse eksisterer.”
(Marcel 1951, s. 36)
8
•”Der er intet autentisk
håb uden perioder med
lidelse, håbløshed og
desperation.”
• Renz et. al. (2009:148)
9
Håbet er, hvor håbløsheden truer
•”Skal man finde håbet,
skal man ofte gå derhen,
hvor mennesker lider og
er truet af dødens
kræfter.”
Pedersen 2005, s. 30.
10
Håbet set fænomenologisk
11
There is a crack in
everything.
That’s how the
light comes in.”
Leonard Cohen
12
”Håb findes, hvor
der er mennesker,
der håber.”
(Den store Danske)
Håb er ingen abstraktion
13
“...den som har set et barn
uden håb ved i hvert fald
hvad der ikke er til stede.”
(Erikson ” (1964:84)
14
Det mest
uundværlige
Håb er “både den
tidligste og den mest
uundværlige dyd, og
den er uløseligt
forbundet med den
tilstand at være
levende.”
•Erikson 1964, s. 84.
15
Et fænomen med fremtidspræg
• Håb er, hvad K. E. Løgstrup kaldte, et
fænomen med fremtidspræg,
• en karakteristik, der bringer det på
linje med forventning og frygt.
• Løgstrup 2008, s. 23
16
Forventning
• “En uopfyldt intention mod
kommende personlige
oplevelser”
• Løgstrup 2008, s. 23
17
Håb som uopfyldt ønske
• Heraf kunne vi sige, at håb er
• “et uopfyldt ønske rettet mod
kommende personlige
oplevelser”.
18
Håb & forventning
Forventning
A
B
Håb
B?
A
?
?
?
19
Når udsigten ikke er gunstig
• “Håb taler man om, hvor
omstændighederne ikke er gunstige
for at ens forventninger opfyldes, og
hvor personen selv ved om de
ugunstige omstændigheder.”
• Pahuus 2012, s. 209
.
20
Håbet bærer bekymringen
Mens forventningen i
sin natur er
bekymringsløs vil
håbet altid vide, at
tingene kan gå galt!
21
To slags håb
• Håbet til hverdagsbrug
• Det vi kender og bruger til stort og småt
• Håbet når al håb er ude:
• Uhelbredelig sygdom
• Det absolutte håb
• Det suveræne håb
22
En psykologisk håbsteori
”Håb defineres som evnen til
at udlede veje til ønskede
mål, og motivere sig selv via
handleorienteret tænkning til
at bruge disse veje.”
Snyder 2002, s. 249.
23
Pathways & Agency Thinking
• At jeg kan se hvilke veje, jeg kan gå
for at nå mine mål
• At jeg kan motivere mig selv via
handleorienteret tænkning til at følge
disse veje.
• Snyder 2002
24
Pathways-thinking in action:
High-hope & low-hope personer
• High-hope personer er i højere grad
end low-hope personer hurtigt er i
stand til at kunne forestille sig:
• mulige veje til deres mål og
• effektivt planlægger deres rute til at nå det
ønskede mål.
•
Snyder 2002, s. 251.
25
Agency-thinking in action:
High-hope & low-hope personer
• High-hope personer vil i højere grad
end low-hope personer kunne
motivere sig selv:
• ”I can do this”
• ”I am not going to be stopped”
•
Snyder 2002, s. 251.
26
At håbe på noget
Et fremtidsrettet og målrettet
fænomen,
at opnå vigtige mål eller
begivenheder.
(Kylmä et.al. 2009:371).
27
At håbe på noget
• At blive helbredt,
• at der sker et mirakel,
• at leve normalt så lang tid som
muligt,
• få en tid sammen med vigtige
personer
• at opnå lindring for smerter
.
• (Kylmä et.al. 2009:371)
28
Håbet på en kur
”You never know, while I’m still here
there could be a cure just around
the corner.”
(Eliott & Olver 2009:619)
29
Dagliglivets håb
• ”Det dagligdags håb,
der er rettet mod
noget bestemt, kan
vise sig at være
illusionært; det kan
skuffes, om dette
eller hint ikke sker.”
• Mortensen 1976, s. 135
.
30
Skepsis om håbet
”Håbet er vigtigt, fordi det kan gøre
øjeblikket mindre svært at bære.
Hvis vi tror, at morgendagen bliver
bedre, kan vi udholde modgang i
dag. Men det er højden af, hvad
håbet kan gøre for os – gøre
modgang lettere.”
” Life is what happens to you
while you're busy making other
plans.”
31
Skepsis om håbet
”Når jeg tænker dybt over håbets karakter,
” Life is what happens
to you while you're
busy making other
plans.”
så ser jeg noget tragisk. Fordi vi klynger os
til vores håb for fremtiden, fokuserer vi ikke
vores energi og evner i nuet. Vi bruger
håbet til at tro, at noget bedre vil komme i
fremtiden – at freden vil komme, eller Guds
rige. Håbet bliver en hæmsko. Hvis du kan
afholde dig fra at håbe, kan du finde dig
selv i nuet og opdage den glæde, som
allerede er her.”
Nhat Hanh, Thich (1991):
Fred er vejen. Borgen
1992
32
Det absolutte håb
Dette håb kan ikke skuffes, for det
“retter sig ikke imod noget i denne
verden.”
Det er et livsfænomen, som “forbliver
mærkeligt ubestemt og konturløst. Man
håber “noget”.”
• Mortensen 1976, s. 135.
33
Kan det ses – dette absolutte håb?
Det absolutte håb viser sig måske
mere i andre livsfænomener end i
dét, vi vil kalde håb:
“I tålmod, en frihed over for
sygdommen og dens symptomer,
en overvindelse af angsten.”
• Mortensen 1976, s. 135.
34
Det absolutte håb er transcendent
“Idet det går ud fra personens fortsatte
beståen og bliven hel og rask, har det i
sig en viden om, at det kun kan ske,
om man overskrider individets grænser.
Det er et håb om en sidste mening på
trods af meningsløsheden.”
• Mortensen 1976, s.135.
35
Karen Blixen om håb
“Håbet er pant på, at det vi håber på er
til.”
• Mortensen 1976, s. 138.
36
Tilværelsens karakter af uafsluttethed
“Så længe et
menneske lever, sker
det i kraft af håbet.”
“Der er stadig noget,
der står for; der er
stadig noget, der er
muligt.”
Mortensen 1976, s. 136.
37
Håb som suveræn livsytring
Det absolutte håb er “en livsytring,
der er grundet i selve den
menneskelige eksistens”, og som
“har alle den suveræne livsytrings
karaktertræk og gælder for alle
mennesker.”
• Mortensen 1976, s. 136.
38
Håb trods al fornuft
“Et menneske kan se sin situation i øjnene
og være på det rene med, at den er
håbløs. Alligevel rører håbet på sig, det er
ikke til at kue. Ikke sådan at forstå, at
indsigten i situationens håbløshed
fortrænges for at give plads for et indbildt
håb. Det ejendommelige er tværtimod, at
samtidig med, at personen afstår fra alle
tilsløringer melder håbet sig, på trods af al
ræson.”
• Løgstrup 2008, s. 314.
39
Hvad lever det suveræne håb af?
• “Men når håbet ikke lever af sprækker
i den håbløse situation, hvor kommer
det så fra og hvad er det et håb om?”
• Løgstrup 2008, s. 314
.
40
Et håb stærkere end døden
“På en eller anden
ubestemt måde er det
et håb om, at der er et
liv der er stærkere end
døden. Nok et håb på
egne vegne, men
også på livets vegne.”
• Løgstrup 2008, s. 314.
41
En vægring mod tilintetgørelsen
• “I håbet vægrer selve den
tilværelse, der er menneskets,
sig mod tilintetgørelsen.”
• Løgstrup 2008, s. 314.
42
Håbet bekræfter livet
”Well, put it this way, without hope, I
think there would be nothing. With, I
think, at any stage, if, whatever, we
need hope. I don’t think if you’ve got no
hope you can live.”
(Eliott & Olver 2009:616)
43
En eksistentiel væren af håb
• En dynamisk livskraft i tilværelsen, til trods for de
tab, man lider som syg og døende.
• Man kan erkende sin egen forgængelighed
samtidig med, at man kan ønske sig
fremtidsmuligheder.
• Forsoning med livet og døden.
• Denne form for håb forbindes med
tilstedeværelse af vigtige personlige relationer og
spiritualitet, nogle mennesker ligestiller håb med
Gud.
• (Kylmä et. al. 2009:370-371).
44
Håb som livet selv
Håb som eksistentiel
væren er således et
bredere og
dybereliggende begreb
end at håbet på noget,
og det er derfor ikke
overraskende, at det
kan ligestilles med
livet selv.
• (Kylmä et. al. 2009:370- 371)
45
Håb i et udviklingsperspektiv
”Fra håb om at blive rask, til at
håbe på at få endnu en god
livsperiode; fra håb om at leve til
håb om at få en god død; fra håb
for én selv til håb, der rækker ud
over én selv.”
• (Renz et.al. 2009:147-148).
•
46
Man lever i håbet
”Man tænker sig ikke til håb, indser ikke
håb eller føler ikke håb. Man lever i
håbet!”
(Hammer 2003:35 om Gabriel Marcel’s håb )
47
Marianne Davidsen-Nielsen om håb
• ”At være i live er at håbe, og der kan
være meget liv i de korte håb, de håb
som handler om her og nu og om
disse dage”
• (Davidsen- Nielsen 2010:226).
48
Håb som en vital kraft
“Fundamentalt set er håb
formålsløst og – som forårets
ustoppelige kraft – en vital kraft i
sig selv. Denne kraft kan rejse
sig, selv når patienter har det
dårligt og er sengeliggende”.
• Renz et. al. (2009:148)
49
Håbets negation
“Individet befinder sig i en circulus
vitiosus, og den er ikke bare af logisk
art, men den ytrer sig på højst realistisk
vis i, at bevægelsen i i hadet,
misundelsen, hævntørsten,
fornærmetheden, forbitrelsen, spærret
inde i et snævert rum, ustandselig
begynder forfra på det samme forløb.”
• Løgstrup 2008, s. 51
50
Tomhed og ondskab
• Tomhed og ondskab
har(…) deres
baggrund i situationer,
hvor mennesker bliver
ramt af ulykken, (…)
så dybt, at man ikke
længere magter sit liv
eller en del af sit liv.”
• Pahuus 2007, s. 143.
51
Håb som holdning
• ”Det, der betyder noget
mere end noget andet, er
den holdning, vi indtager,
når vi står over for lidelsen,
den holdning hvormed vi
påtager os vor lidelse.”
• Frankl 1947,1959/62, s. 115-116
52
• Man må “…kæmpe sig til forståelse af,
at det med denne smertelige skæbne
så at sige står som noget enestående
og egenartet i hele kosmos.”
•
Frankl 1947, 1959/62, s. 82.
53
”Mennesket er en
afhængig skabning,
og den der håber, har
indset dette.”
Monsen I Ronge 1998, s. 65
54
• ”Ingen kan haabe uden
tillige at være kjerlig, han
kan ikke håbe for sig selv
uden tillige at være
kjerlig, thi det Gode
hænger uendeligt
sammen; men er han
kjerlig, haaber han tillige
for andre.”
• Kierkegaard 1962:245.
55
”Små handlinger af venlighed
Få ord af kærlighed
Gør vores jord og verden
til himlen foroven.”
(Digt af Tenzin Wangchuk fra Dungkhar). I: Thesbjerg 2009, s. 75
56
To slags håb
• Håbe at
• Hverdagshåbet
• Fremtidsrettet
• Genstandsbestemt
• Eksistentiel væren af håb
• Det absolutte, suveræne håb
• Nutidsorienteret
• Konturløst, rettet mod livet selv
57
Døden er
måske nok et
dementi af det
almindelige håb,
men ikke af det
absolutte håb
58
Udfordringen er
at skelne og
allerede
gennem livet
øver os i at
praktisere
begge håb
59
60
61
Tak for ordet
62
Litteratur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antonovsky, Aaron (1987): Helbredets mysterium: At tåle stress og forblive rask. Hans Reitzels Forlag 2004.
Brødslev Olsen, Jan (2008): Det menneskelige: Essens, eksistens, fortælling. Aalborg Universitetsforlag.
Brødslev Olsen, Jan (2012): Håb – sindets regnbue. I: Humanistisk Palliation. Hans Reitzels Forlag.
Buber, Martin (1923): Jeg og du. Hans Reitzels Forlag 1997. 3 Udgave.
Csikszentmihalyi, Mihaly (1989): Flow: Optimaloplevelsens psykologi. Munksgaard 1991.
Cullberg, Johan (1999): Dynamisk psykiatri. Hans Reitzels Forlag.
Dalai Lama & Howard C. Cutler (2003): Kunsten at leve lykkeligt. Lademann.
Dalai Lama (1999): Tanker for det nye årtusinde. Aschehoug. 2. Udgave, 3. Oplag 2002.
Dalgaard, Karen Marie (2007) At leve med uhelbredelig sygdom. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg
Sygehus.
Davidsen-Nielsen, Marianne & Leick, Nini (2003) Den nødvendige smerte. Om tab, sorg og adskillelsesangst. Hans
Reitzels Forlag. 2. udgave.
Davidsen-Nielsen, Marianne (2010) Blandt løver. Om alvorlig sygdom, livsmod og dødsbevidsthed. Hans Reitzels
Forlag. 2. udgave.
Eliott, Jaklin A. & Olver, Ian N. (2009) ”Hope, Life, and Death: A Qualitative Analysis of Dying Cancer Patients’ Talk
About Hope”. Death Studies, 33: 609-638.
Erikson, Erik H (1982): Livsringen sluttet. Hans Reitzel.
Erikson, Erik H. (1964): Indsigt og ansvar. Hans Reitzels Forlag 1984.
Erikson, Erik H. (1968a): Barnet og samfundet. Hans Reitzels Forlag 1971, 3. udgave 1990.
Erikson, Erik H. (1968b): Identitet, ungdom og kriser. Hans Reitzels Forlag 1971, 1992.
Fink, Hans (1995a): Samfundsfilosofi. Aarhus Universitetsforlag.
Frankl, Viktor (1978): Det overhørte råb om mening. Gyldendal, 2. udgave 1993.
Frankl, Viktor (1966): Psykiatri og sjælesorg: Grundlaget for logoterapi og eksistensanalyse. Gyldendal Logbøger
1971.
63
Litteratur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frankl, Viktor E. (1947 & 1959/62): Psykologi og Eksistens. Gyldendal 1986.
Frankl, Viktor E. (1947 & 1959/62): Psykologi og Eksistens. Gyldendal 1986.
Hammer, Kristianna (2003) Sygeplejen imellem håb og håbløshed. En teoretisk undersøgelse af håbets betydning
for den kronisk syge. Afdeling for Sygeplejevidenskab. Institut for Folkesundhed nr. 43.
Humanistic Psychologist, 36:96-112, 2008.
Jacobsen, Bo (2007): Livets dilemmaer: En bog om eksistentiel psykologi. Hans Reitzels Forlag 2009.
Jung, C. G. (1930): Livets vendepunkt. I: Jung - tekster og tanker. Udvalgt af Franz Alt. Borgen 1985.
Jürgs, Michael (2003): Den lille fred i Den Store Krig: De meniges julevåbenhvile på vestfronten under Første
Verdenskrig. Borgen.
Kierkegaard, Søren (1962): Kjerlighedens Gjerninger. Samlede Værker BInd 12. Gyldendal 1982.
Kübler-Ross. Elisabeth (1969) Døden og den døende. Gyldendal 1986, 5. udgave.
Kylmä, Jari et. al (2009) “Hope in palliative care: An integrative review”. Palliative and Supportive Care 7: 365-377.
Løgstrup, K. E. (1956): Den etiske fordring. Gyldendal, 2. udg. 1991.
Løgstrup, K. E. (1968): Opgør med Kierkegaard. Gyldendal 1994.
Løgstrup, K. E. (1971): Etiske begreber og problemer. Gyldendal 1996, 4. oplag 2004.
Løgstrup, K. E. (2008): Skabelse og tilintetgørelse: Religsionsfilosofiske betragtninger. Gyldendal.
Mandela. Nelson (1994): Vejen til frihed: En selvbiografi. Rosinante, 5. udg., 4. opl. 2008.
Monsen, Nina Karin (2002): Den gode sirkel: En filosofi om kjærlighet og helse. Fagbokforlaget.
Monsen, Nina Karin (2002): Den gode sirkel: En filosofi om kjærlighet og helse. Fagbokforlaget.
Mortensen, Viggo (1976): Lidelsens problem. Gyldendal.
Nhat Hanh, Thich (1991): Fred er vejen. Borgen 1992.
Nielsen, Niels Åge (1966): Ordenes historie: Dansk Etymologisk Ordbog. Tillæg til Den Store Danske Encyklopædi.
Gyldendal. 4. Udgave, 2. Oplag 1991.
64
Litteratur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pahuus, Mogens (1993): Livet selv: En livsfilosofisk tolkning af kristendommen. Forlaget Philosophia.
Pahuus, Mogens (1994a): Sandhed og storhed: Om nogle eksistentielle dyder og laster. Gyldendal.
Pahuus, Mogens (1994b): Livsfilosofi: Lykke og lidelse i eksistens og litteratur. Forlaget Philosophia. 2. udg.1995.
Pahuus, Mogens (1998): Det gode liv: Indføring i livsfilosofi. Gyldendal.
Pahuus, Mogens (2007): Tomhedsfølelses og ondskab: En filosofisk og litterrær analyse. Aalborg Universitetsforlag.
Pahuus, Mogens (2007): Tomhedsfølelses og ondskab: En filosofisk og litterrær analyse. Aalborg Universitetsforlag.
Pahuus, Mogens (2008): Distance og involverethed: Et tema i eksistenstænkning og eksistensdigtning. Aalborg
Universitetsforlag.
Pahuus, Mogens (2012): Vort forhold til fremtiden: En eksistentiel-fænomenologisk undersøgelse. I: Kurt Dauer
Keller (Red.) (2012): Den menneskelige eksistens: Introduktion til den eksistentielle fænomenologi. Aalborg
Universitetsforlag.
Pedersen, Gerhard (2005): Forventningens glæde - en bog om kristen spiritualitet. Aros Forlag.
Peterson & Seligman 2004: Character Strenghts and Virtues. Oxford University Press.
Renz, Monica et. al. (2009) “Between Utter Despair and Essential Hope”. Journal of Clinical Oncology, 27:1, 146149.
Robbins, Brent Dean (2008): What is the Good Life?: Positive psychology and the Renaissance of Humanistic
psychology. I: The
Ronge, Kari – red. (1998): Mit liv – mit håb: Når man rammes af livstruende sygdom eller kommer alvorligt til skade.
Høst & Søn 2000.
65
Litteratur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seligman, Martin E. P. & Csikszentmihalyi, Mihaly (2006): Positiv psykologi – En introduction. I: Kognition &
Pædagogik, nr. 60, juli 2006, 16. Årgang s. 4 – 12.
Seligman, Martin E. P. (2002): Lykkens psykologi. Aschehoug Dansk Forlag 2004.
Snyder, C. R, (2002); Hope Theory: Rainbows in the Mind. I: Psychological Inquiry 2002, Vol 13, No. 4, 249-275.
Snyder, C. R, (2002); Hope Theory: Rainbows in the Mind. I: Psychological Inquiry 2002, Vol 13, No. 4, 249-275.
Snyder, C. R, Rand, Kevin L. & Sigmon, David R. (2005); Hope Theory: A Member of the Positive Psychology
Family. I: Snyder, C. R. & Lopez, Shane J. (Ed. 2005): Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press, s.
257- 276.
Snyder, C. R. & Lopez, Shane J. (Ed. 2005): Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press.
Stengel, Rishard (2009): Mandelas lære: Tanker om livet, modet og kærligheden. Rosinante 2010.
Thesbjerg, Marie Venø (2009): Mit land er Bhutan: Tordendragens land. Geografforlaget.
Thoft, Diana Schack (2004) Håbet set ud fra døendes og pårørendes synsvinkel. Institut for Sygeplejevidenskab,
Aarhus Universitet.

similar documents