Teorijski okvir za analizu jezične mijene u terminološkim sustavima

Report
Siniša Runjaić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
XXVII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a
Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću,
Dubrovnik, 18.-20. travnja 2013.
Institut za hrvatski
jezik i jezikoslovlje
Struna – Hrvatsko
strukovno
nazivlje
struna.ihjj.hr
Motivacija

 Teorijsko bavljenje terminologijom kao
multidisciplinarnom znanstvenom djelatnošću koja se,
osim lingvistike, oslanja na mnoge discipline pri
proučavanju pojmova i njihovih izraza u jezicima struke
(npr. logika, epistemiologija, filozofija znanosti,
informatika i kognitivne znanosti), odnosno
terminografijom kao njezinom praktičnom primjenom
 Samim time primijenjenom lingvistikom u najširem
smislu
http://struna.ihjj.hr
Terminologija terminologije

 Terminologija kao:
1. disciplina koja se bavi proučavanjem naziva, njihova
stvaranja i uporabe te odnosima između objekata,
pojmova i naziva
2. (cjelovita) riznica znanstvenih i stručnih naziva
3. skup naziva određene struke (domene)
 Terminografija kao:
1. sustavno popisivanje i opisivanje proučenoga nazivlja u
terminološkim rječnicima i elektroničkim bazama
http://struna.ihjj.hr
Analogija

 Odnos terminologije i terminografije u velikoj se mjeri može usporediti
s čestim teorijskim pitanjem odnosa leksikologije i leksikografije, a čine
i četverokut međusobno isprepletenih teorijskih nedoumica i aspekata
leksikologija
leksikografija
terminologija
terminografija
http://struna.ihjj.hr
Metaterminologija?

 Za potrebe otvaranja rasprave o mogućnosti analize
jezične mijene u terminologiji predlažem novi naziv
metaterminologija*, čime želim precizirati da je odnos
terminografske prakse i terminološke teorije u 21. stoljeću
izrazito dvosmjeran.
 Također bih tim terminom htio pojednostaviti pristup
suvremenim terminološkim školama i teorijama jer su u
osnovi sve vezane i za teorijsku kritiku Opće teorije
terminologije i za njezine primjene, ali i svi ti pristupi
proizlaze iz praktičnoga bavljenja terminografijom
*Također prema uzoru na odavno primjenjiv lingvistički termin metaleksikografija
http://struna.ihjj.hr
Temeljni pristupi i škole

 U prvome redu tradicionalni pristup Opće teorije

1.
2.
3.
terminologije prema E. Wüsteru na kojemu se od 2. pol. 20
st. temelji većina primijenjenih norma za terminografske
opise, u postavkama iznimno strukturalistički obilježen i
statičkim sinkronijskim okvirom obilježen model
Na drugoj strani utjecaji suvremenijih pristupa, posebice
teorijskih zasada triju škola s početka 21. stoljeća:
Sociokognitivna terminologija (R. Temmerman)
Komunikacijska terminološka teorija (M. Th. Cabré)
“Terminologija okvira” (Frame-based Teminology, P. Faber)
http://struna.ihjj.hr
Predmet proučavanja
Semantički opis*

II. Pojam
IV. Definicija
III. Naziv
I. Objekt
*pojednostavljen semantički opis prema temeljnoj terminološkoj normi ISO 704:2009 Terminology work
– Principles and methods. International Organization for standardization, Geneva (2009)
http://struna.ihjj.hr
I. Objekti (O)

 Primijećeni ili usvojeni
 Apstrahirani ili konceptualizirani u pojmove
 Vrste: 1) materijalni; 2) nematerijalni-apstraktni; 3)
imaginarni
 Svojstva ili odlike (properties) objekata nisu opisane
unutar terminoloških resursa (leksikonski tipovi
informacija).
 Terminološki i terminografski opis (metaterminologija) ne bavi
se pitanjima postoji li neki objekt ili ne, već kakav je odnos
prema objektu za potrebe komuniciranja i preciznog prijenosa
obavijesti među sustavima.
http://struna.ihjj.hr
II. Pojam (P)

 U terminološkom radu ne razlikuju se i ne imenuju pojedinačni
objekti već procesom promatranja i apstrahiranja pretvaraju u
jedinice poimanja, odnosno stvaraju jedinice znanja koje
nazivamo pojmovima
 U klasičnoj terminologiji pojmovi se smatraju mentalnim
prikazima objekata unutar specijaliziranih konteksta u
strukama
 Kontekstualizirani u jeziku struke mogu se prikazivati
različitim oblicima unutar ljudske komunikacije (više pod III.)
 Kao više razine apstrakcije stvaraju poveznicu između objekta i
njemu odgovarajućeg izraza
 Iskazuju se generički, partitivni i asocijativni pojmovni odnosi
http://struna.ihjj.hr
II.a – opći pojmovi

 Skupina obilježja sa zajedničkim značajkama pri čemu pojam opisuje dva ili
više objekata ili korespondira s njima te u struci preuzima oblik naziva
(termina)
 Primjer:
http://struna.ihjj.hr
II.a – pojedinačni pojmovi

 Pojam opisuje jedan objekt ili korespondira s njim, odnosno objekt se smatra
zasebnim entitetom u struci pa preuzima oblik imena (imena institucija i sl.)
 Primjer:
http://struna.ihjj.hr
III. Nazivi (N)

 Denotati za pojmove iskazuju se nazivima (i kraticama)
prirodnoga jezika, odnosno simbolima, formulama i
jednadžbama te grafičkim i multimedijskim prikazima
 U prvome redu bavimo se realizacijama prirodnoga jezika –
nazivima – kao najvažnijima od denotata kojima se iskazuje ili
opisuje pojam
 Primjer baze Hrvatskoga strukovnoga nazivlja: u polja su
razvrstane normativno-deskriptivne (sociolingvističke)
odrednice sinonimnoga niza za opisani pojam, uključujući
specifičnosti u hrvatskome jeziku – preporučeni naziv; dopušteni
naziv; nepreporučeni naziv; žargonizam; zastarjelica
http://struna.ihjj.hr
IV. Definicija (D)

 Prikaz pojma opisnim izričajem koji služi njegovu
razlikovanju od pojmova koji su s njim povezani
 Minimalna količina informacija potrebnih da se
prepozna i razlikuje pojam od njemu srodnih
(istorodnih, nadređenih ili podređenih) pojmova
 Najčešće vrste definicija u terminografiji: sadržajna
(intenzijska), opsegovna (ekstenzijska) i stipulativna
(kontekstna)
*prema terminološkoj normi ISO 1087-1:2000 Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and
application. International Organization for standardization, Geneva (2000)
http://struna.ihjj.hr
Sinkronija i statičnost opisa

 Tradicionalni načini opisa ne uključuju dijakronijski aspekt jer im je fokus u
ontološkom načinu organiziranja znanja o jeziku (struke) i znanja o svijetu,
odnosno modelu koji pretpostavlja da su jednom otkriven i imenovan objekt,
apstrahirani pojam i njegov(i) naziv(i) uvijek jednoznačno opisani u
zatvorenome pojmovnom sustavu i s definicijom koja je stabilna bez obzira na
vremenski protok.
Vrijeme
Objekt
Pojam
Naziv(i)
Definicija
V1
O1
P1
N{1,2,3,..n}
D1
V2
O1
P1
N{1,2,3,..n}
D1
V3
O1
P1
N{1,2,3,..n}
D1
Vn
O1
P1
N{1,2,3,..n}
D1
http://struna.ihjj.hr
Dijakronija i dinamičnost opisa

 Smatram kako tradicionalni model teško može uključivati dijakronijske
elemente jer se nepromjenjivošću odnosa objekt–pojam–definicija isključuje
upravo ono što je u samoj srži promatranja i opisivanja jezične promjene, a to je
dinamika promjene značenjskih odnosa pojmova o svijetu koji se ubrzano
mijenja. Neposredna je posljedica značenjskih i pojmovnih pomaka zasigurno i
nova mreža polisemnih i sinonimnih odnosa u svakoj sljedećoj fazi jezičnoga
razvoja.
Vrijeme
Objekt
Pojam
Naziv(i)
Definicija
V1
O1
P1
N{1,2,3,..n}
D1
V2
O1
P2
N{1,2,3,..n}
D2
V3
O1
P3
N{1,2,3,..n}
D3
Vn
O1
Pn
N{1,2,3,..n}
Dn
http://struna.ihjj.hr
Pomoćna hipoteza

 Vezana je uz sociolingvističku činjenicu tradicionalnoga modela
koji kao nužni preduvjet terminološkoga normiranja i
komunikacijske jednoznačnosti pretpostavlja sinkronijsku
homogenost jezične zajednice (u širem smislu svih govornika
standardnoga jezika, a u užem korisnika pojedinih jezika
struke) u određenome vremenskom odsječku.
 S tom je pretpostavkom u konstantnom međuodnosu
pretpostavka kako sve jezične promjene imaju korijene u
stvarnoj sinkronijskoj heterogenosti govora tih zajednica.
http://struna.ihjj.hr
Očekivani doprinos pristupa

 U komunikacijske odlike i kreativnu dimenziju jezika struke kroz
vrijeme u velikoj mjeri utječu upravo posebnosti u sustavima
značenjskih promjena, dijalekti i jezici s kojima su govornici u
kontaktu, međujezično i međunarječno posuđivanje i prilagođavanje.
 U konačnici uključiti model organiziranja dijakronijskih i lingvističkih
informacijskih snopova obilježja u postojeću strukturu zapisa o
pojmovima u nacionalnoj bazi stručnoga nazivlja.
 Postaviti temelj izrade dodatnoga jezikoslovnog ekspertnog sustava za
obilježivanje i pretraživanje koji bi uključivao i dijakronijski potvrđen
sustav zapisivanja strukturiranih informacija o dinamici jezičnih i
semantičkih pomaka u pojedinim konceptualnim sustavima i
strukovnim domenama unutar hrvatskoga standardnog jezika.
http://struna.ihjj.hr
Hvala na pozornosti!

 Siniša Runjaić, Dubrovnik, 19. travnja 2013.
 XXVII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a
Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću

similar documents