Slide 1

Report
RAZVOJ ODRŽIVE ENERGIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI
ENERGETSKA EFIKASNOST
U BOSNI I HERCEGOVINI I
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
BEOGRAD, 18.10.2013.
MEĐUNARODNE OBAVEZE BOSNE I HERCEGOVINE
01.
DIREKTIVA O ENERGTSKOJ EFIKASNOSTI
U KRAJNJOJ UPOTREBI I ENERGETSKIM
USLUGAMA.
02.
DIREKTIVA O ENERGETSKIM
KARAKTERISTIKAMA ZGRADA.
MAPAPUTA
MEĐUNARODNE OBAVEZE BIH:
- UGOVOR O ENERGETSKOJ POVELJI 2000.
- UGOVOR O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI 2005.
03.
DIREKTIVA O ENERGETSKOM
ČIPOVANJU KUĆANSKIH APARATA I NJOJ
PRIPADAJUĆE DIREKTIVE.
02
PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR
ZA ENERGETSKU EFIKASNOST U FBiH
MINISTARSTVO
PROSTORNOG
UREĐENJA
MINISTARSTVO
OKOLIŠA I
TURIZMA
1. Zakon o prostornom uređenju FBiH,
2. Paket podzakonskih akata za
eneregtsku efikasnost
1. Zakon o zaštiti okoliša FBiH,
2. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša FBiH
RESORNA
FEDERALNA
MINISTARSTVA
MINISTARSTVO
ENERGIJE,
RUDARSTVA I
INDUSTRIJE
1. Strateški plan razvoja
energetskog sektora FBiH,
2. Energetsko zakonodavstvo,
3. Zakon o energetskoj efikasnosti
ENERGETSKA EFIKASNOST U FBIH
03
AKTIVNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
PROSTORNOG UREĐENJA
01.
DIREKTIVA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI
U KRAJNJOJ UPOTREBI I ENERGETSKIM
USLUGAMA.
02.
DIREKTIVA O ENERGETSKIM
KARAKTERISTIKAMA ZGRADA.
ENERGETSKA
EFIKASNOST U
ZGRADARSTVU
1. PRAVILNIK O ENERGETSKOM
CERTIFICIRANJU ZGRADA
2. PRAVILNIK O USLOVIMA ZA LICA
KOJA VRŠE ENERGETSKO
CERTIFICIRANJE OBJEKATA
04
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU
CIJENE ENERGENATA
SU U STALNOM PORASTU
POTRŠNJA ENERGIJE
POTROŠAČI ENERGIJE
ZGRADE
USLUGE
INDUSTRIJA
TRANSPORT
JE U STALNOM PORASTU
ZGRADE TROŠE VIŠE OD 40%
15%
UKUPNE POTROŠNJE ENERGIJE
20%
58%
7%
05
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU
POTROŠNJA ENERGIJE U ZGRADAMA
ZAGRIJAVANJE
HLAĐENJE KLIMATIZACIJA
VENTILACIJA
SANITARNA TOPLA VODA
ELEKTRO-APARATI
50-60% UKUPNIH
ENERGETSKIH POTREBA
ZGRADE TROŠI SE NA
ZAGRIJAVANJE!
70% GUBITAKA TOPLOTE
ODNOSI SE NA PROZORE, VRATA
I VANJSKE ZIDOVE!
06
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU
PREDNOSTI
ENERGETSKI EFIKASNE GRADNJE
Finansijska ušteda
kroz smanjene izdatke za grijanje, hlađenje i
električnu energiju.
Duži životni vijek zgrade
Ugodnije i kvalitetnije stanovanje
Doprinos zaštiti okoliša
kroz smanjenje emisija štetnih plinova.
07
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU
CILJANE UŠTEDE OBAVEZE PO UGOVORU
ENERGETSKE ZAJEDNICE
 NEEAP BOSNE I HERCEGOVINE (MVTEO) DEFINISAO
CILJ OD 9% UŠTEDA DO 2018. GODINE
 BAZNA GODINA RAČUNA SE 2010. GODINA
 AKTIVNOSTI I FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SVAKU
GODINU KAKO BI SE OSTVARIO ZADANI CILJ
KAKO OSTVARITI ZADANI CILJ?
PRIMJENOM MJERA ENERGIJSKE EFIKANOSTI
U ZGRADAMA!
OBNOVOM ZGRADA STAMBENIH I JAVNIH U CILJU POVEĆANJA
ENERGIJSKE EFIKASNOSTI
POSTAVLJANJEM TEHNIČKIH ZAHTJEVA ZA IZGRADNJU
ENERGETSKI EFIKASNIH NOVIH ZGRADA
UVOĐENJEM ENERGIJSKI I OKOLIŠNO EFIKASNIJIH SISTEMA
GRIJANJA
USPOSTAVOM INDIVIDUALNIH BROJILA STVARNO POTROŠENE
ENRGIJE
KORIŠTENJEM ENERGIJSKI EFIKASNIJIH APARATA U UREDIMA I
DOMAĆINSTVU
USPOSTAVOM PRIZVODNJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA
ENERGIJE
08
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU
KONCEPT PROVOĐENJA
MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
IZRADITI ZAKONSKU I PODZAKONSKU
REGULATIVU
(Urađena u parlamentarnoj proceduri)
ŠIRITI SVIJEST JAVNOSTI KROZ PROMOTIVNE
KAMPANJE,
EDUKACIJE I TRENINGE
OBEZBJEDITI FINANSIJSKA SREDSTVA ZA
IMPLEMENTACIJU MJERA
(budžeti institucija, strani donatori, fondovi, banke,
esco kompanije...)
REALIZIRATI MJERE
(kompanije za inženjering, konsalting i
građevinsko-instalaterske radove)
IZVRŠITI ANALIZU I OCJENU UŠTEDA
(razvoj informacionog sistema energetske efikasnosti)
09
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU
MODALITETI FINANSIRANJA
PROJEKATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
NEEAP-om PLANIRANA SREDSTVA U SEKTORU ZGRADA
I USLUGA UKUPNO U 2013.
10.520.000,00 EURA
Porezne olakšice | Povoljne kreditne linije | Grantovi
1.
BUDŽETI INSTITUCIJA VLASTI,
FOND ZA OKOLIŠ, REVOLVING FONDOVI
2.
STRANI DONATORI
(USAID, UNDP, GIZ, ŠVICARSKI KARITAS)
3.
BANKE (KOMERCIJALNE BANKE, EBRD,
SVJETSKA BANKA, KFW)
4.
IPA PROJEKTI
(TRENUTNO PREKOGRANIČNA IPA)
5.
ESCO
10
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU
PREGLED PLANIRANIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA 9%
UŠTEDA PO NEEAP-u (MVTiEO) ZA PERIOD 2010.-2018.
35.840.000 EUR
2017
13%
23.810.000 EUR
2016
15.400.000 EUR
2015
Tax incentivs
9.670.000 EUR
2014
2013
Financial Instruments
50.780.000 EUR
2018
Soft loans
5.620.000 EUR
87%
2012
2011
Godišnji ukupni iznos za stambeni sektor se dobiva kroz finansijske
instrumente – Federacije BiH
Financial Instruments
142.730.000 EUR
47.200.000
2018
36.580.000
2017
2014
13%
26.160.000
2016
2015
20%
Tax incentives
Soft loans
17.420.000
Subsidies
10.370.000
67%
2013
5.000.000 EUR
2012
2011
Godišnji ukupni iznos za sektor javnih zgrada i usluge se dobiva kroz
finansijske instrumente – Federacije BiH
11
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU
AKTIVNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
PROSTORNOG UREĐENJA
Utopljavanje zgrada radi
uštede energije
TRANSFERI DRUGIM
NIVOIMA VLASTI
Broj objekata
Namjena objekta
Finansijska sredstva
2011
6
Škole , opštine
300 000 KM
2013
2012
16
10
Škole, vrtići, bolnice Opštine, ministarstva
800 000 KM
500 000 KM
12
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
HVALA NA PAŽNJI
Mr. sci. Desnica Radivojević
Zamjenik premijera Vlade FBiH i
Federalni ministar prostornog uređenja
+387 33 726 500/501
[email protected]

similar documents