MPD_2_Specyfika_budownictwa

Report
METODY PODEJMOWANIA DECYZJI
SPECYFIKA WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
AUTOR: DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI
NA PODSTAWIE WYKŁADU: DR INŻ. PAWŁA NOWAKA
INDYWIDUALNY CHARAKTER KAŻDEJ
BUDOWY






Zmienna pora roku,
Różne warunki geograficzne (np. teren górski lub nizinny),
Różne warunki hydrotechniczne,
Planowanie
budów,
jako
tzw.
przedsięwzięć
jednostkowych, czyli przedsięwzięć, w których można
jednoznacznie wyróżnić moment ich rozpoczęcia i
zakończenia,
Bardzo często brak ciągłości w wykonywaniu
analogicznych procesów budowlanych,
Nierównomierność zapotrzebowania na środki produkcji
oraz w zakresie planowania zatrudnienia.
ZNACZNE ROZPROSZENIE
REALIZOWANYCH BUDOWLI W TERENIE


Ta cecha w sposób bardzo wyraźny wyróżnia
budownictwo od produkcji zakładów przemysłowych oraz
przemysłu fabrycznego, gdzie poszczególne stanowiska
robocze są zlokalizowane blisko siebie.
Rozproszenie obiektów w terenie utrudnia organizację
robót budowlanych i zwiększa zakres robót
transportowych.
NIERUCHOMOŚĆ PRODUKTÓW
BUDOWNICTWA





Każdy obiekt budowlany jest w sposób mniej lub bardziej trwały
połączony z podłożem gruntowym,
Realizacja każdej budowy wymaga wykonania odpowiedniego
zagospodarowania placu budowy,
W czasie wykonywania robót budowlanych zarówno zespoły
robocze, jak również materiały i maszyny, przemieszczane są wzdłuż
frontu robót,
Występuje konieczność przemieszczania zasobów produkcyjnych z
baz przedsiębiorstwa budowlanego na poszczególne budowy oraz z
jednego placu budowy na drugi,
Lokalizacja planowanych do wykonania obiektów budowlanych może
być nieraz przyczyną trudności w pozyskaniu wysoko
kwalifikowanych pracowników.
ZALEŻNOŚĆ BUDOWNICTWA OD WPŁYWÓW
ATMOSFERYCZNYCH




Zdecydowana większość robót budowlanych wykonywana jest na
otwartym terenie, przez co ich przebieg uzależniony jest od istniejących
warunków atmosferycznych.
Ujemne temperatury powietrza, intensywne deszcze i silne wiatry są
czynnikami utrudniającymi wykonywanie robót zgodnie z opracowanym
wcześniej harmonogramem realizacyjnym. Stosowanie prowizorycznych
osłon dla niektórych stanowisk roboczych, w postaci tzw. cieplaków,
osłanianie i podgrzewanie kruszywa itp., zabezpiecza przed wpływem
określonych zjawisk atmosferycznych tylko wybrane procesy
technologiczne.
Przeciwdziałanie oddziaływaniu warunków pogodowych na przebieg
różnych robót budowlanych jest na ogół zabiegiem kosztowny oraz
trudnym do zorganizowania.
Występowanie wielu czynników pogodowych w naszym kraju jest związane
z sezonowością klimatyczną. Wyeliminowanie oddziaływania znacznej części
takich czynników jest możliwe m. in. Przez opracowanie dobrego pod
względem merytorycznym harmonogramu realizacji budowy.
PÓŹNE UZYSKIWANIE EFEKTÓW Z
WYBUDOWANIA OBIEKTÓW


Budowa obiektów budowlanych, na ogół dopiero po
ukończeniu odpowiednich etapów ich realizacji, daje
oczekiwane efekty ekonomiczne.
Konieczność zabezpieczenia odpowiednich zasobów
finansowych przez inwestora, a także przez
pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego.
ZNACZNE WYMIARY I DUŻA MASA
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH



Wysoki stopień złożoności wznoszonych budowli,
Wraz ze wzrostem wielkości budowli rośnie koszt jej
wykonania,
Ta naturalna właściwość powinna powodować u
projektantów, zwłaszcza dużych obiektów i budów,
potrzebę poszukiwania rozwiązań optymalnych, przy
przyjęciu co najmniej kryterium kosztowego. Każdy
obiekt, i jego realizacja, powinny być tak zaprojektowane,
aby suma kosztów niezbędnych do jego wykonania oraz
kosztów eksploatacji obiektu, była minimalna. Wiadomo,
że obiekty wzniesione bardzo tanio charakteryzują się na
ogół wysokimi kosztami eksploatacji, w których
uwzględnia się m. in. koszt ich remontu.
DŁUGI OKRES EKSPLOATACJI OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

Ta
cecha
budownictwa
może
powodować
określonego rodzaju konserwatyzm techniczny,
ponieważ w przypadku remontu starych budynków
zachodzi
często
konieczność
stosowania
zaniechanych technik i technologii realizacji procesów
budowlanych.
LOSOWY CHARAKTER CZASU WYKONANIA
PROCESÓW BUDOWLANYCH



Do czynników losowych utrudniających wykonywanie robót
budowlanych można zaliczyć: czynniki atmosferyczne, płynność
kadry, awaryjność stosowanych maszyn i urządzeń
technicznych itp.
Zakres oddziaływania jest różny dla każdego z czynników i jest
niejednakowy dla różnych budów, ponieważ zależy od
rzeczywistych warunków realizacyjnych oraz od określonej
sytuacji decyzyjnej.
Wpływ oddziaływania czynników losowych na przebieg robót
budowlanych powinien być uwzględniany już na etapie
projektowania realizacji budowy. Pomijanie tego wpływu
powoduje znaczną wrażliwość harmonogramów budowlanych
na ich częstą dezaktualizację.
WRAŻLIWOŚĆ PROJEKTU NA
DEZAKTUALIZACJĘ



Podstawową wadą
stosowanych dotychczas metod
projektowania przebiegu realizacji budowy jest bardzo szybkie
dezaktualizowanie się takich projektów (takiej wady nie posiadają
projekty architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne itp.).
Duża wrażliwość projektów organizacji budowy na dezaktualizację
wynika głównie z deterministycznego planowania robót
budowlanych.. Wrażliwość projektów organizacji budowy na
dezaktualizację można zmniejszyć stosując probabilistyczne
metody planowania.
Oddzielną grupę przedsięwzięć stanowią przedsięwzięcia o
charakterze konfliktowym oraz przedsięwzięcia, które są poddane
oddziaływaniom losowym trudnym do ujęcia statystycznego ze
względu na brak, lub zbyt małą liczbę, odpowiednich danych
empirycznych. Takie warunki realizacji są nazywane warunkami
nieokreśloności. Do planowania tego rodzaju przedsięwzięć i
procesów można stosować metody teorii gier, przyjmując przede
wszystkim modele tzw. gier z naturą.

similar documents