4. Rezultati istraživanja

Report
www.green-council.org
Konferencija:
”Uspostava Ministarstva poljoprivrede, prehrane i
ruralnog razvoja BiH i drugih struktura kao put ka
ekonomskom napretku u procesu europskih
integracija”
Predstavljanje rezultata istraživanja
26.Juni 2013, Sarajevo
www.green-council.org
Pregled prezentacije:
1.
2.
3.
4.
5.
Cilj istraživanja
Metodologija
Opis problema
Rezultati istraživanja
Preporuke
www.green-council.org
1. Ciljevi istraživanja
•
•
Potaknuti diskusiju o eventualnoj potrebi postojanja
Ministarstva za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj
BiH
Ocijeniti gubitke zbog nepostojanja centralnih struktura
(IPARD strukture)
www.green-council.org
2. Metodologija
•
•
Istraživanje radjeno od februara-maja 2013.godine
Korištene kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja
(analiza dokumenata, intervjui sa predstavnicima relevantnih
institucija u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja,
parlamentarcima, donatorima i organizacijama ciivlnog
društva kao i odgovori putem upitnika i konusltativni sastanci
u Mostaru, Foči, Brčkom Distriktu, Banja Luci i Zenici)
www.green-council.org
3. Opis problema
3.1. Institucionalni i pravni okvir
3.2 Trenutno stanje poljoprivrede i EU integracije
3.3. Šta očekivati nakon ulaska Republike Hrvatske u EU?
3.4. Poljoprivredna politika u EU
3.5. Propuštene prilike i potencijalne mogućnosti –
poredjenje BiH sa RH
www.green-council.org
3.1. Institucionalni i pravni okvir
•Nadležnost nad sektorom poljoprivrede prati složeno
ustavno uredjenje BiH
• Većina nadležnosti na entitetima i BD (dodatno i kantoni u
FBiH)
•Na državnom nivou nadležnost je u Ministartsvu vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) tj. Sektoru za
poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj.
www.green-council.org
3.1. Institucionalni i pravni okvir
Nadležnosti Sektora u okviru MVTEO su:
• saradnja sa EU i drugim međunarodnim organizacijama
relevantnim za sektor poljoprivrede, ishrane i ruralnog
razvoja, međunarodna poljoprivredna trgovina, stvaranje
jedinstvenog ekonomskog tržišta, opća legislativa, mjere
granične kontrole i inspekcijskoga nadzora u oblasti
veterinarstva, identifikacija životinja kao i harmonizacija
politika enititskih tijela i vlasti sa politikama na
međunarodnom planu.
www.green-council.org
3.1. Institucionalni i pravni okvir
• Koordinacija upravnih tijela u okviru MVTEO (UzV BiH i
UZZZB BiH) + Ured za harmonizaciju i koordinaciju plaćanja u
poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju
•Slaba kooridnacija Sektora sa upravnim jedinicima, pitanje
hijerarhijskog ustroja
•Slaba komunikacija i koordinacija kao i djeljenje informacija
izmedju različitih nivoa vlasti, preklapanje nadležnosti
(“Higijenski paket”)
www.green-council.org
3.1. Institucionalni i pravni okvir
•Primjer dobre prakse: ispunjavanje medjunarodnih
obaveza BiH kada je u pitanju zaključivanje bilateralnih
sporazuma
•Saradnja u okviru Radne grupe za evropske integracije
odnosno „Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo“.
www.green-council.org
3.1. Institucionalni i pravni okvir
•Izrada Strategije za ruralni razvoj BiH kao osnova za
IPARD program
•Izrada Operativnog plana za ruralni razvoj FBiH
•Postojanje Strategije za ruralni razvoj RS
www.green-council.org
3.2 Trenutno stanje poljoprivrede i EU integracije
•BiH nema jasno definisanu poljoprivrednu politiku niti se
sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja pristupa kao
strateški bitnoj grani razvoja cjelokupne privrede.
•Poljoprivredena politika vodi na entitetima ali dometi
učinci te politike su ograničeni.
i
•Domaći poljoprivrednici i domaća prozivodnja nisu dovoljno
stimulisani niti zaštićeni obzirom da BiH nema razvijene
mjere za zaštitu domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza
određenih proizvoda, a za šta se ima legalno uporište u
CEFTA-i.
www.green-council.org
3.2 Trenutno stanje poljoprivrede i EU integracije
•Učešće poljoprivrede u GDP BiH je smanjeno u
posljednjih 12 godina sa oko 14% na oko 8%,
•Entitetski budžeti za poljoprivredu mali
•Izdvajanje za poljoprivredu u 2010 je iznosilo nešto
više od 165,5 miliona KM što je više za 7 miliona KM
u odnosu na 2009.godinu
www.green-council.org
3.2. Trenutno stanje poljoprivrede i EU integracije
•Sistem subvencija loše organiziran i neefikasan –
koristi se za održavanje socijalnig mira, bez jasne
vizije
• U FBH se dodjelju subvencije preko kantona (razina
podrške značajno varira među kantonima)
•U RS-u Ministarstvo poljoprivrede dobija prijave za
subvencije i sarađuje s općinskim organima.
•EU je opisala da su oba sistema neefikasna
www.green-council.org
3.2 Trenutno stanje u sektoru poljoprivrede i europske
integracije
•Donošenje važnih strateških poljoprivrednih i ruralnih odluka
je otežano zbog nedostatka osnovnih informacija o sektoru,
kvalitetnog prikupljanja i obrade podataka o poljoprivredi te
izostanka pouzdane statistike.
•U BiH još uvijek nije usvojena informaciona strategija za
poljoprivredu, kao ni zakon o poljoprivrednom popisu (ovo
otežava I proces ulaska u Svjetsku trgovinsku organizaciju I
kasnije pregovore sa EU).
www.green-council.org
3.3. Šta očekivati nakon ulaska RH u EU?
•Republika Hrvatska, najznačajniji vanjskotrgovinski
partneri BiH kada je u pitanju trgovina
poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.
•Uprkos ovom i pravovremenim saznanjima o ulasku
RH u EU, krenulo se jako kasno u proces pripeme
www.green-council.org
3.3. Šta očekivati nakon ulaska RH u EU?
• VM BiH je na 3. sjednici održanoj 07.03.2012.
godine usvojilo dokument „Akcioni plan za
prevazilaženje posljedica pristupanja Republike
Hrvatske Evropskoj uniji“
•Pored drugih oblasti koje ovaj Akcioni plan tretira,
poljoprivreda se tretira u okviru oblasti trgovine i
zauzima najveći dio Akcionog plana (29
aktivnosti+veliki broj podaktivnosti)
www.green-council.org
3.3. Šta očekivati nakon ulaska RH u EU?
•Dosta aktivnosti ostvareno ali kod nekih aktivnosti ne
postoji zajednički stav svih nadležnih institucija, iz tog
razloga te aktivnosti nisu ostvarene (pitanje
laboratorija i izrade Državnog plana laboratorija,
pitanje nekih nadležnosti AzSH i obaveze koje su za
AzSH predvidjene Akcionim planom i Zakonom o hrani
(npr.monitoring Godišnjeg plana hrane, izrada
odredjenih pravilnika)
www.green-council.org
3.3. Šta očekivati nakon ulaska RH u EU?
•Nedovoljan broj akreditiranih laboratorija za ispitivanje
hrane
•Akreditaciona kuća u BIH - BATA ušla je u sustav akreditatora
(očekuje se za 12 mjeseci da ćemo imati akreditirane
laboratorije)
www.green-council.org
3.3. Šta očekivati nakon ulaska RH u EU?
•UzV nema potpuni nadzor nad sektorom i ne može dati
garancije da će potencijalni izvozni kapaciteti ispoštovati EU
standarde (entiteti rade odobravanje privrednih subjekata
koji hoće da izvoze u EU)
•EU je dala preporuku da kontrolni sistem treba izgledati kao
piramida, s jasnim nadležnostima centralnog nadležnog tijela
i ostalih koji su zaduženi za ovu oblast
www.green-council.org
3.3. Šta očekivati nakon ulaska RH u EU?
•BiH nespremna dočekuje ulazak RH u EU kad je u pitanju
oblast poljoprivrede i koliki će tačno gubici biti za
poljoprivrednike ostaje da se vidi.
•Ono što je već sada poznato jeste da 1. Jula BiH neće izvoziti
proizvode animalnog porijekla u RH odnsno EU osim ribe i
meda
www.green-council.org
3.4. Poljoprivredna politika EU
•Značaj poljoprivredne politike u EU – CAP
•50% od ukupne pravne stečevine je iz oblasti
poljoprivrede (poglavlje 11)
• Više od 35% od EU budžeta se izdvaja za poljoprivredu
•Najviše sredstava ide na direktnu podršku prihodima za
poljoprivrednike (70%), ukoliko su pridržavaju pravila u
vezi okoliša i kvaliteta proizvoda (20% za ruralni razvoj i
10% za podršku tržištu)
www.green-council.org
3.4. Poljoprivredna politika EU
U primjeni CAP-a, BiH treba da unaprijedi: (1) razvoj jednolike
administrativne strukture; (2) prikupljanje informacija; (3)
administraciju poticaja; (4) sigurnost hrane; (5) veterinarsku i
fitosanitarnu politiku (zdravlje bilja); i (6) ruralni razvoj.
Uprkos umjerenom napretku, EU je ocijenila da je napor
Bosne i Hercegovine na primjeni CAP-a ograničen slabom
koordinacijom i mehanizmima primjene.
www.green-council.org
3.5. Propuštene prilike i potencijalne mogućnosti –
poredjenje BiH sa RH
•RH krenula u skoro isto vrijeme kad i BiH u proces
stabilizacije i pridruživanja
•U prvih 12 godina od uspostavljanja SAP-a, BiH je ostvarila
napredak koji je ekvivalent Hrvatske za prvih 12 mjeseci.
www.green-council.org
www.green-council.org
•Ostvareni napredak u ovom procesu je u direktnoj vezi sa
mogućnošću povlačenja EU fondova
120
100
80
Croatia
60
Bosnia
40
20
0
2001
2002
2003
2004
2005
PROCJENA 1 – GODIŠNJA RASPODJELA CARDS SREDSTVA ZA
PERIOD 2001-2005
www.green-council.org
3.5. Propuštene prilike i potencijalne mogućnosti –
poredjenje BiH sa RH
•Ukupna investicija tokom trajanja IPARD programa (2007-13)
planirana je da prelazi cifru od 300miliona €; koja će biti
direktno isplaćena farmerima i ruralnim zajednicama u
Hrvatskoj. Pored toga izdvojeno je €25 miliona kroz SAPARD
program u period od 2005-2006; znači da će €325miliona
biti dostupne direktno hrvatskim farmerima i ruralnim
zajednicama u periodu od 2005 -2013
• 2,462€ po gazdinstvu (130.00 gazdinstava Eurostat podaci)
•Za BiH 0€
www.green-council.org
PROCJENA 2 – KUMULATIVNO TROŠENJE SREDSTAVA IZ SAPARD &
IPARD
FONDOVA
2007
2013
www.green-council.org
3.5. Propuštene prilike - Procjena dodatnih
gubitaka
•konačni iznosi za programski period IPARD
2014-2020 još nisu utvrdjeni u potpunosti,
predvidjanja su da će oni biti duplo manji nego
za period 2007-2013 (oko 300miliona eura.)
•fondovi za ovaj sektor u BiH snačajno smanjeni
i od ostalih medjunarodnih finansijskih institucija
i donatora
•Djelimično implementirani projekti
www.green-council.org
www.green-council.org
3.5. Propuštene prilike
•Pored finansijskih implikacija neophodno je
sagledati i širi kontekst odnosno unaprjedjenje
socijalne slike u BiH
•Neprovodjenjem reformi i nemogućnost za
povlačenje kako IPARD sredstava tako i sredstava
drugih medjunarodnih donatora, BiH je propustila
da adresira pitanje siromaštva BiH i razvoja ruralnih
zajednica.
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja:
Ispitanici izmedju ostalog su bili pitani da daju svoje mišljene
o eventualnoj potrebi uspostave Ministarstva za
poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj BiH.
Oni koji su zastupali tezu da postoji potreba za ovim
ministarstvom naveli su slijedeće razloge za to:
•U postojećem sistemu teško je da se sva pitanja
izkoordiniraju, jedini način da se stvari centralizuju na
državnom nivou, al uz postojanja entitskih ministarstava kao
isto tako ključnih institucija. Ta centralizacija treba da se desi i
u FBiH
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja:
•Potrebno nam je državno ministarstvo zbog što veće
koordinacije i harmonizacije na ostvarivanju strategije razvoja
poljoprivrede i ostvarivanju medjunarodne saradnje
•Sa Ministarstvom za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj
u BiH bilo bi mnogo lakše raditi
•Ovaj trenutni institucionalni sistem nije sistem logike i
sistem koji unaprjedjuje napredak u sektoru poljoprivrede
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja:
•Opći stav agronomske struke je da nam itekako treba
Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH.
Ako EU ima CAP (Zajednička poljoprivredna politika) i cca 4550% ukupnog zakonodavstva, postavlja se pitanje zašto BiH
(cca 4 milijuna ljudi) nema uopće postavljenu agrarnu
politiku BiH
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja:
•Ako je nešto u nadležnosti entiteta to ne znači da tu nema
države
•Puno je lakše kreirati politike i sprovoditi mjere kad je sve
objedinjeno u jednu instituciji, takav sistem je puno
funkcionalniji, brži, troši se manje vremena i novca
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja:
•Poljoprivreda je jedna od značajnijih politika EU i ona u BiH
treba da ima posebno mjesto obzirom na poljoprivredu
strukturu naše zemlje
•Stvari će se same nametnuti-logično je kad se počne ozbiljno
raditi na razvoju da će se pojaviti potreba za postojanjem
državnog ministarstva za poljoprivredu.
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja:
•Potrebno nam je ministarstvo na državnom nivou jer je
proces pristupanja EU složen proces i u tom procesu je jako
bitno imati jedno centralno tijelo, uz entitetske, koje će biti u
prilici da izkoordinira kompleksan sektor poljoprivrede.
•Postojanje državnog ministarstva je čak puno potrebnije u
samom procesu približavanju EU nego nego kad je zemlja već
članica EU
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja:
•Državno ministarstvo je potrebno jer je ovo trenutno
iracionalna politika i ona najviše košta gradjane ali oni toga
nisu ni svjesni jer se ciljano plasiraju informacije na osnovu
kojih se gradjani drže u zabludi
•Državno ministarstvo treba takodjer da ima nadležnost nad
regulacijom tržišta jer je to u okviru CAP-a
•Grade se paralelni sistemi koji nisu kompatibilni
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja:
Ispitanici koji su smatrali da nije potrebno uspostavljati
Ministarstvo za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj u BiH
za to su naveli slijedeće razloge:
•To nije u skladu sa ustavnim uredjenjem BiH
•Dovoljno je samo da se pojača komunikacija unutar
donosioca odluka
•Mi se apsolutno protivimo uspostavi novih državnih
ministarstava
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja:
•Nismo ubjeđeni da bi državno ministarstvo kao
institucija donijelo značajnije pomake-napredak bi
se sigurno postigao kada bi se trenutni rad
postojećih relevatnih institucija jasnije definisao i
unaprijedio, te kada bi se sektoru poljoprivrede
pristupilo kao strateškoj grani privrede a ne stavci u
budžetu koja je najčešće podložna umanjivanju na
uštrb drugih prioriteta.
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja:
•Ne mora biti jedna adresa sa kojom EU može da razgovara,
dovoljno je da entitetska ministarstva usaglase i usvoje
jedinstvene kriterije za rad a izvještavanja prema EU da rade
naizmjenično na mjesečnoj osnovi
•Za BiH nije neophodno da ima državno ministarstvo
•Ne želimo novo ministarstvo jer mislimo da će značajan dio
sredstava biti zarobljeno u Sarajevu
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja:
•Najčešći
razlog
za
neuspostavljanje
Ministarstva
poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH istican tokom
istraživanja bio je da to direktno krši ustavni poredak BiH
•Član III stav 5 Ustava BiH jasno definira dodatne nadležnost
države za koje je potrebna isključivo politička volja entiteta te
se ne može govoriti o narušavanju ustavnog poretka
www.green-council.org
Dodatna zapažanja:
•Organizacije civilnog društva (OCD) koje rade u oblasti
poljoprivrede i ruralnog razvoja nisu oslobodjene političkih
stavova i značajno su udaljene od toga da djeluju kao civilno
društvo koje je po svojoj definiciji neovisno od bilo kojih
vanjskih uticaja, posebno političkih.
•U svom radu vrlo jasno zagovaraju političke ideje i
zadržavanje postojećeg stanja iako se slažu da nije
funkcionalno i ne donosi dobrobiti i razvouj sektora
poljoprivrede i ruralnog razvoja.
www.green-council.org
4. Dodatna zapažanja:
•neke OCD su uplašene i nemaju potrebnu snagu da se
usprotive većini i zaista daju kvalitetan doprinos u smislu
preporuka i smjernica za funkcionalno uredjenje sektora
poljoprivrede i ruralnog razvoja
•uspostavljanje mreže OCD za ruralni razvoj koju podržava EU
al da su OCD na kraju odlučile da se stvaraju dvije, entiteske
mreže za ruralni razvoj.
www.green-council.org
4. Dodatna zapažanja:
•Stavovi EU prema pitanju uspostave Ministarstva
poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH su mjenjali
zadnjih godina
•U Izvještajima o napretku EU je uvijek zagovarala i odlučno
ohrabrivala uspostavu Ministarstva poljoprivrede, prehrane i
ruralnog razvoja BiH. ( Ovi stavovi su bili jasni zaključno sa
Izvještajem o napretku za 2010.godine)
www.green-council.org
4. Dodatna zapažanja:
•Prvi put, 2011.godine EU u BiH je propustila da preporuči
uspostavu pomenutog ministarstva i na neki način pitanje
uspostave ministarstva na državnom nivou gurnula u drugi
plan.
•Umjesto toga, preporučuju se neiskristalisani mehanizmi
koordinacije i harmonizacije.
www.green-council.org
4. Dodatna zapažanja:
•U zadnje 3 godine promjenio se jezik koji se koristi u
službenim izvjestajima u dijelovima koji se tiču sektora
poljoprivrede i koji je uvijek imao odredjenu imperativnu
notu.
•Ova imperativna nota se s vremenom značajno umanjila.
www.green-council.org
4. Dodatna zapažanja:
•Iako imperativni jezik nikad nije korišten vezano za
konkretno uspostavu pomenutog ministarstva, od 2005.
nepostojanje ovog ministarstva je označeno kao ozbiljan
razlog za brigu.
•Jasno umanjivanje imperativnog tona po pitanju stanja
poljoprivrede u BiH označava ili umanjenje angažmana ili
umanjenje očekivanja za provodjenje reformi
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja - Dodatna zapažanja:
• Učestalost korištenja imperativnog tona reflektira politička
zbivanja u BiH.
• Jezik i ton je bio najsnažniji u periodu pregovaranja tzv
»Aprilskog paketa ustavnih izmjena» koje su podrzumijevale
i uspostavu Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog
razvoja BiH, zatim se taj imperativni ton značajno umanjio
dok se opet za vrijeme tzv. «Prudskih i Butmirskih reformskih
procesa» ponovo povećao, nakon čega je ponovo smanjen
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja - Dodatna zapažanja:
•Izostanak konzistetntnosti u davanju preporuka i smjernica za
provodjenje reformi zabrinjava i unosi nejasnoće kod ključnih
aktera koji se bave poljoprivrednom problematikom.
•Stiče se dojam da EU u BiH povremeno i postepeno odstupa od
svojih prvobitnih stavova.
• Takvo odstupanje od stavova i izostanak jasne i konzistentne
vizije razvoja BiH odgovara domaćim političarima i donosiocima
odluka koji jasno opstruiraju bilo kakvu vrstu napretka u BiH.
www.green-council.org
4. Rezultati istraživanja - Dodatna zapažanja:
•Ipak, najnovija dešavanja usmjerena na suspenziju IPA 2010
fondova projkta “Pilot podrška IPA mjerama za ruralni razvoj
(PSIPARD)» i projekta IPA 2008 “Podrška poljoprivrednoj politici i
strukturama usklađenim s IPARD-om” (SAPIC) ukazuju na to da EU
u BiH pokušava da ovim putem alarmira domaće političare i
donosioce odluka o hitnosti uspostavljanja neophodnih struktura
konkretno IPARD struktura.
•Pitanje uspostave Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog
razvoja BiH za sada ostaje izvan liste prioriteta.
www.green-council.org
Policy opcije:
Policy opcija 1. Zadržavanje trenutačnog stanja – status quo
Policy opcija 2. Uspostava Ministarstva za poljoprivredu,
ruralni razvoj i prehranu BiH
Policy opcija 3: Jačanje institucionalnih kapaciteta Ministarstva
za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose tj. Sektora za
poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj
www.green-council.org
Odabir odgovarajuće opcije:
Za funkcionalno uredjen sektor poljoprivrede i za uspostavu
sistema koji će doprinijeti stvarnom razvoju ovog sektora i
tako doprinijeti konkrektnim koristima kako za
poljoprivrednike ali i za cjelokupni ekonomski napredak,
jedina stvarna opcija je upravo uspostava Ministarstva za
poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj BiH.
Medjutim, imajući na umu trenutnu političku situaciju u BiH,
ova opcija nije trenutno izvodljiva. U tom smislu se treba
opredijeliti za treću policy opciju, odnosno za jačanje
institucionalnih kapaciteta MVTEO. No medjutim, ne smije se
izgubiti iz vida uspostava Ministarstva za poljoprivredu,
prehranu i ruralni razvoj BiH kao krajnji cilj.
www.green-council.org
Preporuke:
•Osnovati jedinstveno Ministarstvo poljoprivrede,
prehrane i ruralnog razvoja BiH, sa nadležnostima za
kreiranje,
razvoj
I
koordinaciju
agrarnih/poljoprivrednih politika i za postavljanje
strateških ciljeva poljoprivrede i ruralnog razvitka BiH,
kreiranje mjera strukturnih poljoprivrednih politika,
tržišno-cjenovnih, carinskih i vanjskotrgovinskih mjera,
zemljišnih, poreznih i mjera podrške za poljoprivredu u
skladu sa EU standardima, te druge dogovorene
nadležnosti u vezi s poljoprivredom, veterinarstvom,
zdravljem bilja, sigurnosti hrane, šumarstvom,
vodoprivredom i ruralnim razvojem.
www.green-council.org
Preporuke:
•Precizirati ulogu koju Sektor za poljoprivredu,
prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj u okrviru
MVTEO treba da ima u okviru poljoprivredne
politike i jačati njegove kadrovske i stručne
kapacitete s ciljem preuzimanja aktivnije
koordinacione uloge sa jasnim koordinacionim
mehanizmima i planom komunikacije
www.green-council.org
Preporuke:
•Jačati kapacitete u svim relevantnim državnim i
entitetskim institucijama, posebno analitičkih
sposobnosti, te jačati koordinaciju i saradnju u cilju
djelotvornijeg i efikasnijeg provođenje aktivnosti i
izbjegavanja preklapanja u nadležnostima
i
aktivnostima
www.green-council.org
Preporuke:
•U potpunosti implementirati Zakon o poljoprivredi,
prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine u
smislu realizacije ciljeva i mjera politike
poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u BiH,
uvažavajući nadležnosti na svim nivoima vlasti u
sektoru poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja.
www.green-council.org
Preporuke:
•Hitno izraditi strategiju ruralnog razvoja za BiH kao prioritet
i uslov budućeg korištenja programiranja IPA 2 sredstava iz
komponente 5
•Hitno donošenje odluke o formiranju neophodnih IPARD
struktura koje podrazumjevaju formiranje upravljačkog tijela,
IPARD agencije za plaćanje (Prijedlog rješenja IPARD struktura
pripremljen od strane IPA 2008 projekta SAPIC)
www.green-council.org
Preporuke:
•Podržati rad Ured za harmonizaciju i koordinaciju
plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju
stavljanjem istog u punu funkciju sa planiranim
kapacitetima te preuzimanje njegove uloge buduće
IPARD agencije za plaćanje
www.green-council.org
Preporuke:
•Uskladiti zakonodavstva i donijeti podzakonske akte
posebno u oblastima veterinarstva, sigurnosti hrane
i zaštite zdravlja bilja, te jačati institucije odgovorne
za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj, jasne
strukture
kontrole,
inspekcija,
sistema
akreditacionih
laboratorija
uz
formoranje
odgovornog centralnog tijela koje garantuje
poštivanje svih standarda i kvaliteta
www.green-council.org
Preporuke:
•Uskladiti mjere ruralnog razvoja, podsticaje i sistem
podrške u poljoprivredi BiH u skladu sa Zajedničkom
poljoprivrednom politikom EU (CAP)
•U potpunosti uspostaviti Poljoprivredni tržišni
informacioni servis BiH, i dalje jačati kapacitete na
državnom nivou za prikupljanje statističkih podataka i
analizu politika u oblasti poljoprivrede u cilju boljeg
strateškog planiranja
www.green-council.org
Preporuke:
•Insistirati da DEU BiH ostane dosljedan svojim prvobitnim
stavovima i preporukama i osigura konzistentnost u
preporučavanju u kojem smjeru reformski procesi treba da se
kreću
•Osigurati okruženje u kojem OCD koje djeluju i rade u
sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja mogu da budu
neovisne i oslobodjene od ikakvih političkih stavova te biti
isključivo predstavnici struke
www.green-council.org
Preporuke:
•Ubrzati aktivnosti na realizaciji SSP-a
i ispunjavanju
prioriteta Evropskog partnerstva i preuzimanju acquis-a u
skladu s planom preuzimanjа acquis-a.
•Implementirati preostale aktivnosti iz „Akcionog plana za
prevazilazenje posljedica pristupanja Republike Hrvatske
Evropskoj uniji“ kako bi se ubrzo izvoz u RH
www.green-council.org
Preporuke:
•Uključiti predstavnike civilnog društva, posebice stručnjake u
BiH, u procese kreiranja javnih politika u oblasti poljoprivrede
•Raditi na izgradnji kapaciteta, ulaganje u formalnu i
neformalnu edukaciju posredničkh tijela (savjetodavnih
službi, razvojnih agencija, udruženja, zadruga, formalnih i
neformalnih institucija za edukaciju i sl.) i krajnjih korisnika
za buduće pripreme i pisanja projekata u skladu sa EU
zahtjevima
www.green-council.org
HVALA NA PAŽNJI
Molimo vas da se uključite u diskusiju
Green Council tim
www.green-council.org

similar documents