6. Marka lokalna Szlaku JIIIS - Król jest tylko jeden! Szlak Jana III

Report
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Instrumenty wsparcia finansowego dla rozwoju
Szlaku Jana III Sobieskiego w Polsce i na Ukrainie
w perspektywie finansowej 2014-2020.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Idea utworzenia Szlaku Jana III Sobieskiego opiera się
na dziedzictwie i spuściźnie Króla Jana III Sobieskiego i
jego rodu.
Bazuje na kulturze, historii, tradycjach, pamiątkach
architektonicznych epoki sarmacji bardzo mocno
zakorzenionych na terenie Zachodniej Ukrainy oraz
Wschodniej i Południowej Polski.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Dotychczasowy rozwój Szlaku Jana III Sobieskiego opiera się
na współpracy i partnerstwie jednostek samorządu
terytorialnego.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Istnieje potrzeba przejścia na poziom współpracy przyczyniający
się do rozwoju produktów i usług „wypełniających treścią” markę
Szlaku Jana III Sobieskiego.
W tym kontekście kluczowe jest wzmacnianie różnego rodzaju
współdziałania pomiędzy sektorem przedsiębiorczości, naukowobadawczym, pozarządowym oraz administracją.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Jednym z bardziej promowanych modeli
współpracy wszystkich podmiotów sfery
publicznej i prywatnej w ramach nowej
perspektywy finansowej UE na lata 20142020 będą inicjatywy klastrowe.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
To właśnie perspektywa sukcesu zbudowana na wysokiej jakości
konkurencji zbliża do siebie środowiska nauki, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych oraz samorządy lokalne i mobilizuje
do działania w kierunku tworzenia klastrów. Klastry mają być
czynnikiem wpływającym na osiąganie wysokich wskaźników w
walce o rozwój gospodarczy regionów.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Im bardziej różnorodne podmioty wchodzić będą we współpracę w ramach klastra – tym
lepiej dla klastra. Większa różnorodność może bowiem oznaczać większy stopień
samowystarczalności klastra.
Najważniejszymi typami podmiotów, których obecność w klastrze może sprzyjać
wzrostowi konkurencyjności tego klastra są:
• przedsiębiorstwa funkcjonujące w klastrze (firmy produkcyjne i usługowe,
wyspecjalizowani dostawcy, firmy w pokrewnych sektorach, kanały dystrybucji, klienci,
producenci komplementarnych wyrobów);
• instytucje sektora badawczo-rozwojowego (m. in.: szkoły wyższe, instytuty naukowe);
• instytucje pośredniczące (organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, ośrodki
innowacji i przedsiębiorczości);
• instytucje finansowe
• samorządy lokalne.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Koncepcja klastrów stała się popularna przy tworzeniu innowacyjnej
regionalnej polityki określającej poziom konkurencyjności i innowacyjności
regionu, opartej na sektorowej specjalizacji i współpracy przedsiębiorstw.
Powszechne zainteresowanie klastrami wynika z zaakceptowania poglądu, że
klaster jest formą organizacji produkcji i usług o wysokim potencjale
innowacyjnym, a tym samym odgrywa kluczową rolę w kreowaniu
konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczym.
Współcześnie jest to bardzo ważne narzędzie służące do:
– podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
– budowania silnej marki,
– poszerzania rynków zbytu,
– rozwoju pojedynczego podmiotu lub całego regionu.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Jaki klaster dla Szlaku
Jana III Sobieskiego?
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Głównym kierunkiem rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego jest nadanie mu
statusu Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego.
Wiodącym zatem jest temat turystyki kulturowej i w tym obszarze powinien
być budowany klaster.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Inicjatywy klastrowe w turystyce:








Współpraca międzypodmiotowa/międzysektorowa
Partnerstwo turystyczne
Stowarzyszenia/zrzeszenia turystyczne
Związki komunalne
Euroregiony/współpraca transgraniczna
Lokalne/regionalne organizacje turystyczne
Lokalne grupy działania
Klastry turystyczne
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Gospodarcze sieci powiazań w turystyce
 Kompleksowość popytu turystycznego
 Tworzenie zintegrowanego produktu turystycznego
 Międzynarodowa konkurencyjność regionów
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Atrybuty klastra turystycznego
 determinowana występowaniem walorów turystycznych
(naturalnych lub antropogenicznych)
 pozycjonowanie rynkowe produktu turystycznego
(dominujący rodzaj turystyki)
 bezpośrednie zaangażowanie trzech sektorów –
heterogeniczność produktu
 zakorzenienie działalności w lokalnej tradycji
gospodarowania (tożsamość lokalna)
 turystyczny łańcuch wartości podstawą tworzenia
zintegrowanego produktu turystycznego
 integracja produktów finalnych
 zintegrowanie regionalnego produktu turystycznego
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Zgodnie z rekomendacjami Grupy roboczej ds.
przyszłej polityki klastrowej zawartymi w raporcie
pt. Kierunki i założenia polityki klastrowej w
Polsce do 2020 roku głównym celem polityki
klastrowej w nowej perspektywie finansowej 20142020 powinno być wzmocnienie innowacyjności
i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu
o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów
wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju
strategicznych specjalizacji gospodarczych poprzez
krajowe
i
regionalne
klastry
kluczowe.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Krajowe Klastry Kluczowe(KKK) to kategoria
klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju
i
wysokiej
konkurencyjności
międzynarodowej.
Rekomenduje się by klastry te były wybierane na
poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria
dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i
innowacyjnego,
dotychczasowej
i
planowanej
współpracy
oraz
doświadczenia
i
potencjału
koordynatora.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Regionalne
Klastry
Kluczowe(RKK)
to
kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla
gospodarki regionu; rekomenduje się by
klastry te były wybierane na poziomie regionu
w oparciu o kryteria określone przez samorząd
województwa.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Rekomendacje sformułowane przez Grupę roboczą
przewidują dwa kierunki oddziaływania na realizację
celu polityki klastrowej:
- wspieranie istniejących i tworzących się klastrów
poprzez dofinansowanie koordynatorów klastrów
(głównie z poziomu regionalnego);
- zintegrowanie wsparcia publicznego wokół
wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i
potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju
(poziom krajowy) i poszczególnych regionów (poziom
regionalny), wpisujących się w inteligentne
specjalizacje krajowe i regionalne.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Bezpośrednie wsparcie dla klastrów w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020 przewidziano
w następujących programach:
na poziomie krajowym
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR),
Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW),
na poziomie regionalnym
16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Program
Operacyjny
Inteligentny
Rozwój
W ramach PO IR zakłada się koncentrację
środków na klastrach o istotnym potencjale dla
rozwoju gospodarki i konkurencyjnych w skali
międzynarodowej.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Główne działania na rzecz klastrów w ramach PO IR,
to:
wsparcie na internacjonalizację Kluczowych Klastrów
Krajowych (projekt konkursowy, tylko dla
koordynatorów KKK);
wsparcie systemowe dotyczące wyboru Krajowych
Klastrów Kluczowych i realizacji ich strategii rozwoju
oraz opracowaniu i wdrożeniu systemu monitoringu
klastrów w Polsce;
preferencje w systemie oceny dla projektów
pochodzących z Krajowych Klastrów Kluczowych przy
aplikowaniu o wsparcie w ramach innych działań POIR.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Uzupełnieniem wsparcia na poziomie krajowym
będą działania realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,
skierowane do beneficjentów pięciu
województw Polski Wschodniej, tj.:
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Główne działania na rzecz wspierania klastrów w
ramach PO PW:
wspieranie rozwoju klastrów o charakterze
ponadregionalnym w zakresie realizacji działań
inwestycyjnych, kreowania wspólnej marki,
prowadzenia działalności B+R+I i ich
internacjonalizacji;
uzupełnieniem ww. wsparcia będzie możliwość
realizacji ponadregionalnych projektów B+R przez
podmioty z klastrów, w szczególności
przedsiębiorstwa.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Wnioskodawcy aplikujący do działań wspierających
klastry w ramach POIR i POPW to:
koordynatorzy klastrów działający na rzecz rozwoju
klastra i jego członków;
konsorcja członków klastra, czyli: przedsiębiorstwa,
jednostki edukacyjne i naukowe, instytucje otoczenia
biznesu i inne (w tym koordynatorzy), które mogą
wnioskować o współfinansowanie wiązki projektów
rozwojowych, wynikających z uzgodnionej i przyjętej
strategii rozwojowej klastra;
spółki celowe – powołane przez członków klastra do
realizacji zadań inwestycyjnych i projektów B+R, w
wyniku których powstaną nowe aktywa.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Program Polska-Białoruś-Ukraina
na lata 2014-2020
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina
na lata 2014-2020
ok. 200 mln Euro
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Fundusz Mikroprojektów w ramach
Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata
2014-2020
Zarządzany najprawdopodobniej przez
Euroregiony
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Projekty Strategiczne w ramach
Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata
2014-2020
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY
Komisji Europejskiej
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Najważniejsze elementy:
3 mld EUR z budżetu UE w nadchodzących latach, 1,6 mld EUR w formie
pożyczek w ramach pomocy makro finansowej i pakiet dotacji w wysokości 1,4
mld EUR;
kwota do 8 mld EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju;
ewentualne 3,5 mld EUR pozyskane za pośrednictwem sąsiedzkiego funduszu
inwestycyjnego;
powołanie do życia platformy koordynującej działania darczyńców;
tymczasowe uruchomienie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu z
chwilą podpisania układu o stowarzyszeniu oraz – w razie potrzeby – autonomiczne
skoncentrowanie na wstępie środków handlowych;
powołanie do życia forum/grupy roboczej wysokiego szczebla ds. inwestycji;
modernizacja ukraińskiego systemu przesyłu gazu i prace nad przepływami w
kierunku przeciwnym do głównego, w szczególności przez Słowację;
przyspieszenie wdrażania planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu
wizowego
w ustalonych ramach; oferta partnerstwa na rzecz mobilności;
pomoc techniczna w wielu kwestiach, począwszy od reform konstytucyjnych po
reformę̨ sadownictwa oraz przygotowanie wyborów.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Komisja przygotowuje obecnie nowy program na 2014 r., z
przewidywanym budżetem w wysokości 140 mln EUR, którego
celem jest poprawa możliwości finansowych rządu i wspieranie
reform instytucjonalnych, co pozwoli na wzmocnienie
przewidywanych efektów pomocy makro finansowej. Powyższe
uzupełniałyby działania mające na celu wspieranie społeczeństwa
obywatelskiego. Budżet tego programu mógłby zostać zwiększony
do 200 mln EUR dzięki przesunięciom środków w ramach
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i gdyby Ukraina miała
korzystać z kompleksowego programu („więcej za więcej”) na
podstawie udokumentowanych postępów w pogłębianiu
demokracji i poszanowaniu praw człowieka.
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
W odniesieniu do pozostałego okresu 2015-2020, w ramach
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa przewiduje się obecnie
co roku dwustronną pulę środków w wysokości około 130 mln
EUR oraz dodatkowe 40-50 mln EUR rocznie z budżetu
programu kompleksowego („więcej za więcej”) z
zastrzeżeniem udokumentowanych postępów w pogłębianiu
demokracji i poszanowaniu praw człowieka, a także dodatkowe
istotne wsparcie z sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego.

similar documents