Prezentacija Inicijativa za održivi razvoj Mostovi.ppt

Report
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
“Inicijativa za održivi razvoj Mostovi” je organizacija koju su 2006. godine osnovali
roditelji dece sa invaliditetom želeći da doprinesu kreiranju održivih modela i usluga
koje bi pomogle poboljšanju kvaliteta života OSI. Poštujući hijerarhiju potreba ovih
porodica, od kojih je na prvom mestu potreba za ekonomskom sigurnošću,
organizacija je kao stratešku orijentaciju izabrala razvijanje socijalnog preduzetništva i
kreiranje modela koji će jačati njihove ekonomske i društvene pozicije. Za svoj rad u
oblasti socijalnog preduzetništva i integracije ranjivih grupa, organizacija je
2011.dobila međunarodnu počasnu nagradu koju dodeljuje Erste fondacija.
Sredstvima od nagrade kupljeno je imanje površine 1,5ha u selu Lomnica gde je
krajem 2011. započeta izgradnja Eko sela – višefunkcionalnog kompleksa koji
povezuje različite programe kojima se organizacija bavi: dnevni boravak, hipoterapija,
seoski turizam, organska proizvodnja ...
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Ciljevi:
- Osnaživanje članova porodica, tj.majki OSI kako bi se uticalo na poboljšanje njihovog
ekonomskog i socijalnog statusa, ali i na preuzimanje sopstvene odgovornosti za promenu
tog statusa
-Promocija alternativnih oblika poslovanja, konkretno – malih socijalnih kooperativa
- Uključivanje civilnog sektora u dijalog sa javnim i biznis sektorom i stvaranje
međusektorske platforme za rešavanje problema zapošljavanja OSI
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Aktivnosti
1.
2.
3.
4.
Praktična obuka žena (savladavanje veštine tkanja)
Teorijska obuka obuhavaćenih korisnica (mala škola poslovanja)
Promocija male socijalne kooperative kao alternativnog oblika poslovanja
Stvaranje mreže aktera iz javnog, civilnog i biznis sektora kako bi se
sinhronizovano radilo na rešavanju problema zapošljavanja OSI
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Rezultat 1
Završena teorijska i praktična obuka žena za rad u maloj socijalnoj kooperativi
koja se bavi tkanjem
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Rezultat 2
Osnovana mala socijalna kooperativa koja je vrlo brzo
prerasla u preduztničku radnju “TK-ANA”, gde je 5 žena
našlo svoje mesto na tržištu tkanih proizvoda za
domaćinstvo i odevanje
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Rezultat 3
Popisivanje Protokola o međusektorskoj saradnji u oblasti obrazovanja,
zapošljavanja i razvijanja socijalnih usluga na lokalnom nivou. Proces izrade i
potpisivanja Protokola o međusektorskoj saradnji je zapravo bio svojevrsna
kampanja u lokalnoj zajednici na podizanju svesti, skretanju pažnje i
animiranju ključnih aktera da se na jedan kvalitetniji način uključe u rešavanje
problema u okruženju. Zapošljavanje OSI, kao ni pripadnika drugih ugroženih
kategorija ne može se rešavati nezavisno i ne sinhronizujući intervencije u
oblasti inkluzivnog obrazovanja i u oblasti socijalne zaštite. Smatramo veoma
važnim usaglašavanje stavova aktera iz sva tri sektora i uočavanje potrebe za
međusobnim povezivanjem i dopunjavanjem.
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
PARTNERI I PARTNERSTVA
Kako bi se održali rezultati i nastavile aktivnosti na rešavanju problema
zapošljavanja OSI i nakon završetka projekta, zagovaranje je bilo usmereno na
razvijanje strateških partnerstava sa ključnim akterima iz tri oblasti: obrazovanja,
socijalnih usluga i zapošljavanja. Partneri su usaglasili stavove i potpisali Protokol
koji je obavezujući i podrazumeva zajedničke aktivnosti na daljem stvaranju
povoljnih uslova i mera za zapošljavanje OSI.
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
PROMENE U LOKALNOJ ZAJEDNICI I KOD KORISNIKA
U lokalnoj zajednici je od strane velikog broja aktera prepoznat značaj
međusektorskog povezivanja , sinhronizovanog i kontinuiranog delovanja
u cilju rešavanja problema zapošljavanja OSI. Takođe je podržan stav da
podizanje društvene brige za OSI, istovremeno mora značiti i
obezbeđivanje pravnog, društvenog i ekonomskog statusa za osobe koje o
njima brinu jer je nemoguće ostvariti trajne rezultate ukoliko članovi
porodice ostanu van domašaja intervencije.
Slavica Blagojević (korisnica):“Nikada se ne bih usudila da sama, bez
podrške udruženja, započnem sopstveni biznis. Kroz projekat sam naučila
da naše porodice imaju kapacitete i da postoji mnogo mogućnosti da
utičemo na svoju egzistenciju”
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu
Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
Zaključci – preporuke
-U lokalnoj zajednici postoji potreba za daljim razvijanjem socijalnog preduzetništva kao i potreba za boljim
definisanjem okvira za razvoj socijalnog preduzetništva. Ova potreba proističe kako iz velikog broja osoba
kojima je potrebna podrška tako i iz činjenice da određen broj socijalnih „preduzeća“ već postoji i posluje na
terenu
-U lokalnoj zajednici postoje resursi i dobra osnova za dalji razvoj socijalnog preduzetništva
Potencijal koji nudi socijalno preduzetništvo se u lokalnoj zajednici ne koristi u dovoljnoj meri jednim delom i
zato što ne postojii jasno definisan zakonski okvir za razvoj socijalnog preduzetništva
-Mere države, kao pomoć pri zapošljavanju OSI, su intenzivirane poslednjih par godina, međutim nisu
sinhronizovane sa širom akcijom podizanja svesti i odgovornosti potencijalnih aktera o značaju razvoja
socijalnog preduzetništva. Iz tog razloga, kao i zbog neusaglašenosti sa politikom u oblasti obrazovanja,
fiskalnom politikom i opštim zakonskimm okvirom, ove mere imaju ograničen karakter i ne dovode do trajnih
promena. Jedan od takvih primera su Javni radovi za OSI koji obezbeđuju privremeno zapošljavanje bez
insistiranja na kreiranju održivih programa i bez lične odgovornosti i podizanja kapaciteta OSI. Ovakvi
programi su upravo destimulativni i ne vode ka trajnim promenama ni u zajednici ni kod obuhvaćenih
korisnika.
-Civilni sektor je fleksibilniji i brži u kreiranju modela za razvoj socijalnog preduzetništva i u pronalaženju
izvora finasiranja - i kao takav postaje bitan nosioc društvene promene. Civilni sektor, sa druge strane, nema
dovoljnu podršku i poverenje sistema pa su i promene sporije.
Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici
Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu

similar documents