Európai alkotmány- és integrációtörténet 1

Report
XII. Az igazságszolgáltatás szervezete és
működése a polgári államokban. A közjogi
bíráskodás kezdetei
30. Az igazságszolgáltatás a polgári államban
31. A közjogi bíráskodás kezdetei Európában
Forrás:
•Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Budapest: Osiris, 2003.
•Walter Haller – Alfred Kölz – Thomas Gächter: Allgemeines Staatsrecht. Vierte, neu überarbeitete und ergänzte Auflage. Basel:
Helbing Lichtenhahn, 2008.
30. Az igazságszolgáltatás a
polgári államban
1. Fogalom
Igazságszolgáltató hatalom:
 Az állam ítélkező funkcióját gyakorló hatalom
 Büntető
 Polgári
Más feladat:
 Igazgatási (saját maguk igazgatása – igazságügyi
igazgatás)
 „Jogalkotó” (elvi döntések, iránymutatások – kvázi
jogforrások)
2. Történeti előzmények
Középkor:
 Sokszínű bírósági rendszer (földesúri, városi, egyházi
törvényszékek, királyi különbíróságok, utazóbírák,
stb.)
 Oka: jogi partikularizmus, rendiség
Bíráskodás és közigazgatás összefonódása:
 M. o.: nádor, ispán (VH + BH)
 Anglia: Titkos Tanács (VH + BH)
3. Igazságszolgáltatási alapelvek kialakulása (1)
A) Anglia:
 Sir Edward Coke (1552-1634): a király nem
korlátozhatja a hagyományos common law bíróságok
jogkörét királyi különbíróságok által
 Joguralom elve: mindenkire ugyanazon jog
vonatkozik – mindenki ügyében ugyanazon bíróságok
ítélkeznek
 Angol polgári forradalom: megszüntetik a politikai
ügyekben eljáró királyi bíróságokat
 Kimondják a bírák elmozdíthatatlanságát
3. Igazságszolgáltatási alapelvek kialakulása (2)
B) Franciaország:
 1789: földesúri bíróságok eltörlése, az
igazságszolgáltatás ingyenessége, tilos a bírói
hivatalok adásvétele
 Törvény előtti egyenlőség, polgári jogegyenlőség
C) Bírósági szervezetrendszer egységesítése:
 Pl. Magyarország (1869), Anglia (1873-94),
Németország (1877)
4. Az igazságszolg. alkotmányos elvei (a polgári korszakban) (1)
A) Jogegyenlőség:
 Mindenkire ugyanazon törvények vonatkoznak
 Ugyanazon bíróságok járnak el minden polgár ügyeiben
(nincsenek különbíróságok)
B) Bírói függetlenség:
 A bíró csak a jogszabályokhoz van kötve (anyagi, eljárási)
 A bíró nem utasítható (konkrét ügyben)
 Elmozdíthatatlanság (élethossziglan vagy határozatlan
időre nevezik ki, felmentés csak fegyelmi okból vagy
alkalmatlanság miatt lehetséges)
 Összeférhetetlenség (nem lehet kormányzati tisztviselő;
szigorú kinevezési követelmények)
4. Az igazságszolg. alkotmányos elvei (a polgári korszakban) (2)
Más szempontrendszer szerint (Kurt Eichenberger):
1. Függetlenség más állami szervezetekkel szemben:
 Parlament és kormány csak jogalkotó hatalmuk révén
tudnak kihatni az ítélkező tevékenységre
 De a bírót nem utasíthatják konkrét ügy mikénti eldöntésére
 Utólag nem vizsgálhatják felül a bírói döntéseket
2. Függetlenség a felsőbb bíróságokkal szemben:
 Felsőbb bíróságok nem avatkozhatnak be az alsóbb
bíróságok ítélkezési tevékenységébe
 Felülbírálat csak fellebbezés nyomán lehetséges
4. Az igazságszolg. alkotmányos elvei (a polgári korszakban) (3)
3. Függetlenség egyéb társadalmi tényezőkkel szemben:
 Politikai pártokkal, vallási felekezetekkel, médiával szemben
4. Függetlenség a peres felektől:
 Saját érintettsége esetén senki sem lehet bíró
 A bíró nem vehet részt olyan eljárásban, amelynek korábban
alacsonyabb szinten részese volt
5. A bíró belső szabadsága:
 Nem nyilváníthat nyilvánosan politikai véleményt
 Előítélet-mentesség
4. Az igazságszolg. alkotmányos elvei (a polgári korszakban) (4)
C) Az igazságszolgáltatás bírói monopóliuma
D) Néprészvétel elve
E) Társasbíráskodás elve
F) Jogorvoslati jog:
 Cél: tévedések kiküszöbölése
 Amíg egy alsóbb szintű ügy folyamatban van, addig a magasabb
szintű bírói fórum nem szólhat bele
 Szövetségi államoknál elvileg több modell:
 A szövetség csak egy szövetségi bíróságot hoz létre, a többi
tagállami (Svájc)
 Többszintű a szövetségi és a tagállami bírósági hierarchia is (USA)
 Minden bíróság szövetségi
5. A bírói hatalmi ág egyes intézményei (1)
a) Esküdtbíráskodás:
 Anglia (17. sz.), Fr. o. (1791)
 A ténykérdésben (a vádlott elkövette-e a bűncselekményt)
kiválasztott polgárok testülete dönt, a jogkérdésben
hivatásos bírák (mi a büntetés)
 Az esküdtek kiválasztásában választójogi cenzusok
érvényesültek (vagyonos polgárság)
b) Ülnökbíráskodás:
 Laikus elem részvétele
 A népi ülnökök mindenben együtt járnak el a hivatásos
bírókkal
5. A bírói hatalmi ág egyes intézményei (2)
c) A hivatásos bírák kiválasztásának módjai:
 Forradalmakban olykor nép általi választás („demokratikus
kontroll”)
 Kinevezés
d) Törvénykönyvek, kódexek:
 Egy-egy jogág legfontosabb szabályainak összefoglalása
 Kiszámíthatóság, jogbiztonság
e) A bírósági szervezetrendszer differenciálódása:
 Rendes bíróságok szakosodása
 Külön polgári, büntető, katonai bíróságok (polgári forradalmak
idejétől)
 Speciális bíróságok is: pl. kereskedelmi, közigazgatási
5. A bírói hatalmi ág egyes intézményei (3)
A mai szervezeti tagozódás:
1. Rendes bíróságok:
 elsősorban büntető, polgári
2. Különbíróságok (speciális bíróságok):
 Vagy a különös tárgy, vagy a különös személyi kör
indokolja
 Gyorsítás, egyszerűsítés, különös szakértelem kell
 Pl. kereskedelmi, munkaügyi, katonai bíróságok
5. A bírói hatalmi ág egyes intézményei (4)
3. Kivételes bíróságok:
 Ad hoc, esetileg felállított bíróságok (bizonyos perekre,
perek egy bizonyos csoportjára)
 Pl. statáriális bíróságok (súlyos köztörvényes
bűncselekményekre)
4. Nemzetközi büntetőbíróságok:
 Pl. Nürnbergi Katonai Törvényszék
 ENSZ: Ruanda, volt Jugoszlávia
 Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (1998): az ENSZ hozta
létre (népirtás, emberiesség elleni bűncselekmények,
háborús bűntettek)
31. A közjogi bíráskodás
kezdetei Európában
Fogalmilag:
Két ág:
 Közigazgatási bíráskodás: az állami adminisztráció
egyedi hatósági döntéseinek bírói felügyelete
 Alkotmánybíráskodás: a törvényhozás
alkotmányosságának bírói felügyelete
I. A közigazgatási bíráskodás
1. A közigazgatási (végrehajtó) hatalom egyes
döntéseit felülbírálhatja a bírói hatalmi ág
 Konkrét személy konkrét ügyének felülbírálata
 A jogszerűség szempontjából
 Funkció: jogvédelem és a hatósági működés
jogszerűségének biztosítása
 Pl. APEH határozat bírói felülvizsgálata
 Pl. építési hatóság határozatának bírói felülvizsgálata
2. Történeti modellek (1)
1. Anglia: rule of law (joguralom) hagyománya
 Rendes bíróságok végzik – nincsenek külön közigazgatási
bíróságok
 A közigazgatási jog sem külön jogág
2. Franciao.: droit administratif modellje
 Külön közigazgatási bíróságok
 1799: Államtanács (Conseil d’État) – központi
államigazgatási és kontrollszerv (a hierarchián belüli
jogorvoslat)
 19. sz. második fele: közigazgatástól különálló, a rendes
bíróságoktól is elváló közigazgatási bíróságok
2. Történeti modellek (2)
3. Németo.:
 1871-től külön közigazgatási bíróságok
4. Belgium: átmeneti modell
 Rendes bíróságok, mint Angliában, de van külön
közigazgatási jog
2. Történeti modellek (3)
i) Utólagos közigazgatási bíráskodás:
 Már megszületett hatósági határozat a tárgya a
bírósági eljárásnak
 Követelmény: a közigazgatáson belüli jogorvoslati
lehetőségek előzetes kimerítése
ii) Eredeti közigazgatási bíráskodás:
 Közigazgatási jogvita kialakulása esetén maga a
hatóság nem dönthet, hanem eleve a bíróság
II. Alkotmánybíráskodás
Fogalmilag:
 Az állami működés felülvizsgálata abból a
szempontból, hogy az az alkotmánynak megfelel-e.
 Tipikusan a TH normatív döntéseit vizsgálja külön
bírói fórum az alkotmány szempontjából
Két fő funkció:
 Egyének jogvédelme (alkotmányos jogaik védelme)
 Az állam alkotmányos működésének biztosítása
(különösen a jogalkotásban)
1. Történeti előzmények (1)
„Bizonyos alapvető törvények nem sérthetők”:
 Franciaország, 16. sz.: a királyság „alaptörvényeit” sem a
király, sem a rendi gyűlés nem sértheti
 A párizsi és más törvényszékek a 18. században
megtagadják bizonyos királyi rendeletek bejegyzését
 Anglia: Sir Edward Coke (1610): a közjóval, józan ésszel
ellentétes parlamenti törvényeket semmisnek lehet ítélni
Akadályozó tényezők:
 Parlamenti szuverenitás eszméje
 Hatalmi ágak elválasztása
1. Történeti előzmények (2)
USA:
 A gyarmatállamok törvényeit a londoni Titkos Tanács
felülvizsgálhatta
 A függetlenség kivívása után több helyen alkotmányba
foglalják: a bíróságok felülvizsgálhatják a törvényeket abból
a szempontból, hogy a tagállam alkotmányának
megfelelnek-e
 Szövetségi szinten - 1803: Marbury v. Madison ügy: ha a
Legfelsőbb Bíróságnak konkrét ügyben olyan törvényt kéne
alkalmaznia, amely ellentétben áll az alkotmánnyal, akkor
a törvény helyett az alkotmányt kell alkalmaznia, a törvény
pedig nem törvény
1. Történeti előzmények (3)
Európa:
 A 19. században csak tervek (pl. 1849. évi frankfurti
alkotmány)
 1920: Ausztria, Csehszlovákia – a Legfelsőbb
Bíróságtól különálló Alkotmánybíróság
 II. vh. után más államokban is létrehoznak hasonlót
(normakontroll, szövetségi jogviták, tisztviselők
felelősségre vonása)
2. A normakontroll (1)
1. Absztrakt normakontroll:
 Az AB anélkül foglalkozik egy jogszabály
alkotmányosságával, hogy a jogszabály alkalmazása
konkrét ügyben felmerült volna
 Panasz jöhet olyantól is, aki személyében nem érintett
a) Preventív: mielőtt hatályba lépne a jogszabály
b) Represszív: már hatályba lépett törvényt vizsgál
2. A normakontroll (2)
2. Konkrét normakontroll:
Valamely alkotmányellenesnek tartott jogszabály alapján valakit
konkrét hátrány ér (bírósági/hatósági döntés alapul a vitatott
jogszabályon, s ez okoz kárt)
 A panaszos magát a konkrét döntést támadja meg
a) Diffúz rendszer: minden bíróság vizsgál(hat)ja, hogy az
alkalmazandó jogszabály alkotmányos-e
 Ha úgy találja, nem: nem alkalmazza
b) Koncentrált rendszer: csak az alkotmánybíróság
vizsgálhatja felül
 Az AB meg is semmisítheti az alkotmányellenes jogszabályt
 Más bíróságok az AB-hoz fordulnak, ha konkrét ügyben
felmerül

similar documents