Natjecaji 2013 Poduzetnički centar Pakrac_ final

Report
PODUZETNIČKI CENTAR I
INKUBATOR PAKRAC D.O.O.
Natječaji
(i gdje tražiti informacije...)
Sadržaj
o Natječaji koji su u najavi za 2013. – 2014.
godinu
o Gdje tražiti informacije?
Natječaji
o HZZ
http://www.hzz.hr/dfc/
o URED ZA UDRUGE
http://www.uzuvrh.hr/natjecaji.aspx?pageID=20
o MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA
http://www.regionalnakonkurentnost.hr/default.aspx?id=3558
o MZOS
http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12336&
sec=1981
o CIP EKO INOVACIJE
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation/apply-funds/callproposal/index_en.htm
o MINPO – Objavljeni rezultati javnog poziv za
iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih
prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj i
shema bespovratne potpore malim i srednjim
poduzetnicima
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=455
o MINPO
–
prezentacije s konferencije
poduzetništvu 2013.
http://nasa.minpo.hr/default.aspx?id=188
o
o EEN
http://www.een.hr/hr/otvoreni-eu-natjecaji/
o PREKOGRANIČNA SURADNJA HR-SR
http://www.croatia-serbia.com/
o PREKOGRANIČNA SURADNJA HR-BIH
http://www.cbc-cro-bih.net/en/?lang=en
o PREKOGRANIČNA SURADNJA HR-HU
http://www.hu-hr-ipa.com/hr/
o Naziv natječaja: Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i
srednjih poduzeća
o Cilj(evi) natječaja:
• Povećati konkuretnost i ekonomsku aktivnost MSP
• Doprinjeti održivom razvoju i povećati konkuretnost turističkog sektora.
o Prihvatljive aktivnosti:
oKonkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) :
• izgradnja novih ili proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta
• uvođenje inovativnih tehnologija i razvoj novih proizvoda
• smanjenje potrošnje energije i sirovina
oKonkurentnost turizma:
• izgradnja, uređenje i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta,
posebice malih i srednje velikih hotela
• razvoj dodatne turističke ponude i kvalitete usluga
• jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa
o Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, obrtnici
o Min. potpora: 500.000,00 € Max. potpora: 3.500.000,00 €
o Sufinanciranje: do 50% za srednja i 60% za mala i mikro poduzeća
o Naziv natječaja: EFRR - Poslovna infrastruktura
o Cilj(evi) natječaja:
Opći cilj ovog javnog poziva je razvoj poslovne i turističke infrastrukture,
čime bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja te
unaprijedio turistički potencijal u RH..
o Prihvatljive aktivnosti (izgradnja i dogradnja):
o Javne poslovne infrastrukture :
kojom se privlači poduzetnike, osobito MSP i koja doprinosi stvaranju
novih radnim mjesta
oJavne turističke infrastrukture :
kojom se pridonosi produljivanju turističke sezone, razvoju selektivnih
oblika turizma, raznolikosti turističke ponude, razvoju gospodarstva i
stvaranju novih radnih mjesta
o Prijavitelji: Javna tijela, institucije, poduzeća, neprofitne organizacije,
turističke zajednice i udruženja
o Min. potpora: 1.000.000,00 € Max. potpora: 10.000.000,00 €
o
Naziv natječaja: Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za
poboljšanje poslovnih procesa
o
Cilj natječaja:
Pružiti potporu ulaganjima MSP u informacijsko-komunikacijske tehnologije.
o
Prihvatljive aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
analiza postojećih poslovnih procesa i cjelovita IKT rješenja za
integriranje poslovanja
IKT rješenja namijenjena uspostavljanju procesa (npr. upravljanje opskrbnim lancem i odnosima s klijentima)
izobrazba djelatnika za rad s novim IKT sustavima
širokopojasna rješenja kao što su e-učenje i e-poslovanje
oprema i softverska rješenja
o Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća (djelatnosti definirane NKD-om)
o Min. potpora: 20.000,00 € Max. potpora: 100.000,00 €
o Sufinanciranje: do 85%
o Naziv natječaja: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije.
o Cilj(evi) natječaja:
1) Stvoriti zalihu infrastrukturnih projekta za istraživanje, razvoj i inovacije.
2) Razvoj centara izvrsnosti
3) Poticanje industrijskog istraživanja, eksperimentalnog razvoja i inovacija
o Prihvatljive aktivnosti:
Zaliha infrastrukturnih projekata :
Izrada dokumenatcija za infrastrukturne projekte (CBA, idejni projekt, glavni i
izvedbeni projekt, PUO, studija izvedivosti)
Doprinosi potrebni za izdavanje dozvola za glavni projekt (vodni, komunalni
itd.)
o Prijavitelji: Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije, znanstvenotehnološki parkovi
o Sufinanciranje: do 85%
o Prihvatljive aktivnosti:
o Centri izvrsnosti:
o Upravljanje projektima, znanstvena oprema, istraživanje i razvoj,
usavršavanje i mobilnost istraživača, širenje rezultata istraživanja,
o Prijavitelji: Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije,
znanstveno-tehnološki parkovi
o Min. potpora: 500.000,00 € Max. potpora: 2.000.000,00 €
oIndustrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i inovacije:
Upravljanje
projektima,
znanstvena
oprema,
industrijsko
istraživanje/razvojno testiranje novih ideja, širenje rezultata istraživanja,
intelektualno vlasništvo
o Prijavitelji: Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije,
znanstveno-tehnološki parkovi, privatna poduzeća kao partneri
o Min. potpora: 200.000,00 € Max. potpora: 1.000.000,00 €
• Naziv natječaja: Prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija
• Cilj natječaja: poduprijeti osnivanje prekograničnih mreža i partnerstva te
razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti kako bi se revitaliziralo
gospodarstvo/ekonomija, zaštitila priroda i okoliš te povećala socijalna kohezija
programskog područja
• Mjere i iznosi financiranja:
1. Stvaranje zajedničkog gospodarsko/ekonomskog prostora
1.1. Razvoj zajedničke turističke ponude od 100 000 € do 300 000 €
1.2. Promocija poduzetništva
od 100 000 € do 300 000 €
2. Poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije
2.1. Zaštita okoliša
od 100 000 € do 300 000 €
2.2. Dostupnost svih usluga u lokalnoj zajednici u
pograničnom području
od 65 000 € do 100 000 €
• Sufinanciranje: od 20% do 85%
• Prihvatljive aktivnosti:
• 1. Stvaranje zajedničkog gospodarsko/ekonomskog prostora
1.1. Razvoj zajedničke turističke ponude
• Razvoj novih turističkih proizvoda / usluga s jasnim
prekograničnim identitetom (razvoj tematskih, itd.);
• Razvoj male turističke infrastrukture kao što su pješačke,
planinske, i biciklističke staze, centri za posjetitelje, slobodno
vrijeme i sport, uređenje okoliša, rasvjeta, obnova kulturne/
povijesne baštine;
• Komplementarna obuka osoblja potrebna za rad podržanih
atrakcija i objekata
• Uspostava i unapređenje zajedničkih marketinških aktIvnosti za
promociju turizma, poljoprivrede proizvoda i usluga
• Integracija kulturne baštine u turističke proizvode koji
revitaliziraju i čuvaju kulturnu baštine, poticanje kulturne
razmjene i događanja
• Prihvatljive aktivnosti:
1.2. Promocija poduzetništva
• Razvoj i primjena osposobljavanja i edukativnih aktivnosti za mala i
srednja poduzeća
• Podrška programima razvoja inovacija, aktivnostima istraživanja i
razvoja koje uključuju partnerstva između MSP-a, sveučilišta i
istraživačkih institucijama;
• Umrežavanje malih i srednjih poduzeća, uspostavljanje
prekograničnih klastera;
• Razvoj prekogranične poslovne infrastrukture (industrijske i
poslovne zone);
• Razvoj zajedničkih institucija za podršku pri poslovanju (poslovni
centri, poduzetnički inkubatori, centri za prijenos tehnologija, startup centri);
• Razvoj usluga za pomoć malim i srednjim poduzećima u razvoju
poslovnih aktivnosti (savjetovanje i osposobljavanje, zajednički
marketing za MSP, razvijanje svijesti o tržišnim uvjetima), itd.
• Prihvatljive aktivnosti:
• 2. Poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije
2.1. Zaštita okoliša
• Izrada za vodoopskrbu i sustave odvodnje otpadnih voda s
prekograničnim utjecajem;
• Zajednički ekološki programi i inicijative: upravljanje riječnim
slivovima, onečišćenje zraka, crpljenje termalnih voda,
kampanja podizanja svijesti usmjerena prema industriji i široj
javnosti;
• Studije i izravne mjere o primjenjivosti obnovljivih izvora
energije;
• Studije utjecaja na okoliš
• Podizanje svijesti o upravljanju zaštiti okoliša;
• Obrazovanje i prijenos znanja o zaštiti okoliša;
• Clean-up aktivnosti u pograničnom području;
• Promicanje obnovljivih izvora energije itd.
• Prihvatljive aktivnosti:
2.1. Zaštita okoliša
- Zajedničke mreže i inicijative mladih
- Podrška marginaliziranim grupama
- Lakši pristup zdravstenim uslugama
- Lakši pristup edukaciji
- Razvoj zajedničkih planova i strategija za razvoj u prodručjima lokalne
samouprave, socijalnog razvoja, edukacije, sporta, kulture itd.
• Prihvatljivi prijavitelji:
- Jedinice lokalne i javne samouprave
- Javna tijela
- Privatne institucije (neprofitne)
- NGO
- Komore
- Poljoprivredne udruge i zadruge (neprofitne)
-Nacionalni i regionalni parkovi, parkovi prirode (Samo za prioritet
poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije)
• Ukupan iznos raspoloživih sredstava:
Priority 1
Priority 2
TOTAL IPA
per Country
HRVATSKA
900.000,00 €
50%
900.000,00 €
50%
1.800.000,00€
100%
BIH
1.011.045,28 €
50%
1.011.045,28 €
50%
2.022.090,56 €
100%
UKUPNO
1.911.045,28€
1.911.045,28€
3.822.090,56€
• Sufinanciranje: od 20% do 85%
Europski socijalni fond (ESF)
Uk. iznos
(u mil. €)
Očekivana objava
natječaja
1. Kvaliteta visokog obrazovanja uz primjenu HKO-a
8,5
4. kvartal 2013.
2. Kapacitet ustanova za obrazovanje odraslih
3,8
4. kvartal 2013.
3. Jačanje socijalnog dijaloga
2,4
1. kvartal 2014.
4. Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
2,4
1. kvartal 2014.
5. Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
5,9
1. kvartal 2014.
6. Pristup otvorenom tržištu rada za grupe kojima
prijeti socijalna isključenost
3,9
4. kvartal 2014.
7. Mikroprojekti za financiranje inovativnih aktivnosti
malih organizacija civilnog društva na lokalnoj razini
1,2
4. kvartal 2014.
http://www.hzz.hr/dfc
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Odjel za financiranje i ugovaranje EU projekata
http://www.vlada.hr/adresar_i_linkovi/ministarstva
Ministarstva RH
http://www.uzuvrh.hr
Ured za udruge
http://www.safu.hr
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
http://www.mobilnost.hr/
Agencija za mobilnost i programe EU
http://www.aso.hr/defco
Agencija za strukovno obrazovanje – Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa
http://www.arr.hr
Agencija za regionalni razvoj
http://www.strategija.hr
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU
http://www.entereurope.hr
Vodič kroz informacije o Europskoj uniji
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm Europska komisija – Opća uprava za razvoj i suradnju
www.delhrv.ec.europa.eu
Delegacija Europske unije u RH
http://www.worldbank.hr
Ured Svjetske banke u RH
http://zagreb.usembassy.gov
Veleposlanstvo SAD-a u RH
http://www.idemo.hr
Institut za demokraciju
http://zaklada.civilnodrustvo.hr
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
http://www.adris.hr
Zaklada Adris
http://www.eurocult.org/grants
European Cultural Foundation
http://www.cnfcee.nl
Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe
Hvala na pažnji!

similar documents