Projekt Matematika pro každého

Report
Matematika pro každého
Projekt vznikl z iniciativy učitelů
základních a středních škol
Realizuje se pod záštitou paní náměstkyně
hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové
1.2.2013
1
Matematika pro každého
Hlavní cíle projektu:
• Motivace žáků,
• Inspirace učitelů,
• Iniciativa změnit pohled na matematiku v
očích žáků, rodičů, veřejnosti - vyvrátit mýtus
o matematice jako disciplíně, která je jen pro
ty, kteří ji mohou chápat.
1.2.2013
2
1.2.2013
3
Matematika pro každého
1. Pracovní skupina z řad učitelů ZŠ, SŠ a
zástupců PřF, Ostrava
Základní škola, Šeříkova, Ostrava-Výškovice
Základní škola, Provaznická, Ostrava-Hrabůvka
Základní škola, Otická, Opava
SPŠCH Heyrovského a Gymnázium, Ostrava
Gymnázium Hladnov a JŠ, Ostrava
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba
Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava
2. Dotazník
1.2.2013
4
Matematika pro každého
Dotazník
Co nás pálí?
Zúčastnilo se 138 učitelů matematiky
1.2.2013
5
Zaujetí pro matematiku, chuť dělat něco navíc,
situace ze strany žáků, rodičů, učitelů, MŠMT
• nezájem žáků (a velké části společnosti!!!!)
o matematiku
• rezignovanost učitelů, nechuť nutit žákům
matematiku proti jejich vůli
• chybějící motivační faktory – ve společnosti,
v rodině, ve škole
• využitelnost matematiky v praxi
1.2.2013
6
Možnosti školy, jaké jsou meze školního
prostředí, co lze, co nelze, čeho se nedostává
• nemožnost půlení hodin matematiky
• malá hodinová dotace
• nemožnost kontaktu s žáky mimo vyučování,
nepovinná matematika, kroužky
• nedostatečná podpora vedení školy
• vybavení školy
1.2.2013
7
Osobnost vyučujícího, jeho potenciál – další
vzdělávání a jeho možnosti
•
•
•
•
•
•
nezkušenost
neznalost metodiky
nedostatek autority
málo kvalitních výukových materiálů
málo kvalitních procvičovacích textů
nezvládnutí individuálního přístupu k žákům
(talentovaní, neprospívající)
• schopnost diagnostikovat problém u žáka
1.2.2013
8
Osobnost žáka, jeho možnosti, schopnosti a
motivace
•
•
•
•
•
1.2.2013
nechuť přemýšlet
neochota pracovat
nechuť dělat něco navíc
vlastní zodpovědnost za učení
nedostatek motivace k dosahování vyšších cílů
9
Příprava žáka na další studium
•
•
•
•
•
1.2.2013
nedostatečné pracovní návyky
nízká matematická gramotnost
nabalující se neznalosti
grafický projev žáka
malé osobní zkušenosti žáka
10
Pomohou nám materiály a počítače?
•
•
•
•
•
•
1.2.2013
výukové materiály
portály s matematikou s fundovaným dohledem
ukázky do výuky
hotové testy
sbírky na procvičení
aktivní využívání ICT technologií ve výuce
11
Matematika pro každého
Setkání matematiků 30. srpna 2012
110 aktivních učitelů ZŠ a SŠ, PřF, Ostrava
1.2.2013
12
Matematika pro každého
Vyhodnocení dotazníku:
• Matematická soutěž pro ZŠ
• Pracovní setkání zapojených učitelů
k obsahu učiva a k výukovým materiálům
• Dílny – inspirace, motivace
• Osvěta matematiky
1.2.2013
13
Vyhlášení soutěže o NEJLEPŠÍ MATEMATICKÝ KOMIKS
V rámci projektu „Matematika pro každého“, usilujícího o renesanci
matematiky, vyhlašujeme první ročník soutěže o nejlepší komiks
spjatý s matematikou.
Záštitu nad projektem převzala paní náměstkyně hejtmana kraje
Mgr. Věra Palková.
Soutěž je určena všem žákům základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií bez rozdílu
věku.
Autoři nejlepších komiksů budou oceněni, jejich díla budou vystavena na webu a stanou se
součástí putovní výstavy.
Největší možný formát je A3, výtvarná technika
nijak nerozhoduje (kresba, malba, kombinovaná
technika, počítačové zpracování,…).
Hodnotí se ze dvou hledisek – nápad (originalita,
důvtip, matematický obsah) a výtvarné zpracování.
Originály prosím opatřete na zadní straně názvem
komiksu, jménem i věkem autora, třídou a názvem
školy, ze které pochází, a rovněž souhlasem se
zveřejněním i případnou prezentací výtvarné práce.
Soutěžní práce prosím zašlete jak v originále na
adresu sběrného místa, tj. Základní škola, Šeříková
33, Ostrava-Výškovice, 700 30, tak v elektronické
podobě na adresu [email protected], a to
nejpozději do 22. 3. 2013. Zaslané práce nevracíme.
Na vaše práce se těší zástupci projektu:
1.2.2013
Ing. Jiří Kaličinský, ředitel SPŠCH a Gymnázia,
Ostrava
Mgr. Jiří Bakončík, ředitel ZŠ, Ostrava-Výškovice
Mgr. Jiří Kupčík, ředitel ZŠ, Opava
Mgr. Daniel Kašička, ředitel Gymnázia Hladnov
a JŠ, Ostrava
14
Matematika pro každého
Pracovní skupiny:
• k obsahu učiva na jednotlivých stupních (jeho
hloubky, hodinové dotace, apod.)
• k výukovým materiálům
1.2.2013
15
Matematika pro každého
Osvěta matematiky
1. Medializace
Snaha o vytvoření matematického komiksu, matematického
kvízu, který by byl distribuován do všech domácností.
2. Příklady aplikace matematiky do jiných oborů
a běžného života každého z nás.
1.2.2013
16
Matematika pro každého
Nechceme mluvit, chceme konat
Pozvánka na matematické dílny
28. března 2013
ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice
- využití interaktivní tabule, iPadu, počítačové
učebny
1.2.2013
17
Matematika pro každého
Kontakt – možnost zapojení do projektu:
Mgr. Jiří Bakončík, Základní škola, Šeříková, Ostrava-Výškovice
zs.serikova(zavináč)zsserikova.ostrava.indos.cz
Mgr. Jiří Kupčík, Základní škola, Otická, Opava
[email protected]
Mgr. Libuše Přikrylová, Základní škola, Provaznická, Ostrava-Hrabůvka
[email protected]
Ing. Jiří Kaličinský, SPŠCH a Gymnázium, Ostrava
[email protected]
Mgr. Daniel Kašička, Gymnázium Hladnov a JŠ, Ostrava
[email protected]
PaedDr. Antonín Balnar, PhD., Wichterlovo gymnázium, Ostrava [email protected]
1.2.2013
18
1.2.2013
19
Matematika pro každého
Děkuji Vám
a přeji Vám hezký den
i s matematikou 
1.2.2013
20

similar documents