Obaveze dei, pkls i oi

Report
Obaveze državnih/entitetskih
instruktora, PKLS, i općinskih
instruktora
Državni/entitetski instruktori
• Agencija i entitetski zavodi za statistiku obavljaju
određene zadatke u Popisu preko državnih i
entitetskih instruktora.
• Dužnost državnih/entitetskih instruktora jeste da
pravovremeno, tačno i efikasno provode povjerene
im zadatke i da o svom radu, kao i o toku Popisa, u
općini/gradu za koji su zaduženi redovno
obavještavaju Agenciju/entitetske zavode za
statistiku.
Zadaci državnog/entitetskog
instruktora TOKOM popisivanja
• Kontrolira provođenje uputstava od svih učesnika
Popisa.
• Vrši svakodnevnu kontrolu rada općinskih/gradskih
instruktora i popisivača, i po potrebi im daje dodatne
instrukcije i pruža stručnu pomoć.
– Kontrola rada popisivača u domaćinstvu (zajedno s
popisivačem)
– Kontrola već popisanih jedinica na terenu (bez prisustva
popisivača)
– Kontrola kvaliteta popisnog materijala
POPISNE KOMISIJE
• Preko popisnih komisija Agencija/entitetski zavodi za
statistiku obavljaju određene poslove pripreme,
organizacije i sprovođenja popisa na teritoriji općina
 Kantonalne popisne komisije na teritoriji Federacije
BiH
 Popisne komisije Lokalnih samouprava na teritoriji
općina i gradova
Zadaci PKLS prije početka popisivanja
• Nakon obuke i testiranja kandidata, određuje i imenuje
potreban broj popisivača, uzimajući u obzir i neophodnu
rezervu
• Organizira potpisivanje ugovora o djelu i Izjave o zaštiti
povjerljivih podataka s izabranim popisivačima i izdaje
ovlaštenja za njihov rad u popisu (pomoćni obrazac P-5).
• Organizira popisivanje u popisnim krugovima na kojima ima
obilježeno minsko područje.
• Raspoređuje popisivače i općinske/gradske instruktore po
popisnim krugovima
• Vrši dodjeljivanje i obilazak „praznih“ popisnih krugova
Zadaci PKLS tokom popisivanja
• Prvog dana popisa provjerava jesu li svi općinski/gradski
instruktori i popisivači na terenu
• Stara se da popisivači budu na vrijeme snabdjeveni potrebnim
brojem i vrstama osnovnih i pomoćnih obrazaca te ostalog
neophodnog materijala
• Vode evidenciju o broju osnovnih popisnih obrazaca (obrazac
P-12)
• U slučaju odbijanja saradnje domaćinstva član PKLS dužan je
obići takvo domaćinstvo i pokuša ga uvjeriti da sarađuje
• Provodi zamjenu opravdano spriječenih, kao i nestručnih
popisivača
Zadaci općinskog/gradskog instruktora
PRIJE početka popisivanja
• Održava obuku i vrši testiranje kandidata za popisivače
• Vrši raspodjelu popisnog materijala popisivačima.
• S prethodno popunjenim popisnim obrascima, ukoliko
takve dobije od PKLS, postupa u skladu s dijelom –
Postupak s prethodno popunjenim obrascima.
• Pregleda Skice popisnih krugova i po potrebi ih
dopunjava, odnosno ispravlja uočene greške u
dogovoru s članom PKLS (geodet).
• Dobro upozna teren na kojem će raditi s popisivačima
koji su im dodijeljeni
Zadaci općinskog/gradskog instruktora
PRIJE početka popisivanja
• Na obuci saopštava popisivačima gdje ga mogu naći
(popisnoj kancelariji i dr.) i na koji broj telefona ga
mogu pozvati
• Nakon obuke izrađuje plan obilaska popisivača
detaljno po danima (obrazac P-10) i saopćava ga
popisivačima, kako bi oni znali kada će ih obići.
• Vodi evidenciju o osnovnim popisnim obrascima
zaduženim na početku popisivanja
Zadaci općinskog/gradskog instruktora U
TOKU popisivanja
• vrši kontrolu rada popisivača u domaćinstvu (s
popisivačem)
• vrši kontrolu već popisanih jedinica na terenu (bez
popisivača)
• vrši kontrolu kvaliteta popisanog materijala
• vrši kontrolu obuhvata
Zadaci općinskog/gradskog instruktora U
TOKU popisivanja
• Pruža kontinuiranu podršku popisivaču
• Preduzima korektivne mjere
• Vodi evideniciju o broju osnovnih popisnih obrazaca
tokom popisivanja
• Vrši kontrolu kompletne popisne građe nakon što
popisivač završi popisivanje na terenu.
HVALA NA PAŽNJI

similar documents