10. Upowszechnianie produktu projektu MJUP

Report
Upowszechnianie produktu
projektu MJUP
Ramowy harmonogram
Ramowy
harmonogram
projektu
MJUP
Zadanie 1 Opracowanie
wstępnej wersji
produktu oraz
strategii wdrażania
projektu
Zadanie 2 - Pilotażowe wdrożenie produktu w
Krakowie i Poznaniu, zebranie i analiza danych
z wdrożenia, zewnętrzna ewaluacja i walidacja
rezultatów
Zadanie 3 - Opracowanie ostatecznej wersji
produktu
Zadanie 4 - Upowszechnianie produktu
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem
2011
2012
2013
2014
2015
2
 Upowszechnianie
produktu projektu MJUP
Celem ogólnym upowszechniania produktu
projektu MJUP jest:
poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego w Polsce poprzez
uporządkowanie i rozwój systemu zarządzania oraz
poprawę wewnętrznej koordynacji działań tych
jednostek.
3
 Upowszechnianie
produktu projektu MJUP
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez :
• dostarczenie JST w Polsce produktu finalnego projektu w postaci:
– podręcznika wdrażania produktu z uwzględnieniem doświadczeń Krakowa i
Poznania oraz z uwzględnieniem uwag i potrzeb zgłaszanych przez JST oraz
instytucje rządowe uczestniczące w upowszechnianiu produktu,
– Systemu STRADOM „do przekazania” udostępnianego zainteresowanym JST
przez MAiC w postaci kodu źródłowego oprogramowania stworzonego w
ramach projektu, struktury baz danych wraz z opisem oraz dokumentacją
techniczną powdrożeniową Systemu BI, dokumentacją użytkownika i
administratora oraz materiałami szkoleniowymi.
• Wersję DEMO Systemu STRADOM oraz kursów e-learningowych dla
modułów produktu,
• trzy konferencje upowszechniające,
• rozpoczęcie wdrażania produktu projektu w 4 JST i opracowanie dla
nich planów rozwoju i wdrażania produktu projektu.
4
 Upowszechnianie
produktu projektu MJUP
Moduły zintegrowanego systemu zarządzania :
• Moduł I – definiowanie dziedzin, usług publicznych, wskaźników
dziedzinowych w powiązaniu z celami i programami Strategii Rozwoju i
Wieloletnią Prognozą Finansową,
– Katalog wskaźników dziedzinowych wraz metodyką jego budowy, w tym
badań wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych,
•
•
•
•
•
Moduł II – formułowanie programów strategicznych i projektów,
Moduł III – formułowanie zadań budżetowych typu P,
Moduł IV – formułowanie zadań budżetowych typu B,
Moduł V – Monitorowanie i Raporty,
Zbiór zasad ogólnych i praktyczne wskazówki dotyczące dostosowania i
integracji poszczególnych metod i narzędzi zarządzania w zakresie
rachunkowości zadaniowej, WPF, BZ, programów strategicznych,
monitorowania usług publicznych (na poziomie dziedzin i zadań),
konsultacji społecznych…
5
Koniec
www.mjup.krakow.pl
6

similar documents